รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 27-29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะบารัง 1. เด็กหญิงมุมีนี  บินต่วน
 
1. นางนงลักษณ์  สมจิตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปรัง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  บัวหอม
 
1. นางสาวยูรีนา  ดอคอ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กหญิงอารีนา  โดบีมอ
 
1. นางสาวรุไซนี  มะหะยอ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1. เด็กหญิงกามีละห์  มะอูเซ็ง
 
1. นางวันเพ็ญ  มณีโชติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงอามีเนาะ  โด
 
1. นางอาอีเซาะห์  เจะกา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซีตีนูรฟาญีลา  หะยีเจ๊ะมะ
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ศักดิ์จิระไพบูลย์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  แสงเนตร
 
1. นางเตือนใจ  จันทร์ไสย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปูยุด 1. เด็กหญิงตัสนีม  สะดี
 
1. นางนงลักษณ์  ช่วยแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงภาลินี  หวันหวัง
 
1. นางสุพรรณี  เพ็ชรจินดา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายไกรวิชญ์  อารยะทรงศักดิ์
 
1. นางรัตนา  ทองสีนุช
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงสุนิตา  บุญถาวร
 
1. นางปทุมมา  ธีระมณีกุล
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงนิค็อยรุนนีสะ  แวหามะ
2. เด็กหญิงนูรฮากีมา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงเจะตัสนี  เซ็ง
 
1. นางนิรูฮานา  เจ๊ะอาแว
2. นางสาวปวีณ์กร  คลังข้อง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซัลวานี  จิใจ
2. เด็กหญิงซารีกะห์  อีซอ
3. เด็กหญิงนูรีดา  อีซอ
 
1. นางรุชดา  มิหัด
2. นางศุภวรรณ  อุเซ็น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนิสรีน  การะเกต
2. เด็กชายบรูฮัน  สุหลง
 
1. นางสาวนารีสา  หะยีสาเมาะ
2. นางสาวนิยูสนี  อามะ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายรอกิบ  แวนิ
2. เด็กชายวีรวัฒน์  อำพันทอง
 
1. นางสาวนิยูสนี  อามะ
2. นางสาวนารีสา  หะยีสาเมาะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงอาฟิฟฟ๊ะห์  สะแม
 
1. นางสาวจารุณี  แซ่ภู่
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชวิศา  ชุมคง
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  เอมวัฒน์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายสุไลมาน  ดอเลาะยะ
 
1. นางสาวดารูณี  แวมามะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายณัชภัค  ณรงทิพย์
2. เด็กชายนพวินท์  ศึกหาญอาชาวงศ์
3. เด็กหญิงนาบีลาฮ์  แวหะยี
 
1. นางอรุณี  วงศ์สุริยะ
2. นางสิริภา  เหล่าสิงห์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงคอลีเย๊าะ   มะดิเยาะ
2. เด็กหญิงซูไรดา   อาแว
3. เด็กชายอาฟิฟ  กูโน
 
1. นางสาวอานีตา  ปาเก
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก 1. เด็กหญิงสุวารี  ดอเลาะยะ
2. เด็กหญิงสุไฮลา  มามุ
3. เด็กชายอับดุลอาซิ  คาเด
 
1. นางปาตีเมาะห์  มะแซ
2. นางสาวนัสรียา  นิสสัยชลท์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บูโย๊ะ
2. เด็กหญิงนูรโซเฟีย  มิง
3. เด็กหญิงนูร์ฟาตีฮะ  หะยีกือจิ
 
1. นางสาวมูเธียร่า  ยามู
2. นางสาวแวซากียะห์  แวยูหนุ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปู 1. เด็กหญิงนุรร็อยยาน  เจะอาแว
2. เด็กชายฟัรฮาน  โตะลู
3. เด็กชายเจะอิมรอน  สมาแอ
 
1. นางฐิติยา  อุัลอิดรีสี
2. นายสมเดช  เลิศวงหัตถ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงรอซนะห์  มามะ
2. เด็กหญิงฮัซวานีย์  มะอิง
3. เด็กหญิงเจ๊ะซูวารี  มะสะอิ
 
