หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๒ ระหว่าง วันที่ ๒๘ - ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
-
-
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
-
-
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
-
-
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
-
-
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
-
-
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
-
-
7 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
-
-
8 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
-
-
9 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
-
-
10 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
-
-
11 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
-
-
12 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
-
-
13 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
-
-
15 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
-
-
17 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
-
-
19 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
-
-
20 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
-
-
21 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
-
-
22 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
-
-
23 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
-
-
24 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
-
-
25 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
-
-
26 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
-
-
27 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
28 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
29 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
30 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 28 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
31 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
32 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
33 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
34 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
35 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
36 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
37 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
38 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 30 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
39 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
40 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
41 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
42 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก อาคารเฉลิมพระเกียรติ 29 ต.ค. 2557 13.30-16.30
-
43 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
-
-
44 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ปักษธร บุญจุน ๐๘-๙๗๓๕๖๑๑๔
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]