สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นราธิวาส เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลนราธิวาส 14 0 0 14 14 0 0 0 14
2 บ้านคอลอกาเว 8 0 0 8 8 0 0 0 8
3 บ้านมะนังกาหยี 7 0 0 7 7 0 0 0 7
4 เมืองนราธิวาส 6 0 0 6 6 0 0 0 6
5 บ้านบูเกะบากง 4 0 0 4 4 0 0 0 4
6 บ้านยะบะ(อุปการวิยา) 4 0 0 4 4 0 0 0 4
7 วัดลำภู 4 0 0 4 4 0 0 0 4
8 บ้านบาตูมิตรภาพที่66 3 0 0 3 3 0 0 0 3
9 บ้านพนาทักษิณ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
10 บ้านแปีะบุญ 3 0 0 3 3 0 0 0 3
11 บ้านไร่พญา 3 0 0 3 3 0 0 0 3
12 วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 3 0 0 3 3 0 0 0 3
13 บ้านกาโดะ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
14 บ้านตะโละมีญอ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
15 บ้านบือแรง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
16 บ้านยาบี 2 0 0 2 2 0 0 0 2
17 ประชาวิทย์รังสรรค์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
18 ยะบะ (อุปการวิทยา) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
19 วัดโคกโก 2 0 0 2 2 0 0 0 2
20 ไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
21 ชุมชนบ้านซากอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
22 บ้านกลูบี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
23 บ้านกาเด็ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
24 บ้านกาเยาะมาตี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
25 บ้านกำปงปีแซ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
26 บ้านกูยิ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
27 บ้านค่าย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
28 บ้านดือแยหะยี 1 0 0 1 1 0 0 0 1
29 บ้านตายา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
30 บ้านต้นตาล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
31 บ้านทอน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
32 บ้านทำเนียบ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
33 บ้านนาดา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
34 บ้านบริจ๊ะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
35 บ้านบลูกาสนอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
36 บ้านบากง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
37 บ้านบาโงปะแต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
38 บ้านบือเระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
39 บ้านปะลุกาแปเราะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
40 บ้านยี่งอ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
41 บ้านรามา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
42 บ้านละหาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
43 บ้านลาเมาะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
44 บ้านลุโบะบายะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
45 บ้านลุโบะปาเระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
46 บ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
47 บ้านอาตะบือเระ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 บ้านอีโยะ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 บ้านแคนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 บ้านโคกตีเต 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 เขาตันหยง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 เทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 110 0 0 110 110 0 0 0 110