รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงสายฝน  ปานะ
 
1. นางมารศรี  ชูสุวรรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ 1. เด็กหญิงศวิตา  หีตหนู
 
1. นางกัลยา  จันทสุบรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นทุเรียน 1. เด็กหญิงนัชมีย์  เฮ็งปิยา
 
1. นางซัลมา  ยานยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุพนิมิต 1. เด็กหญิงสุชาดา  กูลณรงค์
 
1. นางสาวกนกพร  ชูประวัติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอดียะห์   วานิ
 
1. นางธารทิพย์  มากมูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคูระ 1. เด็กหญิงปาตีเมาะ  ดอเลาะ
 
1. นางละออ  หนูทองคำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะกรูด 1. เด็กหญิงสุวิมล  หวานเสนาะ
 
1. นางอัญชุลี  ขุนเมือง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงนูรีดา  หะเด็ง
 
1. นางอรพินท์  แสนรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนาน  ปูยี
 
1. นางสาวยูนีรา  เจ๊ะอาลี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอ 1. เด็กหญิงอาอีเสาะ  เจ๊ะหลง
 
1. นางฮัสเมาะ  สาและอารง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนิสาฟินา  กาเดร์
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  มะ
3. เด็กหญิงฟัลซียะห์  สาอุ
 
1. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
2. นางสาวสุวารินทร์  โทบุรี
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงต่วนสารีนา  สาเม๊าะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะ  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงสารวานี  ดอเล๊าะลาโมะ
 
1. นางสาวสุวารินทร์  โทบุรี
2. นางจิรบุตร  พุดซ้อนดอก
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กชายมูฮำหมัดชารีฟ  มะยูโซะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดอัซรอฟ  ปูยี
 
1. นางรอซีดะห์  ดาโอ๊ะ
2. นายมะซอบรี  สตาปอ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงนูรา  สาอุ
2. เด็กหญิงฮานีซัน  ยำทอง
 
1. นางจีรารัตน์  บัวสุวรรณ
2. นางสาวอามีนา  วานิ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายชล 1. เด็กหญิงรุสนานี  นิมง
2. เด็กหญิงเด็กหญิงนิไอนี  บือแน
3. เด็กหญิงเด็กหญิงฮุสนา  เจ๊ะแว
 
1. นางนริสรา  เลิศวิลัย
2. นางสาวรุจิรา  จุลบุตร
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงคอดีเยาะห์  มะยีแต
2. นางสาวอานูรา   มะยีแต
3. นางสาวฮาบีบ๊ะ  กาหลง
 
1. นางสาวรอกายะ  ลือแบซา
2. นางสาวมัสนา  มะดีเยาะ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน 1. เด็กหญิงปุตรีฝาตอนียะห์  กูจิ
2. เด็กหญิงอานีฟา  แยนะ
3. เด็กหญิงฮูดา  ยือเลาะ
 
1. นางคอมารียะ  สามะ
2. นายบะห์รี  หะยีสาแม็ง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงซูไรลา  เจ๊ะแล๊ะ
2. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เจ๊ะหะ
3. เด็กหญิงมารียะ  ปูลา
 
1. นางสาวทิศา  ทองบุญ
2. นางสาวรอสีดะห์  ยูโซ๊ะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กหญิงซุลฟา  หะมะ
2. เด็กหญิงนูรฟา  นาถปุตรี
3. เด็กชายมูฮำหมัดฟิตรี  อีแมลูดิง
 
1. นางนิอารีฟา  บินหะยีอารง
2. นางเจ๊ะด๊ะ  ฮะซา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  บัวจันทร์
2. เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิมล
3. เด็กหญิงนุชนาถ  โพธิ์มี
4. เด็กหญิงมันตรา  พรหมปลอด
5. เด็กหญิงอรชุมา  จงรักวงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ไชยนุ้ย
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาวัง 1. เด็กหญิงนุรฟาซีราห์   มะลี
2. เด็กหญิงรุสตีนา   แมแล
3. เด็กหญิงลัยลา   บือแน
4. เด็กหญิงฮาซานะห์   เจะหะ
5. เด็กหญิงฮารีซา   ลาเตะ
 
1. นางอารยา  อุทัยรังษี
2. นางสาวยุวรีหย๊ะ  เจ๊ะหะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนลังงา 1. เด็กหญิงคอดีเยาะ  มะแอ
2. เด็กหญิงซาบีน่า  อีซอ
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  สาหมัดดามัน
4. เด็กหญิงสาลูมา  ปูเต๊ะ
5. เด็กหญิงโซเฟียน์  รือแม
 
