รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โพธิ์ศรี
 
1. นางนิภา  สุขสมบูรณ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ขุนเจริญ
 
1. นางยุภาพร  สังข์วารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพุทธ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดรักษ์
 
1. นางอรอนงค์  หะยะมิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงดาลัด  รัตนกาญจน์
 
1. นางพนิดา  ชัยวิฉาน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงสีตีบีเด๊าะ  อาแวบือซา
 
1. นางสาวอินทิรา  เกิดซ้อง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 1. เด็กหญิงอาซูรา  บาโด
 
1. นางปราณีต  มุกดา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กชายวันอดุลย์มุขสิทธิ์  บินยามะ
 
1. นางปานทิพย์  ไขโพธิ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงวรรณิดา  ยิ่งนอก
2. เด็กหญิงวาสิตา  นราพันธ์
3. เด็กหญิงอังคณาพร  รักแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  วิไลลักษณ์
2. นางเกศรินทร์  พุฒจันทึก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงชัญญานุช  ยุทธโกษา
2. เด็กหญิงแพรวพราว  สุขสมคิด
 
1. นางพนิดา  ชัยวิฉาน
2. นางยุพา  อสิเศวตกุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. นางสาวฐิติพร  โยวัง
2. เด็กหญิงโรสรินทร์  เจ๊ะอุมา
 
1. นางสมบูรณ์  อมรกิจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พิชญเวทย์วงศา
 
1. นายนูรเด่น  สาเมาะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณโณ
 
1. นายเฉลิมศิลป์  พิชญเวทย์วงศา
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 1. เด็กหญิงนิซาฟีรา  นิเล๊าะ
2. เด็กหญิงฮูดาซามีลา  ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงโนรดีนา  นิอูมา
 
1. นางสุวรรณณี  ศิลาหม่อม
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายอานิส  อูมา
2. เด็กหญิงฮุสนา  อารอมะ
 
1. นางสาวอัญชนา  หะยะมิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงกาญจนสิน  สวนจันทร์
2. เด็กหญิงสุพิชชา  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงเจนีวา  จิรวิชญ
 
1. นางสาววันฮัยซาน  แวอาแซ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงกัสซีลาวาตี  ดือเลาะ
2. เด็กหญิงนูรีฮัน  อูเซ็ง
3. เด็กหญิงฟิรดาว  อาเเวเต๊ะ
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  สาเบต
2. นางนุรมา  มะเซ็ง
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาบา 1. เด็กชายตัสมาวี  อารง
2. เด็กหญิงนูรูลซาฟีกา  สะนิ
3. เด็กหญิงปุญญาพร  ทับนาค
 
1. นางพรรณทิพย์  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวฟาดีล๊ะห์  อูมูดี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1. เด็กหญิงฟารีนา  อูเซ็ง
2. เด็กหญิงยุสลีซาวาตี  บือราเฮง
3. เด็กหญิงอานิส  อูเซ็ง
 
1. นายอัครเดช  วัฒนเสรีกุล
2. นางสาวพัชนี  บอสู
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 1. เด็กหญิงฟาซีรา  วาเล๊าะ
2. เด็กหญิงสีตีไซนับ  แยนะ
3. เด็กหญิงเจ๊ะยุสรา  นอรอเอ
 
1. นายมูหามาสือลาม  ตาเล๊ะ
2. นางอานีตา  ตาเล๊ะ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  อาแว
2. เด็กชายอับดุลฮากิม  มามะ
 
1. นายยุฟรี  มามะ
2. นายนูรฮีซัน  ดือเระ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดารุลฟุรกอน 1. เด็กชายซอฟวรรณ  มูดอ
2. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซอล  สาระสีนา
 
1. นางสาวนูรอาซีกีม  เจ๊ะหลง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 1. เด็กชายมุฮัมมัดซัยด์  แมเร๊าะ
2. เด็กชายสิทธิณัฐ  แดงศรี
 
1. นางสุจิตรา  ชัยศิริ
2. นางสาวฐิติมา  สินทรัพย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูยู 1. เด็กชายซับรอมิลลีสี  มะดอรอแม
2. เด็กชายลุกมาน  ดามาดา
 
