รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้น่ที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1
ระหว่างวันที่ 8 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิยา) 1. เด็กหญิงภูชิสสา  พัฒนภักดี
 
1. นางสาวสีตีคอตีเย๊าะ  แมงกาจิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงธนัญญา  ศักระพันธุ์
 
1. นางงามพิศ  ไชยนาพงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบากง 1. เด็กหญิงกุลภรณ์  พรหมจันทร์
 
1. นางปิยนุช  ศรัทธาทิพย์กุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงฮาซีนา  ศรีคำขลิบ
 
1. นางวิชชุตา  เจ๊ะมุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 1. เด็กหญิงโซเฟีย  มะลี
 
1. นางขวัญสุดา  ซุ้นซิ่ม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงนูรไลลา  เจะมะ
 
1. นางศิริพร  มณีรัตน์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายเนติธร  พรหมชัย
 
1. นางสุดา  ภัทราดุลย์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายปรมี  วัชรีบำรุง
 
1. นายธงชัย  ชูติกาญจน์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้นตาล 1. เด็กหญิงซูเฟีย  ดาราแม
2. เด็กหญิงตัสนีม  สูเร็ง
3. เด็กหญิงอาแอเสาะ  สะมะเต๊ะ
 
1. นายมาหะมัดสาปารี  หะยีมะเซ็ง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยี่งอ 1. เด็กหญิงซาบีณ่า  มะสาแม
2. เด็กหญิงซารีนา  สร้อยสน
3. เด็กหญิงบิสมีลาห์  โต๊ะอีแม
 
1. นายไพรี  ทองเนื้อแข็ง
2. นางจันท์จิรา  ทองเนื้อแข็ง
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงรอฮายู  กามะ
2. เด็กหญิงอามีเนาะ  ยาเต็ง
3. เด็กชายไพศาล  เง๊าะ
 
1. นางสาวสิริกัลยา  โพธิ์พันธ์
2. นางสุนิดา  อุมา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายกฤษฎิพงศ์  ชูชื่น
2. เด็กชายกันตวิชญ์  ปัญญาเถิง
 
1. นางทรงลักษณ์  ปลอดปล้อง
2. นางชญานี  แกล้วสงคราม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนัชมี  กูโน
 
1. นางเจริญพร  สังข์สุวรรณ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1. เด็กชายอานัส  บาโด
 
1. นางสาวกันยา  เจ๊ะมิง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  รัญณุรักษ์
2. เด็กชายปิยวัฒน์  เทพษร
3. เด็กหญิงอาริญา  ธรรมา
 
1. นางปัทมวดี  บือราเฮง
2. นางพรทิพย์  ชนะภัย
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตายา 1. เด็กหญิงซูวัยบะห์  ดอเลาะแม
2. เด็กหญิงนูรฟาซีเกน  อาแว
3. เด็กหญิงอามานี  อาแวแม
 
1. นางสาวดารุณี  ซิมะแซ
2. นางสาวปารีณา  อาแด
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กหญิงนูรยากีน  ดีละ
2. เด็กหญิงอาทิตยา  วาเง๊าะ
3. เด็กหญิงอามีเราะห์  เซียะนะ
 
1. นายนริศ  นิมอ
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิยา) 1. เด็กหญิงพิมลวรรณ  ลาภวงศ์
2. เด็กหญิงฟาตียา  อุเซ็ง
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ยามาแล
 
1. นางบำเพ็ญ  อารยสมัย
2. นางสาวอรัญญา  มากนวล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงนูรมี  สะง๊ะ
2. เด็กหญิงนูรีซา  ดอราวะ
3. เด็กหญิงโนราลีซัน  สาและเมาะ
 
1. นางอาเซียะห์  ดาราแม
2. นางสาวยุวัยดี  หะยีอาแว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงนุสรา  ดิง
2. เด็กชายอาซูวัน  สะอะ
 
1. นายสิทธิศักดิ์   ขวัญดี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงเร๊าะห์มาตีนา  วันทอง
2. เด็กหญิงไซนับ  นิกาเซ็ง
 
