หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายเจะอาแซ เปาะแตโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวนูอาฟีละ กายีโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
3. นางนุรีสัน เจ๊ะแวโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
4. นางสาวฮัซเนาะ เต๊ะบาซอโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
5. นางเจตนี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายเกษม มะเกะโรงเรียนบ้านตะโละแมะนาประธานกรรมการ
2. นางรสนา หะยีอาแวโรงเรียนบ้านบาโงยือแบงกรรมการ
3. นางฟาตีมา บาดาโรงเรียนเขาดินกรรมการ
4. นางสุกิต นฤมาณพงศกรโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
5. นางมุสลีฮา เจะสะแมโรงเรียนบาเลาะกรรมการ
6. นางฟาดีล๊ะ แซะเฮงโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายเจะอาแซ เปาะแตโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวนูอาฟีละ กายีโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
3. นางนุรีสัน เจ๊ะแวโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
4. นางสาวฮัซเนาะ เต๊ะบาซอโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
5. นางเจตนี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวานิชฌา อายุโรงเรียนบ้านป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางโนร์มาลา แมยูโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
3. นางสาวรอซีดะ มามะโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
4. นางนีรนาท โรจนรัตน์โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
5. นางรอฮานา กูดูโรงเรียนบ้านป่าทุ่งกรรมการ
6. นางเสาวนิตย์ ศรีทองโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสหธรรม โต๊ะสะโรงเรียนบ้านแซะโมะประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ แวซอเหาะโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
3. นางขวัญตา มะเด็งโรงเรียนบ้านตะโละดารามันกรรมการ
4. นางสาวฮามีด๊ะ ดาโอะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
5. นางมาซีนะ สาแมโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
6. นางสาวนุชจรี แดงวิไลโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางชฎาธาร หลงโรงเรียนบ้านกะละพอกรรมการ
2. นางสุนีย์ เซรนโรงเรียนบ้านกระจูดกรรมการ
3. นางสาวนูรีซัน โดยหมะโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางชะอุ่ม แวแมโรงเรียนบ้านตะบิ้งประธานกรรมการ
2. นางโนรียะห์ มะมิงโรงเรียนบ้านมะกอกรรมการ
3. นางอัยนีย์ เจะแวโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
4. นางสงวน แก้วมะแป้นโรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
5. นางสาวสุดา สามแก้วโรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
6. นางนารีสันต์ แฮมาโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายพยม บุณสนองโรงเรียนบ้านปลักแตนประธานกรรมการ
2. นางซาเราะห์ หะยีลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ มาละโรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
4. นางสาวอีมาน สาหาดโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
5. นางสาวประทุมพิศ แก้วทองอ่อนโรงเรียนบ้านพิเทน(วันครู 2502)กรรมการ
6. นางสาวอัรวาย์ มะโซะโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพยม บุญสนองโรงเรียนบ้านปลักแตนประธานกรรมการ
2. นางซาเราะห์ หะยีลาเต๊ะโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
3. นางทัศณีย์ มาละโรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
4. นางสาวอีมาน สาหาดโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
5. นางสาวอัรวาย์ มะโซะโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นางสาวประทุมพิศ แก้วทองอ่อนโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางสาวเจ๊ะเอ๊าะ นิยมเดชาโรงเรียนบ้านละเวงประธานกรรมการ
2. นางมงคลศรี จันทร์เงินโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
3. นางฉลวย แก้วงายโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
4. นางสาวนาซีเราะห์ เบญจมนัสกุลโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
5. นายซอฟรี เจะนุโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
6. นางสาวโรสราณี สะดีโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายนิอิสเฮาะ นิเงาะโรงเรียนบ้านเจาะกือแยประธานกรรมการ
2. นางสาวซูไหนี มาซอโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
3. นายรอซาลี ประไมสูรีโรงเรียนบ้านละอาร์กรรมการ
4. นางสาวกูยามีลา นิมะโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
5. นายซอปวรรณ หะยียูโซะโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
6. นายอุษมัน ลีโดโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางกัลยานี ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านพอเหมาะประธานกรรมการ
2. นางสาวซูรีฮา สารงโรงเรียนบ้านละเวงกรรมการ
3. นางสาวมุสลา นูเตะโรงเรียนบ้านตะโละดารามันกรรมการ
4. นางไลลา เตะโระโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
5. นายปัญญา นิมะโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ยาชะรัดโรงเรียนบ้านมะนังยงประธานกรรมการ
2. นางสุรินดา มาหะมะโรงเรียนบ้านแซะโมะกรรมการ
3. นายอาหะมะ แวตีแยโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางนิรุสมีนี เจ๊ะหลงโรงเรียนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
2. นางสุริยา เวาะเด็งโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
3. นางสาวซูฟียา นีซะโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายนิรัน ดะแซโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นางมาดีฮาห์ แลจิโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
3. นางสีตีฮามีด๊ะ มาหะมะโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
4. นางสาวนุมา หะแวโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรกรรมการ
5. นางสาวนูรียะห์ ดาฮายีโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายมะหมูด จิตรบรรทัดโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
2. นางฟาฏีมะห์ วารัมโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