1. นายสมนึก  เสี้ยวทอง
2. นางอัมพร  เสี้ยวทอง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายซูเปียน  กือจิ
2. เด็กชายเฟาซัน  สอเหาะ
 
1. นายสุรพงค์  คงเขียว
2. นายทวีศักดิ์  สุรินทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นายอันวา  อาเดะมะ
2. นางสาวเสาวนีย์  สุขสุทธิ์
 
1. นายสุรพงค์  คงเขียว
2. นายทวีศักดิ์  สุรินทร์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาบา 1. เด็กหญิงซัลมีมี  มะลี
2. เด็กหญิงนูรซูฮาดา  เจ๊ะมูละ
3. เด็กหญิงนูรดีนีย์  แซ่เฉิน
4. เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงอานีตา  ยา
 
1. นางสาวซารีปะ  หะมะ
2. นางสาวฮาลีเย๊าะ  ดอเล๊าะ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงซูฮูดา  ดือเระ
2. เด็กหญิงนัสรินดา  ลาเตะ
3. เด็กหญิงนาดียะห์  สาแม
4. เด็กหญิงสีตีอามีเนาะ  เจ๊ะสนิ
5. เด็กหญิงอาฟาณีย์  บองอแม
 
1. นางสาวฮาลีเมาะห์  แวลีเมาะ
2. นางรุสไนนี  มะดือเระ
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงซัลวาตี  อาแวโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาลี
3. เด็กหญิงนูรีดา  บูละ
4. เด็กหญิงฟาราห์  เง๊าะสือนิ
5. เด็กหญิงอัสมานี  บินบาการ์
 
1. นางสาวพุดดี  ยอดดี
2. นางสาววิไลลักษณ์  มหันตมรรค
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงธนิสรา  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงศิริษา  จันทร์ณรงค์
3. เด็กหญิงสิริกมล  คณานุรักษ์
4. เด็กหญิงสีตีซุลฟีกะห์  ยะปา
5. เด็กหญิงอามาณี  มะเเอ
 
1. นางสุจิม  หลัดโส๊ะ
2. นางสาวอารุณรัตน์  จินนะมงคล
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงกัสซีลาวาตี  ดือเลาะ
2. เด็กหญิงชนิสรา  คณานุรักษ์
3. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณมาลี
4. เด็กหญิงซูฟียะห์  เจ๊ะนาเเว
5. เด็กหญิงปราถนา  รักแก้ว
 
1. นางซูไรตา  อาเเวตาโละ
2. นางสุจิม  หลัดโส๊ะ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาบา 1. เด็กหญิงซัยฮาน  สะนิ
2. เด็กหญิงซัลวานา  สาเม๊าะ
3. เด็กหญิงซัลวานี  สาเม๊าะ
4. เด็กหญิงซาฮีระฮ์  สะมะแอ
5. เด็กหญิงซีตีนูรเดียนา  อายุ
6. เด็กหญิงซูไรดา  เมาะบากอ
7. เด็กหญิงซูไฮดา  เปาะมูดอ
8. เด็กหญิงนาซีกี  เจ๊ะอาลี
9. เด็กหญิงนูรฮานีฟา  มามะ
10. เด็กหญิงนูรุลซาฟีนา  มามะ
11. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  บินหะยีบานา
12. เด็กหญิงฟาเต็นนาตาซา  เพ็ชรบริสุทธิ์
13. เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  สะมะแอ
14. เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟา  อูบี
15. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  รีเป็น
16. เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  แนโก๊ะ
17. เด็กหญิงรุสลีซา  มะเย็ง
18. เด็กหญิงวนิดา  หะยีดราแม
19. เด็กหญิงสูฟีย๊ะ  สือแม
20. เด็กหญิงอามาณี  นิเลาะ
 
1. นางฟารีนา  อุเซ็ง
2. นางนาสีเราะห์  กาเจ
3. นายตัรมีซี  หะยีมะ
4. นางระเบียบ  อินทร์รักษ์
5. นางสงวน  บุญหนิ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงสิริกมล  คณานุรักษ์
 
1. นางสุจิม  หลัดโส๊ะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงซูฟียะห์  เจ๊ะนาเเว
 
