หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-ptn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสมศรี วรรณเสนโรงเรียนบ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสาววีรเกต วิมลรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
3. นางซอลีฮะห์ เลาะยีเยาะโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเฉลิมศรี ศรีทวีปโรงเรียนบ้านบาโลยประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล รักษาพลโรงเรียนชุมชนวัดปาศรีกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ ช่วยแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัลยวรรธน์ กูลระวังโรงเรียนบ้านตาหมนประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา สะมีแลโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางมาสนะ ปานหลีโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางนิรามัย แป้นมีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายอิสมาแอล มะลีโรงเรียนบ้านบาราเฮาะกรรมการ
3. นางสาวแวระฮะนา แลแมโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางประทิน ผ่องอำไพโรงเรียนวัดสุวรรณากรประธานกรรมการ
2. นางขอลีเย๊าะ เจะมามะโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
3. นางระวีวรรณ หนูแก้วโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางโสภา อ่อนแดงโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางประธานกรรมการ
2. นางสุชีพ ส่งอำไพโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการ
3. นางประทุม จันทรัตน์โรงเรียนบ้านปุลามาวอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางกันยา วะตะกีโรงเรียนเมืองปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรรัตน์ ศักดิ์จิระไพบูลย์โรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางสุพรรณวดี งามศรีผ่องใสโรงเรียนบ้านตันหนงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุพรรณี เพ็ชรจินดาโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการ
2. นางสาวชาลิสา สาเมาะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐กรรมการ
3. นางสาวสมปอง แม่นสกุลโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางมารีหยำ สาเมาะบาซาโรงเรียนบ้านน้ำบ่อประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ อินทรัศมีโรงเรียนเกาะหม้อแกงกรรมการ
3. นางซาโลต้า ปาโฮะโรงเรียนบากงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายพันธุ์ อินทบุญโรงเรียนบ้านปุลามาวอประธานกรรมการ
2. นางฝ่าตีม๊ะ เสดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางสาวอัสมา อับดุลซาลามโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางสาวนุรมา สะฮะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการ
5. นางดวงกมล เบญจกุลโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายพันธุ์ อินทบุญโรงเรียนบ้านปุลามาวอประธานกรรมการ
2. นางสาวนุรมา สะฮะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการ
3. นางฝ่าตีม๊ะ เสดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นางสาวอัสมา อับดุลซาลามโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
5. นางดวงกมล เบญจกุลโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพันธุ์ อินทบุญโรงเรียนบ้านปุลามาวอประธานกรรมการ
2. นางสาวนุรมา สะฮะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการ
3. นางฝ่าตีม๊ะ เสดสุวรรณ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นางสาวอัสมา อับดุลซาลามโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
5. นางดวงกมล เบญจกุลโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านดอนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฉาย สะดียามูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร อิ่มนวลโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวนูรีย๊ะ มะตีเย๊าะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการ
4. นางสาวนูรมาร์ เจะอาลีโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางจันทร์ฉาย สะดียามูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีประธานกรรมการ
2. นางนภาพร อิ่มนวลโรงเรียนบ้านปะนาเระกรรมการ
3. นางสาวนูรีย๊ะ มะตีเย๊าะโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวนูรมาร์ เจะอาลีโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางเพชรนภา ศรีแสนโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ ๑๙๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีสา หะยีสาเมาะโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวสุนัยนีย์ อาแวโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
4. นางรุชดา มิหัดโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
5. นางนูรีมาส ประภาศิลป์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางเพชรนภา ศรีแสนโรงเรียนบ้านจาแบปะมิตรภาพที่ ๑๙๗ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารีสา หะยีสาเมาะโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวสุนัยนีย์ อาแวโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
4. นางรุชดา มิหัดโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
5. นางนูรีมาส ประภาศิลป์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายนรินทร ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยามีละ ลาแม็งโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการ
3. นางซูฮัยลา เลาะดีสมโรงเรียนกรรมการ
4. นายซอฟี กาเซะโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางสาวดารูณี แวมามะโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
6. นางสาวปาตีเมาะ กาเจร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
7. นางนีรนุช ทรงนาศึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายนรินทร ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยามีละ ลาแม็งโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการ
3. นางสาวปาตีเมาะ กาเจร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
4. นางสาวดารูณี แวมามะโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
5. นายซอฟี กาเซะโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
6. นางซูฮัยลา เลาะดีสมโรงเรียนกรรมการ
7. นางนีรนุช ทรงนาศึกโรงเรียนราชประชานุเคาระห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายนรินทร ผ่องอำไพโรงเรียนบ้านตันหยงเปาว์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยามีละ ลาแม็งโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการ
3. นายซอฟี กาเซะโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
4. นางสาวดารูณี แวมามะโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
5. นางสาวปาตีเมาะ กาเจร์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
6. นางซูฮัยลา เลาะดีสมโรงเรียนกรรมการ
7. นางนีรนุช ทรงนาศึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายอนันตศักดิ์ ชูเอินโรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางอามีเนาะห์ ยาสิงโรงเรียนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
3. นางสาวนูรฮันนี ดือเระโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอรุณี วงศ์สุริยะโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
2. นางสุรัยยา แวซาและโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
3. นางสาวรุสนานี อาแวโรงเรียนบ้านบากงกรรมการ
4. นางสาวนินูรีหซ๊ะ นิเดร์หะโรงเรียนบ้านลางากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางสาวรัชนก พงษ์กาบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสรา ดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางอารีณี เภอโศีะโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวโรสไมนี อะลีดิมันโรงเรียนบ้านบาแบรอประธานกรรมการ
2. นางรูกอยยะห์ อาลีโรงเรียนบ้านมูหลงกรรมการ
3. นางคอดารียะห์ เสกเมธีโรงเรียนบ้านบาตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวภัทรียา มุซายีโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยะห์มีน ดาฮารีโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๔๐กรรมการ
3. นางสาวสารีปะห์ ดาราวีโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสาวฮาสลิน เด่นชีวาโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
5. นางสาวบุษกร นุ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรียา มุซายีโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวยะห์มีน ดาฮารีโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๔๐กรรมการ
3. นางสาวฮาสลิน เด่นชีวาโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
4. นางสาวสารีปะห์ ดาราวีโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
5. นางสาวบุษกร นุ่นแก้วโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายฟีฮีรี ดาโอะโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นายเจะดารีณา ลาเตะโรงเรียนบ้านจะรังกรรมการ
3. นางสาวสิริรัตน์ แก้วทองประคำโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
4. นายปาฮามี อาแวโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายฟีฮีรี อาโอะโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวเจะดารีณา ลาเตะโรงเรียนบ้านจะรังกรรมการ
3. นายปาฮามี อาแวโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวรชัย ติรอำนวยโรงเรียนบ้านควนดินประธานกรรมการ
2. นายศรายุธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นายเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
2. นายศรายุธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
2. นายศรายุธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
2. นายศรายุธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะประธานกรรมการ
2. นายศรายุธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
3. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวแวคอลีเยาะ ยูโสะโรงเรียนราชประชานเคราะห์ ๔๐กรรมการ
2. นายมูฮัมหมัดรอบี มะมิงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางวริศฐา ศรีสุรัตน์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวแวคอลีเยาะ ยูโสะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายมูฮัมหมัดรอบี มะมิงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางวริศฏา ศรีสุรัตน์โรงเรียนบ้านบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวแวคอลีเยาะ ยูโสะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ประธานกรรมการ
2. นายมูฮัมหมัดรอบี มะมิงโรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
3. นางวริศฏา ศรีสุรัตน์โรงเรียนบ้านบ้านนอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววีณา ขาวเอียดโรงเรียนวัดป่าศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณา รักดีโรงเรียนวัดควนกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ยอดศรีโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววีณา ขาวเอียดโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณา รักดีโรงเรียนวัดควนกรรมการ