3. นางสีตีคอลีเย๊าะ เจ๊ะเง๊าะโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางซูไฮลา จิตรบรรทัดโรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ หอมกลิ่นโรงเรียนชุุุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113กรรมการ
3. นางซูไรดา กาซอโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
4. นายมะรอยาลี มะหะมะโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
5. นางสาวตูแวซานารียะ บีรูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นางสุดารัตน์ สองฉั่วโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายฮาบัส อิสมันโรงเรียนบ้านกาหงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสตะห์ มีทองโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางฮามีดะห์ หวังขวัญโรงเรียนบ้านชุมชนวัดถัมภาวาสกรรมการ
4. นางสาวบัดรี ดาหะมิโรงเรียนบ้านแลแวะกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายอามาน เจ๊ะแมโรงเรียนบ้านปายอประธานกรรมการ
2. นางฮายาตี เจะแวโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางซูไหลัน การีแมงโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
4. นางฮารีซะห์ เจ๊ะหลงโรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
5. นางรอฮานา เจะโดโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวุฒิพงศ์ ล่าดี้โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสมธิวรรณ นิลจันทร์โรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
3. นางรอกีเยาะ แวหะมิโรงเรียนบ้านปลักแตนกรรมการ
4. นางสุพัตรา อนุศาสนบุตรโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
5. นางสาวมาเรียนี บูงอโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
6. นางรัตนา เจะนุ๊โรงเรียนบ้านปากูกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายตอเละ ตาเยะโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดประธานกรรมการ
2. นางสาวยามีร่า ยานานโรงเรียนบ้านป่าทุ่งกรรมการ
3. นายพงค์ศักดิ์ เรืองศรีโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอาฮามะ อายุผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือแตประธานกรรมการ
2. นางนูรียะห์ วาแมดีซาครูโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
3. นางซัลมียะห์ แวอุเซ็งครูโรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
4. นายอาฮามะบาดี ซาแลดิงครูโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
5. นางอูมีกลือซง มะเกครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
6. นางสาวอาซีซะ สะแลแมครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภา โตะหะโรงเรียนบ้านปลักแตนกรรมการ
2. นางแวมารานา การีโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
3. นางเดียนา อาแวปูเตะโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายอิดรีส มารมาสผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละอาร์ประธานกรรมการ
2. นายมะโซ ลาเซะโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
3. นางซานีรา สุมาลีชัยโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงกรรมการ
4. นางสาวโสรยา มูซอโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
5. นางสาวโซฟีน่า สาแลโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
6. นางนูรีย๊ะ เจ๊ะอุบงโรงเรียนบ้านแลแวะกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายอดินันท์ มาหะมะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือเบาะประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ หวังดีโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางสายใจ สุวรรณนิมิตโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
4. นางอัสมาอ์ หะแวกะจิโรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวดาว หะยีอาบูบากาดโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
6. นางนันทิรา สะดีละโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายอดินันท์ มาหะมะผู้อำนวยโรงเรียนบ้านตือเบาะประธานกรรมการ
2. นางอนงค์ หวังดีโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นายสายใจ สุวรรณนิมิตโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
4. นางอัสมาอ์ หะแวกะจิโรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
5. นางสาวดาว หะยีอาบูบากาดโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
6. นางนันทิรา สะดีละโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายลุกมาน หะยีกาเลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะเฆ่ประธานกรรมการ
2. นายฮัมดี เล๊าะสันโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
3. นางนูรีซา ละมูลอโรงเรียนบ้านตะโละดารามันกรรมการ
4. นางสาววาศีฟะห์ สรีโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
5. นางสาวนาซีพ๊ะ มาบาโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
6. นางสาวโสรยา กึจิโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายรอยาลี กาฮาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องหอยประธานกรรมการ
2. นายมาหามะ สะหะเม๊าะโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางนาบีละห์ แนซูโรงเรียนบ้านบือแตกรรมการ
4. นางซากีย๊ะ สาแลมะโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
5. นางสาวนูรฮาซานา ปูลาโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
6. นางสาวซามีเราะ หะยีมะสาอิโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรอยาลี กาฮาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปล่องหอยประธานกรรมการ
2. นายมาหามะ สะหะเม๊าะโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางนาบีละห์ แนซูโรงเรียนบ้านบือแตกรรมการ
4. นางซากีย๊ะ สาแลมะโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
5. นางสาวนูรฮาซานา ปูลาโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
6. นางสาวซามีเราะ หะยีมะสาอิโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายอุดม ชูอ่อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมวประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ ยูโซะครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
