เกียรติบัตร

 

- พิมพ์เกียรติบัตร นักเรียน ครูผู้ฝึก และกรรมการ ภายในวันที่ ๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

- ตรวจสอบ แก้ไข และเพิ่มเติมรายชื่อ สำหรับนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับภาคภายในวันที่ ๒๑ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

วันอังคาร ที่ 07 ตุลาคม 2557 เวลา 15:25 น.