1. นางสาวฮาสลิน  เด่นชีวา
2. นางสาววัสนา   นาแว
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กหญิงนูรฮัซลีสา  หะยีบือราเฮง
2. เด็กหญิงฮันนาห์  บุญธรรม
3. เด็กชายไฟซอล  สามะ
 
1. นางสาวยะห์มีน  ดาฮารี
2. นายมูหมัดราวี  เจ๊ะและ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. นายบุรฮังนูดิง  บากา
2. นายแวบาฮา  ลอนิ
 
1. นางอารีณี  เภอโส๊ะ
2. นายสุชล  ไชยพรม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายภัทรพล  กุลมาตย์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  หมวกสกุล
 
1. นางสาวสิริรัตน์  แก้วทองประคำ
2. นางสาวรัชนก  พงษ์กาบ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม 1. เด็กชายนิวาฟิด  สิเดะ
2. เด็กชายเกริกฤทธิ์  เรืองฤทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโสภา  ทองบัว
2. นางสรวงสุดา  เฑียรฆโรจน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง 1. เด็กชายมูฮำหมัด  วามะ
2. เด็กชายอารีเพ็ญ  บากา
 
1. นางสาวราฆายะ  สาแม็ง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสาบัน 1. เด็กชายบัซรี  ดาลอ
2. เด็กชายอับดุลเลาะ  ยูโซะ
 
1. นายอัซมี  หวังบือซา
2. นายมะกอเซ็ง  เจะเหาะ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายกุสรี  ตูแวลอ
2. เด็กชายไคยรู  สมาเฮาะ
 
1. นางสาวเจะสาปียะ  เจะอารง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กชายมุสตากีม  มะดีเยาะ
2. เด็กชายอาลิฟ  แวกือจิ
 
1. นางสาวเจะสาปียะ  เจะอารง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงซัซวานี  สาแม
2. เด็กหญิงซัลวา  ซัมสูเด็ง
3. เด็กหญิงซัลวานี  สาแม
4. เด็กหญิงมาซีเต๊าะ  บีแต
5. เด็กหญิงรุสมี  อาลีมูซอ
 
1. นางโนรีซะ  มามะ
2. นางสาวอิฟตีซาน  ดือราโอ๊ะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระมาลา 1. เด็กหญิงซัลวานี  แวหะมัด
2. เด็กหญิงนาดียา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงฟิรดาว  เจะเลาะ
4. เด็กหญิงรอยฮาน  แวมะแซ
5. เด็กหญิงอามีเนาะห์  แวมามะ
 
1. นายนิพันธ์  คำแปง
2. นางสาวอัสมะ  สะมะแอ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กหญิงนันทิดา  โน๊ะ
2. เด็กหญิงนิรารัตน์  สามะ
3. เด็กหญิงนูรฮายตี  สาลำ
4. เด็กหญิงอัฟนัน  หะยีอาแว
5. เด็กหญิงฮาสือหน๊ะ  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวดรุณี  เบ็ญฮาวัน
2. นางสาวแวคอลีเยาะ  ยูโสะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ 1. เด็กหญิงการีมะห์  แวอาลี
2. เด็กหญิงนีรู  สุหลง
3. เด็กหญิงปาตีเมาะ  สาและ
4. เด็กหญิงยาซีเราะห์  สาแม
5. เด็กหญิงฮามีเราะ  สุหลง
 
1. นางเจะลีเมาะ  แวดอเลาะ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงอภิชญา  เจ๊ะหยาง
 
1. นางสาวทัตชญา  สุวรรณมณี
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดป่าศรี 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์   แววทองคำ
 
1. นางสาววีณา  ขาวเอียด
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฟิตรียานี  ลาเตะ
 
1. นายมะสูฮารตู  บระอาซัน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงนวพร   พิสูจน์ผล
2. เด็กชายวิรวิชญ์   สูงจารย์
 
1. นางสุรีย์   แก้วนิตย์
2. นางพรทิพย์   อร่ามโชติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายชนพงษ์   ฤทธิ์ทรงเมือง
2. เด็กหญิงชลิษา   พิสูจน์ผล
 
1. นางสมจิต   ศิริวัฒนโชติ
2. นางสุจิตรา   ชูสกุลวงศ์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายพรประสิทธิ์    นิจเนตร์
2. เด็กหญิงพิมผกา   ศรีเอียด
 
