หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nwt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสาคร น้อยสุขโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวนางรัศมี บอแซโรงเรียนบ้านแอแวกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทองเจริญโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางฉลวย เพ็งสกุลโรงเรียนบ้านโผลงกรรมการ
5. นางอมรมาศ เทพพรหมโรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางนวลพรรณ จีนธาดาโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายรอมาดอน เบญยาลีโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
3. นางสาววิดา ศรีมิตรโรงเรียนนิคมพัฒนา ๙กรรมการ
4. นางยินดี ทองคุปต์โรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
5. นางสาวดวงแข ล่องสมุทรโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางพรรษพร สันติสุวรรณโชติโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ ๑๗๒ประธานกรรมการ
2. นางสิริมา หมวดคงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางวรางคณา แก้วสำอางค์โรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ ภัทรากุลโรงเรียนบ้านคลองตันกรรมการ
5. นางสาววรรณี พริกเล็กโรงเรียนบ้านบาโงฮูมอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางวรรณา เจียมเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
2. นางพนิดา สิงห์วงศ์โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
3. นางทิวารัตน์ เจริญกิจโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
4. นางยุภาพร สังข์วารีโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวโนรอายดา มามะโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางพนิดา ชัยวิฉานโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางอำนวย นะวงศ์โรงเรียนวัดชลธาราสิง(เสาร์สิงคาร)กรรมการ
3. นางสาวนูอัยซ๊ะ อีซอโรงเรียนบ้านจือแรกรรมการ
4. นางซาตีปะห์ สตอปาโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหมกรรมการ
5. นางมาลี สุทธิรักษ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางยุภาพร สังข์วารีโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางรอซินิง บือราเฮงโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
3. นางอารีนา มะนอโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
4. นางมารียานี วาเด็งโรงเรียนบ้านแม่ดงกรรมการ
5. นางบุศรา มโนภักดิ์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางงามเนตร เสาววิทยาพุฒิกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมายือนิง บูละโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223กรรมการ
3. นางพนิดา สิงห์วงศ์โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางอรประไพ ชิณนะพงศ์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นางนางวลัยพร ลือเลิศธรรมโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางแวสอเดาะ เจ๊ะยอโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มณีแสงโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
3. นางยุพิน โชติกาญจน์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
4. นางสาววิดา ศรีมิตรโรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
5. นางมยุรี เวทมาหะโรงเรียนบ้านตอแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสารีปะ แวอามะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางสวนีย์ หะยะมินโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางกิตติยา เจ๊ะอูมาโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการ
4. นางนวลน้อย ศรีวิเชียรโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นางเฉลา ทองผลโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางวิไล บุญพรัดโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวชรีรัตน์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนศาลาใหม่กรรมการ
3. นางอำภา ไชยรัตน์โรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
4. นางธีรกานต์ เพชร์แก้วโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
5. นางอภิญญา แซ่ลิ่วโรงเรียนบ้านอิสลามบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางยุพา อสิเศวตกุลโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวนาปีเสาะ มายีโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางวันทนี ขาวสุริยจันทร์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
4. นางพิสมัย สุกศรีโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทสามารถ นุธรรมโชติโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายมูฮัยมิน บือราเฮ็งโรงเรียนบ้านบาโงกือเตกรรมการ
2. นางสาวเอมอร ทิมเทพโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายแวสมาแอ วาเย็งโรงเรียนรักไทยกรรมการ
4. นางนฤมล อูมาโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
5. นางวรรณี จิใจโรงเรียนบ้านตอแลกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางพิมพ์สรณ์ ตุกเตียนโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นางสอฝีย๊ะ มะเย็งโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
3. นางซูฮานา หะยีปะจูโรงเรียนเทศบาล4 (บ้านทรายทอง)กรรมการ
4. นางซียาตี ธรรมตันหยงโรงเรียนบ้านตาเซะใต้กรรมการ
5. นายเฉลิมศิลป์ พิชญเวทย์วงศาโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายเอกคณิต สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านเจ๊ะยอประธานกรรมการ
2. นางสาวอัสมา มือลีโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
3. นางฮานีตา มั่นคงโรงเรียนบ้านลือโบ๊ะลือซงกรรมการ
4. นางสาวซูหวายยา อายิโรงเรียนบ้านจือแรกรรมการ
5. นายสุรชัย เจริญกิจโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางโรสนานี หะยีบือราเฮงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งประธานกรรมการ
2. นายจำรัส บุญข่ายโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการ
3. นางสาวสุรัฐณา จันทร์น้อยโรงเรียนกรรมการ
4. นางไซณี บินอาลีโรงเรียนบ้านจือแรกรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทพกำเหนิดโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางโรสนานี หะยีบือราเฮงโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งประธานกรรมการ
2. นายจำรัส บุญข่ายโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการ
3. นางสาวสุรัฐณา จันทร์น้อยโรงเรียนบ้านกูบูกรรมการ
4. นางไซณี บินอาลีโรงเรียนบ้านจือแรกรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ เทพกำเหนิดโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสุวรรณณี ศิลาหม่อมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นิโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
3. นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิงโรงเรียนเกษมทรัพย์กรรมการ
4. นายนายือรี อารอมะโรงเรียนสุคิรินกรรมการ
5. นางกันยารัตน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านไอบาตูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณณี ศิลาหม่อมโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ นิโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
3. นางสาวอาบีบ๊ะ เจ๊ะมิงโรงเรียนเกษมทรัพย์กรรมการ
4. นายนายือรี อารอมะโรงเรียนสุคิรินกรรมการ
5. นางกันยารัตน์ ดำนิลโรงเรียนบ้านไอบาตูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะโรงเรียนวัดทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรอกีเยาะ เจ๊ะสือแมโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