1. นางสาวรัตติยา  สะอุ
2. นางสาวกชพรรณ  บุญอินสุข
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 1. นายมูฮัมมัดฮาริ  บากา
2. เด็กชายอับดุลอากีม  เลาะจีนอ
 
1. นางสาวสีลาวาตี  ดือรามะ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กชายมูฮัมหมัด  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายอนัส  ลาเต๊ะ
 
1. นางสาวอลิศรา  สุวรรณกุล
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือแรง 1. เด็กชายอานูวา  ตอกา
2. เด็กชายแวมูหมัดรอฟีดี  แวหามะ
 
1. นางสาวรอฮานิง  เจ๊ะดิง
2. นางสาวรอมือเลาะ  อับดุลเลาะ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายซูไฮมิง  วาเฮง
2. เด็กชายรุสตัน  ลูโล๊ะ
 
1. นางนิการีมะห์  นิน๊ะ
2. นางรุสนา  โต๊ะนากายอ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายมะพีลี  สาเหาะ
2. เด็กชายอิบรอเฮง  มะอูเซ็ง
 
1. นางรุสนา  โต๊ะนากายอ
2. นางนิการีมะห์  สาและ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโดะ 1. เด็กหญิงซอฟียะห์  เจ๊ะโว๊ะ
2. เด็กหญิงซารีมะห์  ยาลา
3. เด็กหญิงฟาซียา  กายุ
4. เด็กหญิงรอฎวา  มาหะมะ
5. เด็กหญิงอัฟณี  วาเลาะ
 
1. นางแวการีมะห์  อดุลภักดิ์
2. นางคอรีเย๊าะ  มะยี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิยา) 1. เด็กหญิงธมณวรรณ  บัวแก้ว
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุหลัน
3. เด็กหญิงมานัล  อาแว
4. เด็กหญิงศิรินาฎ  ใจแผ้ว
5. เด็กหญิงสิรินทิพย์  หลวงชัย
 
1. นางธีรยา  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวอรุณศรี  หลงชู
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงทัศนียา  แม
2. เด็กหญิงนูราซีกีน  โต๊ะดูกู
3. เด็กหญิงนูรุลอิสซัน  มะนุ๊
4. เด็กหญิงฟามี  สามะ
5. เด็กหญิงฮายาตี  อาแว
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
2. นางอริสรา  วิเชียรสมร
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกูยิ 1. เด็กหญิงนูรอาฟีดา  มูซอ
2. เด็กหญิงนูรอีมาน  โต๊ะยามา
3. เด็กหญิงนูรอีมาน  ดาแม
4. เด็กหญิงนููรรีดา  กาเจร์
5. เด็กชายฟิตรี  สูหลง
 
1. นางฟาตีเมาะ  สาแมมะซา
2. นางสาวอารีน่า   เจ๊ะดอเล๊าะ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 1. เด็กหญิงซีตีรอกีเย๊าะ   มะลี
2. เด็กหญิงนูรยานี  มามะ
3. เด็กหญิงนูรียะห์  ลีมอ
4. เด็กหญิงฟารมี  เจ๊าะเง๊าะ
5. เด็กหญิงอาสือมะ  เจ๊ะซู
 
1. นางรอซีตา  มูซอ
2. นางสาวโซเฟีย  ตาเย๊ะ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงกัรตีนี  ยาโงะ
2. เด็กหญิงนัชมีย์  สามะ
3. เด็กหญิงนูรีมะ  สีเดะ
4. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  พรหมอินทร์
5. เด็กหญิงสุไรยา  แปเฮาะฮีเล
 