1. นางสาวชนภรณ์   อือตระกูล
2. นางอุษา   พฤกษสวัลต์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงกัลยาวดี  ชูจรูญเดช
2. เด็กหญิงชญาดา  นวลแก้ว
3. เด็กหญิงทักษพร  แซ่ลิ้ม
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงทอง
5. เด็กหญิงปัทมพร  สุขใส
6. เด็กหญิงปุณยภา  พรหมโลก
7. เด็กหญิงวิมลณัฐ  จันทศิริ
8. เด็กหญิงศิวพร  สีดาวัด
9. เด็กหญิงอาภัสรา  ไพรแก้ว
10. เด็กหญิงอินทิรา  รัตตากร
 
1. นายณัฐวุฒิ  เนาวสินธ์
2. นางธัญวรรณ  บุญมี
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงนารีตา  สาแม
2. เด็กหญิงนินูซีลา  นิเลาะ
3. เด็กหญิงนูซรีน  ลาเตะ
4. เด็กหญิงนูรอัยนี  สีบู้
5. เด็กหญิงบิสมิละห์  ยายอ
6. เด็กหญิงพาดีลา  มามะ
7. เด็กหญิงฟาตอนะห์  แวนายี
8. เด็กชายมูรอาฟิส  มะสาแม
9. เด็กหญิงสีตีคอรีเยาะ  หะยีมูซอ
10. เด็กหญิงสีตีคอรีเยาะห์  บอนอง
11. เด็กหญิงสุไรดา  สือนิ
12. เด็กหญิงสุไวบะห์  แวสุหลง
13. เด็กหญิงสุไฮลา  เจ๊ะเฮง
14. เด็กชายฮาซัน  โหวะ
15. เด็กหญิงแวซีตีนูรีซา  ตูแวปูเต๊ะ
 
1. นางฉันทนา  โชติพันธ์
2. นางวันวิสาข์  พิชิตเวชยัน
3. นางทิพณภา  ต่างใจ
4. นางอุษา  แบรอ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล4 วัดนพวงศาราม 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขทอง
2. เด็กหญิงลักษิกา  นงรัตน์
 
1. นางสุชาดา  ดุลยกุล
2. นางสาวสุปรียา  ธรรมไพบูลย์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ 1. เด็กหญิงนูรอัยนี  มาลายา
2. เด็กหญิงเปาะสัลวานี  มุกดามนต์
 
1. นางสาวนาตริยา  นอบแก้ว
2. นายอนัน   ตาเยะ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กชายวันรอมซี  แวดอเล๊าะ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงซูไฮดา  สะมะอาลี
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายรุสลัน  มามุ
 
1. นางสาวดวงกมล  ยอดนวล
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงยัสมีน  สือนิ
 
1. นางวราภรณ์  คงถาวร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กชายอิสมาแอ  มะเด็ง
 
1. นายมะนาซี  ยูโซ๊ะ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงฮัสน๊ะห์  อาแวโซ๊ะ
 
1. นางสาวตอยยีบะห์   มะเซ็ง
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นางสาวนูรีซัน  วาหะมะ
 
1. นางสาวอัลฟาธีร์  เดมะ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงซากีนะห์  ตาเยะ
2. เด็กหญิงวันโซเฟีย  ขาเรง
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดิเย็าะ  แวอารง
2. นางรูฮานี  อารงค์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงนูรฟิรดาวส์  แม
2. เด็กหญิงยามีละห์  แวนาเห็ง
 
1. นางเจ๊ะซ๊ะดิเย็าะ  แวอารง
2. นางสาวสมฤทัย  โสภารัตน์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. นางสาวซีตีมารียัม  ดือราแม
2. เด็กหญิงฟาตีฮะ  สาเมาะ
 
1. นายแวสุไลมาน  โตะกะ
2. นางเรณู  นามโฮง
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงนัสริน   ดือมอง
 
1. นายกูมะไซดี   กูจิ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กหญิงมูรณี   แวดาโอะ
2. เด็กชายมูฮำหมัด  แปเราะอีเร
3. เด็กหญิงยาวารี   กามาลี
 