1. นางสุจิม  หลัดโส๊ะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. นางสาวซามีลา  การียา
 
1. นางยามีล๊ะ  มามะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กหญิงธนัชพร  นางงาม
2. เด็กชายปรุฬท์  เหมียนเมือง
 
1. นางวิรากานต์  ชำนาญศิลป์
2. นางซูไรตา  อาเเวตาโละ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา6 1. เด็กชายภาคภูมิ  หนูเกิด
2. เด็กหญิงเพชรลดา  มณีไสย
 
1. นางวิรากานต์  ชำนาญศิลป์
2. นางสาวสาวิตรี  หนูเกิด
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. นายกนกพันธ์  เครือสาร
2. เด็กหญิงพิชชาพร  มงคล
 
1. นางภิรม  จันทรศิริ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุเรศพล
2. เด็กหญิงจิดาภา  ไกรยงค์
3. เด็กหญิงจิรวรรณ  บังเกิด
4. เด็กหญิงนันทวดี  แสงหิรัญ
5. เด็กหญิงมธุรส  บุญรอด
6. เด็กหญิงรวิวรรณ  ลิ่มเฮง
7. เด็กหญิงศิริณภาพร  แก้วเมฆ
8. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วเมฆ
9. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยหมาต
10. เด็กหญิงเจนจิรา  หนุรัตน์
 
1. นางสาวดวงแข  ล่องสมุทร
2. นางวิไล  บุญสุวรรณ
3. นางลมุล  บุตรจีน
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 1. เด็กหญิงการีนา  มะแซ
2. เด็กหญิงกูปาตีฮ๊ะ  ต่วนลอเซ็ง
3. เด็กหญิงซีตีซารอ  ยูโซ๊ะ
4. เด็กหญิงต่วนอัซลีนา  ต่วนบือสา
5. เด็กหญิงนัฎเราะฮ  อาแว
6. เด็กหญิงนิซูรียานา  ต่วนตือเง๊าะ
7. เด็กหญิงนินาดียา  ดาโอ๊ะ
8. เด็กหญิงนิอาลีซา  ต่วนตือเงาะ
9. เด็กหญิงนูรีฮัน  มามะ
10. เด็กหญิงนูรูนาตาช่า  เตะ
11. เด็กหญิงมาซีเต๊าะห์  สาแม
12. เด็กหญิงวัรดีนา  มะอาแว
13. เด็กหญิงศิริรัตน์  บินดาโอ๊ะ
14. เด็กหญิงสีตีอายา  สือนิ
15. เด็กหญิงฮุสนี  อาแว
 
1. นางสาวอารีล๊ะ  ยูมะโซ๊ะ
2. นางสาวนิรูนีซัน  ดอเล๊าะ
3. นางสาวยาตี  ยีมะยี
4. นางดารูนี  แม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงพรรัตนา  พิทักษ์จำนงค์
2. เด็กชายมูหามัดอิห์ซาน  ยูโซะ
 
1. นายสุชาติ  มาสินธุ์
2. นายอนุรักษ์  ชูจันทร์
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กชายอำรันห์  สาและ
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกรือซอ 1. เด็กหญิงนูรฟา  มะ
 
1. นายซาฟีอี  อาแซ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงนอร์  บินยา
 
1. นายซำรี  เจ๊ะอาลี
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กหญิงฟารฮาณีย์  อูเซ็ง
 
1. นายไพศาล  เหสามี
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นายอันวา  อาเดะมะ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงสีตีฆอลีเยาะ  หะยีเจ๊ะดือราแม
 
1. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายมูฮัมหมัดซัมรี  วานิ
 
1. นางสาวปิยะรัตน์  เสนีย์ชัย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตา 1. เด็กชายฟาดรีฟ  เจ๊ะหมะ
2. เด็กชายอากิฟ  ยาโกะ
 
1. นายสาอีดี  บินเจ๊ะหะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แก่น 1. เด็กหญิงนูรฮามีมี  ยาคอ
2. เด็กหญิงฮาฟีฟะฮ์  มิเต๊ะ
 