3. นายมะซอเร วาเยะครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113กรรมการ
4. นายมูฮำมัดรุสลำ ดือราวีครูโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
5. นายพาริด เจะแวพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
6. นายนูรอาบีดีน อาแวกือจิพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเลาะ อาแดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายซุลกีฟลี สาแลมะครูโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะซอครูโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
4. นางอมรทิพย์ ชาติณรงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
5. นายมูหำหมัดตอฮา อาแดครูโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
6. นายมูฮัมหมัด กาซอพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเลาะ อาแดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาดินประธานกรรมการ
2. นายซุลกีฟลี สาแลมะครูโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะซอครูโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
4. นางอมรทิพย์ ชาติณรงค์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
5. นายมูหำหมัดตอฮา อาแดครูโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
6. นายมูฮัมหมัด กาซอพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสมนึก เบ่าล่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางนิภา พรหมศรีโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
3. นางอิสรา สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
4. นางสาวซูวัยบะห์ มะกะโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
5. นายอับดุลการิม ดอเลาะโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
6. นางอัซมะ หะยีอาวังโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมะรอเซะ กะดะแซผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจ่ากองประธานกรรมการ
2. นางยาแลฮา มอมอสะเตงโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ"เพียรอนุสรณ์"กรรมการ
3. นางสาวนูรียา มะเซ็งจะโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
4. นายอัสมี มามะโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
5. นางโรสนานี หะยีมะเด็งโรงเรียนบ้านแลแวะกรรมการ
6. นายซู บินมะนาอิงโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสมนึก เบ่าล่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าช้างประธานกรรมการ
2. นางนิภา พรหมศรีโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
3. นางอิสรา สร้อยแก้วโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
4. นางสาวซูวัยบะห์ มะกะโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
5. นายอับดุลการิม ดอเลาะโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
6. นางอัซมะ หะยีอาวังโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายดิลก สะมะโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงประธานกรรมการ
2. นางรอปีอะ สาฮาโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางคอลีเยาะ สือนิโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113กรรมการ
4. นางสาวรอไอนี ยะโกะโรงเรียนบือจะกรรมการ
5. นายบดินทร์ บอสูโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
6. นายมะรอมือลี วาเลาะโรงเรียนบ้านมะนังยงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายดิลก สะมะโตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงประธานกรรมการ
2. นางรอปีอะ สาฮาโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางคอลีเยาะ สือนิโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่113กรรมการ
4. นางสาวรอไอนี ยะโกะโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
5. นายบดินทร์ บอสูโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
6. นายมะรอมือลี วาเลาะโรงเรียนบ้านมะนังยงกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายมะรูดิง หะแวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงมูลงประธานกรรมการ
2. นางวีรพร เสนามิตรโรงเรียนบ้านพอเมาะกรรมการ
3. นางสาวอนันดา กาเจโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
4. นางสาวรออียะห์ ตาเละโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางสาวพาสียะ สะนิโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นางซารีหม๊ะ ตันหยงมะโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายมาลย์ หะยีลาเต๊ะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือเระประธานกรรมการ
2. นางต่วนพาอีซะ วาเตะโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
3. นางสาวหมะหานี มิเหาะโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
4. นางปนัดดา ยอดวิจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านแป้นกรรมการ
5. นางสาวมานิตา โอฬาริโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
6. นางสาวกามีลียา ซาเด็งโรงเรียนบ้านละอาร์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมะรูดิง หะแวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงมูลงประธานกรรมการ
2. นางวีรพร เสนามิตรโรงเรียนบ้านพอเมาะกรรมการ
3. นางสาวซารีหม๊ะ ตันหยงมะโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
4. นางสาวอนันดา กาเจโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
5. นางสาวรออียะห์ ตาเละโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
6. นางสาวพาสียะ สะนิโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางมาลี สิทธิพันธ์โรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ยาแก้วโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
3. นางเฉลิม บุญสนองโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางมาลี สิทธิพันธ์โรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ ยาแก้วโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
3. นางเฉลิม บุญสนองโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายมะวี อารงผอ.รร.บ้านลานช้างประธานกรรมการ
