รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อำภอจุฬาภรณ์
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักขะนาม
 
1. นางมาลี  ขาวอ่อน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลม 1. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ขวดทอง
 
1. นางณัฐนิชา  อินทนะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงวริศรา  คงนุ่ม
 
1. นางสะภู  แจ้งจุล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางด้วน 1. เด็กหญิงชญานิศ  ชูสุข
 
1. นางถาวร  แดงเอียด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวพัชรีภรณ์   เดชชู
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายวุฒิภัทร  จันทมาศ
 
1. นางจีรา  ชูแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 1. เด็กหญิงเกศินี   แสงชาตรี
 
1. นางลัดดา  ชัยเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วเมือง
 
1. นางสาวโสภา  แสนทองแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์   คงอินทร์
2. เด็กชายยุทธพิชัย   เพ็งเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอภิชญา   หนูสาย
 
1. นางสายพิมพ์  แกล้วทนงค์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ 1. เด็กหญิงกฤษฎาภรณ์  จาภัยวัง
2. เด็กหญิงอัญชลีกร  ขุนราม
 
1. นางสาวบงกช  ศักดิ์ศรี
2. นางสาวพัชรี  ทองรอด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สนทะมิโน
2. นางสาวนุจรินทร์  อนันต์ทชน
 
1. นางสมร  สว่างจันทร์
2. นางธรรมนูญ  เดชสุวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพมงคล 1. เด็กชายธีรภัทร  เวชพิทักษ์
 
1. นางจิราพร  ทองยอด
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอยกัน 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   ฉ้งทับ
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติ๊บสะเกตุ
3. เด็กชายเอกลักษณ์  แซ่ตั้น
 
1. นางอารี  ศรีอ่อน
2. นางถาวร  หนูสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หิรัญธานี
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เอียดแก้ว
3. เด็กหญิงผาณิตนิภา  บุญเกื้อ
 
1. นางรัชนก  บุญทองแก้ว
2. นางประคอง  มากคง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กหญิงพรศิวพัฒน์  ตรีแก้ว
2. เด็กหญิงวรรณภา  สุขสงวน
3. เด็กหญิงสุวิตรี  เกิดหนู
 
1. นางสาวจุฑาทิพ์  แก้วช่วย
2. นางสาวน้ำฝน  ณ นุวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนเกย 1. เด็กหญิงทิพากร  สังขาล
2. เด็กหญิงมลธิชา  โกศัยสุข
 
1. นางสาวสลินกาญจน์  สามพิมพ์
2. นางอุบลรัตน์  ชูแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นายปภาวิชญ์   อ่อนเกตุพล
2. นายศราวุฒิ  แก้วปาน
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  นวลช่วย
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงกิตติกา  บุญมี
 
1. นางสุคนฑา  คงทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงสุจิตรา  มิตรปล้อง
 
1. นางอรนุช  พรหมรัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายธวัชชัย  ขุนคลัง
 
1. นายสุนทร  เพชรแก้ว
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงภัทรศิริ  เกื้อสังข์
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองใสพร
3. เด็กหญิงศศิวิมล  เสนแก้ว
 
1. นายสุรินทร์  เกื้อสังข์
2. นางสุภาพร  ขำตรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายวิชธวินท์  จันทร์คง
2. เด็กหญิงเกตน์นิภา  นทีนาถ
3. นางสาวแก้วตา  ม้าแก้ว
 
1. นางสาวโสภิดา  เพชรสุวรรณ
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กชายจิรพัชร์  นาคปาน
2. เด็กชายศรนรินทร์  จิตรศิริ
3. เด็กชายอภิราม  เกื้อกูล
 
1. นายกรีฑา  สามพิมพ์
2. นายธัชชา  สามพิมพ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  ศรีสุข
2. เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทน
3. เด็กชายอาทิตย์  รูปขันธ์
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
2. นายวานิช  ใหม่อ่อน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกาะจาก 1. เด็กชายธีรภัทร   แต้มเติม
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์   อินทร์จันทร์
3. เด็กชายเก่งกล้า  เกตุประกอบ
 
1. นางประไพพรรณ   บัวเพชร
2. นายพิเชษฐ์  เพ็งจันทร์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเชียร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประทุมทอง
2. เด็กชายสุรศักดิ์   หนูเล็ก
3. เด็กชายหัสวรรษ  สนมน้อย
 