1. นางอัศนี  เหสามี
2. นางกามารีเย๊าะ  ดาโอะ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงตัสณีมน์   นิเฮง
2. เด็กหญิงหญิง  หลง
 
1. นางสาวสุธีมนต์  ทองเอียด
2. นางณัฐกร  ไชยสิทธิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรเดาส์  รอนิง
 
1. นายวิเชียร  มณีโชติ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 1. เด็กหญิงรุสนา  เจ๊ะเหาะ
2. เด็กชายอาดีลัน  เจ๊ะแว
3. เด็กหญิงฮีดายะห์  ดาโอ๊ะ
 
1. นายอัฟวัน  มูดอ
2. นางสาวรูสลีนา  สตอปา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตัน 1. เด็กชายมูฮาหมัดรีฎวน  เซ็ง
2. เด็กหญิงสีตีบัลกีซ  บินอายุ
3. เด็กชายอิมรอน  เซ็ง
 
1. นางนุรอัยนี  อัสมะแอ
2. นางสาวทัศนีย์  เปาะเล็ง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กชายดาวุฒิ  ฮาหะมัด
2. เด็กชายรุสลัน  เง๊าะมูซอ
3. เด็กชายอามีรูซาฟิส  สาและ
 
1. นายทวีป  มุขแก้ว
2. นางเพ็ญศรี  ศรีหวัง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กชายปรเมษฐ์  รัตนสุริยา
 
1. นายพิชัย  จันทร์รอด
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงวาสิตา  นราพันธ์
 
1. นางสาวนริสรา  จันตานี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 1. เด็กหญิงชลธิชา  แวงเลิศ
 
1. นายสตอปา  มามะ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวคลอง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟีกี  สาแม
 
1. นางสาวนาดีละห์  ดอฮะ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังผึ้ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หารจันทร์
 
1. นางกาลีนา  เจ๊ะอารง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงศศิรากรณ์  ดุกล่อง
 
1. นายมารูวัน  บินเจ๊ะอุเซ็ง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงสิริกัญญา  บุญฤกษ์
 
1. นายสุรพงค์  คงเขียว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังผึ้ง 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  หารจันทร์
 
1. นางกาลีนา  เจ๊ะอารง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรังผึ้ง 1. เด็กชายอนันตภัทร  นนสีไพร
 
1. นางกาลีนา  เจ๊ะอารง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปุณฑรี  รุ่งประเสริฐ
 
1. นางมาริสา  ธนสมบัติมงคล
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงทัสมีน  บือดือเลาะ
 
1. นางนวลศิริ  บุญมาลี
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายพีรัช  จันทระ
 
1. นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 1. เด็กหญิงอาตีกัฟ  ปูเตะ
 
1. นางฟาฏิมาฮ  บากา
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกษมทรัพย์ 1. เด็กหญิงปาลิตา  วงศมาจารภิญญา
 
1. MissRenel  D.Cabilan
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาบา 1. เด็กหญิงอานิสฟาตีฮะห์  เปาะเยาะ
 
1. นายอับดุลวาเฮด  อูเซ็ง
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงแพรวา  สุรประเสริฐ
 
1. นางสาวมาสือน๊ะ  อาแซ
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือมายู 1. เด็กหญิงอุมินไอนูร์  มะเซ็ง
 
1. นางอาสือละห์  ลอแม
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงภัสสร  โชติไพบูลย์พันธ์
 
1. นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กหญิงซุลฟา  สะแลแม
2. เด็กหญิงมุนนา  ปาแซ
 
1. นางปาดีละห์  อารง
2. นางสาวไลลา  ปูซู
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กชายซูลกีฟลี  เจ๊ะอารง
2. เด็กชายบีลาล  มะยูมิง
3. เด็กชายภูเบศ  บินมามะ
4. เด็กชายรุสดี  ลอแม
5. เด็กชายอนุธินร์  ไชยแสนสร้อย
6. เด็กชายอานัฬ  โชติสุวรรณ
 