1. นางกอรีเยาะ   เต๊ะย่อ
2. นางสาวฮายาตี  ลาเต๊ะ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา 1. เด็กชายนูรบิสมี  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายสัลมาน  ยููโซะ
3. เด็กหญิงอานีซะห์  เจะและ
 
1. นางโสภิศ  ภูดินดาน
2. นายสมยศ  ดอเลาะ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายซันวา  อาแว
2. เด็กชายซูฮัยมี  กามู
3. นางสาวอัสหม๊ะ  เจ๊ะสาเล็ง
 
1. นายฮาซัน  มามะเร
2. นายศรัณยู  บูหัส
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงอังคณา   วิลาพงษ์
 
1. นางสนิส  จันทบุรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงศุภัคษร   สุขสกุล
 
1. นางสุธาสินี    พรหมศรี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 1. เด็กชายอารีกาน  ดือเร๊ะ
 
1. นางศศิภา  ก๋งเม่ง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงซาจีร่า  มูฮัมหมัด
 
1. นายรุสลัน  แวดือรามัน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะตีเต 1. เด็กชายอารีกาน  ดือเร๊ะ
 
1. นางศศิภา  ก๋งเม่ง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายบุญญามีน  เจ๊ะหะ
 
1. นางกานต์พิชชา  ตินตะชาติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณากร 1. เด็กชายอิมรอน   แวสะแลแม
 
1. นายวชิรพันธุ์   ภู่พงษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชญาดา  พลวรรณ
 
1. นายเจษฎา  บุญประกอบ
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. นางสาวฉัตรกมล  นามคำ
2. นายซุลกิฟลี  แมะฮะ
3. นางสาวณิชารีย์  นุ้ยสุวรรณ
4. นางสาวต่วนมาสือมะห์  วาบา
5. นางสาวฟารีดา  ยีฟาแน
6. นายศรัญญู  โฉมอุภัย
7. นางสาวอนาลีซา  เจ๊ะซอ
8. นายอุสมาน  สามะอาลี
9. นายฮาเซ็น  สามะ
10. นายโดม  เกตสง่า
 
1. นางอิ่มใจ  จันทรัตน์
2. นางสาวนุรมา  สะฮะ
3. นางสาวโซเฟีย  คาเดร์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงชาลิสา  มากหนู
2. เด็กชายธีรโนเทพ  รัตนศิธร
3. เด็กชายนันทยศ  มุณี
4. เด็กหญิงปาณิศรา  ทัศนา
5. เด็กหญิงภูริวรรณ  ศรีดำ
6. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณโณ
7. เด็กชายสิรวิชญ์  เนาวสินธ์
8. เด็กหญิงสุชานันท์  พรหมยา
9. เด็กชายอิรฟาน  ลอนา
10. เด็กหญิงเขมิกา  เต่งศิริธรรม
 
1. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
2. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงกมลฤดี  ลำโป
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ณ นคร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูมาก
4. เด็กหญิงภัทรวดี  คงแก้ว
5. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  แก้วกรรมพฤกษ์
6. เด็กหญิงอริญชญา  ไชยสมิต
 
1. นางอรอรุณ  จินดาวรรณ์
2. นางสาวดวงรัตน์  ศิวะทัต
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงโสพิชา  ชลพนากร
 
1. Miss๋Janette   Abordo
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงภัคจีรา  แสงเนตร
 
1. นางธนาธิป  ไชยจรัส
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายเตชินท์  เพชรประวัติ
 
1. นางสาวจำนงค์  ไชยศรี
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายเกศวิชย์  วาณิชย์เจริญ
 
1. นางธนาธิป  ไชยจรัส
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วง 1. เด็กหญิงนุรฟาร์ตีเมาะ  เจ๊ะเหง๊าะ
 
1. นางสาวอินทรดา  แก้วโรจน์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงนิเราะห์  นิแว
 
1. นายอายุตร์  มะลี
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายอารอน  รอย แม็คแนล
 
1. นางนัทธมน  ประทุมทอง
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  บือราเฮง
2. เด็กหญิงซูไฮลา  สาอุ
3. เด็กหญิงนัชมี  สาและ
4. เด็กหญิงยาลีละห์  อาแวกะจิ
5. เด็กหญิงแวฮาดียะห์  เต๊ะโร๊ะ
 
