กำหนดส่งเล่มรายงาน กิจกรรมการแข่งขัน (สพป.)

กำหนดส่งเล่มรายงาน กิจกรรมการแข่งขัน (สพป.)

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

- โครงงานวิทยาศาสตร์

- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ ส่งภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

- โครงงานอาชีพ ชั้น ป.4-6

- โครงงานอาชีพ ม.1-3

- การแปรรูปอาหาร ชั้น ป.4-6

- การแปรรูปอาหาร ชั้น ม.1-3

วันอาทิตย์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22:37 น.