สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=25 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 บ้านสุไหงโกลก 21 14 4 39 33 10 3 5 46
2 นิคมพัฒนา10 10 6 5 21 18 3 4 6 25
3 เกษมทรัพย์ 7 11 0 18 16 3 2 4 21
4 บ้านเกาะสะท้อน 7 6 5 18 8 8 5 9 21
5 รักไทย 7 5 3 15 7 5 8 7 20
6 นิคมพัฒนา6 7 0 1 8 7 1 1 3 9
7 วัดประชุมชลธารา 6 2 2 10 9 6 5 9 20
8 บุณยลาภนฤมิต 5 8 4 17 8 12 1 3 21
9 รังผึ้ง 5 6 5 16 8 5 4 9 17
10 บ้านบาลูกายาอิง 5 6 1 12 7 7 3 6 17
11 บ้านสากอ 5 2 2 9 8 3 5 12 16
12 บ้านศาลาใหม่ 4 6 5 15 4 11 2 6 17
13 บ้านตาบา 4 1 0 5 6 2 3 0 11
14 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 4 1 0 5 4 0 3 6 7
15 บ้านลาแล 4 0 2 6 3 3 3 5 9
16 บ้านตือระมิตรภาพที่ 172 3 4 1 8 4 4 1 1 9
17 บ้านหัวคลอง 3 2 1 6 3 4 1 1 8
18 บ้านแว้ง 2 7 0 9 6 10 1 1 17
19 บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 2 3 1 6 4 1 4 3 9
20 บ้านลูโบ๊ะลือซง 2 2 3 7 4 2 3 0 9
21 วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 2 1 6 9 8 6 7 8 21
22 บ้านตือมายู 2 1 1 4 4 2 3 2 9
23 บ้านบาโงกือเต 2 0 1 3 1 0 2 0 3
24 วัดประดิษฐ์บุปผา 2 0 0 2 3 2 0 0 5
25 บ้านปะลุรู 2 0 0 2 3 0 1 0 4
26 บ้านกวาลอซีรา 2 0 0 2 3 0 0 0 3
27 บ้านสะหริ่ง 2 0 0 2 1 2 3 1 6
28 บ้านลูโบ๊ะซามา 2 0 0 2 1 1 0 1 2
29 บ้านมูโน๊ะ 1 5 6 12 3 3 6 13 12
30 บ้านปูโป๊ะ 1 2 2 5 2 3 2 1 7
31 บ้านตะเหลี่ยง 1 2 1 4 3 0 1 3 4
32 บ้านกาวะ 1 2 0 3 2 4 0 5 6
33 บ้านโคกตา 1 1 2 4 3 4 0 1 7
34 วัดเกษตรธิการาม 1 1 2 4 3 3 2 5 8
35 บ้านไพรวัน 1 1 1 3 2 2 1 0 5
36 บ้านเจ๊ะยอ 1 1 0 2 4 3 0 2 7
37 บ้านคลองตัน 1 1 0 2 3 0 1 0 4
38 บ้านโต๊ะเว๊าะ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
39 นิคมสร้างตนเองแว้ง 1 1 0 2 2 5 2 8 9
40 บ้านไม้แก่น 1 1 0 2 2 2 2 5 6
41 บ้านจะมาแกะ 1 0 3 4 5 5 4 1 14
42 ดารุลฟุรกอน 1 0 2 3 3 0 0 1 3
43 บ้านฆอเลาะทูวอ 1 0 1 2 2 1 0 2 3
44 นิคมพัฒนา 2 1 0 1 2 2 0 1 0 3
45 วัดพระพุทธ 1 0 1 2 1 2 2 2 5
46 บ้านกรือซอ 1 0 1 2 1 0 1 1 2
47 นิคมพัฒนา5 1 0 1 2 0 2 0 1 2
48 อิสลามบำรุง 1 0 0 1 2 3 2 2 7
49 เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 1 0 0 1 2 0 1 1 3
50 บ้านภูเขาทอง 1 0 0 1 1 1 2 1 4
51 บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 1 0 0 1 1 0 3 4 4
52 บ้านดอเฮะ 1 0 0 1 1 0 0 1 1
53 บ้านปูยู 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 0 2 1 3 2 1 5 1 8
55 วัดเกาะสวาด 0 2 0 2 2 1 2 0 5
56 บ้านปะลุกา 0 1 2 3 2 2 0 1 4
57 เพลินพิศ 0 1 1 2 0 2 2 1 4
58 บ้านตาเซะเหนือ 0 1 0 1 2 0 2 2 4
59 บ้านโต๊ะเด็ง 0 1 0 1 1 3 0 1 4
60 สุคิริน 0 1 0 1 1 2 3 0 6
61 บ้านซรายอ 0 1 0 1 1 1 3 0 5
62 บ้านเจ๊ะเหม 0 1 0 1 1 1 2 2 4
63 อนุบาลสุชาดา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