1. นายธิติพงศ์  เหมทานนท์
2. นางสุวรรณา  โชติทอง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. เด็กชายธนทัต  เสนปาน
2. เด็กชายวชิราวุธ  สังข์สิงห์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษ์เมือง
 
1. นางสาวพรวิภา  สุขศรีเมือง
2. นางสาวประทิว  มีเสน
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนา 1. เด็กหญิงปิยนุช   สินโทวงศ์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ   จุลเรือง
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ลิ่มชา
 
1. นางศิรดา  รอดเกลี้ยง
2. นางสาววรรณวนัช  ราชรักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัศนาวลัย 1. เด็กชายนนธวัฒชัย  เมืองประทับ
2. เด็กชายยศกร  อนุกูล
 
1. นายอนุพงศ์  เกษตรสุนทร
2. นางสาวศิริพร  คงจ้อย
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกสูง 1. เด็กหญิงชลวารี  ชุมทอง
2. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์แก้ว
 
1. นายศิริศักดิ์  แตงอ่อน
2. นางสาวณปภัช  คุปต์กาญจนากุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 92.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายปิรัญช์  มะหมีน
2. เด็กชายภูวฤทธิ์  เหล็มปาน
 
1. นายสุรินทร์  นาสิน
2. นางสาวศิริวรรณ  วีระนันทสิน
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกทราย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมทองแก้ว
2. เด็กชายเอกพงษ์  ศิลาพรหม
 
1. นางศิริพร  รัตนพงษ์
2. นางโชติกา  จันทร์แก้ว
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายมินธดา  แคเขียว
2. เด็กชายเกริกพล  หนูเจริญ
 
1. นายสุเทพ  นิติไชย
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนชะลิก 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกิดเกลี้ยง
2. เด็กชายศักรินทร์  สิทธิกุล
 
1. นายประสิทธิ์  จันทร์ปาน
2. นายบุญจิง  คงแก้ว
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายวรากร  ธรรมศิริ
2. เด็กชายวศิน  บุญนุวงค์
 
1. นางสาวเพ็ญลักษณ์  พลเกษตร
2. นายวานิช  ใหม่อ่อน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกชกร  ทองคำแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองเทพ
3. เด็กหญิงภารดี  จันมูณี
4. เด็กหญิงอัยรินทร์  พูลตะโหนด
5. เด็กหญิงอัยเรศ  พูลตะโหนด
 
1. นางสาวอรวรรณ  แก้วพรหม
2. นายกวีวัฒน์  คงพงศา
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  จีนดำ
3. เด็กหญิงธิดาภรณ์  เปลี่ยวปลอด
4. เด็กหญิงนริศา  เกื้อเอียด
5. เด็กหญิงนุศรา  สุขศรีนวล
 
1. นางทัศวลี  ทิพย์มาศ
2. นางสาวนงนาฎ  หวั่นซ่วน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   บรรจงเกื้อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ชูขำ
3. เด็กหญิงวัลภา  ชูขำ
4. เด็กหญิงศศิวิมล  มีสินธุ์
5. เด็กหญิงอาภัสรา  ชัยโชติ
 
1. นางพิมพ์ยุพา  พรหมดวง
2. นางขวัญหทัย  มณีวงศ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กชายกษิดิ์วรรธน์   ณ แก้ว
2. เด็กหญิงถวัลยา   สิงไกร
3. เด็กชายธีรพงค์   คงแก้ว
4. เด็กหญิงสุพรรษา   เดชเกิด
5. เด็กชายอรรถกร   ขุนบุญจันทร์
 
1. นางณษรา   ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์   มีเสน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงดาราวรรณ   เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   เดชเกิด
3. เด็กหญิงปณิตา   ชูแก้ว
4. เด็กหญิงปวีณา   เรืองคง
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์   คงแก้ว
 
1. นางณษรา  ยินเจริญ
2. นางสุคนธ์   มีเสน
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กหญิงกีรติกา  รัตนพันธ์
2. นางสาวกุลญานันท์  พิเคราะห์
3. เด็กชายนิธิพัฒน์  พิเคราะห์
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยี่มี
5. เด็กหญิงสโรชา  พิเคราะห์
 
1. นายสุบิน  นาคปลัด
2. นางสาวกนกวรรณ  เกิดคำ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หัสรังษี
2. เด็กหญิงนฤชา  ขุนชำนาญ
3. เด็กหญิงพัชราภา  นิลอนันต์
4. เด็กชายสายฟ้า  มากแก้ว
5. เด็กหญิงอลิสรา  คำขุนนุ้ย
 