3. นางสาวอัญชนา หะยะมินโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางรอกีเย๊าะ ฮารงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวชนิดา แก้วสุขใสโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายอรุณ ขรีดาโอ๊ะโรงเรียนวัดทรายขาวประธานกรรมการ
2. นางสาวรอกีเยาะ เจ๊ะสือแมโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
3. นางสาวอัญชนา หะยะมินโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางรอกีเย๊าะ ฮารงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นางสาวชนิดา แก้วสุขใสโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
2. นางสาวนิภา จิตต์เวชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางสกัญญา สุขโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายศิดิก สือนิโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. นายอานูวา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
8. นายอัสมาดี รอเฮงโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
9. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
10. นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
11. นางสาวโรสมัยนี เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
12. นางสาวเตือนใจ ไชยปุยโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
13. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
14. นางนินะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
15. นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
16. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
17. นายมาสือรัน มีนาคมโรงเรียนเกษมทรัพย์กรรมการ
18. นางสาวนูลีนิง สาและโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
19. นางสาวสุชาดา คงบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา จิตต์เวชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางสกัญญา สุขโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายศิดิก สือนิโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. นายอานูวา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
8. นายอัสมาดี รอเฮงโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
9. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
10. นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
11. นางสาวโรสมัยนี เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
12. นางสาวเตือนใจ ไชยปุยโรงเรียนแฆแบ๊ะกรรมการ
13. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
14. นางนินะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
15. นางตาลทิพย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
16. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
17. นายมาสือรัน มีนาคมโรงเรียนเกษมทรัพย์กรรมการ
18. นางสาวนูลีนิง สาและโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
19. นางสาวสุชาดา คงบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภา จิตต์เวชโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางสกัญญา สุขโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายศิดิก สือนิโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
5. นายอานูวา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
6. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
7. นายรอฮาดี ขาวบกโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
8. นายอัสมาดี รอเฮงโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
9. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
10. นางสาวเจ๊ะไซนุน เจ๊ะมามะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
11. นางสาวโรสมัยนี เจ๊ะมุโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
12. นางสาวเตือนใจ ไชยปุยโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการ
13. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
14. นางนิมะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
15. นางสาวตาลทิพย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
16. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
17. นายมาสือรัน มีนาคมโรงเรียนเกษมทรัพย์กรรมการ
18. นางสาวนูลีนิง สาและโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
19. นางสาวสุชาดา คงบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ ตรงนิตย์โรงเรียนบ้านโผลงประธานกรรมการ
2. นางสาวชนัญชิดา คุณสุทธิ์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
3. นายวีรชัย สติรักษ์โรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
4. นายอันกรณ์อัณณ์ กาละพันธ์โรงเรียนวัดทรายขาวกรรมการ
5. นางสาวหทัยรัตน์ จันทรรัตน์โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นางวณีพรรณ สัญญาโณโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายอิสมาแอ เปาะโยโรงเรียนบ้านเปาะเจ๊ะเต็งกรรมการ
4. นางมัสตูรา ดือเลาะโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
5. นางนิภา ศรีสองคอนโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลาโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ สุขศรีโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางพรพิไล เหมทานนท์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
4. นางสุริตา มะมิงโรงเรียนนิคมพัฒนา4กรรมการ
5. นายอัครเดช วัฒนเสรีกุลโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางโรสมาเรียม ราฮิมมูลาโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางสุณีย์ สุขศรีโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางพรพิไล เหมทานนท์โรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
4. นางสุริตา มะมิงโรงเรียนนิคมพัฒนา4กรรมการ
5. นายอัครเดช วัฒนาเสรีกุลโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายวรวัฒน์ จันทร์คงโรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาหามะ ยาเซาะโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
3. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางโสวัยบะห์ มามุโรงเรียนไทยรัฐ89กรรมการ
5. นางสาวสาวเดือน ชำนาญเกียรติโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวรวัฒน์ จันทร์คงโรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายอาหามะ ยาเซาะโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
3. นางสาวปาตีเม๊าะ ดือราแมโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
4. นางโสวัยบะห์ มามุโรงเรียนไทยรัฐ89กรรมการ
5. นางสาวสาวเดือน ชำนาญเกียรติโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางสาวจิตตา แซ่ว่องโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
4. นางพรพิมล ลอยทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
5. นายวีรชัย สติรักษ์โรงเรียนกูวา(แว้ง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตตา แซ่ว่องโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172ประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
3. นางณัฐวรรณ เพ็ชรนิลโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
4. นางพรพิมล ลอยทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
5. นายวีรชัย สติรักษ์โรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางเจะนูรวาตี บินกูโนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา จิเหลาโรงเรียนบ้านละหานกรรมการ
4. นางสุปรีดา บุญจุนโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเจะนูรวาตี บินกูโนโรงเรียนบ้านศาลาใหม่ประธานกรรมการ
2. นายอับดุลเลาะ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการ
3. นางสาวจิรัชญา จิเหลาโรงเรียนบ้านละหานกรรมการ
4. นางสุปรีดา บุญจุนโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเติม สุขศรีแดงพลศาสตร์การบินประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายประยูร หรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นายมูหัมมะอาซมีง เสาะเล๊าะโรงเรียนนิคมพัฒนา6กรรมการ
16. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
17. นายธานี มณีแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นายนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
19. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
20. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเติม สุขศรีแดงพลศาสตร์การบินประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นายมูหัมมะอาซมีง เสาะเล๊าะโรงเรียนนิคมพัฒนา6กรรมการ
16. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
17. นายธานี มณีแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นายนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
19. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
20. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายเติม สุขศรีแดงพลศาสตร์การบินประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายประยูร หรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นายมูหัมมะอาซมีง เสาะเล๊าะโรงเรียนนิคมพัฒนา6กรรมการ
16. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
17. นายธานี มณีแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นายนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
19. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
20. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเติม สุขศรีแดงพลศาสตร์การบินประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นายมูหัมมะอาซมีง เสาะเล๊าะโรงเรียนนิคมพัฒนา6กรรมการ
16. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
17. นายธานี มณีแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
19. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
20. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเติม สุขศรีแดงพลศาสตร์การบินประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายประยูร พรหมสกุลโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นายสมนึก เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการ
4. นางสุจิตรา ชัยศิริโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการ
5. นายมูหามะสือลาม ตาเล๊ะโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่223กรรมการ
6. นายฟาวี สุทัยโรงเรียนเทพประทานไทยยืนยงกรรมการ
7. นางนุชรี มณีแสงโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
8. นายสุรพงษ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
9. นางมัสลีน่า เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
10. นางอัจฉรา อับดุลเลาะโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
11. นายสุวัฒน์ นุ่นสงโรงเรียนบ้านบูเกะตากรรมการ
12. นางสิริโสภา แก้วทับทองโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
13. นางสาวฉัตรสุดา อมรชาติโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
14. นายวิจิตร อำนวยพูนสุขโรงเรียนบ้านไม้ฝาดกรรมการ
15. นายมูหัมมะอาซมีง เสาะเล๊าะโรงเรียนนิคมพัฒนา6กรรมการ
16. นางสาวอัญชลี อุดมศิลป์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
17. นายธานี มณีแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
18. นางนิรภัฏ ยอดคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44กรรมการ
19. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
20. นายบรรชา บุญคงโรงเรียนวัดเกษตรธิการามกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดประชุมชลธาราประธานกรรมการ
2. นางสุมา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านปะลุกากรรมการ
3. นางหะลีเมาะ เจ๊ะอุบงโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางวันทนีย์ สุขเพ็ชรโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ทองมีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นายสุมา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านปะลุกากรรมการ
3. นางหะลีเมาะ เจ๊ะอุบงโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางวันทนีย์ สุขเพ็ชรโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ทองมีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางทิพย์สุคล จันทร์เพ็ญโรงเรียนวัดประชุมชลธาราประธานกรรมการ
2. นางสุมา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านปะลุกากรรมการ
3. นางหะลีเมาะ เจ๊ะอุบงโรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางวันทนีย์ สุขเพ็ชรโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการ
5. นางสวัสดิ์ ทองมีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอุไรรัตน์ สุกใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ขุนอำไพโรงเรียนสุคิรินกรรมการ
3. นายสพภพ คงสุกโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางนิลุบล เสาวคนธ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางสุนีย์ มาลาธรโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางอุไรรัตน์ สุกใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ขุนอำไพโรงเรียนสุคิรินกรรมการ
3. นายสมภพ คงสุกโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางนิลุบล เสาวคนธ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางสุนีย์ มาลาธรโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอุไรรัตน์ สุกใสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์44ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ขุนอำไพโรงเรียนสุคิรินกรรมการ
3. นายสมภพ คงสุกโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางนิลุบล เสาวคนธ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
5. นางสุนีย์ มาลาธรโรงเรียนบ้านเจ๊ะเหมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายอับดุลรอศักดิ์ ยะโกบโรงเรียนบ้านร่วมใจรองประธานกรรมการ
2. นางสุจิม หลัดโส๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 6กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี แก้วขอมดีโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ปานจันทร์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ ไขโพธิ์โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
3. นางพาตีเม๊าะ หลงเก็มโรงเรียนบ้านแม่ดงกรรมการ
4. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงกรรมการ
5. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ ไขโพธิ์โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
3. นางพาตีเม๊าะ หลงเก็มโรงเรียนบ้านแม่ดงกรรมการ
4. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงกรรมการ
5. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางฉลอง สุเมธาวิวัฒน์โรงเรียนอิสลามบำรุงประธานกรรมการ
2. นางปานทิพย์ ไขโพธิ์โรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการ
3. นางพาตีเม๊าะ หลงเก็มโรงเรียนบ้านแม่ดงกรรมการ
4. นางนดา ตันเหมนายูโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงกรรมการ
5. นางอัญญาณี รองสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตอหลังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางนรารัตน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา พรหมดำโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางจริยา ไหลงามโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางวรรลี บุญปถัมภ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางนรารัตน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา พรหมดำโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางจริยา ไหลงามโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางวรรลี บุญปถัมภ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางนรารัตน์ สุวรรณนิตย์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภิสรา พรหมดำโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
3. นางจริยา ไหลงามโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางวรรลี บุญปถัมภ์โรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
5. นางเพ็ญนภา ศักดิ์คำแหงโรงเรียนบ้านไอบาตูกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นายปลัดศุภฟก์ ปสนฺโนโรงเรียนวัดประชุมชลธารากรรมการ
2. นายวิจิตร สกุลแก้วโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
3. นายอนุชา สกุลราชโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสุชาติ มาสินธุ์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นางสาวเสริมศิริ มะเอียดโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
4. นายปริญญา จุ้ยทองโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นายอนุรักษ์ ชูจันทร์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
6. นางสาวชณุตพร ดาแก้วโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ มาสินธุ์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นางสาวสุไรย๊ะ บันดาร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ชูจันทร์โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวชณุตพร ดาแก้วโรงเรียนบ้านปูลาเจ๊ะมูดอกรรมการ
5. นายปริญญา จุ้ยทองโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
6. นางสาวเสริมศิริ มะเอียดโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวจีรภรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณฮัญฟา สาและโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางสมพร หมานนุ้ยโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
5. นายอาหามะ ยาเซาะโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
6. นางสาวชลาลัย เอ็มเล่งโรงเรียนบ้านตาบากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวจีรภรณ์ จันทรัตน์โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณฮัญฟาร์ สาและโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
3. นางสมพร หมานนุ้ยโรงเรียนบ้านตาบากรรมการ
4. นายชิษณุพงศ์ พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
5. นายศิรานนท์ ชูชายโรงเรียนนิคมพัฒนา2กรรมการ
6. นางสาวชลาลัย เอ็มเล่งโรงเรียนบ้านตาบากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนายวิวัฒน์ เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
5. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่172กรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา10กรรมการ
5. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่อ 172กรรมการ
4. นางปิยรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวิลาส ศรีคำขวัญโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพทที่ 223กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวิลาส ศรีคำขวัญโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมูโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิลาส ศรีคำขวัญโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายกัมพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223กรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววุฒิกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นายนิมะปัณดี นิอาซิงโรงเรียนเพลินพิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสานิตย์ เสาววุฒิกุลโรงเรียนบ้านปูโป๊ะประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ รักเถาว์โรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
3. นายนิมะปัณดี นิอาซิงโรงเรียนเพลินพิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวิวัฒน์ เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะหลี่ยงกรรมการ
3. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายวิวัฒน์ เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิวัฒน์ เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านสามแยกประธานกรรมการ
2. นายอาคม ทองจังโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายซำรี เจ๊ะอาลีโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
4. นางปิยะรัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นายวิเชียร มณีโชติโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวิลาส ศรีคำขวัญโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นายกำพล ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านโคกมือบากรรมการ
3. นางปราณี หล่ายหมู่โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายอับดุลเลาะ มะเย็งโรงเรียนบ้านตำเสาพัฒนากรรมการ
5. นายประสิทธิ์ พรหมฉ่ำโรงเรียนนิคมพัฒนา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสุวัฒน์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหล่ามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุวัฒน์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเวียงสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหล่ามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ ปลอดอ่อนโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศศิมา มั่นมาศพงศ์โรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางธนพร คงคุณโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นายไพศาล เหล่ามีโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
5. นายฤทธิเดช สงวนวงศ์โรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิณ พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายทองต่อ พันธเสนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
4. นางจวน ชำนิอารัญโรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
5. นายประดับ เอียดเล็กโรงเรียนเกาะสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายทองต่อ พันธเสนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
4. นางจวน ชำนิอารัญโรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
5. นายประดับ เอียดเล็กโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายทองต่อ พันธเสนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
4. นางจวน ชำนิอารัญโรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
5. นายประดับ เอียดเล็กโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทองต่อ พันธเสนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธืวาส เขต 2ประธานกรรมการ
2. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางมณี สงวนศักดิ์โรงเรียนบ้านบางขุุดกรรมการ
4. นางจวน ชำนิอารัญโรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 9กรรมการ
5. นายประดับ เอียดเล็กโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิศิษฏ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172ประธานกรรมการ
2. นายคณาพจน์ กำเหนิดอุทัยโรงเรียนเทศบาล 3(วิมุกตายนวิทยา)กรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวา (แว้ง)กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทกอยา บือราเฮงโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวฟูซียะห์ สาและโรงเรียนบ้านกูวา (ปาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายวิศิษฐ์ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172ประธานกรรมการ