1. นางสาวรอบีอ๊ะ  มูณีมูสี
2. นายดิเรกฤทธิ์  ดำรงรักษ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงนูรไฮนี  บากา
2. เด็กหญิงพัชรี  ยีเจ๊ะแว
3. เด็กชายมะรอวี  สาเร๊าะ
4. เด็กหญิงมูรนี  ดอกา
5. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  แมเราะ
 
1. นางเจียมจิต  หน่อสุข
2. นางสาววิภาวรรณ  จันทร์เพชร
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ชูมณี
2. เด็กหญิงซูไลลา  ยูโซ๊ะ
3. เด็กชายอันวา  วานิ
4. เด็กหญิงอัสวีดา  กูนา
5. เด็กหญิงอัสวีนา  กูนา
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางกัญญา  สังข์แก้ว
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงต่วนนัสริน  ดอเล๊าะดาโม๊ะ
2. เด็กหญิงต่วนนูรฮายาตี  แวมะ
3. เด็กหญิงนาตีปะห์  ยูกง
4. เด็กหญิงนารีมัณ  วามูมาซา
5. เด็กชายสูฟียัน  ปูลา
 
1. นายสมมาศ  เขียวจันทร์
2. นางสมศรี  ซ้วนล่อง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะกำ (ธันวาศิลป์) 1. เด็กหญิงอามีเนาะห์  มิง
 
1. นางนิรวรรณนา  ยาชะรัด
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก 1. เด็กหญิงนูรุลตักวาร์  กาซอ
 
1. นางอานิตา  กีไร
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงกามีละห์  หลงกาสา
 
1. นางพิทยา  จารุจินดา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงจิตราภรณ์  พรหมมณี
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จินดารัตน์
 
1. นางอรนุช  อินชะนะ
2. นางอัญชลิตา  บุญเกื้อ
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุนทรวารี 1. เด็กชายพันธกานต์  พันธุรัตน์
2. เด็กหญิงวริศรา  นาวาทอง
 
1. นางธนพร  แมนสกุล
2. นางเครือวัลย์  ยี่สุ่นแก้ว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงปทุมวรรณ  เพชรศรี
2. เด็กชายสุรชัย  เพชรสุริยา
 
1. นางอรนุช  อินชะนะ
2. นายนาถ  บุญพวง
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงซูนีตา  สาเมาะ
2. เด็กหญิงซูไรฟะห์  กาซอ
3. เด็กหญิงซูไฮลา  ตาเหร์
4. เด็กหญิงต่วนยัสมีน  โตะนิแต
5. เด็กหญิงนาดียะห์  มะดาบู
6. เด็กหญิงนาวาล  นาวานิ
7. เด็กหญิงนินูรฮูดาห์  มะดีเยาะ
8. เด็กหญิงนูรอัฟฟาณีย์  กาซอ
9. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มะมิง
10. เด็กหญิงมาซีเตาะห์  อาลี
11. เด็กหญิงมารีนี  สาและ
12. เด็กหญิงรอฮานี  โซ๊ะเลาะยา
13. เด็กหญิงอัฟนาน  มะมิง
14. เด็กหญิงแวฟิรดาวส์  แวสุหลง
15. เด็กหญิงโซเฟีย  ยาลาแม
 
1. นางสาวต่วนนูฮายาตี  ลอจิ
2. นายอดิศักดิ์  เจ๊ะยอ
3. นางสาวต่วนรุสนี  ลอจิ
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนิต  สุวรรณอัศว
2. เด็กหญิงสุธินี  พรมชู
 
1. นายวินัย  แก้วลอย
2. นายองอาจ  เกื้อเพชร
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายอนุพงศ์  จันทประดิษฐ์
2. เด็กชายไชยวัฒน์  ผลผลา
 
1. นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร์
2. นายนาถ  บุญพวง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงกามีละห์  จะปะกียา
 
1. นายอัดนาน  อาแย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กชายอัลอามีน  อีปง
 
1. นางพงษ์ศิริ  พงศ์กระพันธุ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง 1. เด็กหญิงอานีซะห์  ลาเตะ
 
1. นางยาวาเฮ  แวมิง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงฟิตรี  กูเดร์ดาเก็ง
 
1. นายอัดนาน  อาแย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงอัสมะห์  จะปะกียา
 
1. นายอัดนาน  อาแย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กชายอับดุลฮาดีย์  กูนา
 
1. นายสุนทร  แดงวิไล
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลางสาด 1. เด็กชายซุลกิฟลี  มูมิง
2. เด็กชายมัรวาน  อินอได
 
