หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ เทียนทองผอ.โรงเรียนบ้านปลักปรือประธานกรรมการ
2. นางชดาภร บำรุงวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสายชลกรรมการ
3. นางรัชนี คงได้สิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอกรรมการ
4. นางวราภรณ์ ศรีเจริญครูโรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการ
5. นางสุภาภรณ์ ทองตรังครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายวีระยุทธ ชีวะเสรีชลผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งยาวประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ดุลยคุปต์ครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
3. นางวิจิตรา พงศ์ประยูรครูโรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการ
4. นางธิดาวรรณ ศรีรัตน์ครูโรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
5. นางแพรวา หินอ่อนพนักงานราชการโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายหมาด ตะแหลบผอ.โรงเรียนบ้านบูโกะประธานกรรมการ
2. นางเสาวลีย์ นาหว่านครูโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
3. นางอนุสรา แม็งครูโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
4. นางสาวตอฮีเราะ ดือเระครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
5. นางผ่องแผ้ว ปานะสีครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายมาหามะซี หะยีสาและรองผอ. โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตาประธานกรรมการ
2. นางจินดา จันทนวลครูโรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
3. นางคอบเซาะ สาและครูโรงเรียนบ้านกระหวะกรรมการ
4. นางกรรณิกา อนิสงค์ครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
5. นางภาวนา ฤทธิ์ไพโรจน์ครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นายมาหามะซี หะยีสาและรองผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตาประธานกรรมการ
2. นางรุ่งนภา จันทคุตโตครูโรงเรียนวัดนิคมสถิตกรรมการ
3. นางสาวมาซีเต๊าะ อาโอะครูโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล คงแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
5. นางธันย์ชนก อาภรณ์ครูโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นายวิทยา อินทโกษีผอ.โรงเรียนบ้านควนลังงาประธานกรรมการ
2. นางฮาลีเม๊าะ เฮ็งปิยาครูโรงเรียนบ้านอาโหกรรมการ
3. นางเรขา พรหมทองครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการ
4. นางสาวชนิกานต์ แก้วมรกตครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายวิสุทธิ์ แวดอเล๊าะผอ.โรงเรียนบ้านท่าคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวนูรซัยดา ยือเร๊าะครูโรงเรียนบ้านกระหวะกรรมการ
3. นางรจนา เจ๊ะแวครูโรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
4. นางถนอม อ้นยะลาครูโรงเรียนวัดบุพนิมิตกรรมการ
5. นางภรรคภิลัย มีทองครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ นิวาสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็กประธานกรรมการ
2. นางภานุมาศ พูนเพียรครูโรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการ
3. นางสุรัสสา บุษบงค์ครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นางมารีแย จารงค์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
5. นางขิ่น ดำแก้วครูโรงเรียนบ้านต้นสนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายสมควร ศรีภักดีผอ.โรงเรียนวัดภมรคติวันประธานกรรมการ
2. นางสุใบด๊ะ มะยูโซ๊ะครู โรงเรียนบ้านคางากรรมการ
3. นางสาวรุจิรา จุลบุตรครู โรงเรียนบ้านสายชลกรรมการ
4. นายอัซมาน สะอิพนักงานราชการ โรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ จันทร์เมืองครู โรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมควร ศรีภักดีผอ.โรงเรียนวัดภมรคติวันประธานกรรมการ
2. นางณิศารัตน์ ฉ่ำตระกูลพิพัฒน์ครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นางรอฮีมะห์ บาบูมาเร๊าะครู โรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
4. นายสุเนตร ศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
5. นางสาวพรรณพร วิวัฒสวัสดินนท์ครู โรงเรียนบ้านล้อแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางซาฮาบีย๊ะห์ โต๊ะอาลิมผอ โรงเรียนบ้านบนาโอประธานกรรมการ
2. นายมะรอซดี กาเดร์ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านกระหวะกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ วังสว่างครู โรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัดนายิบ สีตีเลาะครู โรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการ
5. นางจุฑาทิพย์ นิลศรีครู โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้กรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายเจริญ หมื่นสระชุมผอ. โรงเรียนบ้านท่าเรือประธานกรรมการ
2. นายพรรณรงค์ ฉิมพลีปักษ์ครู โรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการ
3. นายนิโซะ นิสนิครู โรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นางกอมาริย๊ะ ปรีชานพคุณครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นางสาวยูนีรา เจ๊ะอาลีครู โรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายแวการิน แส๊ะเด็งผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนประธานกรรมการ
2. นางยอยียะ มะครู โรงเรียนบ้านต้นทุเรียนกรรมการ
3. นางวรรณนี โรจน์หัสดินครู โรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
4. นางพาตีเมาะ กรูตามาพนักงานราชการ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
