หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

การแข่งขันทักษะวิชาการครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์
ระหว่าง วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปน.เขต 2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นางอภิญญา มาสะพันธุ์ ผอ.กล่มบริหารงานบุคคล สพป.ปน.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ปน.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายสุวันชัย เกศสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นางอวบ วงศ์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นางสุคนธ์ ติ้งคำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นางสมศรี ผ่องใส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 นายกำธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ปน.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายสมาน ปะสู ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นายไกรเวช ธรฤทธิ์ รองผอ.สพป.ปน.เขต.2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
12 นายกำธร แผ้วสะอาด ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ปน.เขต 2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
13 นางอภิญญา มาสะพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายสุวันชัย เกศสุวรรณ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นางอวบ วงศ์จินดา ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นางสุคนธ์ ติ้งคำ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นางสมศรี ผ่องใส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายสมาน ปะสู ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายซัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายณฐยช กฤตภาสบดีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายถาวร แสงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
30 นายประวิทย์ โกวิทยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
31 นางอภิรดี สกุลทอง ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
32 นายสุวิทย์ ทองรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียง คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
33 นางสุมาลี พรหมจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านวังกว้าง คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
34 นางยาวีต้า โนะ ครูโรงเรียนบ้านตันหยง คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
35 นางสาวอัฏฐาพร แจ้งศรี ครูโรงเรียนบ้านคูระ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
36 นางสาวกนกพร ชูประวัติ ครูโรงเรียนวัดบุพนิมิต คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
37 นายธีระศักดิ์ บุญฤทฺธิ์ ครูโรงเรียนบ้านปลักปรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
38 นางสาวไนยนิง เจะมะ ครูสอนศาสนาอิสลาม โรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
39 นางสาวนูรีซัน มะเด็ง พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
40 นางสาวปัญชลี ศิริเพชร พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
41 นางสาวเรณูกา หนูสังข์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
42 นางสาวอรวรรณ พรหมชัย พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
43 นางสาวลลิตา เพชรสามยอด พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
44 นางกาญจนา ชูเรือง พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
45 นางสาวสุจรรยา อินชะนะ ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
46 นางสาวมารียะห์ ลาเตะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
47 นายธีรศักดิ์ สระวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
48 นายบัญญัติ มะเด็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
49 นางธนัญญา หมันหลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากง คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
50 นายหมาด ตะเหลบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบูโกะ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
51 นางซัลนีตา หุ่นพยนต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
52 นางสุรัยดา กีโต๊ะ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
53 นางสาวซูรัยบัส แวบือราเฮ็ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
54 นางสาวคอลีเยาะ สะดียามู ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
55 นางสาวมาเรียม สาและ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
56 นางฮามีดะห์ กานา ครูโรงเรียนบ้านบูโกะ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
57 นางซามีหย๊ะ ดอเล๊าะ ครูโรงเรียนบ้านอาโห คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
58 นางสาวยาวาเห การีนา พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านสิเดะ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
59 นางสาวเจ๊ะรอกีเย๊าะ เดาะสาตู พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านศาลาสอง คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
60 นางสาวปาตีเมาะ จะปะกียา พนักงานธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแน คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
61 นางสาวตอยีบ๊ะห์ บือแน พนักงานธุรการ โรงเรียนบ้านอีบุ๊ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
62 นางสาวอาซีซะห์ แวหะยี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
63 นายสะหะ บือซา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นแซะ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
64 นายพีรพัฒน์ ชูชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
65 นายมะยะโก๊ะ เจะยะปาร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านละหารยามู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
66 นางมูนา อิแอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
67 นางรอฮานี ยะหริ่ง พนักงานราชการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
68 นางสาวฟารีดะห์ ลือแบซา พนักงานราชการโรงเรียนตลาดนัดต้นมะขาม คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
69 นางวิราภรณ์ ป่านทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
