หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 009 โรงเรียนนิคมพัฒนา 2 8 9 6
2 010 โรงเรียนนิคมพัฒนา10 34 66 54
3 011 โรงเรียนนิคมพัฒนา4 6 23 11
4 012 โรงเรียนนิคมพัฒนา5 3 12 5
5 013 โรงเรียนนิคมพัฒนา6 14 38 22
6 014 โรงเรียนนิคมพัฒนา7 5 7 5
7 015 โรงเรียนนิคมพัฒนา9 3 3 3
8 016 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง 19 37 30
9 017 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งสายโท 2 14 50 27
10 018 โรงเรียนบ้านกรือซอ 3 3 3
11 019 โรงเรียนบ้านกลูบี 4 8 6
12 020 โรงเรียนบ้านกวาลอซีรา 4 12 6
13 021 โรงเรียนบ้านกาวะ 11 27 20
14 022 โรงเรียนบ้านกูบู 16 25 21
15 025 โรงเรียนบ้านกูวา 11 20 15
16 024 โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง) 6 6 6
17 023 โรงเรียนบ้านกูแบอีแก 1 1 1
18 028 โรงเรียนบ้านคลองตัน 5 10 8
19 034 โรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอ 5 9 7
20 036 โรงเรียนบ้านจะมาแกะ 15 24 20
21 037 โรงเรียนบ้านจือแร 1 1 1
22 038 โรงเรียนบ้านจุฬาภรณ์12 1 1 1
23 041 โรงเรียนบ้านซรายอ 6 14 6
24 042 โรงเรียนบ้านดอเฮะ 2 5 4
25 043 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 2 7 4
26 045 โรงเรียนบ้านตอหลัง 4 6 5
27 046 โรงเรียนบ้านตอออ 0 0 0
28 044 โรงเรียนบ้านตอแล 1 2 2
29 048 โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยง 7 29 12
30 047 โรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะ 5 12 5
31 051 โรงเรียนบ้านตาบา 11 59 23
32 050 โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ 6 17 12
33 049 โรงเรียนบ้านตาเซะใต้ 1 2 2
34 052 โรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนา 4 6 5
35 053 โรงเรียนบ้านตือมายู 15 23 21
36 054 โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 21 45 33
37 059 โรงเรียนบ้านนูโร๊ะ 7 9 8
38 057 โรงเรียนบ้านน้ำทุเรียน 2 5 4
39 058 โรงเรียนบ้านน้ำใส 5 12 7
40 060 โรงเรียนบ้านบอเกาะ 3 5 4
41 061 โรงเรียนบ้านบางขุด 8 21 9
42 062 โรงเรียนบ้านบางขุนทอง 1 3 0
43 067 โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิง 28 52 36
44 066 โรงเรียนบ้านบาโง 8 10 8
45 063 โรงเรียนบ้านบาโงกือเต 3 6 5
46 064 โรงเรียนบ้านบาโงมาแย 4 12 8
47 065 โรงเรียนบ้านบาโงฮูมอ 1 1 1
48 068 โรงเรียนบ้านบือราแง 1 3 2
49 069 โรงเรียนบ้านบูเกะตา 19 36 19
50 070 โรงเรียนบ้านปลักปลา 0 0 0
51 071 โรงเรียนบ้านปอเนาะ 6 33 16
52 072 โรงเรียนบ้านปะดะดอ 1 1 1
53 073 โรงเรียนบ้านปะลุกา 5 16 9
54 074 โรงเรียนบ้านปะลุรู 4 8 6
55 075 โรงเรียนบ้านปาดังยอ 11 15 13
56 077 โรงเรียนบ้านปูยู 1 2 2
57 078 โรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอ 0 0 0
58 076 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ 10 22 17
59 082 โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 5 5 5
60 083 โรงเรียนบ้านมือบา 1 1 1
61 084 โรงเรียนบ้านมูโน๊ะ 28 47 42
62 088 โรงเรียนบ้านยะหอ 6 11 9
63 089 โรงเรียนบ้านร่วมใจ 5 7 7
64 090 โรงเรียนบ้านละหาน 0 0 0
65 091 โรงเรียนบ้านลาแล 17 39 27
66 092 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะซามา 3 7 5
67 093 โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซง 10 20 16