1. นางสาวคัทลียา  เปาะสู
2. นางสาวดวงกมล  ยอดนวล
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะปริง 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  มะเซ็ง
2. เด็กหญิงมาซือนะ  วาเล๊าะ
 
1. นางสาวสุไรดา  สแลแม
2. นางสาวเจะรอเม๊าะ  สาเม๊าะ
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายธนกฤต  สอนกลั่น
2. เด็กหญิงนีรา  พงษ์ธัญญะวิริยา
 
1. นางสาวยอดขวัญ  มามะ
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายกอมารุซซามัน  แวอุเซ็ง
2. เด็กชายนิมะ  เฮงยามา
3. เด็กหญิงนูรมา  ดาโละ
4. เด็กชายบูคอรี  กานุง
5. เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  ดอเลาะ
6. เด็กหญิงรุชดา  หะยีดาราแม
 
1. นางรุสนี  กาลอ
2. นางสาวยัสมะห์  หมัดโต๊ะแหล๊ะ
3. นางสาวมารีน่า  เบญจเหม
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กชายมะรอบี  อาแว
2. เด็กชายมูฮัมหมัดอัซฮารี  มะลี
3. เด็กชายรีซูวัน  สือแม
4. เด็กชายรุสมัน  ลาเตะ
5. เด็กชายอัลฮาดี  ลาเตะ
6. เด็กชายอิรฟาน  แวนิ
 
1. นายนัทชัย  ปาลบุตร
2. นายอับดุลตอเหรบ  ลีมูสา
3. นางสาวฤทัยชนก  แก้วคง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ 1. เด็กชายนิโซ๊ะ  เฮ็งยามา
2. นายสุไลมาน  อาแวบือซา
3. เด็กชายอัซมี  ยีมะเย็ง
4. นายอับดุลเลาะ  อาแว
5. นายอัรฟาน  เจ๊ะกา
6. นายอาลีฟ  ดอเลาะ
7. นายฮาซัน  บาโง
8. นายฮามีซี  ยะโกะ
 
1. นางรุสนี  กาลอ
2. นายยูโซะ  นิตา
3. ว่าที่ร้อยโทฮัสบุลเลาะห์  กาลอ
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนรัก 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  หงษ์ทอง
2. เด็กชายชารีฟฟุดดีน  ดือราแม
3. เด็กหญิงซีตีนูอัยณี  อาแว
4. เด็กหญิงนูรฮายาตี  เจะแล
5. เด็กหญิงฟาสีฮา  อารง
6. เด็กหญิงมัสนา  ยามา
7. เด็กชายยะห์ยา  กิตติราช
8. เด็กหญิงรอซินี  หะยีตาเยะ
9. เด็กชายอิบรอฮีม  ลาดอ
10. เด็กหญิงโซเฟีย  แยแล
 
1. นายอาดาม  ดือราแม
2. นางนวพรรณ  ศยามล
3. นางสาวธิดารัตน์  จีรัง
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณากร 1. เด็กชายมูฮัมหมัดวีรา  มาหมะ
2. เด็กชายอัฟฟาน  ยะโยะ
3. เด็กหญิงฮานาณ  แวหะมะ
 
1. นางประทิน  ผ่องอำไพ
2. นางวราภรณ์  พิพิธกุล
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ 1. เด็กหญิงซารินี   รือสะ
2. เด็กหญิงซารีหะห์   ลาเต๊ะ
3. เด็กหญิงสานีหะห์   สามะ
 
1. นางสาวรูสซียา  วงศ์ปัตน
2. นางสาวสุดารัตน์  ชุมมิ่ง
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเยาะ  ยูโซะ
2. เด็กหญิงซีตีแอเสาะ  มูซอ
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
2. นางสาวนิอาอีซะห์  ปาเจาะ
 
90 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเฑียรยา 1. เด็กหญิงซูไรดา  เจะหลง
2. เด็กหญิงอานีตา  มะลี
 
1. นางสาวอาอีซะห์  มะลี
2. นางนูรีย๊ะ  วอคารี
 
91 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กชายซำซู  ลาเต๊ะ
2. เด็กชายเร๊าะมาน  สะแลแม็ง
 