70 นางอัมรา ตูแวแม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
71 นางปิยนัยน์ แดงวิไล ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
72 นางวิภารัตน์ ศักดิษฐานนท์ ครูโรงเรียนบ้านต้นแซะ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
73 นางเพาริยา นิเร๊าะ ครูโรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
74 นางสาวนูรีนา ดะเย๊าะ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านละหารยามู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
75 นายตรัสมีซี หิเล พนักงานราชการโรงเรียนบ้านละหารยามู คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
76 นางสาวฆอลีเยาะ ตาหยงมัส พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
77 นางสาวแวฮานีซะห์ การีจิ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
78 นางอาแอเสาะ มะดีเย๊าะ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
79 นางสาวยูฮานี และซอ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
80 นางสาวสามีเราะ สะนิ วิทยากรอิสลามโรงเรียนตลาดปรีกี คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
81 นายสุนทร แดงวิไล ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
82 นางสาวนาตยา รัตนพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านต้นแซะ คณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและพิมพ์เกียรติบัตร  
83 นายนิวัฒน์ แมนสกุล ผอ. โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
84 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
85 นายประกอบ คงทอง ผอ.โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
86 นางอัจฉรา เพชรชูกูล ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
87 นางอรพร ดำรงรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
88 นางมารศรี ชูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
89 นางเสาวนีย์ ศรีสำราญ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
90 นางเสาวนิตย์ ไฝสีทอง ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
91 นางวิสินี สภาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
92 นางเพ็ญศรี ไชยนุ้ย ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
93 นายสมพร บุญศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าคลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
94 นางนูรฮามีซ๊ะ สลำเหม ครูโรงเรียนบ้านท่าคลอง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
95 นางสาวจารุกาญจน์ สามแก้ว ครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
96 นางเบญจวรรณ สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนวัดสุนทรวารี คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
97 นางลินลา คำคง ครูโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
98 นางศศิธร รัตนมาลา ครูโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
99 นางสุรีรัตน์ วิเชียรโชติ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
100 นางวนิดา ตันสุริยวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าเรือ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
101 นายฉลาด อินทันแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนแตน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
102 นายสมพงษ์ สุวรรณจาง ครูโรงเรียนบ้านควนแตน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
103 นางอมรรัตน์ บุญมี ครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
104 นางกฤษณา ไชยนุ้ย ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
105 นายสุวัฒน์ ชำนัญพิทักษ์วงศ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
106 นางสาวจริยา นาวาทอง ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
107 นางศิริมา คงมีบุญ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
108 นายอับดุลฮะฟิส อินทฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
109 นางสุดคนึง ฤทธิเดช ครูโรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
110 นายประเสริฐ เพชรเจริญทอง ครูโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
111 นางสาวเสาวนีย์ ขลิบหิรัญ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
112 นางเยาวนิตย์ สุรการ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
113 นางสาวศุกัญญา ทองทราย ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
114 นายชรัมภ์ แดงประเสริฐ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
115 นายศักดิ์ชาย สังข์ไข พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
116 นายฮัมดัน ยานาย พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
117 นายรุสลี มูนีมูสี พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
118 นายวิศิษฎ์ ทองศรี พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
119 นายอุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
120 นางสาวเจะอาลีเมาะ เจ๊ะสนิ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาค้อกลาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
121 นางสาวธัญญลักษณ์ ไชยแพทย์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
122 นายแวยูโซ๊ะ แวสุหลง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
123 นายอูสมาน มามุ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
124 นางสาวอัมพิกา แซ่เล่า พนักงานราชการโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
125 นางสาวกุลวดี คงสมบูรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
126 นางสาวพิชญา ขุนทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
127 นายอะโน โรจนหัสดินทร์ ช่างสี ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
128 นายอนนท์ อุ่นอก ช่างสี ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
129 นายอมร บัวสุวรรณ ช่างสี ช4 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
130 นายถวิล ชุลีนวน ช่างไฟฟ้า ช3 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
131 นายสุธน บุญรอด ช่างไฟฟ้่า ช3 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
132 นายสัญญา ไชยชะนะ พนักงานธุรการ ส3 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