1. นายอีรฟาน  เจ๊ะอาแดร์
2. นายอับดุลเลาะ  วาเฮง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระหวะ 1. เด็กชายฟัฮมีล   ดือราแม
2. เด็กชายอาซาน   แมะ
 
1. นายมูหัมหมัด   ยูโซ๊ะ
2. นายมะ   ดาโอะ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กหญิงรอซีลา  เจะแต
2. เด็กหญิงวารุณี  ดอแว
 
1. นางพรพิมล  ศรีสุข
2. นายศราวุฒิ  สุขจันทรา
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กชายซุลกิฟลี  วาเง๊าะ
2. เด็กชายนิอามิร  จำรูญศิลป์
3. เด็กชายมูฮำหมัด  ยือลาแป
 
1. นางรุซนา  โตะแอ
2. นางนิคอซีมัส  ยะหริ่ง
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบินยา 1. เด็กชายลุกมาน  ดัมแม
2. เด็กชายอัมรี  มานิ๊
3. เด็กชายอิบรอเฮง  อูบง
 
1. นางอรุณี  อ่อนตุก
2. นางรุจิรา  ชูมณี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กชายปริญญา   สุวรรณชาตรี
 
1. นางสารณี  อินทรสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงสุวนันทร์  แก้วสองสี
 
1. นางสมพร  แก้วศรี
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กชายอับดุลฟัตตะห์  ซอและ
 
1. นางจุรีรัตน์  รักขพันธ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงเกสรา  เกื้อเพชร
 
1. นายโกลัญญา  สุวรรณคูหา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กชายอารีฟีน  กอและ
 
1. นายเจ๊ะหมาด  เกษา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงนูรีน  เล๊าะมะ
 
1. นางสาวฐิติมา  จงไกรจักร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงธีมาพร  โชครักษ์
 
1. นางสมพร  แก้วศรี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาประดู่ 1. เด็กชายนิดาฮาริช  ดายะ
 
1. นางรตวรรณ  ทองบัว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตะกูโบ 1. เด็กหญิงฟาตีนี  สือแม็ง
 
1. นางอรุณี  หะมะ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงสาลีฮัน  บากา
 
1. นางสาวรอฆายะ๊  ยามา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กชายวรัญญู  แสวงบุญ
 
1. นายแสงตะวัน  คงศรีจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภมรคติวัน 1. เด็กหญิงสุวนันทร์  แก้วสองสี
 
1. นางสมพร  แก้วศรี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กชายซูกิฟลี  เจะมะ
 
1. นางอัมพิกา  ตะคานุง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองรักษ์
 
1. นายธิติโชติ  เจริญผล
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ 1. เด็กชายทีปกร  แว่นแก้ว
2. เด็กหญิงสันต์ฤดี  แก้ววิชิต
3. เด็กหญิงสุไรดา  แซะเด็น
4. เด็กชายอัซฮาร์  ยียูโซะ
5. เด็กชายอันวัร  สาหัดสะตำ
6. เด็กหญิงอันอัยนา  ปาทาน
7. เด็กหญิงอัสมา  หมินหมาน
8. เด็กหญิงอัสมา  ยียูโซะ
9. เด็กชายเปรมอนันต์  สารไสยา
10. เด็กชายไซฟูลไอดริส  หะยียามาย
 
1. นางเสาวนีย์  ศรีสำราญ
2. นางมารศรี  ชูสุวรรณ์
3. นางเสาวนิตย์  ไฝสีทอง
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ 1. เด็กชายซัยฟุดดีน  ดอเลาะ
2. เด็กชายซุลกิฟลีย์  มะลีเลาะ
3. เด็กหญิงบาซีเราะห์  สาอิ
4. เด็กชายมะซูฟียัน  สาและแดง
5. เด็กชายมะตอเฮ  เจ๊ะเตะ
6. เด็กหญิงมาซีเตาะ  ตาเห
7. เด็กหญิงมาเรียม  เจะหะ
8. เด็กหญิงยัสมีน  บินสาเล
9. เด็กหญิงสารีนา  สาเมาะ
10. เด็กหญิงสุนิตา  แพทย์สาหลำ
11. เด็กหญิงอมีเนาะ  ยูบง
12. เด็กหญิงอัลวาติส  เจะอุบง
13. เด็กหญิงโรซานา  แวอีแต
14. เด็กหญิงไซนับ  สะแลแม
 
1. นางจารุภา  ชูนาค
2. นางรอปิอ๊ะ  เวาะหลี
3. นางรอมือละ  เจะสนิ
4. นางสาวซูนาย๊ะ  ยูบง
5. นางสาวเกษมาภรณ์  นวลเจริญ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กหญิงรุสนีดา  กานา
 