1. นายประเสริฐ  ทองคำ
2. นางจีรารัตน์  เซซัง
3. นายวิชัย  พรหมจันทร์
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายชานนท์  ถายอง
2. เด็กชายซูกีมัน  ยีดำ
3. เด็กชายธาดาพงศ์  ศรีจันทร์
4. เด็กชายวุฒิชัย  ทิวากรชัย
5. เด็กชายอาลีฟ  เจ๊ะดือราแม
6. เด็กชายแวอับบาส  แวอาแซ
 
1. นางสาวภคินี  พรหมแก้ว
2. นายณัฎฐ์  หวังทอง
3. นายปริญญา  จุ้ยทอง
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาแล 1. เด็กหญิงซาลีฮา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงนาซีลา  ดาโอ๊ะ
3. เด็กหญิงนูรอัสริน  อาแว
4. เด็กหญิงนูรอาตีกะห์  มะอารง
5. เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดาโอ๊ะ
6. นางสาวยูรา  เจ๊ะเลาะ
7. เด็กหญิงสูฟียะห์  รอนิง
8. เด็กหญิงอัสซูรา   เจ๊ะหะมะ
 
1. นายสังคม  พรมมาศ
2. นายมูหามะสูไบนี  ดาโอ๊ะ
3. นางสาวอาซียะ  มะอาแซ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงกูฮุสนา  มามะเซ็ง
2. เด็กชายซารูดี  บูละ
3. เด็กหญิงนัชมีย์   สีนำนุง
4. เด็กหญิงนาซูฮา  คุ้มกุดขมิ้น
5. เด็กหญิงนูรอัยยู  สีนำนุง
6. เด็กหญิงนูรูดา  ดาเลง
7. เด็กชายบัดโร  บูกุ
8. เด็กชายมะสาฟิต  มะสูเป็ง
9. เด็กหญิงโนรอัมนี  บือสา
10. เด็กหญิงไซบะห์  สาหมะ
 
1. นายนูรุลฮัมดี   บูกุ
2. นายอันวา  เลาะมะ
3. นายมูหัมมัดสุกรี  ฮะ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงชฎาธาร  บุญข่าย
2. เด็กหญิงบงกช  แก้วภักดี
3. เด็กหญิงสิริยากร  คงทอง
 
1. นางสาวดวงใจ  สุวรรณโณ
2. นางสาวอัญชณิกาญจน์  เจริญกิจ
 
80 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  หล้ากล่ำ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  รักชน
 
1. นางพีรยา  คงประเสริฐ
2. นางปรีดา  เมฆรัตน์
 
81 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กชายอภิชัช  พิชัย
2. เด็กชายเบญจมิน  อับดุลคาลิก
 
1. นายสราวุธ  นุ่นแก้ว
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโชติ
2. เด็กชายสิรภพ  แพนบุตร
 
1. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
2. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ชาววงศ์
2. เด็กชายอาลีฟ  บินเปาะเซ็ง
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสากอ 1. เด็กหญิงนาเดีย  เหสามี
2. นายอัมรัน  มาฮามะนอ
 
1. นางรอฮีม๊ะ  หลังเถาะ
2. นายแวมาฮาดี  หะยีแวสตาปอ
 
85 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงนูรนาญีหะฮ์  เจ๊ะดอเลาะ
2. เด็กหญิงอานิสรา  แวมุหะมะ
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางปณิตา  วรัจฉรียกุล
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กหญิงนูรรีตา  อาแวกือจิ
2. เด็กหญิงสานูรา  เจ๊ะเง๊าะ
 
1. นายนัสรุดดีน  มามุ
2. นายอับดุลฮาดี  หะยีอาแว
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กหญิงสวรัญชน์  ฉายหมอก
2. เด็กหญิงหนึ่งหทัย  รัตนพันธ์
 
1. นางสิริมนต์  แดงเพ็ง
2. นายชวลิต  แดงเพ็ง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาวะ 1. เด็กหญิงรอกัยเย๊าะ  มามุ
2. เด็กชายสุไลมาน  การียา
3. เด็กชายเจ๊ะอีรฟาน  เจ๊ะเม๊าะ
 
1. นางนฤมล  เมืองกเสม
2. นายอิสมาแอ  อาแว
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายฐานทัพ  บากา
2. เด็กชายอับดุลการีม  บินอีซอ
3. เด็กชายไซยาดี  จิปูเง๊าะ
 