2. นายฮัมมือดัง อาแดกรรมการ
3. นางตอฮีเราะห์ บือแนจือปอครู โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
4. นายสมพงษ์ มะนอครู โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
5. นายอัสอัด กาเจครู โรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายนูเซ็ง เจ๊ะบูผอ.โรงเรียนบ้านกะรุบีประธานกรรมการ
2. นายแม้น มะดีเยาะครู โรงเรียนบ้านมะกอกรรมการ
3. นายซานูซี เจ๊ะดอเล๊าะครู โรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
4. นายฟาอิส โดรอนิงครู โรงเรียนโตะบาลากรรมการ
5. นางเจะมาเรียม กีลีมอครู รร.ชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
6. นางสาวกอมารียะห์ อาแวพนง.รร.ชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฟาริด เจ๊ะแซะครู โรงเรียนบ้านปลักแตนกรรมการ
2. นางสาวนูรอาซีกีน จันทรนิมะหิรัญครู โรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
3. นางต่วนสาลมา เหาะนะพนง.โรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเชาวเพชร เจ๊ะสอเหาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาหงษ์ประธานกรรมการ
2. นายนายสายัญ พรรณศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านแป้นกรรมการ
3. นางดารุณี สารอครูโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
4. นางอาซียะ มะแซครูโรงเรียนบ้านป่าทุ่งกรรมการ
5. นายซามันลี มูละครูโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
6. นายแวลี บือราเฮง่ครูโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมพงศ์ ราชสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมชนบ้านทุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางฮัมดียะห์ ยูโซะครูโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
3. นายแวมูฮำหมัดเด็ง แวอูมาครูโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
4. นายอับดุลฮาเรง สมาแอครูโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
5. นายสะแปอิง สามะครูโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
6. นายอาดือนา สามะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอาดินันท์ ดาโอะครูโรงเรียนบ้านละเวงกรรมการ
2. นายอาหะมะเปาซี กือนิครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
3. นายนิซูเฟียน ระเด่นอาหมัดพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายภานุวัฒน์ สื้นกั้งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณีประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ โรจนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นายตอยญิบ ตาเยะครูโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
4. นายอามิรฎ์ ้เบ็ญอาวันครูโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
5. นางสากิยา จาแมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านมะกอกรรมการ
6. นางสาวเจนจีรา รือสะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายมุคลิส คอลออาแซผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแลแวะประธานกรรมการ
2. นางภัทรนิจ เสียงดังครูโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางสาวไลลา เจ๊ะแม็งครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
4. นายอิศรัมย์ เจ๊ะแฮครูโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
5. นางสาวสุจรรยา แดงแป้นพนักงานราชการโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
6. นางสาวฟาอีซะห์ จารูครูโรงเรียนบ้านปลักแตนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ สิ้นกั้งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบกขรณีประธานกรรมการ
2. นางนันทวรรณ โรจนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นายตอยญิบ ตาเยะครูโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
4. นายอามิรฎ์ เบ็ญอาวันครูโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
5. นางสากิยา จาแมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านมะกอกรรมการ
6. นางสาวเจนจีรา รือสะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสามารถ วาเตะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา สีบูครูโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)กรรมการ
3. นายแวหามะ สามะอาลีครูโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
4. นางผกามาศ ศรีนวลดีครูโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางมาลีนี เจะโซะครูโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
6. นางสาวฟาตันน์ แซะแมครูโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจิรัฎฐ์ วงศ์บุหลันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไชยประธานกรรมการ
2. นางตอฮีเราะห์ บือแนจือปอครูโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
3. นางเภาซะห์ ซิมาครูโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะซอครูโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
5. นายยูกีพลี หะแวพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
6. นายมูหะมัด เจ๊ะเลาะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสามารถ วาเตะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองประธานกรรมการ
2. นางกันทิมา สีบูครูโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)กรรมการ
3. นายแวหามะ สามะอาลีครูโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
4. นางผกามาศ ศรีนวลดีครูโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางมาลินี เจะโซะครูโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
6. นางสาวฟาตันน์ แซะแมครูโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายอธิวัฒน์ ยีสาและครูโรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
2. นายรังสิมัน แยครูโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรกรรมการ
3. นายปฏิพัทธิ์ กิ้มขู่พนักงานราชการโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอาหามะ สาแลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสือดังประธานกรรมการ
2. นายวาเหะ ยะพาครูโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นายนฤดิล บารูครูโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