1. นายศราวุธ  ก้งเส้ง
2. นางมาริณี  รัตนะโช
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กชายจิตรภานุ  คงแดง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองคำ
3. เด็กหญิงชลิตา  ชื่นกลิ่น
4. เด็กชายณัฐพงศ์  เพ็งชัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองนุ่น
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  คงกลับ
7. เด็กหญิงบุริมนาถ  ศรีสุขใส
8. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดำชุม
9. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  จิตธรรมรูณ
10. เด็กชายพีรวัฒน์  ภักดีรัตน์
11. เด็กหญิงภัศรา  นาคปลัด
12. เด็กหญิงมัทนาวดี  จรดำ
13. เด็กหญิงรัตติยากร  ทองปานดี
14. เด็กชายศักดิ์ชัย  เสนแก้ว
15. เด็กหญิงศิริประภา  เกตุทอง
16. เด็กหญิงศุวลักษณ์  สายนาค
17. เด็กหญิงสิรินยา  เพ็งชัย
18. เด็กหญิงสุตาภัทร  ทองบ้านนา
19. เด็กหญิงสุทธิสา  สายชลเชี่ยว
20. เด็กหญิงหัสดา  ภักดีรัตน์
 
1. นางสมศรี  ประมุข
2. นางสาวกุหลาบ  ศรีทองนุ่น
3. นางสาวนฤมล  ภิรมย์รักษ์
4. นางวรางคณางค์  ขุนหนู
5. นางพรรณี  นาคปลัด
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันธ์คง
2. เด็กชายกรวิชญ์  มีเสน
3. เด็กชายกอบชัย  พลอาจ
4. เด็กหญิงจตุพร  หวานทอง
5. เด็กชายจารุพงษ์  หวานทอง
6. เด็กหญิงชนนี  เพชรแก้ว
7. เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงตรง
8. เด็กหญิงณิชกานต์  กรุณกิจ
9. เด็กหญิงดวงกมล  ไข่ทองแก้ว
10. เด็กชายทนงศักดิ์  ขุนรักษ์
11. เด็กชายนิพัทธ์  ทุ่มนวล
12. เด็กชายพนาวรรณ  ศิรินุพงศ์
13. เด็กหญิงวรรณพร  ปลีกหนู
14. เด็กหญิงวาสนา  เกตุจันทร์
15. เด็กหญิงศิริภัทร  ฤทธิชัย
16. เด็กชายศิริยศ  ฤทธิชัย
17. เด็กชายสิทธิโชค  เพ็งชัย
18. เด็กหญิงสุชาวดี  วุธิรักษ์
19. เด็กชายอัฐพล  เมฆขำ
20. เด็กชายโกสินทร์  ศรีสังข์
 
1. นายประพันธ์  ยังช่วย
2. นายรสธศักดิ์  นภากุล
3. นายศุภมิตร  วรรณเปรม
4. นายอดุลย์  ไชยเดช
5. นายชำนาญ  มณีพันธ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 1. เด็กหญิงนิชาภา  นุ่นเก็ต
 
1. นางมยุรี  รัตนพันธุ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงศศินาฎ  ขรัวทองเขียว
 
1. นางสาววันวิสา  ดารากัย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชูดวง
 
1. นางสุภาณี  ตันเฉลิม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ย่องนุ่น
2. เด็กชายธนกร  อักษรเงิน
 
1. นางจรูญศรี  ขุนทอง
2. นางเสาวณี  ไกรแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงธวัลย์รัตน์  ศรีทันเดช
2. เด็กชายพสิษฐ์  พฤกษา
 
1. นางวิไล  คงทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กชายกิตติธัช  ภูเต่าทอง
2. เด็กหญิงสุนิสา  บุรีศรี
 
1. นางรัชนี  ไทยราช
2. นางวรรณภา  จันทวดี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เพ็ชรทอง
2. เด็กหญิงชญานันท์  ชุมคง
3. เด็กหญิงณัฏฐา  เกื้อนุ้ย
4. เด็กหญิงทักษะมาศ  จิตพิทักษ์
5. เด็กหญิงธันยพร  บุญเกิด
6. เด็กหญิงนายิกา  ช่อสม
7. เด็กหญิงปวีณสุดา  อ้นทอง
8. เด็กหญิงปุญญิศา  ใจซื่อดี
9. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  นรสิงห์
10. เด็กหญิงเมษา  อินทร์เต
 