133 นายสมนึก นิลวิเชียร พนักงานธุรการ ส3 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
134 นายยาการียา หะมะ พนักงานธุรการ ส3 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
135 นายประเสริฐ ขุนทอง ช่างไฟฟ้า ช3 โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
136 นายสุทัย ไชยสิทธิ์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
137 นายเสนอ รักบุตร พนักงานบริการ ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
138 นายยะผา สามะยีงอ พนักงานบริการ ร.ร.บ้านดอนเค็ด คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
139 นายมามุ คาร์เด พนักงานบริการ ร.ร.บ้านนาค้อเหนือ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
140 นายสุดิง สลำเหม พนังานบริการ ร.ร.บ้านป่าบอน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
141 นายอับดุลรอฟิก ยะสะแต ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
142 นายอดินันท์ หะมะ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
143 นางสาวพรศิริ ศรีสุวรรณ์ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
144 นางพรทิพย์ ศรีสุวรรณ์ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
145 นางแวซง แวสาและ แม่บ้าน คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
146 นายสาเร็ม เจะหะ ยาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
147 นายสมชาย ยิ่งถาวร ยาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
148 นายแวอาลี สิเดะ ยาม คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
149 นายอาลี อุมา พนักงาน รปภ.ร.ร.บ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
150 นางสาวเสมอใจ วิจิตร ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
151 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่และการจราจร  
152 นายสนิท สิทธิเสรีสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
153 นายไพบูลย์ สังขพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
154 นายวิเชน คงสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมสถิต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
155 นางสาวสุบัยดะ หะยีสามะ ครูโรงเรียนบ้านควนลาแม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
156 นางสาวมาศลีนา สานา ครูโรงเรียนบ้านควนลาแม คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
157 นางทิพวรรณ จันทร์ลาภ ครูโรงเรียนบ้านล้อแตก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
158 นางอ้อมใจ จองเดิม ครูช่วยราชการ โรงเรียนบ้านล้อแตก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
159 นางมาลาตี สุระสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
160 นางสมฤดี อ่อนมา ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
161 นางสาวสุดา กามาสี ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
162 นางเพียรพร แก้วลายท้อง ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
163 นางอำภรพันธุ์ แก้วประดับ ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
164 นางสาวสาวินี ดาโอ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
165 นางสาววันวิสาข์ เฮงเอีย ครูโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
166 นางสาวรุสมาวัน หยีสุหลง ครูโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
167 นางประคอง ศรีภัคดี ครูโรงเรียนบ้านตุปะ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
168 นางสาวสารีป๊ะ ดีแม ครูโรงเรียนบ้านตุปะ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
169 นางยินดี สังข์สุมล ครูโรงเรียนบ้านยางแดง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
170 นางสาวสารีณา ตาเยะ ครูโรงเรียนบ้านยางแดง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
171 นางณิชารีย์ แก้วสุวรรณ ครูโรงเรียนวัดมะกรูด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
172 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทร์เมือง ครูโรงเรียนวัดมะกรูด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
173 นางชุลีพร ขวัญพัทลุง ครูโรงเรียนวัดนิคมสถิต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
174 นางนิพาส นาคสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
175 นางพนิดา ไชยมุสิก ครูโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
176 นายการิง มะลา ครูโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
177 นายซูไฮมีน แวโด ครูโรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
178 นางยุวดี ภูพนม ครูโรงเรียนวัดภมรคติวัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
179 นางอัญชลิตา บุญเกื้อ ครูโรงเรียนวัดภมรคติวัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
180 นางจีระนันท์ ฟั่นต่างเชื้อ ครูโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
181 นางสาวมารีย๊ะ สาแม พนักงานราชการโรงเรียนบ้านล้อแตก คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
182 นางวิชชุดา บุญตามช่วย พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
183 นางสาวสุประวีฎ์ ชุมพงศ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
184 นายนาถ บุญพวง พนักงานราชการโรงเรียนวัดภมรคติวัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
185 นางสาวเกตน์นิภา มุกดารัตน์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านชะเมา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
186 นางสาวฮาดีบะห์ บาเน็ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านชะเมา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
187 นางศิวนาถ ภูใหม่ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านชะเมา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
188 นางกัญญาภัทร นิ่มวันสิน พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านชะเมา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
189 นายอุทัย เพชรศรี พนักงานบริการโรงเรียนวัดภมรคติวัน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
190 นายสุรเดช ดาหมิ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านนาค้อใต้ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
191 นายแวยูนุห์ มะมิง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านชะเมา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