3. นางสาวอรพินท์ ยอดศรีโรงเรียนวัดศรีสุดาจันทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายถวิล เตชะภัทรกุลโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นายมะซะห์รี มะโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
3. นางสาวแวปรีดะห์ จีนารงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงกรรมการ
4. นางสาวนิฤมล รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านดาลอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายถวิล เตชะภัทรกุลโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นายมะซะห์รี มะโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
3. นางสาวแวปรีดะห์ จีนารงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงกรรมการ
4. นางนิฤมล รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านดาลอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายถวิล เตชะภัทรกุลโรงเรียนหัวคลองประธานกรรมการ
2. นายมะซะห์รี มะโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
3. นางสาวแวปรีดะห์ จีนารงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงกรรมการ
4. นายนิฤมล รัตนวรรณ์โรงเรียนบ้านดาลอกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายสุรพล คุมพสาโนข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอรทิพย์ เจียรนัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางภิญโญ เอียดปรามโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
4. นางสาวอัญชุลี สุดเพชรโรจน์โรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)กรรมการ
5. นางอิงอร รุจิระประวัติข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นางนลิน ใหม่เพ็ชรโรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายสุรพล คุมพสาโนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางอรทิพย์ เจียรนัยโรงเรียนเบญจมราชูทิศกรรมการ
3. นางภิญโญ เอียดปรามโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สุดเพชรโรจน์โรงเรียนบ้านดอนฯกรรมการ
5. นางอิงอร รุจิระประวัติโรงเรียนกรรมการ
6. นางนลิน ใหม่เพ็ชรโรงเรียนบ้านดอนฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรพล คุมพสาโนโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางสาวอัญชุลี สุดเพชรโรจน์โรงเรียนบ้านดอน นุ้ยนิชยาคารกรรมการ
3. นางอิงอร รุจิระประวัติโรงเรียนกรรมการ
4. นางภิญโญ เอียดปราบโรงเรียนบ้านโต๊ะตีเตกรรมการ
5. นางนางอรทิพย์ เจียรนัยโรงเรียนเบญจมาราชูทิศกรรมการ
6. นางนลิน ใหม่เพ็ชรโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายสมเพียร รัตนศรีจันทร์บ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายพงศ์สันต์ อโนทิพย์เมืองปัตตานีกรรมการ
3. นายนัฐวุฒิ เนาวสินธ์อนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายนิวัฒน์ หวัดแท่นโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
2. นายพิกรี กูโนโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางสาวจุฑามณี ฮอมโรงเรียนดาลอกรรมการ
4. นายมูฮำหมัดรูสดี วาแมโรงเรียนบ้านปุลากงกรรมการ
5. นายวนาสันต์ ลีลาภเกื้อโรงเรียนบ้านดอนฯกรรมการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางจุไรรัตน์ ลอแมโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
2. นายถนอม แสวงบุญโรงเรียนวัดสุวรรณกรกรรมการ
3. นายอนุชา อินทจันทร์โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธารกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายถนอม แสวงบุญโรงเรียนวัดสุวรรณกรประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ ลอแมโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการ
3. นายอนุชา อินทจันทร์โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายชุมานา มะมะโรงเรียนบ้านบาโลยประธานกรรมการ
2. นายเจ๊ะมูฮำมัด เจะอามะโรงเรียนบ้านดูซงปาแยรองประธานกรรมการ
3. นายมะยูโซ๊ะ อารงค์โรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุลโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
3. นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ยอดนวลโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุลโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
4. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
5. นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ยอดนวลโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ ชีวะอิสระกุลโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางฤดี สารพรโรงเรียนบ้านปรังกรรมการ
3. นายศุภพงศ์ เอียดยีสะอิโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
4. นางสาวเขมภิกา ศรีนพจันทร์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายสุชล ไชยพรมโรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
6. นางสาวดวงกมล ยอดนวลโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นายมะนาเซ สาแลโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบางราพากรรมการ
4. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางนาฏลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นายมะนาเซ สาแลโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบางราพากรรมการ
4. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางนาฏลดา เดชอรัญโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพิชากรณ์ มณีราชโรงเรียนบ้านกรือเซะประธานกรรมการ
2. นายมะนาเซ สาแลโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
3. นายบุคตี หะยีเจะแวโรงเรียนบ้านบางราพากรรมการ
4. นายอาดุล ประเสริฐดำโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางนาฏลดา เดชอรัญโรงเรียนบ้านคลองช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอาหาหมัด การีโรงเรียนบ้านคลองมานิงกรรมการ
3. นางวนิดา อาหลีโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายเสรี แวมงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ อินทรัศมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเซโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางเจ๊ะซะดีเย๊าะ แวอารงโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเสรี แวมงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ อินทรัศมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเซโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางเจ๊ะซะดีเย๊าะ แวอารงโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายเสรี แวมงโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงประธานกรรมการ
2. นางสาวมัรยัม มะยีแตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานีกรรมการ
3. นายวงศพัทธ์ อินทรัศมีโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางภาสินี ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายฮาซัน มามะเซโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
6. นางเจ๊ะซะดีเย๊าะ แวอารงโรงเรียนบ้านเฑียรยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบรรจง นิลมณีโรงเรียนบ้านใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอาหาหมัด การีโรงเรียนบ้านคลองมานิงกรรมการ
3. นายไพรดล ศิลปะชีวานนท์โรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
4. นางวนิดา อาหลีโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้"ประธานกรรมการ
2. นายมูหามะ อูมาโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการ
3. นายมหามะนาเซ มอเกาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ ปานทองโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ ประธานกรรมการ
2. นายมูหามะ อูมาโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการ
3. นายมหามะนาเซ มอเกาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ ปานทองโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายวีระ บุญละเอียดโรงเรียนพระราชดำริ "ศูนย์ครูใต้"ประธานกรรมการ
2. นายมูหามะ อูมาโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการ
3. นายมหามะนาเซ มอเกาะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางสาวอุดมลักษณ์ ปานทองโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการ
5. นางสาวจิตรลดา อินทร์ทองโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นายสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสวุรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
6. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
7. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสวุรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบ็ญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
4. นายนายรูสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายโอภาส ภูดินดานโรงเรียนบ้านจะรังประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เบญจกุลโรงเรียนบ้านไผ่มันกรรมการ
3. นายลิขสิทธิ์ หัตถประดิษฐ์โรงเรียนบ้านตะโละกรรมการ
4. นายรุสลัน แวดือรามันโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
5. นายเจษฎา บุญประกอบโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
6. นางสนิส จันทบุรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
7. นางสาวนูรีฮะ สะมะแอโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงกรรมการ
8. นายวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์โรงเรียนวัดสุวรรณากรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอิ่มใจ จันทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา บุญช่วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
4. นางสาวสุธาสินี พรหมศรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอิ่มใจ จันทรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๐ประธานกรรมการ
2. นางชุติมา บุญช่วยโรงเรียนมะพร้าวต้นเดียวกรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี พรหมศรีโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรอรุณ จินดาวรรณ์โรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางมนัสวัน ศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางกันยาวีร์ ชัยวริศเมธาพรโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
4. นางสาวขวัญชนก พุทธโชติโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ ศิวะทัตโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางธนาธิป ไชยจรัสโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมะนาแซ มะเดหมะโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
3. นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะโรงเรียนบ้านลดากรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี นิลวิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านปะกาจินอกรรมการ