1. นางสาวฮัมดีย๊ะ  อุเซ็ง
2. นางซูฮัยลา  เลาะดีสม
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายซัยนุลอาริฟิน  บารู
2. เด็กชายอัชรัฟ  หะยีแวฮามะ
 
1. นายวีรศักดิ์  แดงวิไล
2. นายเอกรัตน์  โกวิทยา
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงซารีน่า   โต๊ะบ่าหม๊ะ
2. เด็กหญิงอามีมี   ทิพยอและ
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นางนิสา    เพชรยอด
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กหญิงปานิดา   สูญราช
2. เด็กชายสิทธพร   สุขปาน
 
1. นางการะเกตุ   ประทานชวโน
2. นางนิสา  เพชรยอด
 
95 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แดงวิไล
2. เด็กหญิงมุสมานี  สาแล
 
1. นางปวีณา  บุตถาวร
2. นางสาวผุสดี  บิลปะปูน
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแรต 1. เด็กหญิงสุไฮดา  มาซอ
2. เด็กชายอามีรูดีน  สามะอาลี
 
1. นางรอบียะ  มงอาหลี
2. นางสาวนิอาอีซะห์  ปาเจาะ
 
97 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะหริ่ง 1. เด็กหญิงอัลวานีย์  เจะเห็ง
2. เด็กหญิงโซฟียะห์  สุปรัก
 
1. นางสาวสินีนาฏ  แวดอเลาะ
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายกนิษฐ์  จองเดิม
2. เด็กชายกันตพิชญ์  คงราช
3. เด็กชายธัชพล  ยิ้มวัลย์
 
1. นายจักรพงษ์  เนาวมุกดา
2. นายเอกรัตน์  โกวิทยา
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กชายนาดีมัน  สะรีบู
2. เด็กชายฟุรฮัน  อาแซ
3. เด็กชายอามีร  สาฮา
 
1. นายมะดาโอะ  เจ๊ะเฮง
2. นายวันซามัน  มุซายี
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตันหยงดาลอ 1. เด็กชายลุกมาน  เจะเด็ง
2. เด็กชายอามีน  บินอับดุลดอเล๊าะ
3. เด็กชายอิรฟาน  ลูกสะเตียน
 
1. นางสาวนารีสา  ยาลา
2. นางสาวนัยหน๊ะ  มะแซ
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาโต 1. เด็กชายมูฮำหมัด  อุมา
2. เด็กชายอับดุลการิม  เจ๊ะอาแว
3. เด็กชายเจะฮามิ  เวาะซอ
 
1. นางภัททิยา  ทองลาภ
2. นายอับดุลเลาะฮ์  เจะบิ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  กาเซ็ง
2. เด็กชายอาร์ฟาน  นิสาเมาะ
3. เด็กชายอิบรอฮีม  สุหลง
 
1. นางกอลีเยาะ  หะยียุนุ
2. นางวิจิตรา  หน่อทอง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูวิง 1. เด็กหญิงนุรฟาติน   เจะโหวะ
2. เด็กหญิงนูฟาติน  อาแว
3. เด็กหญิงวนิดา   เจะและ
4. เด็กหญิงวานีต้า   ระเหม
5. เด็กหญิงวาฮีดา  ดือราโอะ
6. เด็กหญิงอาอีเสาะ   มามะ
 
1. นางวันอาตีก๊ะ   มานะ
2. นางฟารีดา  สารี
3. นางสาวนุรภัทริน  เจ๊ะสารี
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กหญิงซูรีดา  จูเยาะ
2. เด็กหญิงนูรฮูดา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงพาดีล๊ะ  สามะ
4. เด็กหญิงมาซีเตาะห์  จาโกร์
5. เด็กหญิงฮายาตี  ดอเลาะ
6. เด็กหญิงเฟาซียะห์  แวบือซา
 
1. นางเจะฮัสนะห์  หลีหมาด
2. นางสาวสุนัยนีย์  อาแว
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง 1. เด็กหญิงฟาติน  หะมิ
2. เด็กหญิงภัชรินทร์  ยูโซะ
3. เด็กหญิงฮาสียะ   วาปิง
 