192 นายสุชาติ มงคล พนักงานบริการโรงเรียนวัดมะกรูด คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
193 นายมนูญ คงระงับ พนักงานบริการโรงเรียนวัดนิคมสถิต คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
194 นายฉัตรชัย สุทธิโชติ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
195 นายวัลลภ ปฎิสุวรรณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
196 นางวิลาวัณย์ ผลจรุง ครูโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
197 นางปัทมา สัตยพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
198 นางนิตยา หะยีลาเต๊ะ ครูโรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวนักเรียนและบริหารอาหารว่าง  
199 นายวินัย ศรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
200 นายประพันธ์ อินทรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
201 นายปรีชา ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธนาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
202 นางนูรียะห์ ดอเลาะ รก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโนรี คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
203 นายเจริญพงศ์ คงทน ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
204 นางปิยา สุขจันทรา ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
205 นางสุรีวรรณ์ คงทน ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
206 นายมูฮัมหมัดสุกรี บาเหมบูงา ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
207 นางสุภาพร กาญจนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
208 นายบุญชัย ลิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
209 นายเจษฎา สาวอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
210 นายสุบรรณ์ วันทาดี ครูโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
211 นางรอฮานี เจะโซะ ครูโรงเรียนบ้านควนลังงา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
212 นางชวลิต แก้วทอง ครูโรงเรียนบ้านควนลังงา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
213 นางจินตนา จันทรศิริ ครูโรงเรียนบ้านบาเงง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
214 นายศิริ จันทร์แสง ครูโรงเรียนบ้านบาเงง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
215 นางพยอม ชูมณี ครูโรงเรียนบ้านโผงโผง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
216 นายธัญญา สุวประพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านโผงโผง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
217 นางสาวมาริแย มะเละ ครูโรงเรียนบ้านควนโนรี คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
218 นางสาววันเพ็ญ ทองเกตุ ครูโรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
219 นายนิยม จำนงอนุวัติ ครูโรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
220 นางวิไล จันทรลาภ ครูโรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
221 นางคลีนา หมื่นสระชุม ครูโรงเรียนบ้านป่าไร่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
222 นายมนัน ด้วงเมืองใหม่ ครูโรงเรียนวัดธนาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
223 นายสารภี นรสิทธิพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดธนาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
224 นางกัญดา พรหมสุข ครูโรงเรียนวัดทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
225 นางสุรัจนา หะยีตาเยะ ครูโรงเรียนบ้านคลองหิน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
226 นายวิโรจน์ ทองศิริ ครูโรงเรียนบ้านคลองหิน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
227 นางจินดา เพชรยอดศรี ครูโรงเรียนบ้านเกาะตา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
228 นางจันทนา เมธหวาน พนักงานราชการโรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
229 นางนิตัรกียะห์ ตระกูลรักษา พนักงานราชการโรงเรียน.วัดธนาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
230 นายแปะอิง มะเซ็ง วิทยากรอิสลามศึกษาโรงเรียนวัดธนาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
231 นางสาวสุชาดา พลเพชร พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านบาเงง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
232 นางสาวฐิตาภรณ์ ใจดี พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านเกาะตา คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
233 นายวิระพร ลอยทอง พนักงานบริการโรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
234 นายสอมะ ดอเลาะ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านโผงโผง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
235 นายนัส สุขจันทรา พนักงานบริการโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
236 นายมะแอ หะยีเจะมะ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านคลองหิน คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
237 นายวีรศักดิ์ เศียรอินทร์ พนักงานบริการโรงเรียนวัดทรายขาว คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
238 นายนิรัญ พรหมมุณี พนักงานบริการโรงเรียนวัดธนาภิมุข คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
239 นายวัน ราชนุ้ย พนักงานบริการโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
240 นายนาเซ ดีแม พนักงานบริการโรงเรียนบ้านบาเงง คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
241 นายกษม โอสถาพันธ์ พนักงานรักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
242 นายกัสฟีเพ็ง มูซง ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
243 นายวิสิฏฐ์ ทองบัว ครู โรงเรียนบ้านนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายตกแต่งเวทีพิธีเปิด รักษาความปลอดภัยและบริการอาหารกลางวัน  
244 นางวราภรณ์ สงเสน ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
245 นายสมสวัสดิ์ ราชแก้ว ผอ.โรงเรียนสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
246 นายภควัฒน์ พงษ์เดชวัฒนาพร ผอ.โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
247 นางศิริยา ดำรงกูล ครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
248 นางนัชชาภัทร สีลาภเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
