ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบาโงปะแต สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาดา สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาตันหยง สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบือเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

หุ่นยนต์
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอาตะบือเระ สพป. นราธิวาส เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ

ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบูเกะบากง สพป. นราธิวาส เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ

ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 87.5 ทอง ชนะเลิศ

ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทอน สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกาโดะ สพป. นราธิวาส เขต 1 82.33 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านมะนังกาหยี สพป. นราธิวาส เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ยะบะ (อุปการวิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบลูกาสนอ สพป. นราธิวาส เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 94.33 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแปีะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลนราธิวาส สพป. นราธิวาส เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านแปีะบุญ สพป. นราธิวาส เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพนาทักษิณ สพป. นราธิวาส เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลาเมาะ สพป. นราธิวาส เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ

คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะโละมีญอ สพป. นราธิวาส เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่พญา สพป. นราธิวาส เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคอลอกาเว สพป. นราธิวาส เขต 1 83.33 ทอง ชนะเลิศ

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดโคกโก สพป. นราธิวาส เขต 1 95.67 ทอง ชนะเลิศ