5. นางสาวไซนับ ปูซูครู โรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายกำธร ศรีแสนรองผอ.โรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวตอยีบะห์ หะยีหะมะครู โรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางจีรารัตน์ บัวสุวรรณครู โรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
4. นายกำธร อินศรีสวัสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
5. นางสาวสุวารินทร์ โทบุรีครู โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ จันทร์งามผอ.โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ประธานกรรมการ
2. นายมูฮัมหมัดอัรชาด ลือแบซาครู โรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
3. นางสาวตอยยีบะห์ สาและครู โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
4. นายวีรยุทธ สีลาภเกื้อครู โรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
5. นางสาวสุจรรยา อินชะนะครู โรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายธีรพงศ์ สินธุ์ประสงค์ผอ.โรงเรียนวัดบุพนิมิตประธานกรรมการ
2. นางสปีน๊ะ ประเสริฐดำครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นางนุชนาถ อินบางครู โรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ พรหมนิมิตรครู โรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการ
5. นางอามีเนาะ สาแมสารีครู โรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางมูนา อิแอรองผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ สะแลแมครู โรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
3. นางสาววรรณหัสณา หะยีครู โรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
4. นางฟานีดา วันอิดริสครู โรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
5. นางนงนุช สุขสมบูรณ์ครู โรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายดนัยเดช จันทร์หอมผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านสะนอประธานกรรมการ
2. นางสาวรอซีดะ กาญจนสดุ้งครู โรงเรียนบ้านบูดนกรรมการ
3. นางสาวณัฏฐนิช เนาว์ไพรครู โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
4. นางเกษมาภรณ์ นวลเจริญครู โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
5. นางสุกัลยา กาญจนเพชรครู โรงเรียนบ้านป่าไร่กรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุขสันต์ หวันกะมาผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒ประธานกรรมการ
2. นายประสพ มณีบุตรครูโรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการ
3. นางสาวมารีแย เจะยะปาร์ครูโรงเรียนบ้านกระโดกรรมการ
4. นางฮุสนา เจะมุครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีปานครูโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการและเลขานุการ
6. นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
7. นายอาฟฟาน เจะเตะศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเล็ก เกียรติขจรเดชผอ.โรงเรียนบ้านราวอประธานกรรมการ
2. นายบาราเฮ็ง มุละครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการ
3. นางสุขุมาล ศรีไหมครูโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
4. นางสาวต่วนมาลีก๊ะห์ นิมะครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
5. นางสาวมาณี หลีสุหลงครูโรงเรียนชุมชนบ้างพงสตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายนันท์ สังข์ชุมผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อกลางประธานกรรมการ
2. นายอับดุลอาซิ มาปะครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
3. นายรุสลัน สาแลครูโรงเรียนบ้านกาแลสะนอกรรมการ
4. นางเพลินพิศ ไชยการครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
5. นางสินีนาฏ คชอ่อนครูโรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายนันท์ สังข์ชุมผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศกนก เผ่ามุนีครูโรงเรียนบานท่าคลองกรรมการ
3. นายอิสสะมาน สุหลงครูโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
4. นางสาวดวงกมล จิตประวัติครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
5. นางสาวทิพย์วัลย์ หนูแก้วครูโรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางธนัญา หมันหลีผอ.โรงเรียนบ้านบากงประธานกรรมการ
2. นายมูหามัดสายาดี แวสมาแหครูโรงเรียนบ้านปานันกรรมการ
3. นางสาวแวซม เลาะซาครูโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
4. นายศิริ จันทร์แสงครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ชูสว่างครูโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายสวัสดิ์ โทบุรีผอ.โรงเรียนบ้านคูระประธานกรรมการ
2. นางศิริยา ดำรงกูลครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
3. นางอารยา อุทัยรังษีครูโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
4. นางกัญญา ขวัญรัตน์พนักงานราชการโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
5. นางสาวรอมล๊ะ ฮายอครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการและเลขานุการ
6. นางภาวนา นัครามนตรีศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
7. นายณฐยศ กฤตภาสบดีพงศ์ศึกษานิเทศก์ที่ปรึกษา
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ อินทพรหมผอ.โรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายเจ๊ะหมาด เกษาครูโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
3. นางสาวแวซง กาซอครูโรงเรียนชุมชนบ้างพงสตากรรมการ
4. นายวีระ บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