249 นายชัยกิจ ชะดารัตน์ ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
250 นางนันทพร ศรีสงเคราะห์ ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
251 นายหะมะ ยามิง ครูโรงเรียนบ้านดูวา คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
252 นางวรรณี สุหลง ครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแน คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
253 นางสาวแวยอรี ลาเตะ ครูโรงเรียนบ้านน้ำใส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
254 นางวันรอซีดะห์ สะนิ ครูโรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะ คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
255 นายนาสาปี เจ๊ะยอ ครูโรงเรียนบ้านราวอ คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
256 นางพัชนิดา บุญเต็ม ครูโรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
257 นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
258 นางสาวจารีย์ อินศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
259 นางจุฑารัตน์ เพชรศรีชาติ ครูโรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
260 นางสุธาสินี มะลี ครูโรงเรียนบ้านกระหวะ คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
261 นางสาวอานีซ๊ะ แดมะ ครูโรงเรียนบ้านบูเกะกุง คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
262 นายอับดุลอาซิ ลือแบลูวง ครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
263 นางสาวมาดีฮะห์ ตือเงาะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
264 นางสาวซาอาด๊ะ ฆาเราะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
265 นางสาวศุทธิวรรณ นันทพุฒ ครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอน คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
266 นางวิภาพร แซ่ลิ้ม พนักงานราชการโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
267 นางสาวมารีนา การี พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านด่าน คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
268 นางสาวนิตยา พรหมอิน พนักงานธุรการโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
269 นายกำธร ศรีแสน รองผอ.โรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
270 นางสาวมยุรา เจ๊ะสุโหลง รองผอ.โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
271 นางนิรวรรณา ยาชะรัด ครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
272 นางปารีดา หลังชาย ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา) คณะกรรมการฝายลงทะเบียนกรรมการและพิธีกร  
273 นายจรูญ ล่องชุม ผอ.ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
274 น.ส.แวรุสนี เจ๊ะเมาะ ครู ร.ร.บ้านกรือเซะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
275 น.ส.รูฟีดา โตะกะ ครู ร.ร.ต้นพิกุล คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
276 น.ส.โรสนา กาหลง ครู ร.ร.บ้านระแว้ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
277 น.ส.โรสมาวัน อะลีดิมัน ครู ร.ร.บ้านระแว้ง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
278 น.ส.ไพลิน เสนภักดี ครู ร.ร.วัดเกาะหวาย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
279 น.ส.เกศมณี คำแก้ว ครู ร.ร.วัดเกาะหวาย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
280 นายอิสมาแอ มามะ ครู ร.ร.บ้านต้นทุเรียน คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
281 นางแวปาซียะห์ ดูมีแด ครู ร.ร.บ้านกาแลสะนอ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
282 น.ส.พัชราพร เจ๊ะเลาะ ครู ร.ร.ตลาดนัดบาซาเอ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
283 นายไพโรจน์ นวลนิล ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
284 นายสมหมาย เจ้ยแก้ว ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
285 น.ส.ยามีละห์ ดือเระ ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
286 น.ส.รอมล๊ะ ฮายอ ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
287 นางรอซีดะห์ ดาโอ๊ะ ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
288 น.ส.กัสมัสห์ ฮาแด ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
289 น.ส.จารุพิชญา พลิพันธ์ ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
290 น.ส.เจ๊ะรอหานิง เจ๊ะอารง ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
291 นายมะนาเซ ลาเต๊ะ พนักงานราชการร.ร.บ้านกรือเซะ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
292 นายอัลอลิศ หะยีอาแว พนักงานราชการร.ร.วัดเกาะหวาย คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
293 น.ส.นูรไอนี กาซอ พนักงานราชการร.ร.บ้านกาแลสะนอ คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
294 น.ส.ซูปียะห์ หะยีดาราแม พนักงานราชการร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
295 นายมะสับรี จะปะกียา ครูอิสลามศึกษา ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
296 นายอัซมี เจะละ ครูอิสลามศึกษา ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
297 นางสุภาพ ล่องชุม ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
298 น.ส.นูรียะห์ แวบือราเฮง ครู ร.ร.อนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายดำเนินการมอบเกียรติบัตร  
299 นางอภิญญา มาสะพันธ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
300 นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
301 นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
302 นางประไพพิศ พิริยะพัฒนพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
303 นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
304 นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
305 นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
306 นางสาวอนิสา ดาโอ๊ะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
307 นางนงนุช ชีวะกุล เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
308 นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
309 นางสาวอาซีหย๊ะ หีมล๊ะ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
310 นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
311 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษร สิญญานันท์ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