2. นายคณาพจน์ กำเหนิดอุทัยโรงเรียนเทศบาล 3(วิมุกตายนวิทยา)กรรมการ
3. นายสะมะแอ ยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านกูวากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยโทกอยา บือราเฮงโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวฟูซียะห์ สาและโรงเรียนบ้านกูวา (ปาดี)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายสมปอง แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายสมปอง แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายสมปอง แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพงศ์ คงเขียวโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นายภิรมย์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นายสมปอง แก้วเพ็ชรโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการ
4. นางบุญศรี รักการงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
5. นางกิติยา อูมาโรงเรียนบ้านแขยงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ ริมวิเชียรโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุนารีย์ พันธุเมฆโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา พลเพ็ชรโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุนารีย์ พันธุเมฆโรงเรียนบ้านแว้งประธานกรรมการ
2. นางสาวพาขวัญ ริมวิเชียรโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา พลเพ็ชรโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพาขวัญ ริมวิเชียรโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)ประธานกรรมการ
2. นางสุนารีย์ พันธุเมฆโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา พลเพ็ชรโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสาวมารียา เจ๊ะบือราเฮงโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นายฮำดัน สาอุโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางซาโฮรา บริบูรณ์สุขโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
4. นางสาวโนรฮัสมี สามะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
5. นายฟิกรี บีดิงโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวมารียา เจ๊ะบือราเฮงโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นายฮำดัน สาอุโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางซาโฮรา บริบูรณ์สุขโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
4. นางสาวโนรฮัสมี สามะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
5. นายฟิกรี บีดิงโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวมารียา เจ๊ะบือราเฮโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นายฮำดัน สาอุโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
3. นางซาโฮรา บริบูรณ์สุขโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
4. นางสาวโนรฮัสมี สามะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
5. นายฟิกรี บีดิงโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านยะหอประธานกรรมการ
2. นางปาดีละห์ อารงโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
3. นางสีตีคอลีเย๊าะ มะยูโซ๊ะโรงเรียนบ้านบาโงมาแยกรรมการ
4. นางสาวฟูรอดา สะมะแอโรงเรียนนิคมพัฒนา 7กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นุ่นเกลี้ยงโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นายอับดุลเลาะ เจ๊ะฮิงโรงเรียนบ้านยะหอประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรนภา นอสืบโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
3. นางสีตีคอลีเย๊าะ มะยูโซ๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 7กรรมการ
4. นางฟูรอดา สะมะแอโรงเรียนนิคมพัฒนา7กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา นุ่นเกลี้ยงโรงเรียนวัดสิทธิสารประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางมาวียะ มะเกะโรงเรียนบ้านปูโปะประธานกรรมการ
2. นางปาดีละ อารงโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
3. นางสาวนพรรณพ แจ้งสว่างโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสุรียานี อับดุลรอมันโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวซูราณีย์ บินมะแซโรงเรียนบ้านโต๊ะเด็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางอัสมาห์ ฮามิโรงเรียนบ้านจะมาแกะประธานกรรมการ
2. นางรูนา ยะโก๊ะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห (เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางนูรรานี มูลลาวัลโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นางณฐมน แก้วอำดีโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการ
5. นางนวลศิริ บุญมาลีโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางซาโฮรา บริบูรณ์สุขโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี ชุกวิโรจน์โรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
3. นางศิริวรรณ เหลือมปุยโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางวิภาพร หมิ่นหวังโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
5. นางอาสือละ ลอแมโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นายฟิกรี บีดิงโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางนูรซีลาวาตี รักดีโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
3. นางสุชัญญา พรหมแก้วโรงเรียนบ้านศาลาใหม่กรรมการ
4. นางอัสมาห์ ฮามิโรงเรียนบ้านจะมาแกะกรรมการ
5. นางสาวนาดีละห์ ดอฮะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางซาโฮรา บริบูรณ์สุขโรงเรียนบ้านลาแลประธานกรรมการ
2. นางซูไบด๊ะห์ สามะอุงโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
3. นางสารีปะห์ อุสมานโรงเรียนบ้านกูวา(สุไหงปาดี)กรรมการ
4. นางฮัสละห์ ลอแมโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการ
5. นางสาวซาวียะห์ วาหลงโรงเรียนบ้านแฆแบ๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ บือราเฮงโรงเรียนบ้านตาบาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรียานิง อับดุลรอมันโรงเรียนนิคมพัฒนา 2กรรมการ
3. นางอาสือละห์ สือแมโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการ
4. นางสาวสารีปะห์ อุสมานโรงเรียนบ้านกูวา (สุไหงปาดี)กรรมการ
5. นายมาหามะซาหารูเด็น อารงโรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางฉอ้อน จันทพงศ์โรงเรียนสุคิรินประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลลา ยามาโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
3. นางสาวรุสนี หะยีดิงโรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
4. นายประภาพรรณ บิลแหละโรงเรียนบ้านมือบากรรมการ
5. นายฮาเล็ม เจ๊ะสะแลแมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมพร ยากะบิลโรงเรียนบ้านกาเด็งประธานกรรมการ
2. นาย บุญสิน อังสุภานิชข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายจรัส นวลเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประพันธ์ ท้าวพันแดงโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
5. นายเจริญ สังข์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายพงศ์เทพ พลันสังเกตุโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
7. นายจรินทร์ พรหมดำโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
8. นายสมนึก อินหมวกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
9. นายจำลอง ชีชำนาญโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ รังเสาร์โรงเรียนตากใบกรรมการ
11. นายปัญญา จรรยาเลิศโรงเรียนบ้านโคกสยากรรมการ