5. Mr.Elmer Ursolinoโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางธนาธิป ไชยจรัสโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวมะนาแซ มะเดหมะโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
3. Mr.Elmer Ursolinoโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี นิลวิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านปะกาจินอกรรมการ
5. นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะโรงเรียนบ้านลดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางธนาธิป ไชยจรัสโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมะนาแซ มะเดหมะโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
3. Mr.Elmer Ursolinoโรงเรียนเดชะปัตตานยานุกูลกรรมการ
4. นางสาวภัทราวดี นิลวิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านปะกาจินอกรรมการ
5. นายมูฮัมมัด เจ๊ะเลาะโรงเรียนบ้านลดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางนิตยา จุลราษฎร์โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเปาซัน รัตนดิลกโรงเรียนบ้านตือระกรรมการ
3. นางปิยะนุช แก้วประสพโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางอาซียะ สมาแอโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางพฎาศรัย เจียมศิริโรงเรียนบ้านควนคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางนิตยา จุลราษฎร์โรงเรียนบ้านปะนาเระรัฐอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเปาซัน รัตนดิลกโรงเรียนบ้านตือระกรรมการ
3. นางปิยะนุช แก้วประสพโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางอาซียะ สมาแอโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางพฎาศรัย เจียมศิริโรงเรียนบ้านควนคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนิตยา จุลราษฎร์โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเปาซัน รัตนดิลกโรงเรียนบ้านตือระกรรมการ
3. นางปิยะนุช แก้วประสพโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
4. นางอาซียะ สมาแอโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
5. นางพฎาศรัย เจียมศิริโรงเรียนบ้านควนคูหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางนูไอนี มาแจโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันประธานกรรมการ
2. MissJanette B Abordoโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางนิซัลมา โตะโยะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
4. นางรอฮานี เจ๊ะโซะโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการ
5. นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนูไอนี มาแจโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันประธานกรรมการ
2. MissJanette B Abordoโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางรอฮานี เจ๊ะโซะโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการ
4. นางนิซัลมา โตะโยะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
5. นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางนัทธมน ประทุมทองโรงเรียนอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวซุลราณี สัสดีวงศ์โรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
3. นายอะห์มัด สามะอาลีโรงเรียนบ้านจะรังกรรมการ
4. นางสาวดวงแข แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านโคกหมักกรรมการ
5. นายอัสมิน มูลาโรงเรียนชุมชนบ้านปูยุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวนูรีซัน อิสเฮาะโรงเรียนเมื่องปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสมีนา เปาะแตโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
3. นางสาวคัทลียา เปาะสูโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางวนิดา ใจแก้วโรงเรียนบ้านรูสะมิแลประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยศรีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวกอมารียะ สาแมโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
4. นางรอดียะห์ สุหลงโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
5. นางสาวรุสนานี ยาโมโรงเรียนบ้านบางปูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางวนิดา ใจแก้วโรงเรียนบ้านรูสะมิแลประธานกรรมการ
2. นางสาวจำนงค์ ไชยศรีโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวกอมารียะ สาแมโรงเรียนบ้านลางากรรมการ
4. นางรอดียะห์ สุหลงโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะกรรมการ
5. นางสาวรุสนานี ยาโมโรงเรียนบ้านบางปูกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกรโรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป.ปน.๓กรรมการ
3. นายวิรัตน์ เพ็ชรพญาโรงเรียนเมืองปัตตานีกรรมการ
4. นายสามารถ สังข์วัดชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม.๑๕กรรมการ
5. นายธนภณ ตรีมะณีโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
6. นายชูชาติ บกเขาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐กรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกรโรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป.ปน.3กรรมการ
3. นายนิวัติ กลับกลายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม.15กรรมการ
4. นายชูชาติ บกเขาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทอัสบุลเล๊าะห์ กาลอโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอกรรมการ
6. นางสาวพรทิพย์ ไหมเกตุโรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุดกรรมการ
7. นายสามารถ สังข์วัดชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม.15กรรมการ
8. นางสาวสราภรณ์ สงวารินสช.จังหวัดปัตตานีกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายอารักษ์ ศุภสินธุ์ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาประธานกรรมการ
2. นายนิพันธ์ นฤมาณพงศกรโรงเรียนบ้านกะลาพอ สพป.ปน.3กรรมการ
3. นายนิวัติ กลับกลายโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม.15กรรมการ
4. นายศาตนันท์ธร ไชยณรงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านจะบังติกอกรรมการ
5. นายธนภณ ตรีมะณีโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหารกรรมการ
6. นายชูชาติ บกเขาแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
7. นางสาวสราภรณ์ สงวารินหน่วยงาน สช.จังหวัดปัตตานีกรรมการ
8. นายสามารถ สังข์วัดชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร สพม.15กรรมการ
9. นางอรนุช เกื้อพิทักษ์นักวิชาการศึกษา สพป.ปน.1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวปิ่นแก้ว ไชยสงครามโรงเรียนบ้านปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสุข แสงสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ จันทรศิริโรงเรียนบ้านควนดินกรรมการ
4. นางสาวเกลียวขวัญ ศรีสังข์โรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
5. นางสุภาพร หลังยาหน่ายโรงเรียนบ้านสะบารังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นแก้ว ไชยสงครามโรงเรียนบ้านปรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสมสุข แสงสว่างโรงเรียนบ้านกรือเซะกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ จันทรศิริโรงเรียนบ้านควนดินกรรมการ
4. นางสาวเกลียวขวัญ ศรีสังข์โรงเรียนบ้านรูสะมิแลกรรมการ
5. นางสุภาพร หลังยาหน่ายโรงเรียนบ้านสะบารังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นางสาวพิชญ์กัญภัค เหรียญไกรโรงเรียนบ้านบูดีประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ อนิสงค์บ้านบูดีกรรมการ
3. นางสาวภัทราวดี นิลวิสุทธิกุลโรงเรียนบ้านปะกาจินอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางสาวปาตีย๊ะ วันโสะโรงเรียนบ้านรามงประธานกรรมการ
2. นายนิอิบบราฮิม นิเดร์หะโรงเรียนยะหริ่งรองประธานกรรมการ
3. นายอุสมาน อีแตโรงเรียนบ้านกือยากรรมการ
4. นายปาฮามี อาแวโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
5. นางสาวโรสเซีย อาแวโรงเรียนบ้านตันหยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายนิอิบบราฮิม นิเดร์หะโรงเรียนยะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวโรสเซีย อาแวโรงเรียนบ้านตันหยงรองประธานกรรมการ
3. นายอุสมาน อีแตโรงเรียนกือยากรรมการ
4. นายปาฮามี อาแวโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
5. นางสาวปาตีย๊ะ วันโสะโรงเรียนรามงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางสาวนิรามัย นิเดร์หะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอานิซะห์ ประจันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวรอกีเยาะ มีกะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ชื่นแก้วโรงเรียนบ้านฝางประธานกรรมการ
2. นางสาวปาตีเมาะ กาเจร์โรงเรียนบ้านใหม่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนูรียา เส็นบัตรโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ
4. นางสาวปาตีเมาะ ชูเดชโรงเรียนบ้านโคกโตนดกรรมการ
5. นางสาวรุชดา มิหัดโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายอัซมี หวังบือซาโรงเรียนชุมชนบ้านสาบันประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย สะดียามูโรงเรียนชุมชนวัดป่าศรีกรรมการ
3. นางสาวปวีณ์กร คลังข้องโรงเรียนบ้านบางปูกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภราดร สุทธิผกาพันโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสินีนาฏ แวดอเลาะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
3. นางจีรพันธ์ คู่สายโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจิตราวดี มุขยวัฒน์โรงเรียนบ้านท่ากำชำกรรมการ
2. นายศัลย์ตี ฮาแวโรงเรียนบ้านมะปริงกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายลุตฟี เจะแตบ้านปะแดลางากรรมการ
2. นางกามีละห์ กะเด็งโรงเรียนกรรมการ
3. นางรอบียะ มงอาหลีโรงเรียนกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายลุตฟี เจะแตโรงเรียนปะแดลางากรรมการ
2. นางรอบียะ มงอาหลีโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
3. นางกามีล๊ะ กะเด็งโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายวีรศักดิ์ แดงวิไลอนุบาลปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวมาดีฮ๊ะ เปาะโนบ้านบ่ออิฐกรรมการ
3. นายมาโซฟ สมานธรรมกุลราชประชานุเคราะห์๔๐กรรมการ
4. นางสาวโกลัญญา ไชยศิลป์สังข์ชุมชนวัดป่าศรีกรรมการ
5. นางการะเกตุ ประทานชวโนเมืองปัตตานีกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภราดร สุทธิผกาพันโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางจีรพันธ์ คู่สายโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
3. นางสาวสินีนาฏ แวดอเลาะโรงเรียนยะหริ่งกรรมการ
4. นางสุภารัตน์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายภราดร สุทธิผกาพันโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ โกวิทยาโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นายสุภารัตน์ ณ สงขลาโรงเรียนบ้านดาลอกรรมการ