1. นางเมธินี  สะไร
2. นางสาวซูไฮดา  แนรอ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 1. เด็กหญิงนูรฟาซีล๊ะ  ดาโอ๊ะ
2. เด็กหญิงนูรอัสริน  สามะ
3. เด็กหญิงอาอีเซาะห์  มะกาเร็ง
 
1. นางกมลทิพย์  กลิ่นเพ็ชร์
2. นางสมจิตร  คงประเสริฐ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  นอหะมะ
2. เด็กหญิงซอบารียะห์  เจ๊ะหะ
3. เด็กหญิงนอรู  สะแม
4. เด็กหญิงนูรฮาซีกิน  กูโนแม
5. เด็กหญิงอาซีรา  มัยเซ็ง
6. เด็กหญิงฮาสมีณี  แวกาจิ
 
1. นางวนิดา  แสงทองดี
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 90.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไพรวัน 1. เด็กหญิงนูรอัยนูฮา  มะแอ
2. เด็กหญิงพิศมัย  มูซอ
3. เด็กหญิงแวฮาซีดะห์  หลงเน๊าะ
 
1. นางนูรีแซ  บุตรเหล่
2. นางสาวเพ็ญ  บุญช่วย
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะลุรู 1. เด็กหญิงนูรูฟาตีฮะห์  เจ๊ะอาแซ
2. เด็กหญิงอารยา  ตะติรัตน์
3. เด็กชายอิมรอน  สือมะแอ
 
1. นางกานต์กนิษฐ์  บุญให้
2. นายอุสมาน  องศารา
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 1. เด็กหญิงซัลมีย์นฎา  บือแน
2. เด็กชายพชร  เสาวรักษ์
3. เด็กหญิงโซเฟีย  เงาะ
 
1. นางสาวดวงพร  พรกิตติเจริญ
2. นางสาววิริญา  จงอักษร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรักไทย 1. เด็กหญิงจิราพร  คงหวังดี
2. เด็กหญิงสิริสุุดา  หลุ่มใส
3. เด็กชายอดิศร  พวกอนันต์
 
1. นางเสาวลี  แซ่อั้ง
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 1. เด็กชายอับดุลรอฮิม  อีซอ
2. เด็กหญิงอามีเนาะ   มูซอ
3. เด็กหญิงโนร์ฟาซีลา  บินมะดือแฮ
 
1. นางสาวซายารอ   สือนิ
2. นางปัทมา  มามะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอเฮะ 1. เด็กหญิงญารินดา  ดือเร๊ะ
2. เด็กหญิงรินรดา  เจ๊ะมามะ
3. เด็กหญิงรุสนานี  เจ๊ะเม๊าะ
 
1. นางสาวการตีนี  กีลีมอ
2. นางสาวไซนุน  อีซอ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงมณธิชา  พรหมจันทร์
2. เด็กชายสุทธิชาติ  แสวงสุข
3. เด็กชายฮัมดัน  หามะ
 
1. นางสาวใสนะ  เจะโกะ
2. นางสาวซูไบดะห์  อับดุลลาเต๊ะ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. เด็กหญิงซูรีญานา  กือจิ
2. เด็กหญิงนีซา  ดอเลาะ
3. เด็กหญิงอานิส  อีซอ
 
1. นางสาวใสนะ  เจะโกะ
2. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 1. เด็กหญิงนารีตา  เจ๊ะยะ
2. เด็กหญิงนิอาฟียะ  นาพี
3. เด็กชายโซเฟียน  ดอหะ
 
1. นางประคอง  หมวกสกุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 1. เด็กหญิงคอรีย๊ะ  สาอิ
2. เด็กหญิงอามีณี  สาและ
3. เด็กหญิงโนรฟิตเราะห์  เจ๊ะบอสู
 
1. นางสาวอาทิยา  เบญยาลี
2. นางสาวนาซีเราะห์  สนิ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามบำรุง 1. เด็กหญิงนูรอิบตีซาม  อาหามะ
2. เด็กหญิงยามีละห์   สามะ
3. เด็กหญิงโนรฮากิม  ดือราโอ๊ะ
 