4. นายซาการียา กูแมครูโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)กรรมการ
5. นางนูรีดา และซาครูโรงเรียนบ้านปล่องหอยกรรมการ
6. นางสาวซิลมี สามะ่ครูโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายซาการียา กูแมครูโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายฮาแว สาแมครูโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
3. นางสาวคอรีเย๊าะ มะตีเยาะครูโรงเรียนบ้านแซะโมะกรรมการ
4. นางนัสรีตา บูละแทครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายมูฮัมมัดซูไฮมี แลเมาะครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านละเวงกรรมการ
6. นายยาราคาน มะลีพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายซาการียา กูแมครูโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร)ประธานกรรมการ
2. นายฮาแว สาแมครูโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
3. นางสาวคอรีเย๊าะ มะตีเยาะครูโรงเรียนบ้านแซะโมะกรรมการ
4. นางนัสรีตา บูละแทครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
5. นายมูฮัมมัดซูไฮมี แลเมาะครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านละเวงกรรมการ
6. นายยาราคาน มะลีพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายยูโซะ อีแตรักษาการ ผอ.รร.บ้านบาเลาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพะยอม วงศ์เพชรครู โรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ พรหมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
4. นางนารี จินดารัตน์ครู โรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
5. นายดนยา กาเจร์พนง.รร.บ้านปายอกรรมการ
6. นางสาวโซเฟีย มีทองพนง.รร.บ้านมะแนดาแลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายยูโซะ อีแตรักษาการ ผอ.รร.บ้านบาเลาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพะยอม วงศ์เพชรครู โรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ พรหมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
4. นางนารี จินดารัตน์ครู โรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
5. นายดนยา กาเจร์พนง.รร.บ้านปายอกรรมการ
6. นางสาวโซเฟีย มีทองพนง.รร.บ้านมะแนดาแลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายยูโซะ อีแตรักษาการ ผอ.รร.บ้านบาเลาะประธานกรรมการ
2. นางสาวพวงพะยอม วงศ์เพชรครู โรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ พรหมจันทร์ครู โรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
4. นางนารี จินดารัตน์ครู โรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
5. นายดนยา กาเจร์พนง.รร.บ้านปายอกรรมการ
6. นางสาวโซเฟีย มีทองพนง.รร.บ้านมะแนดาแลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุทธิธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางมาลี พุฒนิลโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางจรรยา นักทองโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
4. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
5. นางพิรม เต็มพร้อมโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
6. นางพิชญ์สินี แซ่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุทธิธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางมาลี พุฒนิลโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางจรรยา นักทองโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
4. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
5. นางพิรม เต็มพร้อมโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
6. นางพิชญ์สินี แช่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุทธิธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางมาลี พุฒนิลโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางจรรยา นักทองโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
4. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
5. นางพิรม เต็มพร้อมโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
6. นางพิชญ์สินี แซ่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุทธิธรรม เลิศกุลดิลกโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางมาลี พุฒนิลโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางจรรยา นักทองโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
4. นางกัลยาณี ศรีเทพโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
5. นางพิรม เต็มพร้อมโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
6. นางพิชญ์สินี แซ่อ่องโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายมะอับดุลรอพี วาแมโรงเรียนบ้านมะแนดาแลประธานกรรมการ
2. นางสาวตูแวซาลีนี นิเซงโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
3. นางสารีพะ เส็นบัตรโรงเรียนบ้านปล่องหอยกรรมการ
4. นางสาวอามีเนาะ ฮะโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
5. นายซอลาฮุดดีน ปาลีมอโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางซูไฮดา สาแมโรงเรียนบ้านละอาร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายมะอับดุลรอพี วาแมโรงเรียนบ้านมะแนดาแลประธานกรรมการ
2. นางสาวตูแวซาลินี นิเซงโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
3. นางสารีพะ เส็นบัตรโรงเรียนบ้านปล่องหอยกรรมการ
4. นางสาวอามีเนาะ ฮะโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
5. นายซอลาฮุดดีน ปาลีมอโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"กรรมการ
6. นางซูไฮดา สาแมโรงเรียนบ้านละอาร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางจวน เทพเสาร์รักษาการ ผอ.รร.บ้านละหารประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ อนุกูลครู โรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
3. นางชะอ้อน นามัยครู โรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
4. นางอรุณี จันทร์ศรีครู โรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
5. นางสาวมาดีฮะห์ มะอุเซ็งครู โรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางจวน เทพเสาร์รักษาการ ผอ.รร.บ้านละหารประธานกรรมการ