1. นางสาวอารีณี  เกษา
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงฟาอีซะห์  กาโบะ
 
1. นางฮานี  แวเด็ง
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประจัน 1. เด็กหญิงฟาซียะห์  บาเหะ
 
1. นางสาวซารีนา  อุเซ็ง
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กหญิงการ์ตีณีย์  ดาแม
 
1. นางต่วนปารีดา  โต๊ะอีแม
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ 1. เด็กหญิงฟิรดาว  กามุง
 
1. นางนาวัล  แวอาแซ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กหญิงฮายาตี  ตาเห
 
1. นางกาญจนา  ปาโอะมานิ๊
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิปิภพพิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เศียรอินทร์
 
1. นางโสภิศ  ชูหนู
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายตูแวมะ  นิกะจิ
2. เด็กชายมะซอเร  กอเดร์
3. เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟาวี  วาเยะ
4. เด็กชายมูฮัมหมัดอิรฟาน  เลาะแม็ง
5. เด็กชายอารอฟัด  เจะอุเซ็ง
6. เด็กชายฮาซัน  อาแว
 
1. นายกำธร  อินศรีสวัสดิ์
2. นายธนากร  เจะหนิ
3. นายซูลกิฟลี  กาแบ
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม 1. เด็กชายกฤษฎา  วัฒโน
2. เด็กชายจิรวัฒน์  บุญทา
3. เด็กชายธนกร  สุวรรณรัตน์
4. เด็กชายพีรพัฒน์  ลิมปิษเฐียร
5. เด็กชายวีระพงษ์  แก้วประดับ
6. เด็กชายสิทธิชัย  หัวแหวน
 
1. นายสุรกิจ  กิณเรศ
2. นายวิชาญ  มูสิกรุณ
3. นายเฉลิมศักดิ์  สุขสวัสดิ์
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง 1. นายซาริฟ  แดมะ
2. นายซูกิฟลี  มาลีวา
3. เด็กชายธนาวุธ  แก้วตรัง
4. เด็กชายภิญพัฒน์  สุวรรณกุล
5. เด็กชายมะยามิง  สาแม
6. เด็กชายมูฮัมหมัดมะไซดิน  สาและ
7. นายอันวาร์  อารง
8. นายฮาเล็ม  กาโมะ
 
1. นายรัฐวรรต  สุทธิพิทักษ์
2. นายอายุ  วาเย็ง
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา) 1. เด็กหญิงนูรฮายาตี  สารอ
2. เด็กหญิงนูรูลอาซีกีน  บือซา
3. เด็กหญิงมุมีนะห์  สาแม
 
1. นางแพรวา  หินอ่อน
2. นายณัฐนันท์  หินอ่อน
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กชายบุลยัน  อาบูว๊ะ
2. เด็กหญิงฟาตีนี  ปูยี
3. เด็กหญิงอัสมา  เจ๊ะแว
 
1. นางต่วนปารีดา  โต๊ะอีแม
2. นางสาวซันณี  มามะ
 
74 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 52 1. เด็กชายมูฮำหมัดยากี  กรมอ
2. เด็กชายอับดุลฮากิม  บูเกะโตง
 
1. นายซูไฮมิน  ปัตยะบุตร
 
75 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสิเดะ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรีย์  มะลี
2. เด็กชายฮาซัน   ปูตะ
 
1. นายรอสดี  จารง
2. นายอดุลย์  เบ็ญฮาวัน
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลยะรัง 1. เด็กชายซายิบีลานต์  ฮะซา
2. เด็กชายอามาน  บาบูมาเร๊าะ
 
1. นางนิอารีฟา  บินหะยีอารง
2. นายรัยฮาน  หนิเจริญ
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม 1. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  นิเซ็ง
2. เด็กชายภูพล  แก้วรักษ์
 
1. นางจินดา  พิทักษ์
2. นางสาวมารีซาน  ดือราฮิง
 
78 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนแปลงงู 1. เด็กหญิงพาตีหม๊ะ  วาโด
2. เด็กชายอัฟนัน  แวเลาะมะ
 
1. นางสาวสุจรรยา  อินชะนะ
2. นางมารียะห์  ลาเตะ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายกาซาฟี  กะจิ
2. เด็กชายสุกรี  ศรีหาวงศ์
3. เด็กชายอิมรอน  กอและ
 
1. นายสุนทร  ศรีสมปอง
2. นางรอหานา  ตาหยง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายมะรูดิง  สะมะแอ
2. เด็กชายมูหาหมัด  สุหลง
3. เด็กชายแวซาการียา  สาและ
 