1. นางส่องแสง  คัมภิรานนท์
2. นางปานจันท์  คงแก้ว
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 1. เด็กหญิงกรรณฐิมา  ไชรักษา
2. เด็กหญิงชนันท์รัตน์  จุดสำอางค์
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  รัตนบุรี
4. เด็กหญิงปรารถนา  ทรัพย์มาก
5. เด็กหญิงรมิดาดีน  ทองคำเสก
6. เด็กหญิงรรรรรร  ภูษารัตนวงศ์
7. เด็กหญิงรวิชา  พาหละ
8. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  ไข่แก้ว
9. เด็กหญิงวนิศรา  สมจิตร
10. เด็กหญิงศลิษา  ปลอดเกิด
11. เด็กหญิงสุขิตา  หัสตุด
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  มิ่งวัน
13. เด็กหญิงอรณิชา  สกุณา
14. เด็กหญิงอรวรรณ  สุขงาม
15. เด็กหญิงอริสา  แจกจันทร์
 
1. นางสุริสา  ทองเพชร
2. นายณรงค์  ช้างกลาง
3. นางสุรีรัตน์  ช่วยชู
4. นางไพฑูรย์  คงทน
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ทองน้ำแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมน   ศรีกฤษ
3. เด็กหญิงนิชชาวัลย์   พริกสุข
4. เด็กหญิงพรพรรณ   เกื้อกูล
5. เด็กชายพรรณกร  เพ็ชรคง
6. เด็กหญิงภูษณิตา   สังข์ทอง
7. เด็กหญิงวิภาวี  แมนหนู
8. เด็กหญิงวิลากุล  สุวรรณชาตรี
9. เด็กชายศตวรรษ  แก่นแก้ว
10. เด็กหญิงศศิธร  สงศิริ
11. เด็กหญิงสิตานัน  แข็งแรง
12. เด็กหญิงสุนิษา   ด้วงวงศ์
13. เด็กหญิงอังควิภา  มณีเสวต
14. เด็กหญิงเบญจรักษ์  ใจเรือง
15. เด็กชายเสกสรร  มิ่งโอโล
 
1. นางนิโลบล   หนูแจ่ม
2. นายวินัย   มีชัย
3. นางภัทรานิษฐ์  สุขศรีเมือง
4. นางสุกรีฑา  แสงรุ่ง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายพัชรพล   วุฒิสังข์
2. เด็กชายพิริยะพล   เมืองจันทร์
 
1. นายจารึก  แป้นเหลือ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กชายกันตพงษ์  ปานแก้ว
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงรุ้งนภัฏ  พรหมนุ้ย
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 1. นายอติชาติ  เถาว์ราม
 
1. นางสิริรัตน์  มีหิ้น
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงจุฑาวลี  กลับแป้น
 
1. นางสุกัลยา  ภักดีเจริญ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายวงษ์วรชาติ  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ช่วยทอง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกื้อ
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. นางสาวปภัสรา  จันทวิโรจน์
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นายติณณภพ  บุตรทองดี
 
1. นางพรรณี  หนูทอง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 1. เด็กหญิงมนัชญา   สังข์ทอง
2. เด็กหญิงยุพาพิน   จันทร์ดำ
 
1. นางจำเนียร   ทองบุญยัง
2. นายโสภณ  ดำพิน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายฐิติกร  เพชรศรีจัน
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สุขทอง
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางอรุณ  บุรีภักดี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กชายปฎิมากรณ์  ชูเชิด
2. เด็กหญิงแพรพิลัย  เจือบุญ
 
1. นางสุวรรณา  มีศรี
2. นางสาวสิริพร  พรหมประสาท
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางพระ 1. เด็กหญิงนุชฎารัตน์  แดงบรรจง
 
1. นางรัตนา  ช่วยนาเขตร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายกันตวัฒน์  เพชรสุวรรณ
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  สืบสาย
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ฤทธิ์มนตรี
 
1. นายประสิทธิ์  มุขมณเฑียร
2. นางอาภรณ์  เรืองนาค
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางแรด 1. เด็กหญิงธนพร  บุญพาฤทธิ์
2. เด็กหญิงนันทิพร  คงไกร
3. เด็กชายอาทิตย์  เหลือแหล่
 