68 095 โรงเรียนบ้านศรีพงัน 10 21 17
69 097 โรงเรียนบ้านศาลาอูมา 2 6 2
70 096 โรงเรียนบ้านศาลาใหม่ 24 51 31
71 098 โรงเรียนบ้านสะปอม 3 8 5
72 099 โรงเรียนบ้านสะหริ่ง 8 19 10
73 100 โรงเรียนบ้านสากอ 29 49 40
74 101 โรงเรียนบ้านสามแยก 3 17 6
75 102 โรงเรียนบ้านสายะ 6 13 10
76 103 โรงเรียนบ้านสุไหงโกลก 55 106 83
77 104 โรงเรียนบ้านหัวคลอง 9 13 12
78 026 โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อน 34 77 58
79 039 โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอ 9 13 10
80 040 โรงเรียนบ้านเจ๊ะเหม 7 11 11
81 079 โรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง 9 13 12
82 027 โรงเรียนบ้านแขยง 9 21 16
83 035 โรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะ 8 10 10
84 085 โรงเรียนบ้านแม่ดง 1 2 2
85 094 โรงเรียนบ้านแว้ง 19 54 29
86 105 โรงเรียนบ้านแอแว 3 7 5
87 030 โรงเรียนบ้านโคกงู 1 1 1
88 031 โรงเรียนบ้านโคกตา 10 18 10
89 032 โรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223 17 30 25
90 033 โรงเรียนบ้านโคกยามู 1 1 1
91 029 โรงเรียนบ้านโคกโก 0 0 0
92 055 โรงเรียนบ้านโต๊ะเด็ง 6 9 8
93 056 โรงเรียนบ้านโต๊ะเว๊าะ 4 16 9
94 080 โรงเรียนบ้านโผลง 1 2 1
95 081 โรงเรียนบ้านไพรวัน 5 14 8
96 087 โรงเรียนบ้านไม้ฝาด 10 19 11
97 086 โรงเรียนบ้านไม้แก่น 12 17 16
98 106 โรงเรียนบ้านไอบาตู 6 13 10
99 108 โรงเรียนรักไทย 30 54 37
100 110 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๔ วัดฉัตท์ทันต์สนาน 6 7 6
101 111 โรงเรียนราชภักดี 2 4 4
102 116 โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร) 29 61 32
103 117 โรงเรียนวัดทรายขาว 3 3 3
104 119 โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 29 46 40
105 120 โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา 5 15 8
106 121 โรงเรียนวัดพระพุทธ 7 9 9
107 122 โรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์ 0 0 0
108 112 โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม 14 23 22
109 113 โรงเรียนวัดเกาะสวาด 5 6 6
110 115 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 7 16 8
111 114 โรงเรียนวัดโคกมะเฟือง 0 0 0
112 118 โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ 6 10 8
113 124 โรงเรียนสุคิริน 6 10 6
114 126 โรงเรียนอิสลามบำรุง 9 11 10
115 002 โรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง 8 15 12
116 003 โรงเรียนเทพประทานไทยยืนยง 2 4 4
117 107 โรงเรียนเพลินพิศ 5 8 7
118 008 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา) 2 6 3
119 131 โรงเรียนดารุลฟุรกอน 4 5 4
120 130 โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต 25 47 27
121 109 โรงเรียนรังผึ้ง 34 78 54
122 125 โรงเรียนอนุบาลสุชาดา 1 1 1
123 001 โรงเรียนเกษมทรัพย์ 31 48 31
124 123 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส 23 36 29
125 004 โรงเรียนเทศบาล 1 0 0 0
126 005 โรงเรียนเทศบาล 2 0 0 0
127 006 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
128 007 โรงเรียนเทศบาล 4 0 0 0
รวม 1091 2202 1539
3741

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ปักษธร บุญจุน ๐๘-๙๗๓๕๖๑๑๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]