หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้า 2 2 2
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า 15 30 19
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส 11 15 15
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ 9 21 15
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 18 29 25
6 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น 1 1 1
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ) 19 34 28
8 009 โรงเรียนตะบิ้ง 7 12 9
9 010 โรงเรียนบ้านกระจูด 3 7 3
10 011 โรงเรียนบ้านกะรุบี 4 10 6
11 012 โรงเรียนบ้านกะลาพอ 22 40 29
12 013 โรงเรียนบ้านกาหงษ์ 3 6 5
13 016 โรงเรียนบ้านจะเฆ่ 23 50 32
14 017 โรงเรียนบ้านจ่ากอง 2 3 3
15 020 โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น 8 14 8
16 019 โรงเรียนบ้านช่องแมว 5 11 8
17 069 โรงเรียนบ้านตะโละดารามัน 3 8 6
18 022 โรงเรียนบ้านตะโละแมะนา 7 11 9
19 021 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง 20 34 29
20 023 โรงเรียนบ้านตือเบาะ 15 30 23
21 027 โรงเรียนบ้านทุ่งกินนร 4 9 7
22 028 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ 0 0 0
23 026 โรงเรียนบ้านท่าช้าง 2 4 3
24 030 โรงเรียนบ้านน้ำดำ 18 39 29
25 031 โรงเรียนบ้านบน 9 18 9
26 035 โรงเรียนบ้านบาเลาะ 6 9 8
27 032 โรงเรียนบ้านบาโงมูลง 7 29 13
28 034 โรงเรียนบ้านบาโงยือริง 12 26 12
29 033 โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็ง 3 5 4
30 036 โรงเรียนบ้านบีติง 2 2 2
31 037 โรงเรียนบ้านบือจะ 8 17 13
32 039 โรงเรียนบ้านบือเระ 13 29 14
33 038 โรงเรียนบ้านบือแต 7 11 9
34 041 โรงเรียนบ้านปลักแตน 8 13 12
35 040 โรงเรียนบ้านปล่องหอย 13 15 15
36 042 โรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) 9 18 14
37 043 โรงเรียนบ้านป่าทุ่ง 10 21 10
38 044 โรงเรียนบ้านป่าม่วง 17 34 25
39 046 โรงเรียนบ้านป่าไหม้ 7 15 11
40 067 โรงเรียนบ้านพอเหมาะ 5 7 6
41 047 โรงเรียนบ้านพิเทน 9 23 15
42 048 โรงเรียนบ้านมะกอ 2 2 2
43 049 โรงเรียนบ้านมะนังยง 3 9 5
44 050 โรงเรียนบ้านมะแนดาแล 2 3 3
45 051 โรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ) 6 20 12
46 052 โรงเรียนบ้านรังมดแดง 1 3 2
47 054 โรงเรียนบ้านละหาร 1 2 2
48 068 โรงเรียนบ้านละอาร์ 2 5 4
49 053 โรงเรียนบ้านละเวง 7 8 8
50 055 โรงเรียนบ้านลานช้าง 10 27 15
51 058 โรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์" 8 17 14
52 059 โรงเรียนบ้านวังไชย 3 10 7
53 060 โรงเรียนบ้านสือดัง 15 35 23
54 061 โรงเรียนบ้านอุแตบือราแง 4 10 7
55 014 โรงเรียนบ้านเขาดิน 7 33 15
56 018 โรงเรียนบ้านเจาะกือแย 15 35 22
57 056 โรงเรียนบ้านแลแวะ 7 10 9
58 015 โรงเรียนบ้านโคกนิบง 5 14 10
59 025 โรงเรียนบ้านโตะบาลา 19 44 34
60 024 โรงเรียนบ้านโต๊ะชูด 10 25 17
61 057 โรงเรียนบ้านโลทู 14 31 24
62 062 โรงเรียนปายอ 8 19 14
63 063 โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว 15 26 21
64 066 โรงเรียนวัดสารวัน 15 25 21
65 064 โรงเรียนวัดโชติรส 2 6 4
66 065 โรงเรียนวัดโบกขรณี 10 17 10
67 008 โรงเรียนแซะโมะ 4 4 4
68 071 โรงเรียนพัฒนศาสตร์ 2 2 2
69 070 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 1 1 1
รวม 564 1155 818
1973

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง,นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]