2. นางวิมลรัตน์ อนุกูลครู โรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
3. นางชะอ้อน นามัยครู โรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
4. นางอรุณี จันทร์ศรีครู โรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
5. นางสาวมาดีฮะห์ มะอุเซ็งครู โรงเรียนบ้านบือจะกรรมการ
6. นางรสนา หะยีอาแวครู โรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางลักษณา บุญศิริครู โรงเรียนบ้านกะลาพอประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ หีมโตะเตะครู โรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
3. นางตูแวเยาะ นิเตะครูอัตราจ้าง รร.บ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายมะฮัลพี วาแมครู โรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
2. นางนงเยาว์ บุญเต็มครู โรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
3. นายพันธ์ชัย สินดุกาครู โรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นายมูฮัมหมัดรออี มะลีโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นประธานกรรมการ
2. นางสาวมารีนา อามิงโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"กรรมการ
3. นายแวณัศรุฎฎีณ มะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
4. นางลาตีป๊ะ แวกือจิกโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
5. นางซัยหนับ บูละโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
6. นายซูไรยา กะมิงโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายอัมรัน แวหะมิโรงเรียนบ้านป่าไหม้ประธานกรรมการ
2. นางสาวซาบีน่า ศรีรักษาโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
3. นางนิโซเฟียร์ กูแมโรงเรียนบ้านมะนังยงกรรมการ
4. นางสาวศิริยา แลแมแนโรงเรียนบ้านตะโละดารามันกรรมการ
5. นางตือเราะห์ เซ็งแมโรงเรียนบ้านละหารกรรมการ
6. นางสาวลาตีฟะ ดือรามะโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายแวฮารง ตาพาโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่าประธานกรรมการ
2. นางนิวิสณีย์ ลอมาโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
3. นางสาวนูรีซัน ราแดงโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
4. นางสูอาด๊ะ สาแลโรงเรียนบ้านแซะโมะกรรมการ
5. นางรุสไลนา นิมะโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นายสะการี ซายามะโรงเรียนบ้านบีติงกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสวัสชัย ขาวดีโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)คประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาวรรณ์ บัวหลวงโรงเรียนบ้านบนกรรมการ
3. นางสาวลลิตา สุขเทพโรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
4. นางฮาสะน๊ะ เจะเละโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
5. นางฮายาตี เจ๊ะซอโรงเรียนบ้านมะแนดาแลกรรมการ
6. นางพาตีเมาะ อิสลามโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรีซะห์ ดือราแมโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
2. นางสาวฟาตีเมาะ อุมาโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
3. นางสาวสุการ์นีย์ อาแวบือซาโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนิซัลมา นิภิรมย์โรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113ประธานกรรมการ
2. นางสาวโสภา หงะหงอโรงเรียนทุ่งกินนรกรรมการ
3. นางสาวรุสนี กาเดาะโรงเรียนบ้านอุแตบือราแฮกรรมการ
4. นางซาฮารียะห์ เต๊ะแหโรงเรียนบ้านปากู(มีนาประชาคาร)กรรมการ
5. นางเดียวาตี หะยีลาเต๊ะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
6. นางสาวโนรมาซีลา สาแมโรงเรียนบ้านละเวงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายธานี มาลาศรีโรงเรียนมือลอ(มะอาแดอุทิศ)กรรมการ
2. นางลาตีพะ มะนิโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
3. นางนูรลีซา ยูโซะโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางเสาเราะ อาแซโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งประธานกรรมการ
2. นางนิตยา วิจิตรโรงเรียนวัดสารวันกรรมการ
3. นางยาวารี ซามะโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
4. นายรอฮีม อีแตโรงเรียนบ้านป่าทุ่งกรรมการ
5. นางกฤษณา ลาเม๊าะโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
6. นายรุสดี มินนุรดีนโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุรยา หะมะโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113กรรมการ
2. นางอาอียะห์ แลมะโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นางสาวโนรมาซีลา สาแมโรงเรียนบ้านละเวงกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางมุรณีย์ ฮารีโรงเรียนบ้านทุ่งเค็จกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ เจะแวโรงเรียนบ้านพอเหมาะกรรมการ
3. นายอาหาหมัด มะเซ็งโรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอับดุลเลาะ เตะโระผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำดำประธานกรรมการ
2. นายไชยา จันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
3. นายอายุ วันทองครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
4. นายใยนิง แสงโมสีครูโรงเรียนบ้านตะโละบาลากรรมการ
5. นายสุทิน ไกรพรมครูโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
6. นายซาห์ดัน อาแวพนักงานราชการโรงเรียนบ้านมอลอ(มะอาแด)กรรมการ
7. นายมะรอเส๊ะ สารีพนักงานราชการโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอะห์มัด เจ๊ะดาโอะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพิเทน (วันครู 2502)ประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ นฤมานพงศกรครูโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นายอภัย นิตยบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านสือดังกรรมการ
4. นายมาหะมุ หะยีสาและครูโรงเรียนบ้านเจาะกือแยกรรมการ
5. นายอาหามะ สะอะครูโรงเรียนบ้านตือเบาะกรรมการ
6. นายอนันต์ โกสุธรรมครูโรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
7. นายภัคกรี ชูดโรงครูโรงเรียนบ้านป่าทุ่งกรรมการ
8. นายมะรอวี มือมะครูโรงเรียนบ้านบาเลาะกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายมะสะบรี ลอมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังมดแดงประธานกรรมการ
2. นางฝารีด๊ะ รอเกตุครูโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางโสภา จันทร์แก่นครูโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
4. นางพรสุนี ขวัญนุ้ยครูโรงเรียนบ้านกระจูดกรรมการ
5. นางสุชาดา อาลีครูโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
6. นางซารยา ยูโซะครูโรงเรียนบ้านทุุ่่่งเค็จกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายมะสะบรี ลอมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรังมดแดงประธานกรรมการ
2. นางฝารีด๊ะ รอเกตุครูโรงเรียนบ้านโลทูกรรมการ
3. นางโสภา จันทร์แก่นครูโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
4. นางพรสุนี ขวัญนุ้ยครูโรงเรียนบ้านกระจูดกรรมการ
5. นางสุชาดา อาลีครูโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
6. นางซารยา ยูโซะครูโรงเรียนบ้านทุุ่งเค็จกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอนงรัตน์ มหาทองครูโรงเรียนบ้านสือดังประธานกรรมการ
2. นางสาวรอฮายา เจะเตะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
3. นางจินตนา ดำมณีครูโรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายเจ๊ะรอซารี ยูโซะโรงเรียนบ้านกะลาพอประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา หะมะโรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำกรรมการ
3. นายสมาน เจ๊ะหลงโรงเรียนบ้านมะนังยงกรรมการ
4. นางสาวอาสนะ การีโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
5. นายฮัมดีน กะสูเมาะโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
6. นางสาวอาอีเส๊าะ มณีหิยาโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมะยากี เปาะฮะโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบุรฮานุดดีน เตะโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
2. นางฮายาตี ดะแซโรงเรียนบ้านน้ำดำกรรมการ
3. นายมูฮำมัดซอบรี เจะสนิโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
4. นายแวมะยูโซะ แวสะแลแมโรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ)กรรมการ
5. นายอาซีกิม สามะเด็งโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นายอิสมาแอ เจะเหาะโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายอาริฟ มาหะมะรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัสประธานกรรมการ
2. นายอันรอ เจ๊ะอาแวโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
3. นางสาวมูนาลีซา หะยียูโซะโรงเรียนบ้านมือลอ(มะอาแดอุทิศ)กรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอับดุลฮามิด ยานยาโรงเรียนบ้านโตะบาลาประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา หลังแดงโรงเรียนบ้านชะเมาสามต้นกรรมการ
3. นายฮูเซ็น จิตรบรรทัดโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
4. นายมูหัมมะตอหา สามะโรงเรียนบ้านป่าม่วงกรรมการ
5. นายซัยฟุดดีน เจ๊ะฮะโรงเรียนบ้านวังกะพ้อ "เพียรอนุสรณ์"กรรมการ
6. นายมะซาวาวี มะสาและโรงเรียนบ้านจ่ากองกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายอาหะมะตอลา บือราเฮงโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส(เสาร์อุทิศ)กรรมการ
2. นายอาฮะมะรอบี ยูโซะโรงเรียนบ้านกระจูดกรรมการ
3. นายสักการียา กะโสะโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเลาะ นิติเมาะโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
2. นางไซนุง สาคอโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
3. นายอภิชาติ หลงโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายอาหมัด สันขรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนประธานกรรมการ
2. นางคณิตา เส้งเสาร์ครูโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
3. นายมะรอพี สาแมครูโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
4. นายวิลาศ สุทธิพงศ์ครูโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางจินตนา ดำมณีครูโรงเรียนบ้านวังไชยกรรมการ
6. นายวันอิมรอน มะนิซอครูโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายแคล้ว จันดาราครูโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
2. นางสาววันฟาตีมะ หะยีสาแม็งครูโรงเรียนชุมชนปาแดปาลัสกรรมการ
3. นายมาหามะ โด๊ะโมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสะแปะอิง สะมะแอครูโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรประธานกรรมการ
2. นายอับดุลกอเดร์ ดารามะครูโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
3. นายบัดรู มือเซาะครูโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
4. นางสาวมูรนี อิสมายครูโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
5. นายอุสือแม็ง ยีราตีพนักงานราชการโรงเรียนบาโงยือริงกรรมการ
6. นายตูแวกูรนัน มะแตนิงครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสะแปอิง สะมะแอครูโรงเรียนบ้านทุ่งกินนรประธานกรรมการ
2. นายอับดุลกอเดร์ ดารามะครูโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
3. นายบัดรู มือเซาะครูโรงเรียนบ้านรังมดแดงกรรมการ
4. นางสาวมูรนี อิสมายครูโรงเรียนบ้านโต๊ะชูดกรรมการ
5. นายอุสือแม็ง ยีราตีพนักงานราชการโรงเรียนบาโงยือริงกรรมการ
6. นายตูแวกูรนัน มะแตนิงครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายฮาซัน เจะโดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือจะประธานกรรมการ
2. นางสาวซูไบดะห์ ตะบิงครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
3. นางสาวนูรียันธ์ แตหม๊ะครูโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงกรรมการ
4. นายอิดือเระ มะเกะครูโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
5. นางสาวนูร์อาซีกีน หะยีบือราเฮงพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นายยะโกะ สาและครูโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต เพ็ชรหวลผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113ประธานกรรมการ
2. นางซารีย๊ะ เปาะแตครูโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
3. นางนูรีซัน ชลหัตถ์ครูโรงเรียนบ้านบาโงยือริงกรรมการ
4. นางสาวซูใบดะห์ ตะบิงครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