12. นายบุญสืบ กล่ำมาศโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
13. นายมรุพงษ์ ทองแก้วโรงเรียนบ้านบาลูกาสนอกรรมการ
14. ร้อยตำรวจตรีธีรศักดิ์ สงจันทร์ตชด ที่ 447กรรมการ
15. นางเจียระไน สงจันทร์โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)กรรมการ
16. นางรัตยาพร ขวัญคีรีโรงเรียนวัดโคกโกกรรมการ
17. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
18. นางตีอาส๊ะ ยูโซะโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการ
19. นายอนันต์ อ้องหว่างโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกรรมการ
20. นายไพบูลย์ พืชนุกูลโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
21. นางนิศารัตน์ บัวบานธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
22. นางสาวภมรศรี แก้วฉายข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. ดาบตำรวจประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศตชด.446กรรมการ
24. นายสัญญา ขาวปากรองโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
25. นายวิรัตน์ ศักดิ์นราวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
26. นางสิริพร พืชนุกูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมพร ยากะบิลโรงเรียนบ้านกาเด็งประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน อังสุภานิชข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายจรัส นวลเขียวข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายประพันธ์ ท้าวพันแดงโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
5. นายเจริญ สังข์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายพงศ์เทพ พลันสังเกตโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
7. นายจรินทร์ พรหมดำโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
8. นายสมนึก อินหมวกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
9. นายจำลอง ชีชำนาญโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ รังเสาร์โรงเรียนตากใบกรรมการ
11. นายปัญญา จรรยาเลิศโรงเรียนบ้านโคกสยากรรมการ
12. นายบุญสืบ กล่ำมาศโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
13. นายมรุพงษ์ ทองแก้วโรงเรียนบ้านบาลูกาสนอกรรมการ
14. ร้อยตำรวจตรีธีรศักดิ์ สงจันทร์ตชด ที่ 447กรรมการ
15. นางเจียระไน สงจันทร์โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)กรรมการ
16. นางรัตยาพร ขวัญคีรีโรงเรียนวัดโคกโกกรรมการ
17. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
18. นางตีอาส๊ะ ยูโซะโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการ
19. นายอนันต์ อ้องหว่างโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกรรมการ
20. นายไพบูลย์ พืชนุกูลโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
21. นางนิศารัตน์ บัวบานข้าราชการบำนาญกรรมการ
22. นางสาวภมรศรี แก้วฉายข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. นายประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศตชด.446กรรมการ
24. นายสัญญา ขาวปากรองโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
25. นายวิรัตน์ ศักดิ์นราวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
26. นางสิริพร พืชนุกูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมพร ยากะบิลโรงเรียนบ้านกาเด็งประธานกรรมการ
2. นายบุญสิน อังสุภานิชข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นายจรัส นวลเขียวโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
4. นายประพันธ์ ท้าวพันแดงโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
5. นายเจริญ สังข์แก้วข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. นายพงศ์เทพ พลันสังเกตุโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
7. นายจรินทร์ พรหมดำโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
8. นายสมนึก อินหมวกโรงเรียนนราสิกขาลัยกรรมการ
9. นายจำลอง ชีชำนาญโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดีกรรมการ
10. นายประสิทธิ์ รังเสาร์โรงเรียนตากใบกรรมการ
11. นายปัญญา จรรยาเลิศโรงเรียนบ้านโคกสยากรรมการ
12. นายบุญสืบ กล่ำมาศโรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
13. นายมรุพงษ์ ทองแก้วโรงเรียนบ้านบาลูกาสนอกรรมการ
14. ร้อยตำรวจตรีธีรศักดิ์ สงจันทร์ตชด ที่ 447กรรมการ
15. นางเจียระไน สงจันทร์โรงเรียนวัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)กรรมการ
16. นางรัตยาพร ขวัญคีรีโรงเรียนวัดโคกโกกรรมการ
17. นางอรพิน พันธ์โภชน์โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
18. นางตีอาส๊ะ ยูโซะโรงเรียนบ้านปูโป๊ะกรรมการ
19. นายอนันต์ อ้องหว่างโรงเรียนอนุบาลนราธิวาสกรรมการ
20. นายไพบูลย์ พืชนุกูลโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
21. นางนิศารัตน์ บัวบานธุรกิจส่วนตัวกรรมการ
22. นางสาวภมรศรี แก้วฉายข้าราชการบำนาญกรรมการ
23. ดาบตำรวจประสงฆ์ สุวรรณชัยเลิศตชด.446กรรมการ
24. นายสัญญา ขาวปากรองโรงเรียนบ้านกอแนะเหนือกรรมการ
25. นายวิรัตน์ ศักดิ์นราวงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
26. นางสิริพร พืชนุกูลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้ง สายโท 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสราวุธ ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านตาบาประธานกรรมการ
2. นางสาวธรรศญา พัฒน์ใหญ่ยิ่งโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
3. นางปรีดา เมฆรัตน์โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นางสาวมาฤดี บุญทองใหม่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นายปัญญา ศรีวังแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสราวุธ ยอดรักษ์โรงเรียนบ้านตาบาประธานกรรมการ
2. นางสาวธรรศญา พัฒน์ใหญ่ยิ่งโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
3. นางปรีดา เมฆรัตน์โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นางสาวมาฤดี บุญทองใหม่โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
5. นายปัญญา ศรีวังแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางสาวรดี นฤมิตสุธนโรงเรียนบ้านแขยงประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ จีนธาดาโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางสาวอีซานี อาแวโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสุพัตรา เทพหล้าโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวรดี นฤมิตสุธนโรงเรียนบ้านแขยงประธานกรรมการ
2. นางนวลพรรณ จีนธาดาโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางอีซานี อาแวโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสุพัตรา เทพหล้าโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวนูรฮัยซ๊ะ อีซอโรงเรียนจือแรกรรมการ
2. นางอานูรา ยอโรงเรียนตือระมิตรภาพที่ 172กรรมการ
3. นางอรประภัย ชิณนะพงษ์โรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
4. นายกนก ศิลาหม่อมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2กรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ การัมซอโรงเรียนบ้านภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
4. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
5. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายไพรัช บินเส๊ะโรงเรียนบ้านกลูบีประธานกรรมการ
2. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการ
3. นายปรีชา รัตนะโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นายอาทิตย์ การัมซอโรงเรียนบ้านภูเขาทองกรรมการ
5. นายชวลิต แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายนัสรุดดีน มามุโรงเรียนเกาะสะท้อนประธานกรรมการ