5. นางนิยะนาถ พรหมวาสครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ อินทพรหมผอ.โรงเรียนบ้านนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายเจ๊ะหมาด เกษาครูโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
3. นางสาวแวซง กาซอครูโรงเรียนชุมชนบ้างพงสตากรรมการ
4. นายวีระ บุญรักษาครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
5. นางนิยะนาถ พรหมวาสครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายไพบูลย์ สังขพันธ์ผอ.โรงเรียนบ้านคลองช้างประธานกรรมการ
2. นางสาวธนิกานต์ ยอดคงครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นายมาหามะยาซี บาฮะคีรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นายณรงค์ บุญแนบครูโรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการ
5. นางรอมือละ เจะสนิพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายวิเชน คงสีจันทร์ผอ.โรงเรียนวัดนิคมสถิตประธานกรรมการ
2. นางอาซียะ ปูซูครูโรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
3. นางศุกร์ศรี ธรรมกิรติครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ เทพแสงครูโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
5. นางขวัญตา ขุนทองครูโรงเรียนบ้านต้นโตนดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชน คงสีจันทร์ผอ.โรงเรียนวัดนิคมสถิตประธานกรรมการ
2. นายซูลกิฟลี กาแบครูโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นางสาวกัลยดา พงศ์ศิริครูโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการ
4. นางมณฑา แก้วทองครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นางยุวรรณดา โชติมณีครูโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจักรพันธ์ อนันตธนวัฒน์ผอ.โรงเรียนวัดสุนทรวารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภกานต์ กลิ่นพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
3. นางวรรณี กาซอร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
4. นางฟิตรี มายาสันครูโรงเรียนบ้านควนลาแมกรรมการ
5. นางยุวภา เด่นดวงหทัยครูโรงเรียนบ้านต้นสนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจักรพันธ์ อนันตธนวัฒน์ผอ.โรงเรียนวัดสุนทรวารีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร สินอ่อนครูโรงเรียนวัดนิคมสถิตย์กรรมการ
3. นางยูนัยน๊ะ ปูเตะครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการ
4. นางพิทยา จารุจินดาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
5. นางสาวรอสมะห์ กอตอครูโรงเรียนบ้านบูดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายมะรอปี แมเลาะรองผอ.โรงเรียนอนุบาลยะรังประธานกรรมการ
2. นางนัยเนตร มณีรัตน์ครูโรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการ
3. นางสาวฟูซียะห์ สาและครูโรงเรียนบ้านกุบังบาเดาะกรรมการ
4. นางอานิตา กีโรครูโรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็กกรรมการ
5. นายมาซาลัน มนููญดาหวีครูโรงเรียนบ้านบุดนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายถวิล นครจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านอินทนิลประธานกรรมการ
2. นางสาวละออ บุยยอดครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองกรรมการ
3. นางสาวภรณี ชูดวงครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
4. นางรัตนา อินทรพรหมครูโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
5. นางอุบล สุขแก้วครูโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายถวิล นครจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านอินทนิลประธานกรรมการ
2. นายคิด แก้วทองครูโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นางเขียมศรี ราชบุตรครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นายเจริญ พรหมสุขครูโรงเรียนวัดป่าสวยกรรมการ
5. นางบุญล้อม มาศหิรัญครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายถวิล นครจันทร์ผอ.โรงเรียนบ้านอินทนิลประธานกรรมการ
2. นายคิด แก้วทองครูโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นางเขียมศรี ราชบุตรครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นายเจริญ พรหมสุขครูโรงเรียนวัดป่าสวยกรรมการ
5. นางบุญล้อม มาศหิรัญครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายเชวงศักดิ์ จุลบุตรผอ.โรงเรียนบ้านโคกเหรียงประธานกรรมการ
2. นายธรรม เทพสุวรรณครูโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางนิภา เพชรมณีครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
4. นายณัฐนันท์ หินอ่อนครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
5. นางสาวจุไร บุญธรรมโมครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการและเลขานุการ
6. นางภาวนา นัครามนตรีศึกษานิเทศก์ สพป.ปน.2ที่ปรึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสุรกิจ กิณเรศผอ.โรงเรียนวัดอรัญวาสิการามประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณิการ์ มะสาแม็งครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
3. นางกฤษณี มณีประวัติครูโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการ
4. นายสาการียา หะยีมะพนักงานราชการโรงเรียนบ้านตุปะกรรมการ
5. นายภาสกร หุ่นพยนต์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายจรัญ รองสวัสดิ์ผอ.โรงเรียนวัดทรายขาวประธานกรรมการ
2. นายสุทิน หนูสีคงครูโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ วนอิสรานนท์ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการ
4. นายปิยวัฒน์ เพชรยอดศรีพนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
5. นางมารีแย เต็งครูโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายปรีชา ศรีสุขผอ.โรงเรียนวัดธนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางสายชล โรจนสุวรรณครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
3. นายอับดุลเลาะ การีจิครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นางละออ ตั้งนิมิตดีครูโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
5. นางยาวาเฮ แวมิงครูโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายปรีชา ศรีสุขผอ.โรงเรียนวัดธนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นายอูเซ้น หะยีแยนาครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นายกัปนาท ตั้งนิมิตดีครูโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
4. นายอิสมาน กานิงครูโรงเรียนบ้านกระโดกรรมการ
5. นางนิดา สาและครูโรงเรียนบ้านนาค้อใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์ สุวรรณกุลผอ.โรงเรียนบ้านสายชลประธานกรรมการ
2. นายมนัน ด้วงเมืองใหม่ครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
3. นางศิริมา พรหมมณีครูโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
4. นางสุรีย์ เทพรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
5. นางพวงทิพย์ คงทองครูโรงเรียนบ้านนาค้อกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายนิมะนาเซ สามะอาลีผอ.โรงเรียนบ้านสิเดะประธานกรรมการ
2. นายสมพร เพชรสุวรรณครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นายธชัญชัย ประทีปครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการ
4. นายมูฮัมหมัด บาเหมบูงาครูโรงเรียนควนลังงากรรมการ
5. นายอนุชา แดงเพ็งพนักงานราชการโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายนิมะนาเซ สามะอาลีผอ.โรงเรียนบ้านสิเดะประธานกรรมการ
2. นางสาวฮาปือเสาะ บาเหะครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
3. นายกำจัด ขวัญพัทลุงครูโรงเรียนบ้านควนลาแมกรรมการ
4. นายมนตรี วงศ์จันทร์ครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
5. นายสุชีพ สายทองครูโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายฤทธิ์ สุวรรณกุลผอ.โรงเรียนบ้านสายชลประธานกรรมการ
2. นายมนัน ด้วงเมืองใหม่ครูโรงเรียนวันธนาภิมุขกรรมการ
3. นางศิริมา พรหมมณีครูโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
4. นางสุรีย์ เทพรักษ์ครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
5. นางพวงทิพย์ คงทองครูโรงเรียนบ้านนาค้อกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสุกรี คงชูผอ.โรงเรียนบ้านตุปะประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ สุขสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะตากรรมการ
3. นายมูฮำหมัดรุสลี อาแวครูโรงเรียนบ้านบาละแตกรรมการ
4. นางสาวฮาซียะ ลาเตะครูโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
5. นางกรัณย์รัตน์ สิงห์มณีครูโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายอาหามัดซากี ซอแนะผอ.โรงเรียนบ้านปานันประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ คงสำเร็จครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางภิรมณีย์ กึ่งพุทธกาลครูโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
4. นางกอบกุล จันทนาครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางสาวมรกต รัตนบันดาลครูโรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายหุสสิน บินอาแวผอ.โรงเรียนตลาดปรีกีประธานกรรมการ
2. นายนิคม อักษรโสภณครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
3. นางผุสดี ไชยหมานครูโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
4. นางสาวอรุณรัตน์ ขวัญเกลี้ยงพนักงานราชการโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
5. นางสาววัรฏฐา ชาญพิชญพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายอิสมาแอล บาดงผอ.โรงเรียนบ้านกูวิงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ สรสีสมครูโรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
3. นายสักรินทร์ วาจิครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
4. นายรุสดี สาดีนครูผู้ช่วยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
5. นางอารีทรัพย์ สิเดะครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสาแม หะยีอาแวผอ.โรงเรียนตลาดนัดต้นมะขามประธานกรรมการ
2. นายอามีน ซอครูโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นายอุเส็น ตาเยะครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
4. นายเหม มานิตย์พันธ์ครูโรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
5. นางพรพิมล ศรีสุขครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จันทพิมลผอ.โรงเรียนบ้านเกาะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ หมื่นทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
3. นางพันธ์ทิพย์ สิทธิเสรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นางอิศรา ไชยฤทธิโชคครูโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการ
5. นางวรรณพร ชูชัยครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ จันทพิมลผอ.โรงเรียนบ้านเกาะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ หมื่นทรัพย์ครูโรงเรียนบ้านเขาวังกรรมการ
3. นางพันธ์ทิพย์ สิทธิเสรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นางอิศรา ไชยฤทธิโชคครูโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการ
5. นางวรรณพร ชูชัยครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ถาวรสุขผอ.โรงเรียนบ้านดอนเค็ดประธานกรรมการ
2. นางประไพ มั่นหมายครูช่วยราชการโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตครูโรงเรียนบ้านระแว้งกรรมการ
4. นายสุพิศ แว่นแก้วครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางมนสิการ ทิพย์รอดครูโรงเรียนบ้านคูระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายเสถียร ถาวรสุขผอ.โรงเรียนบ้านดอนเค็ดประธานกรรมการ
2. นางประไพ มั่นหมายครูช่วยราชการโรงเรียนบ้านควนหยีกรรมการ
3. นายวีรโชติ ฤทธิ์โตครูโรงเรียนระแว้งกรรมการ
4. นายสุพิศ แว่นแก้วครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางมนสิการ ทิพย์รอดครูโรงเรียนบ้านคูระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ โรจนสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นางฟาซียะ เจะแวครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุพนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปัตตานี เขต 2กรรมการ
4. นายนิกร อินทกาศพนักงานราชการโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
5. นางสาวชวนชื่น ฉิมพลีปักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ โรจนสุวรรณผอ.โรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นางฟาซียะ เจะแวครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
3. นางสาวนุชนาถ จันทร์เกตุพนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปัตตานี เขต 2กรรมการ
4. นายนิกร อินทกาศพนักงานราชการโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการ
5. นางสาวชวนชื่น ฉิมพลีปักษ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพีรพัฒน์ ชูชัยผอ.โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางอาลัย คงพูลครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
3. นางสาวสายวลี รันดาแวครูโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
4. นายสุรินทร์ บุยยอดครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
5. นางสุทิศา จินดารัตน์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านล้อแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพีรพัฒน์ ชูชัยผอ.โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามประธานกรรมการ
2. นางอาลัย คงพูลครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
3. นางสาวสายสวลี รันดาแวครูโรงเรียนตลาดนัดบาซาเอกรรมการ
4. นายสุรินทร์ บุญยอดครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
5. นางสุทิศา จินดารัตน์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านล้อแตกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ชาติฉุนครูโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายจตุรภูมิ กูลณรงค์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
4. นายอนันต์ ขุนปลัดครูโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
5. นางบัลกีส เจะโซะครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ชาติฉุนครูโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายจตุรภูมิ กูลณรงค์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
4. นายอนันต์ ขุนปลัดครูโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
5. นางบัลกีส เจะโซะครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ชาติฉุนครูโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายจตุรภูมิ กูลณรงค์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
4. นายอนันต์ ขุนปลัดครูโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
5. นางบัลกีส เจะโซะครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา ขุนภิบาลผอ.โรงเรียนบ้านนาค้อเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ ชาติฉุนครูโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายจตุรภูมิ กูลณรงค์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
4. นายอนันต์ ขุนปลัดครูโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการ
5. นางบัลกีส เจะโซะครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คงคนึงผอ.โรงเรียนวัดบันลือคชาวาสประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ศิลปโรจน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้างพงสตากรรมการ
3. นางสาวอรุณี หะมะครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการ
4. นางสมศรี ปานแก้วครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ คงคนึงผอ.โรงเรียนบันลือคชาวาสประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ศิลปโรจน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางสาวอรุณี หะมะครูโรงเรียนบ้าานบาตะกูโบกรรมการ
4. นางสมศรี ปานแก้วครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นางศรีปภัสร์ พงษ์เดชวัฒนาพรครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายฉลอง กัลยาผอ.โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ รักขพันธ์ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นางมารีดี หะมิงมะครูโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นางผ่องศรี ชูมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
5. นางสาวผาสุก โภคาครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายฉลอง กัลยาผอ.โรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ รักขพันธ์ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นางมารีดี หะมิงมะครูโรงเรียนบ้านบราโอกรรมการ