1. นายประสงค์  สุวรรณแพทย์
2. นางสาวจันทร์จิรา  พลสิทธิ์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  ปะเงาะ
2. เด็กชายตูแวมารูดิง  ตูแวมะ
3. เด็กหญิงนูรุสฮาวาตี  วาเยะ
 
1. นายสุนทร  ศรีสมปอง
2. นางฮานีซะห์  จิ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงคอดีเย๊าะ  จรุรัตน์
2. เด็กหญิงซากียะห์  มะแซ
3. เด็กหญิงนูรีซัน  ตุหยง
4. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  ลาเตะ
5. เด็กหญิงสารีฟะห์  สะมะแอ
6. เด็กหญิงอาซีซะห์  จันทร์สุก
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางภาวิณี  เรียบประดิษฐ์
3. นางสาวชุวิยดา  มณีมาตย์
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงมาดีหะห์  มะแซ
2. เด็กหญิงหะฟีเสีาะ  ดามาลอ
3. เด็กหญิงฮาซานะห์  คาลี
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวกัลยดา  พงศ์ศิริ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาดีลัน  ดูวา
2. เด็กชายรอมือซี  เจะเฮง
3. เด็กชายอาลียะ  หามะ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ซ้วนล่อง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมะซอรี  อาแว
2. เด็กชายอับดุลฮารีฟ  สะมะแอ
3. เด็กหญิงอาซีเราะ  น่าเปะ
 
1. นายสาโรจน์  ตรีแก้ว
2. นางสมศรี  ซ้วนล่อง
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านระแว้ง 1. เด็กหญิงนูรีฮัง  เจ๊ะแวสะนิ
2. เด็กหญิงมัสนี  มะดือเระ
3. เด็กหญิงสุไวบะห์  ยานยา
 
1. นางสาวรูสีเยาะ  ปราปง
2. นางแวซง  กาซอ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองช้าง(มายอ) 1. เด็กหญิงนิสุไรดา  เจ๊ะเล๊าะ
2. เด็กหญิงนูรียะห์  เด็ง
3. เด็กหญิงนูร์ไอนา  คาเซ็ง
 
1. นางไฟรุฟ  แดนิ
2. นางสาวมารียะห์  สะแม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กหญิงนูรีซะห์  อาด๊ะ
2. เด็กหญิงนูรียะห์  ราเดง
3. เด็กหญิงนูรไอนี  ปูซู
 
1. นางรจนา  เจ๊ะแว
2. นางวรรณา  เจ๊ะอุบง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือเซะ 1. เด็กหญิงลาตีพะห์  มูซอ
2. เด็กหญิงโซฟียะ  มีนา
3. เด็กหญิงโมราณี  มอมิง
 
1. นางจำนรร  แก้วงาม
2. นางสาวต่วนปารีด๊ะ  ตูแวปูเต๊ะ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาสอง 1. เด็กหญิงฟาตีเมาะห์  แวดาราแม
2. เด็กหญิงมารียัม  สูหลง
3. เด็กหญิงโสรายา  มะแซ
 
1. นางสาวหมะซง  เจ๊ะอุบง
2. นางรอหะนา  ยะโก๊ะ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะเลาะ
2. เด็กหญิงมารียะห์  ดาแม
3. เด็กหญิงสีตีแอเสาะ  ซาซู
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวชุวิยดา  มณีมาตย์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังกว้าง 1. เด็กชายมะยะโกะ  สาและ
2. เด็กชายสุกรี  ดามิ
3. เด็กชายอาซูวัน  กอและ
 
1. นางชนิดา  รักษ์จันทร์
2. นางสาวชุวิยดา  มณีมาตย์
 
93 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา 1. เด็กหญิงนุรยูไวรียะห์  มูนอมาแนง
 
1. นางสุกัญญา  เกษา
 
94 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  จะปะกิยา
2. เด็กชายรีดูวัน  ตาเละ
3. เด็กชายอับดุลฮาซัน  ดอเลาะ
 
1. นางจำเนียร  ทองสีพราย
2. นางรัชนก  นิลทจิตร
 
95 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนต้นพิกุล 1. เด็กหญิงซูบัยดะห์   บือราเฮง
2. เด็กหญิงนาฎียา  ดาโอะ
3. เด็กหญิงนุรซาฟีกะห์  อีปง
 
1. นางซอบารียะห์  แวมะ
2. นางสาววิลาวรรณ  แบเลาะ
 
96 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กชายอัสมีน  ปูตะ
 
1. นางสาวรูฮาณี  ยูโซะ