1. นางแซเด๊าะ  แลรอซา
2. นางอามีนา  มาแลจะนะ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิยา) 1. เด็กหญิงกนกกร  มุสิกะเภอ
2. เด็กชายขวัญชัย  วงทอง
3. เด็กหญิงซัยนับ  ดือราแม
4. เด็กหญิงดาอียะห์  ยีเจ๊ะแว
5. เด็กหญิงนัฐฐา  วิชชานนท์
6. เด็กหญิงนุรมี  อิแมดอกอ
7. เด็กหญิงนูรีซาน  รุ่นรอด
8. เด็กหญิงนูรีซาร์  มะมิง
9. เด็กหญิงนูรีฮัน  ยะหริง
10. เด็กชายปัญญา  อินทร์ถา
11. เด็กชายพิชัย  แดงน้อย
12. เด็กชายภูมิทัศน์  ขวัญปาน
13. เด็กหญิงมันนา  มะลี
14. เด็กชายร่มเกล้า  วินัยเรือง
15. เด็กหญิงศุทธินี  ราชบุญ
16. เด็กหญิงอริสรา  ปาเนาะ
17. เด็กชายอับดุลฮากีม  ดิง
18. เด็กหญิงอัสมา  อินเผือก
19. เด็กหญิงฮายาตี  กือลาตัน
20. เด็กหญิงฮุสนีน  มะสะอาว
 
1. นางสาวสมหมาย  พรอนุวงศ์
2. นางสาวรุจิรา  พ่อค้า
3. นางสีฬิษา  รัตนสุวรรณ
4. นางศิริกาญจน์  จันทร์เล็ก
5. นางจิรวรรณ  มาศสุวรรณ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  มณีประวัติ
 
1. นางสุจิน  กูจิ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหาน 1. เด็กหญิงฮานีฟ  โละมะ
 
1. นางสาวรอซีด๊ะ  เฮ็ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 1. เด็กหญิงฮาฟีซา  ดือราวี
 
1. นางนูรีนา  บือราเฮง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม
2. เด็กชายแทนคุณ  จอนเดิน
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  มณีรัสยากร
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายธนพัฒน์  จุฑามณี
2. เด็กหญิงปรวีร์  สุกใส
 
1. นางสาวจินต์จุฑา  มณีรัสยากร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงซูไฮลา  ดามะ
2. เด็กหญิงต่วนซูไบดะห์  ตูแวบือซา
3. เด็กหญิงต่วนนูรซัยฟะห์  เจะเลาะ
4. เด็กหญิงต่วนนูรฮายาตี  ตูแวบือซา
5. เด็กหญิงนพวรรณ  บุญยัง
6. เด็กหญิงนิอัฟนาน  นิเยะ
7. เด็กหญิงนูรฮาซาณี  บือราเฮงปลูกา
8. เด็กหญิงพาดีละห์  แอสะนิ
9. เด็กหญิงรอบียะห์  เจะเลาะ
10. เด็กหญิงสิรินทร  วรรณวงษ์
11. เด็กหญิงอัสรีนา  จิมะริ
12. เด็กหญิงอารีนี  สือแม
13. เด็กหญิงเกตุกนก  ทองไชยแก้ว
14. เด็กหญิงแวฟาตีฮะห์  เจะเลาะ
15. เด็กหญิงแวฮานีซะห์  สะมะแอ
 
1. นางสุภารัตน์  เรืองสุข
2. นางสาวสุจารี  กาญจนจันทร์
3. นายเด็ดเดี่ยว  สุขวิชัย
4. นางสมจิตร  พูลทรัพย์
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ศรีคุณหลิ่ว
2. เด็กหญิงหมอนอิงค์  จำจด
 
1. นายนรากร  ดำละเอียด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1. เด็กชายอาดีลัน  ดาแม
 
1. นายสมชาย  แก้วประจุุ
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1. เด็กหญิงปรางลดา  คงชำนิ
 
1. นางอุไร  ทองนะ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงกานติมา  จันทรวิศรุต
 
1. นายหะมะ  มะตาเฮ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 1. เด็กหญิงนูไฮซัน  แวกาจิ
 
1. นายสมชาย  แก้วประจุุ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงรอฮายู  กาเซ็ง
 
1. นางสาวซูรยานี  แวหามะ
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปีะบุญ 1. เด็กหญิงอัซราณี  ปาทาน
2. เด็กหญิงอานิส  ตีมุง
 
