หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ระหว่าง วันที่ 3-4 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนิธิรอน ภัทราธิกุล ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน กรรมการจัดการแข่งขัน  
2 นางสาวสิริกาญ ขุนทอง ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ สพป.ปน.3 กรรมการจัดการแข่งขัน  
3 นายอาฮามะ อายุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแต กรรมการจัดการแข่งขัน  
4 นางนูรียะห์ วาแมดีซา ครูโรงเรียนบ้านกะรุบี กรรมการจัดการแข่งขัน  
5 นางซัลมียะห์ แวอุเซ็ง ครูโรงเรียนบ้านจ่ากอง กรรมการจัดการแข่งขัน  
6 นายอาฮามะบาดี ซาแลดิง ครูโรงเรียนบ้านป่าม่วง กรรมการจัดการแข่งขัน  
7 นางอูมีกลือซง มะเก ครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง กรรมการจัดการแข่งขัน  
8 นางสาวอาซีซะ สะแลแม ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านน้ำดำ กรรมการจัดการแข่งขัน  
9 นางสุภา โตะหะ ครูโรงเรียนบ้านปลักแตน กรรมการจัดการแข่งขัน  
10 นางแวมารานา การี ครูโรงเรียนบ้านพิเทน กรรมการจัดการแข่งขัน  
11 นางเดียนา อาแวปูเตะ ครูโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น กรรมการจัดการแข่งขัน  
12 นายอิดรีส มรมาส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละอาร์ กรรมการจัดการแข่งขัน  
13 นายมะโซ ลาเซะ ครูโรงเรียนบ้านเจาะกือแย กรรมการจัดการแข่งขัน  
14 นางซานีรา สุมาลีชัย ครูโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง กรรมการจัดการแข่งขัน  
15 นางสาวโสรยา มูซอ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ กรรมการจัดการแข่งขัน  
16 นางนูรีย๊ะ เจ๊ะอุบง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแลแวะ กรรมการจัดการแข่งขัน  
17 นายอดินันท์ มาหามะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะ กรรมการจัดการแข่งขัน  
18 นางอนงค์ หวังดี ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอ กรรมการจัดการแข่งขัน  
19 นางสายใจ สุวรรณนิมิต ครูโรงเรียนวัดโชติรส กรรมการจัดการแข่งขัน  
20 นางอัสมาอ์ หะแวกะจิ ครูโรงเรียนบ้านจะเฆ่ กรรมการจัดการแข่งขัน  
21 นางสาวดาว หะยีอาบูบากาด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ กรรมการจัดการแข่งขัน  
22 นางนันทิรา สะดีละ ครูโรงเรียนบ้านอุแตบือราแง กรรมการจัดการแข่งขัน  
23 นายลุกมาน หะยีกาเลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะฆ่ กรรมการจัดการแข่งขัน  
24 นายฮัมดี เล๊าะสัน ครูโรงเรียนบ้านบาโงมูลง กรรมการจัดการแข่งขัน  
25 นางนูรีซา ละมูลอ ครูโรงเรียนบ้านตะโละดารามัน กรรมการจัดการแข่งขัน  
26 นางสาววาศีฟะห์ สรี ครูโรงเรียนบ้านโตะบาลา กรรมการจัดการแข่งขัน  
27 นางสาวนาซีพ๊ะ มาบา ครูโรงเรียนบ้านช่องแมว กรรมการจัดการแข่งขัน  
28 นางสาวโสรยา กิจิ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านป่าไหม้ กรรมการจัดการแข่งขัน  
29 นางฟารีละห์ เจะโซะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าม่วง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
30 นางไพรูส ดือราแม พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านป่าม่วง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
31 นายอับดุลรอนิง เจะเลาะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านป่าม่วง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
32 นายอับดุลฮากัม ตวนกะจิ วิทยากรอิสลามศึกษา โรงเรียนบ้านป่าม่วง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
33 นายสะแปอิง สามะ ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
34 นายอิบรอเฮง เจ๊ะเล๊าะ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านกะลาพอ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
35 นางสาวสามีนา บีรู ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านกะลาพอ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
36 นางซูไรดา กาซอ ครู โรงเรียนบ้านเจาะกือแย กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
37 นายซายูตี สะแลแม ครูโรงเรียนบ้านช่องแมว กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
38 นางสาวรุสมินี ลีเดร์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
39 นางสาวนูรอาซีกีณ ฮะมะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเจาะกือแย กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
40 นางสาวอัสหม๊ะ สามะ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านละอาร์ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
41 นางสาวศริญญา แวแม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
42 นายอาเดอนัน วาเตะ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปายอ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
43 นายอาหะมะตอลา บือราเฮง ครูชำนาญการ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
44 นายอาหะมะตอลา บือราเฮง ครูชำนาญการ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
45 นางสาวปภาวดี สุขเกษม เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
46 นายอาซีกิม สามะเด็ง อัตราจ้าง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
47 นายอาซีกิม สามะเด็ง อัตราจ้าง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
48 นางโสรยา สุขจรุ่ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
49 นางสาวรอฮาน ยูโซะ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
50 นายรุสมาน นิเฮง โรงเรียนบ้านโลทู กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
51 นายสมาน เจ๊ะหลง โรงเรียนบ้านมะนังยง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
52 นายอันรอ เจ๊ะอาแว โรงเรียนบ้านป่าไหม้ กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
53 นายซูไฮมี สามะ ครู โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  
54 นางสาวยัซมี อาแซ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสือดัง กรรมการบันทึกคะแนนและรายงานผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง,นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]