1. นายสุเชษฐ์  ภูมิเดช
2. นางปราณีต  ดีเจย
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปลายสระ 1. นายจักรกริน  เกตุแดง
2. เด็กชายทัตพงค์  ชูดวง
3. นายพีรพัฒน์  รอดบัวทอง
 
1. นายสุนทรีย์  มูสิเกิด
2. นางฉัตราภรณ์  ช่วยเรือง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายอนุภิชญ์  เขียวบม
 
1. นายนิคม  ชูศรี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายรัชพล  เลิศทองคำ
 
1. นายนิคม  ชูศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 1. เด็กชายธนพล  วงศ์เมือง
 
1. นายสุรพงศ์  ไชยสุวรรณ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มากเอียด
 
1. นายนิคม  ชูศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 1. เด็กหญิงปภัสสร  ใจห้าว
 
1. นายบุญธรรม  คงกิ่ง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กหญิงเจนจิรา  ยศมาก
 
1. นายนิคม  ชูศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 1. เด็กหญิงสุพรรษา   เพชรสำรวม
 
1. นายบัญชา   พูนพนัง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นรสิงห์
 
1. นายอุษา  นาคกรด
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 1. เด็กชายคามิน  คงตุก
 
1. นางสาวเรณู  แคล้วคลาด
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 1. เด็กหญิงนุจรีย์  ทรายอ่อน
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเสนา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ห้องเส้ง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ห้องเส้ง
3. เด็กหญิงจีรภัทร  แถมเดช
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ช่วยสงเคราะห์
5. เด็กชายณรงค์ฤทธ์  ปรางอ่อน
6. เด็กหญิงณัฐพร  แถมเดช
7. เด็กชายณัฐพล  ผลถึง
8. เด็กหญิงณัฐรดา  อินทร์พรหม
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  เหมทานนท์
10. เด็กหญิงดวงธิดา  หนูพริบตา
11. เด็กหญิงธิดาพร  ที่รัก
12. เด็กหญิงนิชานันท์  พรหมณะ
13. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วคลองน้อย
14. เด็กชายภัสนุพงค์  เทพบุรี
15. เด็กหญิงรินรดี  พรหมณะ
16. เด็กหญิงศันศนีย์  ปลอดจินดา
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  เสือทอง
18. เด็กชายอดิศร  มาศสุข
19. เด็กหญิงอภัสรา  เอกวิหก
20. เด็กหญิงเนตรชนก  พันธ์รังษี
 
1. นายวรพล  โลหะ
2. นางวรรณพร  รัตนะ
3. นางสาววรรณิภา  บัวจันทร์
4. นางสาวอมรรัตน์  ไทรทองคำ
5. นางสาวนิรมล  คงบางปอ
6. นางสาวสุภาภรณ์  บุญสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นางพัชรินทร์  มากสุข
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายธนกฤต  ทองส่งแสง
 
1. นายประพนธ์  อัฒจักร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แย้มอิ่ม
 
1. นายนรานันทน์  จันทร์แก้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กชายอนุวัฒน์   ตะวัน
 
1. นางพรทิพย์   ใหม่อ่อน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงเมษา  ณ นคร
 
1. นางสาวจินตรัตน์  เทพรัตน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุมแป 1. เด็กชายจีรพัฒน์  เสือด้วง
 
1. นางสาวสุจิตรา  ช่วยรักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนเงิน 1. เด็กหญิงอรประภัทร์  เกษสุวรรณ์
 
1. นางสมสิริ  ชัยทองรักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เกาไสยานนท์
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงเมษา  ณ นคร
 
1. นางสาวจินตรัตน์  เทพรัตน์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กชายเกรียงไกร  รอดเกตุ
 
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 1. เด็กหญิงณัฐฐา  กลับกลาย
 
1. นางพัชรี  ยอดระบำ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  เกาไสยานนท์
 
1. นางบุญญา  รักษ์ประทุม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลวงครูวิทยา 1. เด็กหญิงปิยณัฐ  ศักดิ์ณรงค์
 
