หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นราธิวาส เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 14 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
2 โรงเรียนบ้านคอลอกาเว 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
3 โรงเรียนบ้านมะนังกาหยี 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
4 โรงเรียนเมืองนราธิวาส 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
5 โรงเรียนบ้านบูเกะบากง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
6 โรงเรียนบ้านยะบะ(อุปการวิยา) 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
7 โรงเรียนวัดลำภู 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
8 โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่66 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
9 โรงเรียนบ้านพนาทักษิณ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
10 โรงเรียนบ้านแปีะบุญ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนบ้านไร่พญา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
12 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
13 โรงเรียนบ้านกาโดะ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
14 โรงเรียนบ้านตะโละมีญอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
15 โรงเรียนบ้านบือแรง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนบ้านยาบี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนประชาวิทย์รังสรรค์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
18 โรงเรียนยะบะ (อุปการวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
19 โรงเรียนวัดโคกโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
20 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บ้านใหม่) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
21 โรงเรียนชุมชนบ้านซากอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
22 โรงเรียนบ้านกลูบี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
23 โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
24 โรงเรียนบ้านกาเยาะมาตี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
25 โรงเรียนบ้านกำปงปีแซ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
26 โรงเรียนบ้านกูยิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
27 โรงเรียนบ้านค่าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
28 โรงเรียนบ้านดือแยหะยี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
29 โรงเรียนบ้านตายา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
30 โรงเรียนบ้านต้นตาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
31 โรงเรียนบ้านทอน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
32 โรงเรียนบ้านทำเนียบ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
33 โรงเรียนบ้านนาดา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
34 โรงเรียนบ้านบริจ๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
35 โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
36 โรงเรียนบ้านบากง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
37 โรงเรียนบ้านบาโงปะแต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
38 โรงเรียนบ้านบือเระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนบ้านปะลุกาแปเราะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
40 โรงเรียนบ้านยี่งอ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
41 โรงเรียนบ้านรามา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านละหาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
43 โรงเรียนบ้านลาเมาะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
44 โรงเรียนบ้านลุโบะบายะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
45 โรงเรียนบ้านลุโบะปาเระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
46 โรงเรียนบ้านลูโบะดาโต๊ะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
47 โรงเรียนบ้านอาตะบือเระ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
48 โรงเรียนบ้านอีโยะ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
49 โรงเรียนบ้านแคนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
50 โรงเรียนบ้านโคกตีเต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
51 โรงเรียนเขาตันหยง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
52 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกำปงตาโก๊ะ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบของเขตพื้นที่ นางสาวสุภา นามะสนธิ โทร.089-8765034 E-Mail : jeednama500@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]