4. นางสาวสินีนาฏ แวดอเลาะโรงเรียนยยะหริ่งกรรมการ
5. นางจีรพันธ์ คู่สายโรงเรียนปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการ
6. นายปรีชา ชื่นแก้วโรงเรียนบ้านฝางกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสุรินทร์ นิธิวัฒนาประสิทธิ์ประธานชมรมเครื่องบินเล็กจังหวัดปัตตานีประธานกรรมการ
2. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนกรรมการ
3. นายนิติธร บัวขาวโรงเรียนบ้านบานากรรมการ
4. นายวรชัย ติรอำนวยโรงเรียนบ้านควนดินกรรมการ
5. นายสราวุฒิ อินทกาศโรงเรียนชุมชนบัานยูโยกรรมการ
6. นายอัซมิง ฮะซาโรงเรียนชุมชนบัานยูโยกรรมการ
7. นางสาวเจะสาปียะ เจะอารงโรงเรียนบ้านหนองแรตกรรมการ
8. นายสรายุทธ มยุรภานนท์โรงเรียนบ้านคอลอตันหยงกรรมการ
9. นายอับดุลวาฮับ จิเตะโรงเรียนบ้านเกาะเปาะกรรมการ
10. นางจุฑารัตน์ อรุโณทัยโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายมะดาโอะ เจ๊ะเฮงโรงเรียนกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ อรุโณทัยโรงเรียนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางนวลแข แซ่ลิ่มโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นางสาวรอฮีหมะ สือแมโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางนวลแข แซ่ลิ่มโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นางสาวรอฮีหมะ สือแมโรงเรียนบ้านดูซงปาแยกรรมการ
3. นางเสาวคนธ์ ดำรงชาติโรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอรุณ ทองลาภโรงเรียนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นายองครักษ์ บินอิสริสโรงเรียนบ้านรามงกรรมการ
3. นางรัตติยา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางวรรณี สุขรัตน์โรงเรียนบ้านสะบารังประธานกรรมการ
2. นางปิยนาถ เปียร์กลิ่นโรงเรียนบ้านตันหยงลุโละกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ รัศมีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางสาวกัสเหม๊าะ ตาเฮโรงเรียนบ้านตะโละประธานกรรมการ
2. นางยุพา แดงประดับโรงเรียนบ้านยุโยกรรมการ
3. นางสาวสุไรดา ครุฤเสนีย์โรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวกัสเหม๊าะ ตาเฮบ้านตะลูโบะประธานกรรมการ
2. นางยุพา แดงประดับชุมชนบ้านยูโยกรรมการ
3. นางสาวสุไรดา ครุฤเสนีย์บ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านท่ากุนประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสนานิง หะยีสะแมโรงเรียนอนุบาลปัตตานีกรรมการ
3. นางภัททิยา ทองลาภโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจิตรา สุขวงศ์วิวัฒน์เมืองปัตตานีกรรมการ
2. นางสาวรัชนี หน่อทวีบ้านตูเวาะกรรมการ
3. นางมณี เส้งสุ้นชุมชนวัดปิยารามกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางจิตรา สุขวงศ์วิวัฒน์เมืองปัตตานีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี หน่อทวีบ้านตูเวาะกรรมการ
3. นางมณี เส้งสุ้นชุมชนวัดปิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางเกยูร อโนทิพย์ชุมชนบ้านยูโยประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ ตันนิยมเมืองปัตตานีกรรมการ
3. นางสาวนิเยาะ สุหลงราชประชานุเคราะห์๔๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางศิริพร ชนะกิจโรงเรียนวัดสุวรรณากรประธานกรรมการ
2. นางสาวรันราตรี ชุมคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านตามนกรรมการ
4. นางดรุณเณศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ชนะกิจโรงเรียนวัดสุวรรณากรประธานกรรมการ
2. นางสาวรื่นราตรี ชุมคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40กรรมการ
3. นางสาวอนันตญา น้อยสำลีโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
4. นางดรุเณศ จันทร์สว่างโรงเรียนบ้านกาฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางภิญโญ จันทร์ลาภโรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางแฉล้ม รัตนประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
4. นางสาวปิ่นจารีย์ แก้วจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางภิญโญ จันทร์ลาภโรงเรียนบ้านดอน(นุ้ยนิธยาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี ณ ปัตตานีโรงเรียนบ้านบูดีกรรมการ
3. นางแฉล้ม รัตนประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนอกกรรมการ
4. นางสาวปิ่นจารีย์ แก้วจันทร์ทองโรงเรียนชุมชนวัดปิยารามกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวปณีต ผ่อนผาสุขโรงเรียนบ้านมูหลงประธานกรรมการ
2. นางจรินทร์ จินดาละอองโรงเรียนบ้านตาหมนกรรมการ
3. นางเปรมจิต ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านคาโตกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนินุรมา สิติเลาะโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะประธานกรรมการ
2. นางธนการ แก้วสมหนูโรงเรียนบ้านเกาะหม้อแกงกรรมการ
3. นางศิรประภา นวลภักดีโรงเรียนบ้านตูเวาะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางรอหานี นิอิสมัยครูโรงเรียนบ้านตันหยงประธานกรรมการ
2. นางสาวมาเรียม ตาเละโรงเรียนบ้านควนคูหากรรมการ
3. นางลาตีป๊ะ ดำหายโรงเรียนบ้านบากงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวนุรอัซมี่ย์ สาดีนโรงเรียนบ้านแบรอประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร เจะอาแวโรงเรียนบ้านตะโละสะมิแลกรรมการ
3. นางนิรัตร์ดา ฮูเซ็นโรงเรียนบ้านปะแดลางากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางอานิซะห์ ประจัน 0883885310 E-mail:anis_one@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]