312 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับประธานในพิธ๊เปิดและแขกผู้มีเกียรติ  
313 นายกำธร แผ้วสะอาด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
314 นายบัณฑิต ขุนชนะ ครู โรงเรียนวัดสุนทรวารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
315 นางสิรวีร์ โสตถิสถาวร นักประชาสัมพันธ์ สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
316 นางกิริณี พรหมจันทร์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
317 นายณรงค์ บุญแนบ ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
318 นายประเสริฐ เพชรเจริญทอง ครู โรงเรียนบ้านนาค้อกลาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
319 นายสมพร บุญศรี ครู โรงเรียนบ้านท่าคลอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
320 นายอุเส็น ตาเยะ ครู โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
321 นายสมหมาย เจ้ยแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
322 นายอภิชาต สุทธิ ครู โรงเรียนบ้านกรือเซะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
323 นายสูรัยเด็ง ดือราเฮง ครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
324 นายสุวิทย์ ทองรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกเหรียง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
325 นายบุญเหลือ จันทรศิริ ครู โรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
326 นายเฉลิมศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวัดอรัญวาสิการาม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
327 นายอับดุลอาซิ ลือแบลูวง ครู โรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
328 นายมูฮำหมัดซานูซี อาแซ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านปานัน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
329 นายรอมือลี วายา พนักงานราชการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
330 นายฟิกรอน ตาเยะ พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสามยอด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
331 นายวริทธ์ ศุภวัฒน์วงค์ พนักงานบริการ โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
332 นายนัส สุขจันทรา พนักงานบริการ โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
333 นายอุสเซ็น เบ็ญฮาวัน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
334 นางสาวอุบลวรรณ ธรรมโชติ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
335 นายทรงธรรม วิสินธุ์ชัย ครูโรงเรียนบ้านตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิทยุสื่อสาร  
336 นายอุดม ต้องเซ่งกี่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
337 นางอวบ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
338 นางสุดสาคร มาตย์นอก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
339 นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
340 นางสมบูรณ์ วรรณทองศรี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
341 นางรัชรินทร์ ส้องสง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
342 นางสาวมาซง บากา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
343 นายธนพัต ศรีวิมล พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
344 นางสาวสารีป๊ะ โต๊ะแวอาลี พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
345 นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
346 นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
347 นายมะลาเย็ม ดือราแม ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
348 นางสาวนุชนาภ จันทร์เกตุ พนักงานราชการ สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
349 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษร สัญญานันท์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
350 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษร สัญญานันท์ พนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
351 นางอภิชญา คงช่วย นักวิชาการพัสดุ สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายของที่ระลึก  
352 นางสาวรัชนา สมบูรณ์แก้ว นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
353 นางมาเรียม ยะสะแต นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
354 นางอัญชลี พลสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
355 นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
356 นางสาวสุวันดี ทองเต็มแก้ว ลูกจ้างชั่วคราว สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
357 นางพรภนา คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
358 นายตอฮีรน หะยีเลาะแม ผอ.โรงเรียนบ้านกระเสาะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
359 นางมารีนา บือแน ผอ.โรงเรียนบ้านเขาวัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
360 นายมะซอรี ดือเระ ครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
361 นางจันทนา บือนา ครูโรงเรียนบ้านบูดน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
362 นางสาวมูนา วานุ ครูโรงเรียนบ้านเกาะจัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
363 นายอับดุลซอมะ มามะ ครูโรงเรียนบ้านบูดน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
364 นายอิฟฟาน โมราศิลป์ ครูโรงเรียนบ้านสมาหอ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
365 นางสาวรอปิซะห์ ดือเร๊ะ ครูโรงเรียนบ้านบาโง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
366 นายอับดุลฮาดี ตีโด ครูโรงเรียนบ้านกระเสาะ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
367 นางคือปือเสาะ บูงอดิง ครูโรงเรียนบ้านควนหยี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
368 นางอะแอเซาะห์ จันทรเพท ครูโรงเรียนบ้านปานัน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
369 นายซอบรี บือแน ครูโรงเรียนบ้านคลองช้าง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
370 นายมาหะมะนุ๊ เต๊ะแต ครูโรงเรียนบ้านมะหุด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
371 นายสมหมัย หะยีมะลี พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแขนท้าว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