4. นางผ่องศรี ชูมณีครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
5. นางสาวผาสุก โภคาครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางราทิพย์ ขุนทองรองผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวรรณี จุลบุตรครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางศิวพร อ่อนแก้วครูโรงเรียนนิคงสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ สัมฤทธิ์ผลครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อครูโรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางราทิพย์ ขุนทองรองผอ.โรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยประธานกรรมการ
2. นางวรรณี จุลบุตรครูโรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
3. นางศิวพร อ่อนแก้วครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
4. นางเบญจมาศ สัมฤทธิ์ผลครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ บุญเกื้อครูโรงเรียนวัดภมรคติวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวภูสิริ ศรแก้วรองผ.อ.โรงเรียนนาประดู่ประธานกรรมการ
2. นายราชัน รัตนพันธ์ครูโรงเรียนบ้านอีบุ๊กรรมการ
3. นางอามีเราะห์ ดือราแมหะยีครูโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
4. นางสาวอามีเนาะ สานิครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
5. นางสาวนิภาพรรณ ศรีอินทร์ครูโรงเรียนบ้านป่าบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายประพันธ์ เจ๊ะอุมาผ.อ.โรงเรียนระแว้งประธานกรรมการ
2. นางอาฟันณีร์ ดงนะเด็งครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
3. นายแวหามะ แวหะยีครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
4. นายยูซุฟ เนียมนำครูโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
5. นางฟาตานา มาเจ๊ะมะครูสอนศาสนาโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ เจ๊ะอูมาผอ.โรงเรียนบ้านระแว้งประธานกรรมการ
2. นางอาฟันณีร์ ดงนะเด็งครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
3. นายแวหามะ แวหะยีครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
4. นายยูซุฟ เนียมนำครูโรงเรียนบ้านกูวิงกรรมการ
5. นางฟาตานา มาเจ๊ะมะครูสอนศาสนาโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายสมาน หมันหลีผ.อ.โรงเรียนบ้านน้ำใสประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน อินทร์แก้วครูโรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
3. นายภาณุพล โสมจันทร์ครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นางศศิธร รัตนมาลาครูโรงเรียนวัดบันลือคชาวาสกรรมการ
5. นางสาวสนธยา หะยีสะมะแอครูโรงเรียนบ้านบูโกะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายสิทธิศักดิ์ เจ๊ะสารีผ.อ.โรงเรียนตลาดนัดบาซาเอประธานกรรมการ
2. นางนาซารี ยะฝาดครูโรงเรียนบ้านนาประดู่กรรมการ
3. นางฮูดา แวกามาครูโรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
4. นายสุเชษฐ์ เปี่ยมวิทย์ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
5. นางซาฮีดะ บือราเฮงครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายตอฮีรน หะยีเลาะแมผ.อ.โรงเรียนบ้านกระเสาะประธานกรรมการ
2. นางระพีพรรณ สาแล๊ะหมินครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นายมานิตย์ บินพันทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
4. นางสาวรอซีดะห์ ยามินครูโรงเรียนบ้านอาโหกรรมการ
5. นางธันยชนก ไตรยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคกเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายตอฮีรน หะยีเลาะแมผ.อ.โรงเรียนบ้านกระเสาะประธานกรรมการ
2. นายอะห์หมัด สาและครูโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
3. นายบัณฑิต ขุนชนะครูโรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการ
4. นางสาราณีย์ หะยีมะลีครูโรงเรียนบ้านกระเสาะกรรมการ
5. นางเจะรูด๊ะย๊ะ มะแซครูโรงเรียนบ้านควนโนรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ ไชยลาภผ.อ.โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอประธานกรรมการ
2. นางสาวกรุณา สุวรรณประสารครูโรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการ
3. นางสะลีหะ เลาะดีสมครูโรงเรียนบ้านเจาะบาแนกรรมการ
4. นางสมเจต รัตนนราครูโรงเรียนชุมชนบ้านต้นสนกรรมการ
5. นางสาวมาริยา หมุดบินสันครูโรงเรียนวัดเกาะหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ไชยลาภผ.อ.โรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอประธานกรรมการ
2. นางพรศิลป์ เพชรมณีครูโรงเรียนวัดมะกรูดกรรมการ
3. นายอิฟฟาน โมราศิลป์ครูโรงเรียนสมาหอกรรมการ
4. นางกันทิมา อาเก๊ะครูโรงเรียนบ้านคางากรรมการ
5. นางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายธวัชชัย ติระพัฒน์ผ.อ.โรงเรียนบ้านล้อแตกประธานกรรมการ
2. นายอนุรัตน์ พันธ์ศิลป์ครูโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
3. นายสุเทพ พุฒซ้อนดอกครูช่วยราชการ สพป.ปน.2กรรมการ
4. นายสุกใจ แสงเพชรครูโรงเรียนวัดบุพนิมิตกรรมการ
5. นางวาสนา แก้วระงับครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายชัยวัฒน์ แก้วผนึกผ.อ.โรงเรียนบ้านป่าบอนประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ศรีสมปองครูโรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายรัฐวรรต สุทธิพิทักษ์ครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
4. นายธัญญา สุวประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโผงโผงกรรมการ
5. นายสมคิด ศรีสุวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัพวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่พันตรีฐิติพันธ์ เลื่อนแก้วผ.อ.โรงเรียนบ้านควนลาแมประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เพชรมณีครูโรงเรียนบ้านคูระกรรมการ
3. นายพัยรัตน์ แก้วระงับครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
4. นายมาฮามะ แลแรครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
5. นายสุทธิกรณ์ เพชรวิโรจน์พนักงานราชการโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายอุดมเกียรติ รักทรัพย์ผอ.โรงเรียนบ้านควนแตนประธานกรรมการ
2. นายบรรเลง ช้างกลางครู โรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
3. นางวิชนีย์ บุญยอดครู โรงเรียนบ้านปลักปรือกรรมการ
4. นายเจริญ สุวรรณรัตน์ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางเพียรพร แก้วลายทองครู โรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประกอบ คงทองผอ.โรงเรียนบ้านสามยอดประธานกรรมการ
2. นางแวซาปีนะห์ ตาเยะครู โรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
3. นางละมัย พรหมสีทองครู โรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
4. นางบุไรวรรณ บินโตะแหละครู โรงเรียนบ้านศาลาสองกรรมการ
5. นางปาตีม๊ะ ลาหิงพนักงานราชการ โรงเรียนต้นพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายมะยะโก๊ะ เจะยะปาร์ผอ.โรงเรียนบ้านละหารยามูประธานกรรมการ
2. นางหัสนี แวกือจิกครู โรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการ
3. นางจินตนา ศรีสมปองครู โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
4. นางนุชนาฏ พลายแสงพนักงานราชการ โรงเรียนวัดบุพนิมิตกรรมการ
5. นางธนพร แมนสกุลครู โรงเรียนวัดสุนทรวารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรียะ สันบากอผอ.โรงเรียนบ้านลางสาดประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ สะอิครูโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
3. นางสาวยุรา ยูนุพนักงานราชการโรงเรียนบ้านควนลังงากรรมการ
4. นายสมหมัย หะยีมะลีพนักงานราชการโรงเรียนบ้านแขนท้าวกรรมการ
5. นายรอสดี จารงครูโรงเรียนบ้านสิเดะกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพิพัฒน์ พงศ์ประยูรโรงเรียนบ้านบาเงงประธานกรรมการ
2. นายสุภชัย ไชยลาภครูโรงเรียนบ้านท่าคลองกรรมการ
3. นายสามารี แบเลาะครูโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ
4. นายศักดิ์ชาย สังข์ไขพนักงานราชการช่วยราชการสพป.ปน.2กรรมการ
5. นางสาวมารีซาน ดือราฮิงครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายซาวาวี สะมะแอรองผอ.โรงเรียนตลาดปรีกีประธานกรรมการ
2. นางมาราตี มามะครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
3. นายณัฐกิตติ์ ปานถาวรครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
4. นายอนันต์ หีมอะด้ำครูโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
5. นางสาวปนิดา สีลาภเกื้อครูโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ โกวิทยากรผอ.โรงเรียนบ้านคลองทรายประธานกรรมการ
2. นางนิอารีฟา บินหะยีอารงครูโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
3. นายอภิชาติ สวามิภักดิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบือแนปีแนกรรมการ
4. นางพรรณ์นี เขียวจันทร์พนักงานราชการโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการ
5. นายมะซอรี ดือเระครูโรงเรียนบ้านบาตะกูโบกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นางสาวนูรียะ สันบากอผอ.โรงเรียนบ้านลางสาดประธานกรรมการ
2. นายซูไฮมิน ปัตยะบุตรครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการ
3. นายบัณฑิต สุวรรณทวีครูผู้ช่วยโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
4. นายนิเซะ นิสนิพนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลยะรังกรรมการ
5. นางสาวศิริมา ชูสงค์ครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายจงรักษ์ รักขพันธ์ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนประธานกรรมการ
2. นายสิทธี วงศ์พรรณครูโรงเรียนบ้านชะเมากรรมการ
3. นายประจบ เซี่ยนฮ่องครูโรงเรียนบ้านโคกต้นสะตอกรรมการ
4. นายฮายาตี เต๊ะแตครูโรงเรียนบ้านละหารยามูกรรมการ
5. นางสาวเทวลิน พรหมศิริครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ ปานเส็นผอ.โรงเรียนบ้านปาลัสประธานกรรมการ
2. นายฐิรอาศน์ แก้วพวงครูโรงเรียนบ้านต้นแซะกรรมการ
3. นางพรทิพย์ แก้วพรหมครูโรงเรียนบ้านควนแตนกรรมการ
4. นางมยุรี เจะมะครูโรงเรียนบ้านปาลัสกรรมการ
5. นางพรพิศ รัตนพันธุ์ครูโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายศรัทธา แหมะจิผอ.โรงเรียนบ้านกูบังบาเดาะประธานกรรมการ
2. นายไสว รักซ้อนครูช่วยราชการโรงเรียนวัดโคกหญ้าคากรรมการ
3. นายลุกมาน เจ๊ะโอ๊ะครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
4. นางนูรียะ นิสนิครูโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
5. นางสาวกฤติกา แวนาแวครูโรงเรียนบ้านคางากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางธมภร มณีสะอาดผอ.โรงเรียนบ้านโผงโผงประธานกรรมการ
2. นางฮาสนะ ประนอครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางมาลี แก้วทองครูโรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการ
4. นางแน่งน้อย เมฆพิรุณครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการ
5. นางฐายิกา คงศรีประพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธมภร มณีสะอาดผอ.โรงเรียนบ้านโผงโผงประธานกรรมการ
2. นางฮาสนะ ประนอครูโรงเรียนตลาดปรีกีกรรมการ
3. นางมาลี แก้วทองครูโรงเรียนบ้านนาเกตุกรรมการ