64 บ้านน้ำใส 0 1 0 1 0 3 0 1 3
65 ราชภักดี 0 1 0 1 0 2 0 0 2
66 บ้านบือราแง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
67 บ้านบาโง 0 0 3 3 2 2 1 3 5
68 บ้านกูบู 0 0 3 3 1 5 4 5 10
69 บ้านปอเนาะ 0 0 3 3 1 0 3 2 4
70 บ้านบูเกะตา 0 0 2 2 1 2 3 5 6
71 บ้านสายะ 0 0 2 2 0 4 0 2 4
72 บ้านกลูบี 0 0 2 2 0 3 0 1 3
73 บ้านไอบาตู 0 0 1 1 3 2 1 0 6
74 ราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 0 0 1 1 2 0 0 4 2
75 บ้านบางขุด 0 0 1 1 1 4 1 2 6
76 วัดโคกมะม่วง 0 0 1 1 1 4 0 2 5
77 บ้านไม้ฝาด 0 0 1 1 1 3 3 3 7
78 บ้านศรีพงัน 0 0 1 1 1 3 3 1 7
79 บ้านตอหลัง 0 0 1 1 1 2 0 1 3
80 บ้านสะปอม 0 0 1 1 1 1 1 0 3
81 บ้านสามแยก 0 0 1 1 1 1 0 1 2
82 บ้านบอเกาะ 0 0 1 1 1 0 1 1 2
83 นิคมพัฒนา7 0 0 1 1 0 3 2 0 5
84 บ้านปาดังยอ 0 0 1 1 0 1 4 6 5
85 เทพประทานไทยยืนยง 0 0 1 1 0 1 0 0 1
86 บ้านแขยง 0 0 0 0 1 1 1 4 3
87 บ้านนูโร๊ะ 0 0 0 0 1 0 1 3 2
88 บ้านแอแว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
89 บ้านกูวา (แว้ง) 0 0 0 0 1 0 0 4 1
90 บ้านตำเสาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
91 บ้านโคกยามู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
92 บ้านยะหอ 0 0 0 0 0 2 2 1 4
93 วัดทรายขาว 0 0 0 0 0 2 1 0 3
94 บ้านบาโงมาแย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
95 บ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 0 0 0 0 0 1 2 2 3
96 วัดโบราณสถิตย์ 0 0 0 0 0 1 1 4 2
97 บ้านศาลาอูมา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
98 ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
99 บ้านกูวา 0 0 0 0 0 1 0 5 1
100 บ้านตลิ่งสูง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
101 บ้านจุฬาภรณ์12 0 0 0 0 0 1 0 0 1
102 บ้านตอแล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
103 บ้านปะดะดอ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
104 บ้านโคกงู 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 บ้านแฆแบ๊ะ 0 0 0 0 0 0 2 6 2
106 บ้านร่วมใจ 0 0 0 0 0 0 2 2 2
107 นิคมพัฒนา9 0 0 0 0 0 0 1 2 1
108 บ้านน้ำทุเรียน 0 0 0 0 0 0 1 1 1
109 นิคมพัฒนา4 0 0 0 0 0 0 0 3 0
110 บ้านจือแร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
111 บ้านบาโงฮูมอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 บ้านโผลง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
113 บ้านกูแบอีแก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114 บ้านตาเซะใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 บ้านบางขุนทอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116 บ้านมือบา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117 บ้านแม่ดง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 154 128 109 391 282 233 174 258 689