372 นายอายุ วาเย็ง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
373 นางสาวนูรียะ สันบากอ ผอ.โรงเรียนบ้านลางสาด คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
374 นายซาอีดิน สาและอารง ครูโรงเรียนบ้านกูวิง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
375 นางสมศรี ผ่องใส ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
376 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
377 นางช่อผกา บุญแนบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
378 นางจันทร์สม เจือสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
379 นางนิยะดา จิตต์ดำหริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
380 นางสมบูรณ์ แซ่ลิ่ม เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
381 นางสาวอุษณีย์ ช่อไกร นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
382 นางสาวเมตตา นาคพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
383 นางยุวารี สะมาแอ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
384 นางนวพร ทิศพ่วน นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
385 นางดารุณี ประทีป ณ ถลาง นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
386 นางอภิญญา ศิริรังษี นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
387 นางสาวนิภา สายนุ้ย นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
388 นางสาวสาน๊ะ ยีหมะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
389 นางประไพพิศ พิริยะพัฒนพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
390 นางสาวอนิสา ดาโอ๊ะ นักทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
391 นางนงนุช ชีวะกุล เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
392 นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
393 นางสาวอาซีหย๊ะ หีมล๊ะ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
394 นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
395 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเกษร สิญญานันท์ พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
396 นางพุทธวรรณ สายศรีโกศล พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
397 นางพรภนา คำแป้น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
398 นางผณินทร แซ่อุ่ย นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
399 นางขวัญจิรา เจ๊ะแว เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวการประชุมกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ  
400 นางอวบ วงศ์จินดา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
401 นางสุดสาคร มาตย์นอก นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
402 นางรัชรินทร์ ส้องสง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
403 นางสาวมุกรินทร์ เรืองประทุม พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
404 นางสาวสุมาลี แก้วชูเสน พนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
405 นางอภิชญา คงช่วย นักวิชาการพัสดุ สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ  
406 นางสมศรี ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
407 นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
408 นางภาวนา นัครามนตรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
409 นางสาวเตือนใจ อินทโกศรี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
410 นายซัรฟุดดิน หะยี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
411 นายอาฟฟาน เจะเตะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
412 นายณฐยช กฤตภาสบดีพงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
413 นางสาวหยาดฟ้า สุวรรณนพ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
414 นายตูวันอารง ยีบากา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
415 นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
416 นางจินตนา ดำรงฤทธิ์ ครู โรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
417 นางวิลาวัลย์ ผลจรุง ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
418 นางปัทมา สัตยพงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
419 นางสาวเสมอใจ วิจิตร ครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
420 นางสาวปาณิสรา สารรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
421 นางสาวอาอีซะห์ แวหะยี ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
422 นางซัลนีดา หุ่นพยนต์ ครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตา คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
423 นางสาวนูรียะห์ แวบือราเฮง ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
424 นางรอซีดะห์ ดาโอะ ครู โรงเรียนอนุบาลยะรัง คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
425 นายสุนทร แดงวิไล ครู โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
426 นางสาวนาตยา รัตนพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านต้นแซะ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
427 นายซาอีดิน สาและอารง ครู โรงเรียนบ้านกูวิง คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
428 นายสูรัยเด็ง ดือราเฮง ครู โรงเรียนบ้านกระเสาะ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
429 นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อ ครู โรงเรียนบ้านปาลัส คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
430 นางสาวสุจรรยา อินชะนะ ครู โรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
431 นางฐิติกานต์ มุทาพร ครู โรงเรียนบ้านควนแปลงงู คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
432 นายอับดุลอาซิ ลือแบลูวง ครู โรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
433 นางสาววรรณวิสา แสงทอง ครู โรงเรียนวัดนาประดู่ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
434 นายสมาน ปะสู ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  
435 นางขวัญจิรา เจ๊ะแว เจ้าพนักงานธุรการ สพป.ปน.2 คณะกรรมการฝ่ายกองเลขานุการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สมาน ปะสู
โทรศัพท์ 081-9595210 Line ID=>smarn35
http://south64.sillapa.net/sp-ptn2/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]