2. นายปาดือลี มามุโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายสุขมัณฑ์ ซำซีโรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะกรรมการ
4. นายจักรินทร์ คุณสูตโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
5. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสิริมนต์ แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นายบาฮารี นาวีโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวนิเฟาซียะห์ นิแหโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสิริมนต์ แดงเพ็งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกประธานกรรมการ
2. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนบ้านโคกตากรรมการ
3. นายบาฮารี นาวีโรงเรียนบ้านบาโงกรรมการ
4. นางสาววิชชุดา ดำกระเด็นโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวนิเฟาซียะห์ นิแหโรงเรียนบ้านบาลูกายาอิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายนภดล เหล็บโต๊ะเหม๊าะโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นายสุขมัณฑ์ ซำซีโรงเรียนบ้านตะโล๊ะบูเก๊ะกรรมการ
3. นายจักรินทร์ คุณสูตโรงเรียนเทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)กรรมการ
4. นางอรอนงค์ หะยะมินโรงเรียนวัดพระพุทธกรรมการ
5. นางปริชญา มาสินธ์ุโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัชดา อาสาวะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางสาวนารี สุกใสโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยโรงเรียนราชภักดีกรรมการ
5. นางสายใหม ลิ่มวลีโรงเรียนบ้านสายะกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายมูหามัดตามีซี วาเฮ็บโรงเรียนบ้านบูเกะตาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรัชดา อาสาวะโรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)กรรมการ
3. นางสาวนารี สุกใสโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการ
4. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยโรงเรียนราชภักดีกรรมการ
5. นางสายใหม ลิ่มวลีโรงเรียนบ้านสายะกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยโทกอยา บือราเฮงโรงเรียนนิคมพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายฮาซัน สะอิโรงเรียนบ้านแอแวกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ขุนอำภัยโรงเรียนราชภักดีกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล เสนประภารัตน์โรงเรียนบ้านกวาลอซีรากรรมการ
5. นางมณฑกานต์ คงนวลโรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางรอฮีม๊ะ หลังเถาะโรงเรียนบ้านสากอประธานกรรมการ
2. นายปาดือลี เจ๊ะนุโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
4. นางสาวดวงนิสา เสี้ยวทองโรงเรียนบ้านไพรวัณกรรมการ
5. นางสาวนารี สุกใสโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายอาทิตย์ การัมซอโรงเรียนภูเขาทองประธานกรรมการ
2. นางสุทธิษา ภิระบรรณ์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นายไพศาล บุตรทองโรงเรียนโคกตากรรมการ
4. นางสาวอาฟีนิง ดอเซ๊ะโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการ
5. นางสาวหทัย ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตะเหลี่ยงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางละออง พร้อมมูลโรงเรียนบ้านศาลาอูมาประธานกรรมการ
2. นางซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นายวิจิตร เพชรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สายโท 2กรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางละออง พร้อมมูลโรงเรียนศาลาอูมาประธานกรรมการ
2. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนซรายอกรรมการ
3. นายวีระเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นายวิจิตร เพชรรัตน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สายโท 2กรรมการ
5. นายประเสริฐ ทองคำโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวีระศักดิ์ เวชโอสถโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นายมะรีเป็ง นิแตโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการ
3. นางนฤมล เมืองกเสมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการ
4. นางมายือนะ หามะโรงเรียนบ้านโตีะเวาะกรรมการ
5. นายวีระเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ เวชโอสถโรงเรียนบ้านร่วมใจประธานกรรมการ
2. นายมะรีเป็ง นิแตโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการ
3. นางนฤมล เมืองกเสมโรงเรียนบ้านกาวะกรรมการ
4. นางมายือนะ หามะโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นายวีระเชษฐ์ เวทมาหะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ ใสสุขโรงเรียนบ้านแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เดิมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ ใสสุขโรงเรียนบ้านแว้งประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เดิมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางวิไล บุญสุวรรณโรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผากรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ แดงขำโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสมเจตน์ ศรีหิรัญโรงเรียนบ้านลูโบ๊ะลือซงประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เชาว์ทองโรงเรียนบ้านสะปอมกรรมการ
3. นายเติม เทพคุมโรงเรียนวัดโบราณสถิตย์กรรมการ
4. นายบุญเลิศ รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านนูโระกรรมการ
5. นายธีรพงศ์ จันทรัตน์โรงเรียนจุฬาภรณ์ 12กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายจักกรี สวัสดีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
3. นายแน่งน้อย เทพศักดิ์โรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางสาวซูใบดะห์ อับดุลลาเตีะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นางสาวฟารีดา เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจักกรี สวัสดีโรงเรียนนิคมพัฒนา 2ประธานกรรมการ
2. นายอนุวัต หะยีวาเงาะโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
3. นางแน่งน้อย เทพศักดิ์โรงเรียนบ้านกรือซอกรรมการ
4. นางสาวซูใบด๊ะห์ อับดุลลาเต๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
5. นางสาวฟารีดา เจ๊ะอิงโรงเรียนบ้านปาดังยอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ แดงขำโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
3. นางนรารัตน์ ปัทมินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
4. นางมัทนา โชติขุนทศโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางจารีพร หวั่นเซ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสิริเพ็ญ รัตนนุกิจโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงศ์ แดงขำโรงเรียนบ้านปะดะดอกรรมการ
3. นางนรารัตน์ ปัทมินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนา 9กรรมการ
4. นางมัทนา โชติขุนทศโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการ
5. นางจารีพร หวั่นเซ่งโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอาภัสภรณ์ บุญพรัดโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เดิมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางพารีดา เจ๊ะนาแวโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางอาภัสภรณ์ บุญพรัดโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์เดิมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นางพารีดา เจ๊ะนาแวโรงเรียนบ้านสากอกรรมการ
4. นางสุนันท์ สายเหล็กโรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางอุษา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านตือมายูประธานกรรมการ