4. นางแน่งน้อย เมฆพิรุณครูโรงเรียนบ้านดอนเค็ดกรรมการ
5. นางฐายิกา คงศรีประพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านควนแปลงงูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายเฉลิม สมบูรณ์ผอ.โรงเรียนบ้านมะหุดประธานกรรมการ
2. นายมานะ แก้วนาวีครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการ
3. นายมูฮัมหมัด แวโดยีครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
4. นางรุจิรา ชูมณีครูโรงเรียนบ้านบินยากรรมการ
5. นางอาซียะห์ เจะหลงครูโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายอำนวย จันทร์แก้วผอ.โรงเรียนวัดมะกรูดประธานกรรมการ
2. นายยาการียา เจ๊ะเฮงครูโรงเรียนต้นพิกุลกรรมการ
3. นายนิแม เจะมะครูโรงเรียนบ้านเกาะจันกรรมการ
4. นายเฉิม ปานแก้วครูโรงเรียนบ้านอินทนิลกรรมการ
5. นางซอเดาะ มือโดครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุกิตต์ อนันทมาศผอ.โรงเรียนบ้านคลองหินประธานกรรมการ
2. นายวิรัช สุวรรณกุลครูโรงเรียนบ้านตรังกรรมการ
3. นางเกศสุดา เดชมังกรครูโรงเรียนบ้านนาค้อเหนือกรรมการ
4. นายสกรี เจะแตพนักงานราชการโรงเรียนบ้านบูเกะกุงกรรมการ
5. นางจันทนา เมฆทองหวานพนักงานราชการโรงเรียนวัดนาประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางบุปผา พิกุลผอ.โรงเรียนบ้านชะเมาประธานกรรมการ
2. นางอารีดา อาแลครูโรงเรียนบ้านละหารยามูกรรมการ
3. นางมารีเยาะ อาลีครูโรงเรียนบ้านราวอกรรมการ
4. นางปราณี บริรักษ์นรากุลครูโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
5. นางฉลวย บุญชัยสุริยาครูโรงเรียนสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพัณณี คงสะวะคุณนักจัดการทั่วไป สพป.ปน.2ประธานกรรมการ
2. นางศิริมา คงบุญมีครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางจันทนา บือนาครูโรงเรียนบ้านบูดนกรรมการ
4. นางแวมีเนาะ วาเลาะครูโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
5. นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพัณณี คงสะวะคุณนักจัดการทั่วไป สพป.ปน.2ประธานกรรมการ
2. นางศิริมา คงบุญมีครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางจันทนา บือนาครูโรงเรียนบ้านบูดนกรรมการ
4. นางแวมีเนาะ วาเลาะครูโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
5. นางสุทธิพร แก้วอ่อนจริงครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางนิยะเนตร จารงค์ผอ.โรงเรียนบ้านวังกว้างประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ รัตน์น้อยครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
3. นางฆอลีเย๊าะ วะวาครูโรงเรียนบ้านประจันกรรมการ
4. นางหาซีย๊ะ ฮะนิงครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร แดงกระจ่างผอ.โรงเรียนวัดเกาะหวายประธานกรรมการ
2. นางสาวสาริย๊ะ สาแม็งครูโรงเรียนบ้านลางสาดกรรมการ
3. นางรัชดาภรณ์ ราชบุตรครูโรงเรียนบ้านบาเงงกรรมการ
4. นางสิริรัฐ ทองคำครูโรงเรียนบ้านสะกำ(ธันวาศิลป์)กรรมการ
5. นางสุกิจจา ไชยลาภครูโรงเรียนบ้านสามยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางขวัญกมล สิทธิเชนทร์ผอ.โรงเรียนบ้านควนหยีประธานกรรมการ
2. นางนาปีเสาะ วายาครูโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
3. นางยุภา ชะดารัตน์พนักงานราชการโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
4. นางสมศรี ซ้วนล่องครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางขวัญกมล สิทธิเชนทร์ผอ.โรงเรียนบ้านควนหยีประธานกรรมการ
2. นางนาปีเสาะ วายาครูโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการ
3. นางยุภา ชะดารัตน์พนักงานราชการโรงเรียนมายอ(สถิตย์ภูผา)กรรมการ
4. นางสมศรี ซ้วนล่องครูโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ยกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางแวมัสนะห์ แส๊ะเด็งผอ. โรงเรียนบ้านประจันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิศ สุขจันทราครูโรงเรียนบ้านยางแดงกรรมการ
3. นางสาวคอลีเยาะ กามาครูโรงเรียนบ้านละหารยามูกรรมการ
4. นางอะลิสา เฆดาครูโรงเรียนบ้านท่าเรือกรรมการ
5. นางอามีด๊ะ เจะกายอครูโรงเรียนบ้านมะหุดกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะศึกษานิเทศน์ที่ปรึกษา
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุกัญญา เพชรมงคลผอ.โรงเรียนบ้านควนประประธานกรรมการ
2. นางวรรณา แดงเพ็งครูโรงเรียนวัดธนาภิมุขกรรมการ
3. นางเฟาซียะ เปาะซูครูโรงเรียนชุมชนบ้านสะนอกรรมการ
4. นางสุรีภรณ์ สุวรรณจางครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวชุวิยดา มณีมาตย์ครูโรงเรียนบ้านวังกว้างกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายอาแว เจ๊ะมะผอ.โรงเรียนบ้านกระหวะประธานกรรมการ
2. นางสาวจริยา นาวาทองครูโรงเรียนบ้านทุ่งยาวกรรมการ
3. นางสาวนาดียา อาเซ็งมาแบครูโรงเรียนตลาดนัดปรีกีกรรมการ
4. นางกาญจนี ทองปล้องโตครูโรงเรียนบ้านนาค้อใต้กรรมการ
5. นางนิคอซีมัส ยะหริ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านพงสตากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางมารีนา บือแนผอ.โรงเรียนบ้านเขาวังประธานกรรมการ
2. นางสาวสมใจ พรหมสุขครูโรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
3. นางสาวชวนชม ทองคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนกรรมการ
4. นางอันธิกา เด่นสอและครูโรงเรียนตลาดนัดปรีกีกรรมการ
5. นางรุจิราภา ตาสุธรรมพนักงานราชการโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.สมาน ปะสู
โทรศัพท์ 081-9595210 Line ID=>smarn35
http://south64.sillapa.net/sp-ptn2/
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]