1. นางอัสนะห์  บินสอาด
2. นางอารมณ์  อ้อยหวาน
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา10 1. นายกามีริน  เจ๊ะและ
2. นายอัลฟาน  เจ๊ะอารง
3. นายฮารง  เจ๊ะแนะ
 
1. นางสาวอมลยา  แก้วอุบัติ
2. นางสาวดรุณี  ผลจันทร์
 
104 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 1. เด็กชายฟัยซู  บือสา
 
1. นางสาวเพียงพิศ  เพชรรัตน์
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กชายนิอาเรฟ  นิเลาะ
2. เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว
3. เด็กชายอาลิส  มะมิง
 
1. นางเสริมศรี  ศรีสุวรรณ์
2. นางนารา  ราชจันทร์
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแว้ง 1. เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว
2. เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี
3. เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง
 
1. นางทัศนี  เพชรสลับแก้ว
2. นางสุทธิลักษณ์  สุกแดง
 
107 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน
 
1. นางสาวไซนะ  อาแว
 
108 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายโยธิน  แก้วคง
 
1. นางสาวลภัสรดา  มากชู
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงอภิชญา  หะนุรัตน์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายวชิราวุธ  ตั๊นงาม
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
111 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายฆูไซมี  ยาโม
2. เด็กชายจีรวัตร  เกตุแสงสุริยงค์
 
1. นางสาวดาริน  ชิณนะพงศ์
2. นางสาวอาซูรา  ดือเระ
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายจักรินทร์  เวทมาหะ
2. เด็กหญิงปลิตา  สามกรม
 
1. นางอรนุช  ทองรมย์
2. นางพัชรี  ทองคำ
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะลุรู 1. เด็กหญิงซูไฮลา  มือเยาะ
 
1. นางสาวพิศวาท  ทับทิมเมือง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กชายเฉลิมชัย  คงสวัสดิ์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงเขมมิกา  สุกจันทร์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 1. เด็กหญิงซัลวานี  บินดอเลาะ
2. เด็กหญิงฟาซีรัส  ยา
3. เด็กหญิงรูสวนา  มุสตอปา
4. เด็กหญิงสาลิกา  หะมะ
5. เด็กหญิงสีตีอาอีซะห์  ยูโซ๊ะ
6. เด็กหญิงแวอาซีกีน  มาหะมะ
7. เด็กหญิงโนร์ไลลา  เจ๊ะแว
 
1. นางสาวซูรีนา  ดือรานิง
2. นางสาวสุวรรณา  อูเซ็ง
3. นางแวเสาะ  หะยีดราโอะ
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 1. เด็กหญิงเกศมณี  เยี่ยมจันทร์
 
1. นางพัชรี  ทองคำ
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กหญิงกัสมา  สะนิ
2. เด็กหญิงนูรอาซีกิน  มะยูนุ
3. เด็กหญิงนูรฮายาตี  แสวง
 
1. นางสาวปาตีเมาะ  มะอาแซ
2. นางสาวสุวิมล  เสนประภารัตน์
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 1. เด็กชายต่วนอัสรี  กุลี
2. เด็กชายอาดัม  มะยูนุ
3. เด็กชายอานัส  เจ๊ะดอเลาะ
 
1. นางสาวฮาสานี  มะอาแซ
2. นายซำซูดิง  ยอ
 
120 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 1. เด็กชายมูฮัมมัดอิลฮัม  ปะจู
2. เด็กชายศิขรินทร์  นิลวัฒิ
 
1. นางปริชญา  มาสินธุ์
2. นางสาวมาริสา  มะมิง
 
121 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 1. เด็กชายนาฟีซัน  มาหามะ
2. เด็กชายอัซรู  สะมะแอ
3. เด็กชายอาฟีลัน  ดือเลาะ
 
1. นายธวัชชัย  สาและ
2. นางสาวมาริย๊ะ  รับไทรทอง
 
122 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 1. เด็กชายซอลีฮี  เจ๊ะและ
2. เด็กชายอัฟนัน  มีเด็ง
3. เด็กชายอัสรี  มะเส็ง
 
1. นายสวัสดิ์  ทองมี
2. นายจักกรี  สวัสดี