5. นายอารีซี มาหามะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแซะโมะกรรมการ
6. นายอามีซัน เจะสะแมครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายฮาซัน เจะโดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบือจะประธานกรรมการ
2. นางสาวซูไบดะห์ ตะบิงครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
3. นางสาวนูรียันธ์ แตหม๊ะครูโรงเรียนบ้านอุแตบือราแงกรรมการ
4. นายอิดือเระ มะเกะครูโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
5. นางสาวูนูร์อาซีกีน หะยีบือราเฮงพนักงานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
6. นายยะโกะ สาและครูโรงเรียนบ้านพิเทนกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอัติศักดิ์ ยอดวิจิตรครูโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
2. นายอำนวย พรหมดำครูโรงเรียนบ้านตะโละแมะนากรรมการ
3. นายพรรษา ขวัญดีครููโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจินตนา มะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงยือริงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แม่ลิ่มครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางอาทิยา แวยูโซะครูโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
4. นางซัลมา มะซงครูโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
5. นางสาวต่วนซาวียะ ตงคอเมาครูโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
6. นางฮานียะ สาแมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจินตนา มะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาโงยือริงประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา แม่ลิ่มครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางอาทิยา แวยูโซะครูโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
4. นางซัลมา มะซงครูโรงเรียนบ้านบือเระกรรมการ
5. นางสาวต่วนซาวียะ ตงคอเมาครูโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
6. นางฮานียะ สาแมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางภาตีเมาะ ดือรามะครูโรงเรียนบ้านมะกอประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว สุขสนิทครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางมะห์ฟูเสาะห์ สะนิครูโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
4. นางมัสน๊ะ บิลเฮ่มครูโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
5. นางมูนีเราะ เต๊ะครูโรงเรียนบ้านละอาร์กรรมการ
6. นางสาวธัญลักษณ์ ราชสุวรรณครูโรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางภาตีเมาะ ดือรามะครูโรงเรียนบ้านมะกอประธานกรรมการ
2. นางเฉลียว สุขสนิทครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
3. นางมะห์ฟูเสาะห์ สะนิครูโรงเรียนวัดโชติรสกรรมการ
4. นางมัสน๊ะ บิลเฮ่มครูโรงเรียนบ้านกะรุบีกรรมการ
5. นางมูนีเราะ เต๊ะครูโรงเรียนบ้านละอาร์กรรมการ
6. นางสาวธัญลักษณ์ ราชสุวรรณครูโรงเรียนบ้านทุ่งคล้ากรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรศิริ สุขเลี่ยงครูโรงเรียนบ้านพอเหมาะประธานกรรมการ
2. นางอมร เทพเสาร์ครูโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
3. นางสาวสุภัค หะแวครูโรงเรียนบ้านลานช้างกรรมการ
4. นางฟาดีละฮ์ คลานุรักษ์ครูโรงเรียนบ้านมะนังยงกรรมการ
5. นางซูไรยา วามะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านมะกอกรรมการ
6. นางรอมละห์ มะลีพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบาเลาะกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางฉลวย ุบุญเพชรศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113กรรมการ
2. นางรวงทอง หนักทองครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางคอไซมะห์ ยูโซะครูโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางฉลวย บุญเพชรศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113กรรมการ
2. นางรวงทอง หนักทองครูโรงเรียนบ้านท่าช้างกรรมการ
3. นางคอไซมะห์ ยูโซะครูโรงเรียนบ้านโตะบาลากรรมการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายฮาซัน กาเซ็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโละดารามันประธานกรรมการ
2. นางสุจรรยา ยะโกะครูโรงเรียนบ้านปายอกรรมการ
3. นางสาวฟารีดา บูแวครูโรงเรียนบ้านป่าไหม้กรรมการ
4. นางสาวปิยนุช แวมะครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)กรรมการ
5. นางมารีนา เจ๊ะดอเลาะครูโรงเรียนบ้านแลแวะกรรมการ
6. นางสาวอารี จันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านกะลาพอกรรมการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางมารีย๊ะ กอแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกนิบงประธานกรรมการ
2. นางเจ๊ะซง ลาเตะครูโรงเรียนบ้านบาโงยือแบ็งกรรมการ
3. นางสาวตอลฮะห์ อาบูญะบาลครูโรงเรียนบ้านปาแดปาลัสกรรมการ
4. นางมูรณี สาแล๊ะครูโรงเรียนบ้านตะบิ้งกรรมการ
5. นางสาวราตรี พรหมอินทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแป้นกรรมการ
6. นางสาวซัลมี สามะครูโรงเรียนบ้านกาหงษ์กรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางนิศารัตน์ ไชยวรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาละวันประธานกรรมการ
2. นางเจะแอเสาะ ลอมาครูโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองกรรมการ
3. นางสาวนูรีน หะยีลาเต๊ะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่ากรรมการ
4. นางซารีนา สัตยะวันต์ครูโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ
5. นางนูรไอนี ตะกาครูโรงเรียนบ้านบือแตกรรมการ
6. นางสาวทิพย์ แดงประดับครูโรงเรียนบ้านจะเฆ่กรรมการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพรสุนี ขวัญนุ้ยครูโรงเรียนบ้านกระจูดประธานกรรมการ
2. นางกอลีเยาะ เบญจวงค์ครูโรงเรียนบ้านช่องแมวกรรมการ
3. นางจงกล ไหมอ่อนครูโรงเรียนบ้านโคกนิบงกรรมการ
4. นางรอปิอะ อาอาบีครูโรงเรียนบ้านมือลอ (มะอาแดอุทิศ)กรรมการ
5. นางโรจนี บนีอาดัมครูโรงเรียนบ้านมะนังยงกรรมการ
6. นางฮูวัยด๊ะ หวังผลครูโรงเรียนบ้านบาโงมูลงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวสิริกาญจน์ ขุนทอง,นายนิธิรอน ภัทราธิกุล
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]