1. นางสุดา  เล็งฮะ
2. นางนาตาเราะ  ลาโอะ
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1. เด็กหญิงสุรยาณีย์  ยูโซะ
2. เด็กหญิงฮายาตี  แอและละซง
 
1. นางสุนีย์  ดำเนียม
2. นางกุสุมา  เกื้อทอง
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซามีฮะห์  มะลี
2. เด็กหญิงสุปรีดา  วาเงาะ
 
1. นางสาวซูรยานี  แวหามะ
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1. เด็กหญิงซาฟูเราะห์  ยามา
2. เด็กหญิงนุรไอนี  จิเดร์
3. เด็กหญิงรูฮัยมี  ดาแม
 
1. นางฮัสมะห์  สะอีด
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงต่วนคอมเซาะ  ต่วนแว
2. เด็กหญิงวัรดา  บินอุเซ็ง
3. เด็กหญิงโนรไอซะห์  ยะโกะ
 
1. นายศาปมุกติ์  ชินพงษ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กชายมูฮำหมัดอาซิซ  สาแมง
2. เด็กชายวีนัส  ทวีบุญ
3. เด็กชายอนัส  สามะ
 
1. นายนุร์อาซีกีน  เจ๊ะอาแด
2. นายบูรฮานุดดิน  อุสมาน
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1. เด็กชายตรรกวิทย์  ฤทธิวงศ์
 
1. นางสาวปัทมา  นราสมโภชกิจ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายมูหมัดซู  มะแอ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 1. เด็กหญิงพรสุดา  อุบล
 
1. นางสาวนงสภัส  ณ ศรีโต
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 1. เด็กชายสูไลมาน  เปาะเลาะ
 
1. นายรุสลัม  ดงมูซอ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงประภาพันธ์  ไกรกาศ
 
1. นายวัฒนา  ศาสคุณ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กชายฐิติพร  นกเขา
 
1. นางมนธิรา  รักราวี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายอัฟด๊อล  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาบี 1. เด็กหญิงนูรไฮฟา  เจ๊ะมะ
 
1. นางชุลีกร  เงินแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กชายอัฟด๊อล  มะแซ
 
1. นายทวีศักดิ์  รักราวี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 1. เด็กหญิงพรสุดา  อุบล
 
1. นางสาวนงนภัส  ณ ศรีโต
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือแรง 1. เด็กชายรีดูวัน  ดือราแม
 
1. นางสาวต่วนจันทิมา  ตอกอ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงฐิติพร  นกเขา
 
1. นางมนธิรา  รักราวี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1. เด็กชายซอฟวาน  เปาะจิ
2. เด็กหญิงซัจวานี  มือเซาะ
3. เด็กชายซูมีร  สาแล๊ะ
4. เด็กหญิงนูรยัสมิน  แวยูโซ๊ะ
5. เด็กหญิงนูรุลฮูดา  ปูเต๊ะ
6. เด็กหญิงสัญสนี  สือแม
7. เด็กหญิงสุไรดา  สะรีแม
8. เด็กชายอับดุลฮากีม  แวยูโซ๊ะ
9. เด็กชายอับดุลฮากีม  แวแม
10. เด็กชายอาทิชาติ  สาเมาะ
 
1. นางนิภา  แก้วทอง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านรามา 1. เด็กหญิงซาฮาราห์  หะยีสะอิ
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  มะสาแม
3. เด็กหญิงสุไฮลา  บือราเฮง
4. เด็กหญิงอัสนีดา  อีซอ
5. เด็กหญิงอาฟีณา  เจ๊ะอาแว
6. เด็กหญิงฮาสนา  เจ๊ะแว
 
1. นายวรพจน์  สุวรรณพงศ์
2. นางจินตนา  ยอดจันทร์
3. นางนิชนันท์   นะวะกะ
4. นางสาวสี  ศาสกุล
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกตีเต 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  พาลคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทร์ทอง
3. เด็กหญิงชุติมล  บกสวัสดิ์
4. เด็กหญิงดาหลา  ศรีเกรียง
5. เด็กหญิงนฤมล  ตั้งใจ
6. เด็กหญิงพรชนาฎ  จันทร์แก้ว
7. เด็กหญิงพัชรา  นุ่นดี
8. เด็กหญิงอาริสา  อินทสุข
 