1. นางสุรีพร  หมวดสิงห์
2. นางกฤษณา  เอี้ยวงศ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายธัญธร  นุ้ยอ่อน
2. เด็กชายพิทยา   ด้วงรัตน์
3. เด็กชายสิทธิชัย   ทองวรรณ์
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอตันหยง 1. เด็กชายซุลกิฟลี  อีซอ
2. เด็กหญิงนาอีมะห์  สาเมาะ
3. เด็กชายมูฮำหมัดฮัตตัน  สาเมาะ
 
1. นางสาวซูไรยา  อาเด
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายพัชรพงษ์   ศรีษะสมุทร
2. เด็กชายวิสุทธิ์   ตันนิยม
3. เด็กชายโสภณ   โต๊ะหลงหมาด
 
1. นายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์   ตันนิยม
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหมัก 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เพชรวิโรจน์
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  มอลอ
3. เด็กหญิงนูรไอนี  เจ๊ะนิ
 
1. นางมารีแย  และมะลี
2. นางสาวอุษา  แก้วมณี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางราพา 1. เด็กหญิงนูรีดา    เหาะ
2. เด็กหญิงสุฟียานา   สะมะแอ
3. เด็กหญิงอารียา   เจะมามะ
 
1. นางฉวีวรรณ  ขุนเจริญ
2. นางสาวนัทรียา  หะยีเจ๊ะและ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 1. เด็กหญิงนูฟาซีรา  ดือราแม
2. เด็กหญิงนูรฮาลีซา  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงอารยา  เจ๊ะหลง
 
1. นางสาวนิเยาะ  สุหลง
2. นางสาวแวซง  บือราเฮง
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ากำชำ 1. เด็กหญิงรูไฮนี  อาแด
2. เด็กหญิงวรรณโซเฟีย   อาแวดูซง
3. เด็กหญิงอามีเนาะ  ดอคอ
 
1. นางจิตราวดี  มุขยวัฒน์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซีตีอาอิซะฮ์  แยแล
2. เด็กหญิงมาซีเตาะ  โตะกอแมะ
3. เด็กหญิงอาซูรา  สาแม
 
1. นางสุปราณี  ณ ปัตตานี
2. นางสาวรอกีบะห์  เจะแว
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปุลากง 1. เด็กหญิงซัมซียะห์  สะดอ
2. เด็กหญิงฟายาตี  กะมุยา
3. เด็กหญิงไซคอฟ  ยะมอง
 
1. นางสูรายยา  ยูโซ๊ะ
2. นางอัศนะ  หวังพิทยา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงซีด๊ะ  เจ๊ะเตะ
2. เด็กหญิงนีตา  เจะยะโกะ
3. เด็กหญิงอามานี  โกษัยกานนท์
 
1. นางสาวฤทัยชนก  แก้วคง
2. นางปัดดียะห์  ทับมุด
 
116 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  อิ่มทั่ว
 
1. นางคำนึง  แซ่อ๋อง
 
117 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กชายซุบฮี  กาแบ
2. เด็กหญิงนูรซาฟีกา  กะจิ
3. เด็กชายวันอันวา  หวังกะฆา
 
1. นางอาสียะ  จูเฮง
2. นางสาวกูซะห์  กูปาเนาะ
 
118 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปัตตานี 1. เด็กหญิงดาลีญ่า  อัลมุมีนีน
2. เด็กหญิงมูนีรา  ยูโซะ
3. เด็กหญิงอรกัญญา  เพ็ชรโรจน์
 
1. นางสาวณภัทรดา  โชคธนัยธาดา
2. นางแวสะรีปะห์  หะยีเหาะ
 
119 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูดี 1. เด็กหญิงวาฮีดา  โต๊ะเด็ง
 
1. นางสาวเจ๊ะมาเรีย  เจะอาลี
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองปัตตานี 1. เด็กชายมูฮาหมัดฮานาฟี  เปาะอะ
2. เด็กชายอารีฟีน  หลียะลา
3. เด็กชายเอกพล  นาคฤทธิ์
 
1. นายนายจิรวัฒน์   จันทรลาภ
2. นางอารีรัตน์  ตันนิยม