2. นางสาวสะปีน๊ะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
3. นางสาวสมพร พุฒแก้วโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
4. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 กรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษา เฟื่องฟูโรงเรียนบ้านตือมายูประธานกรรมการ
2. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44กรรมการ
3. นางสะปีน๊ะ เจ๊ะมะโรงเรียนบ้านลาแลกรรมการ
4. นางสาวสมพร พุฒแก้วโรงเรียนบ้านสายะกรรมการ
5. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางศิวานันท์ วัฒนาเลิศวินิจโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที 172ประธานกรรมการ
2. นางสารภี วงศ์จันทร์โรงเรียนบ้านละหานกรรมการ
3. นางสาวสุวดี วีรกิติกุลโรงเรียนบ้านรักไทยกรรมการ
4. นางอรอุมา ธรรมประดิษฐ์เทศบาล ๓ (วิมุกตายน)กรรมการ
5. นางสาวนิภาพร เกปันโรงเรียนบ้านปูยูกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางเสาวนีย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านตาบาประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ ดาโอ๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 5กรรมการ
3. นางอรนุช ศรีคำขวัญโรงเรียนบ้านสามแยกกรรมการ
4. นางอริสา บุญรอดโรงเรียนมือบากรรมการ
5. นางวนิดา มาหะมะโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางชินวรรณ เทพพรหมโรงเรียนบ้านสะหริ่งประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา อีแตโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายสมคิด ยียะมูโรงเรียนเทศบาล ๓(วิมุกตายน)กรรมการ
4. นางอินทิรา ทองดวงโรงเรียนบ้านตอแลกรรมการ
5. นางสาวรุ่งฤทัย จริงจิตย์โรงเรียนบ้านลาแลกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสาวกิ่งแก้ว ชิณพงษ์โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)ประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณีต ทองหนักโรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ
3. นางธิวารัตน์ ชูชาติโรงเรียนวัดประชุมชลธารากรรมการ
4. นางมีด๊ะ เจ๊ะดาโอ๊ะโรงเรียนบ้านตือมายูกรรมการ
5. นางรัชฎาภรณ์ ฟังประเสริฐสุขโรงเรียนบ้านน้ำใสกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวศราวดี ลูกจันทร์โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางดวงหทัย เรืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นายสมพร เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสาววีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวศราวดี ลูกจันทร์โรงเรียนเกาะสะท้อนประธานกรรมการ
2. นางดวงหทัย เรืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นายสมพร เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นางสาววีรณา เอียดน้อยโรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางปทุมพรรณ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการ
3. นางพนอจิต วัชราทักษิณโรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
4. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223กรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปทุมพรรณ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านหัวคลองประธานกรรมการ
2. นางสาวสายฝน ไชยสิทธิ์โรงเรียนบ้านศรีพงันกรรมการ
3. นางพนอจิต วัชราทักษิณโรงเรียนวัดโคกมะเฟืองกรรมการ
4. นางพรพิไล ยอดรักโรงเรียนบ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางดวงใจ แดงน้อยโรงเรียนบ้านปอเนาะกรรมการ
2. นางสาวศราวดี ลูกจันทร์โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนกรรมการ
3. นางปทุมพรรณ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านหัวคลองกรรมการ
4. นางวรรณา เทียมเจริญศักดิ์โรงเรียนบ้านซรายอกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายหมัดยะมี บิลแหละบ้านกวาลอซีราประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านโคกงูกรรมการ
3. นายอัสรี หลำบินเสะโรงเรียนบ้านปะลุกากรรมการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวัลลิสา ทองคุปต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44ประธานกรรมการ
2. นางดวงหทัย เรืองสุวรรณ์โรงเรียนบ้านนูโร๊ะกรรมการ
3. นายพชรพงค์ อาจณรงค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44กรรมการ
4. นางนาริน สีแดงโรงเรียนบ้านแว้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายอุมรี เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางโนอาร์ซ๊กิน สันตินราพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นายนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุมรี เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางโนอาร์ซ๊กิน สันตินราพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุมรี เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางโนอาร์ซ๊กิน สันตินราพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุมรี เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางโนอาร์ซ๊กิน สันตินราพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายอุมรี เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางโนอาร์ซ๊กิน สันตินราพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนบ้านกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนบ้านมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ราชแก้วโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านโคกงูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบางขุนทองกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายอุมรี เหมกุสุมาโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางโนอาร์ซีกีน สันตินราพงศ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางนราวรรณ เพชรสังข์โรงเรียนกลูบีกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สัตตะพันธ์โรงเรียนมูโนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ราชแก้วโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านโคกงูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอำไพ ราชแก้วโรงเรียนบ้านบางขุนทองประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ ทองคุปต์โรงเรียนบ้านโคกงูกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สุขไชยโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูรีย๊ะ มะยาซิงโรงเรียนบ้านซรายอประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชนี บอสูโรงเรียนเปาะจีะเต็งกรรมการ
3. นางสุวรรณา มณีแสงโรงเรียนบ้านบางขุนทองกรรมการ
4. นางสาวสุมา พรหมภักดีโรงเรียนบ้านปะลุกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุภาภรณ์ จันทร์เติมโรงเรียนบ้านนูโร๊ะประธานกรรมการ
2. นางธิติมา ธนาวุฒิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองแว้งกรรมการ
3. นางสาวอารีซา บาโดโรงเรียนบ้านฆอเลาะทูวอกรรมการ
4. นางสาวศุภิสรา พรหมดำโรงเรียนบ้านบางขุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูไบด๊ะ อับดุลลาเต๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายสมพร เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นายจรูญ ฤทธิสุนทรโรงเรียนบ้านสากอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวซูไบด๊ะ อับดุลลาเต๊ะโรงเรียนนิคมพัฒนา 10ประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลยา แก้วอุบัติโรงเรียนนิคมพัฒนา 10กรรมการ
3. นายสมพร เวทมาหะโรงเรียนบ้านตาเซะเหนือกรรมการ
4. นายจรูญ ฤทธิสุนทรโรงเรียนสากอกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ปักษธร บุญจุน ๐๘-๙๗๓๕๖๑๑๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]