1. นายจีรศักดิ์  เทพสุวรรณ
2. นางปราณีต  แก้วพรหมลัด
3. นางสุจิน  เส้งสีแดง
4. นายธนิต  วงษ์น้อย
5. นางรอหานี  สะนิ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปีะบุญ 1. เด็กหญิงต่วนฟาตีเมาะ  อับดุลบุตร
 
1. นายวรุฒิ  บือโต
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงนัสรีน  พันชน
 
1. นางกาญจนา  ดารารัตน์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงกัรตีนี  ยาโอะ
 
1. นางสาวฟารีดา  เจ๊ะมะ
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแปีะบุญ 1. เด็กชายอัฟฟาน  หามะ
 
1. นางนวลสวาท  หงษ์แสงวัฒนา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงนันทิพร  ศรีคุณหลิ่ว
 
1. นางศรีเพ็ญภา  พรหมอ่อน
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  แวดอเลาะ
 
1. นางปิยะกาล  สุหลง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กชายจิตริน  บินหะยีอารง
 
1. นางกาญจนา  ศิลปรัตน์
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฐชานนท์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวปัทมา  นราสมโภชกิจ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1. เด็กหญิงกิฟตินา  มะนอร์
2. เด็กหญิงนาดียา  จารู
 
1. นางสาวอัสหมะ  อำเซาะ
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 1. เด็กชายกูฮาฟิต  ประกอบการคดี
2. เด็กหญิงพานีซา  หามัด
3. เด็กชายฟัรซูวี  มะโซะปะยา
4. เด็กหญิงฟารา  อาแวกือจิ
5. เด็กชายอับดุลรอฟุร  ฆาเรง
6. เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ
 
1. นายมรุพงศ์  ทองแก้ว
2. นางรอกีเยาะ  บินยูโซ๊ะ
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงซัลวา  ยูโซ๊ะ
2. เด็กหญิงซูไฮลา  ปูแล
3. เด็กหญิงพัฎลีนา  โต๊ะกาลี
4. เด็กหญิงฟารีฮาน  อินเผือก
5. เด็กหญิงสีตีัมัรยัม  รอเซ็ง
6. เด็กหญิงอาลีมะห์  ยีเจ๊ะแว
 
1. นางสาวอรัญญา  มากนวล
2. นางสาวสีตีคอตีเย๊าะ  แมงกาจิ
3. นายจิตติ  ศงสภาต
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 1. เด็กหญิงซารีนา  สาและ
2. เด็กหญิงซูไฮนี  สะอุ
3. เด็กหญิงนาดา  ปิ
4. เด็กหญิงนุสรา  ดิง
5. เด็กหญิงนูรีซา  นาแว
6. เด็กชายมะรุสลาม  เจ๊ะบู
7. เด็กชายมูฮำหมัดฟาอีซร์  สาและ
8. เด็กชายรีซูวัน  สะอะ
9. เด็กชายอัฟด๊อล  มะแซ
10. เด็กหญิงโศรยา  หะยีนาแว
 
1. นายสิทธิศักดิ์   ขวัญดี
2. นางสุดา  ปราชญ์นคร
3. นางสาวนูรียา  เจ๊ะฮะ
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนราธิวาส 1. เด็กหญิงกาฟาฟ  เย๊าะ
2. เด็กหญิงซัมสียะห์  สมารา
3. เด็กหญิงตัสลีม  เซง
4. เด็กหญิงนูรฟาติน  อีซอ
5. เด็กหญิงนูรูลซุลฟาร์  อาแว
6. เด็กชายฟากิฮ  บินเจะหลง
7. เด็กชายมูญาฮิด  เจ๊ะเล๊าะ
8. เด็กชายวารีฟ  ดอรอเง๊าะ
9. เด็กชายหะซัน  สุมาลี
10. เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  มะวิง
 
1. นางสาวอลิศรา  สุวรรณกุล
2. นางปัทมา  แวตี
3. นายมามะลาอูดดีน  ดอฆอ
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยะบะ (อุปการวิทยา) 1. เด็กหญิงนูรีซัน  สีรอมา
2. เด็กหญิงฟาติน  ลอนา
3. เด็กหญิงมัรฎียะห์  เพ็ญจิต
 
1. ม.ล.เสาวลักษณ์  ศรีธวัช
2. นางจำเนียร  คงสภาต
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอน 1. เด็กหญิงซูไฮลา  ดาโอะ
2. เด็กชายฮานาฟี  ดาโอะ
3. เด็กหญิงโนร์อารัฟ  บินยูโซะ
 
1. นางฐิตินาถ  วงศ์ชนะ
2. นางสาวจริญญา  เมืองสง
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกาโดะ 1. เด็กหญิงนุรมา  สาระ
2. เด็กหญิงฟิรดาวส์  นุ๊ยาลา
3. เด็กหญิงสุไรยา  ดาโอะ
 
1. นางคอรีเย๊าะ  มะยี
2. นางคอรีเย๊าะ  มะยี
 
83 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กชายมูฮัมหมัดโซฟี  ลาโละซู
2. เด็กชายอับดุลวาเฮต  เจะแน
 
1. นางสาวกูซามิลา  ซือนิ
 
84 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กหญิงนิสรินทร์  มะดีซู
2. เด็กหญิงนูรไลลา  มะดีซู
 
1. นางปวีณา  มะแซ
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 1. เด็กหญิงนูรไอนี  เจะซู
2. เด็กหญิงพรสุดา  อุบล
 
1. นางสาวสอพูรอ  หะยีเจะปูเตะ
 
86 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงชลธร  กาญจนะ
2. เด็กหญิงนภัสกมล  แซ่โก้ย
 
1. นายฟูอารดี  ดอเลาะ
 
87 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลาเมาะ 1. เด็กหญิงนูรีซา  ดอมะ
2. เด็กหญิงฟาซลา  สิเดะ
 
1. นายรีดวน  มาหามะ
2. นางสาวซัลมา  จะแหน
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 1. เด็กชายซอบรี  บาเหม
2. เด็กชายฟากีมี  สามะสุหลง
 
1. นายซูลซุกมาน  หะยีวาเงาะ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1. เด็กชายกัปตัน  ดีรี
2. เด็กชายมูฮำหมัดบูคอรี  นิสายู
3. เด็กชายอัสมัน  ยามาบาลา
 
1. นางรอกีเยาะ  เมาะบูลา
2. นายมะบารี  แมเร๊าะ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีโยะ 1. เด็กชายฟัตฮี  เด็งนิ
2. เด็กชายรุสลัน  เซ็งมิง
3. เด็กชายอารีฟ  อุแม
 
1. นายอับดุลฮากีม  เมาะบูลา
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงดุษฏี  พูลเทพ
2. เด็กหญิงพุทธมาศ  ศาสคุณ
3. เด็กหญิงมลธิรา  เพชร์ดี
4. เด็กหญิงวริศรา  หวังดำ
5. เด็กหญิงสุพิตตา  แดงประสิทธิ์
6. เด็กหญิงอรญา  ทองน้อย
 
1. นางสาวกฤษณา  เอียดเต็ม
2. นางสิริวัฒนา  ยอดจันทร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลูบี 1. เด็กชายซูเปียน  ราซิ
2. เด็กหญิงนูรอัสมะห์  ตาเยะ
3. เด็กหญิงปัตมาวาตี  ฮะดี
 
1. นายสุเมธ  วงศ์ประชุม
2. นางสาวมัสกะห์  มะแซ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1. เด็กหญิงกัสมีรา  สะอิ
2. เด็กหญิงอัซวานี  มะแอ
3. เด็กหญิงโนรฮาซีกีน  เจ๊ะโว๊ะ
 
1. นายแวหะมะ  มามะ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงนายูวา  เจ๊ะอารง
2. เด็กชายรุสตัน  ลูโล๊ะ
3. เด็กหญิงสามียะห์  ยือลาแป
 
1. นางลาตีภ๊ะ  นิเดร์หะ
2. นางสาวฟาร์เรีย  หะยีมะสะ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กชายฐิติพันธ์  บูรณธร
2. เด็กหญิงธาริกา  เพ็งอุบล
3. เด็กชายสุทธิพันธ์  เอนกรัตน์
 
1. นายอาแซ  บินสาแม
2. นางจุรี  ไชยโสม
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. เด็กหญิงซานูรี  ดาโอ๊ะ
2. นางสาวบิสมี  หนิเต๊ะ
3. นางสาวยามีละห์  เจะอีซอ
 
1. นางจรวย  บุญชะนะ
2. นางขวัญชนก  นวลมาก
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. เด็กหญิงยัสมิน  เจะมะอาแซ
2. เด็กหญิงเคาละห์  ดือราแม
3. เด็กหญิงโนร์อามีรา  เจ๊ะแว
 
1. นางจรวย  บุญชะนะ
2. นางขวัญชนก  นวลมาก
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 1. เด็กหญิงบิสมีลาร์  กูโน
2. เด็กหญิงมัรยัม  มะแซ
3. เด็กหญิงมัสฟู  รอมะ
 
1. นางโรจนา  เตะหมัดหมะ
2. นางสาวรอสือนิง  ประกอบการคดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 1. เด็กหญิงคอลีเยาะ  แวตาเยะ
2. เด็กหญิงสูนีตา  สาวา
3. เด็กหญิงอามานี  มะแซ
 
1. นางซารีฟะห์  ดอเลาะ
2. นางชลธิดา  หลงดือรา
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแคนา 1. เด็กชายลุกมาน  อาลี
2. เด็กชายศ็อบรีย์  มะตูแก
3. เด็กชายอาสือมิง  เซะ
 
1. นางศรีสุดา  ดำคล้าย
2. นางสาวณัฐกานต์  จู้ฮกหลี้
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่พญา 1. นายตูแวอัมรัน  ตูแวมะ
2. นายอับดุลเราะห์มาน  เจะแว
3. นายอาซูวัน  สะแลแม
 
1. นางจรวย  บุญชะนะ
2. นางสะอูเดาะ  เจ๊ะโซ๊ะ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำภู 1. เด็กหญิงนูรีดา  บือราเฮง
2. เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ
3. เด็กหญิงโนรฟาซีราห์  เจ๊ะนะ
 
1. นางสิริวัฒนา  ยอดจันทร์
2. นางสาวกฤษณา  เอียดเต็ม
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกโก 1. เด็กหญิงมัรฎียะห์  แยนา
2. เด็กชายมูฮัมหมัดนัสรี  บือราเฮง
3. เด็กหญิงวิญะดา  ดำละเอียด
 
1. นางสาวจิรนันท์  อรชร
2. นางสาวนุรไอนี  มูซอ
 
104 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 1. เด็กหญิงสุพรรณสิลา  นัมคณิสร
 
 
105 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 1. เด็กหญิงกีรติกา  น่วมเปรม
2. เด็กหญิงนัสรีฟา  สาและ
3. เด็กชายบุนยา  เจ๊ะอุบง
 
1. นางสาวสาปียะห์  ยูโซ๊ะ
 
106 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 1. เด็กชายต่วนอิรฟาน  กูมูโด
2. เด็กชายมูฮัมหมัดมิดดีน  เจ๊ะหะ
3. เด็กชายอับดุลสานี  เจ๊ะมะ
 
1. นางพิมพา  มาสิก
2. นางสาวนราภรณ์  สือแม
 
107 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 1. เด็กชายอัมมัร  ลาเต๊ะ
 
1. นางดามารียะ  สินดุกา
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบือเระ 1. เด็กชายนัสรู  โตะแม
 
1. นางสาววาสนา  อะยูยา
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาตันหยง 1. เด็กชายเจะมาฮาดี  อีซอบากอ
 
1. นางสาวศรีลดา  ยัมมี
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาดา 1. เด็กหญิงยาตีมะห์  จือยือแร
 
1. นางสุจิรา  อาบู