1. นางพเยาว์  โทวรรณจะ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวเกิด
3. เด็กหญิงกัณฐิกา  พรหมพิมาย
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร
5. เด็กชายชัยนันท์  หนูทอง
6. เด็กชายธนวัฒน์  ชูเสน
7. เด็กหญิงธนัชพร  สังสินไชย
8. เด็กชายธนากร  ส่งเกิด
9. เด็กหญิงธวัลวัตน์  คงหนุ้ย
10. เด็กหญิงธันวรา  จันสังข์
11. เด็กหญิงนภัสสร  แขวงบุรี
12. เด็กหญิงนัฐพร  แก้วน้อย
13. เด็กหญิงนุชิตา  ประกิ่ง
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวเกิด
15. เด็กชายปฏิภาน  ชัยเดช
16. เด็กหญิงประภาวดี  อินปัน
17. เด็กหญิงประวีณา  อินปัน
18. เด็กหญิงปัณฑ์นรี  ขำตรี
19. เด็กหญิงปัทมาพร  สงสม
20. เด็กชายปิยะพงษ์  เพชรหนองชุม
21. เด็กหญิงพรทิพย์  หนูศรี
22. เด็กหญิงพลอยไพลิน  แสงรักษ์
23. เด็กหญิงพิมผกา  สังสินไชย
24. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขช่วย
25. เด็กชายภานุวัฒน์  บุญชูดำ
26. เด็กชายภูริช  จิ้วซิว
27. เด็กชายภูริพัตร  สระทอง
28. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงบุญคง
29. เด็กชายราชวัตร  เดือนแจ่ม
30. เด็กหญิงลักษมณ  วงษ์เสนา
31. เด็กหญิงวิชิตา  มณี
32. เด็กหญิงศศิภา  ปานบัว
33. เด็กชายศักดิ์ชาย  บัวทอง
34. เด็กหญิงศันศนีย์  สุขช่วย
35. เด็กชายสรสิช  ศักดิเศรษฐ์
36. เด็กชายสารวัตร  หนูสงค์
37. เด็กชายอณัชฌา  คงเอียด
38. เด็กหญิงอติพร  เกตุรัตน์
39. เด็กหญิงออมสิน  ชนิดนอก
40. เด็กหญิงแสงตะวัน  เอียดแก้ว
 
1. นางสาววิมลกานต์  เอียดแก้ว
2. นางฐานียา  ช่วยคล้าย
3. นายมณี  หอยเอียด
4. นางกรีธา  สุนทรชัยนุกุล
5. นายภีรเชื้อ  น้ำแก้ว
6. นางนิภาพรรณ  ศรีสว่าง
7. นางวนิดา  ยัังช่วย
8. นายสุภาพ  ใหม่พุ่ม
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แป้นทอง
2. เด็กหญิงนิตยา  ชูจันทร์
3. เด็กชายนิติภูมิ  เรืองโรจน์
4. เด็กหญิงมณฑิตา  ฝอยทอง
5. เด็กหญิงวิรุฬรัตน์  รักมาก
6. เด็กชายศรพิชัย  หนูขาว
7. เด็กชายศิริชัย  เกษตรสมบูรณ์
8. เด็กชายเอกภพ  ดิษขนาน
 
1. นางสร้อยนภา  ชูโฉม
2. นางเพ็ญศรี  นิ่มนวล
3. นางไสว  ไตรบุญ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 1. เด็กหญิงกฤษญา  เนียมเกลี้ยง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชูเอียด
3. เด็กหญิงธาวินี  อินอักษร
4. เด็กหญิงบุษยมาศ  รัตนมาศ
5. เด็กหญิงวริสา  สุขแก้ว
6. เด็กหญิงอภิชญา  เรืองสุวรรณ
 
1. นางจิรา  จันทร์สุข
2. นางเบญจมาศ  อนุดวง
3. นายสมปอง  หนูเนียม
4. นายอุษา  นาคกรด
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กหญิงชลธิชา   เพชรรัตน์
2. เด็กหญิงญานิศา   เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงฐานิกา    ทองรัตน์
4. เด็กหญิงณัฏฐิตา   อิ่มยิ้ม
5. เด็กหญิงปรางทิพย์   เพชรสังข์
6. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์   ศรีสูงเนิน
7. เด็กหญิงวราลี   ชูสุวรรณ์
8. เด็กหญิงสิริกัลยา   เกตุรักษ์
 
1. นายณัฐภาคิน   อานนท์
2. นางสารภี  ไชยเดช
3. นางสาวนิภารัตน์  ศรีหนู
4. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณนุกูล
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองนนทรี 1. เด็กชายชยานนท์  แก้วทอง
2. เด็กหญิงชลธิดา  เพชรรัตน์
3. เด็กหญิงญานิศา   เกิดแก้ว
4. เด็กหญิงฐานิกา   ทองรัตน์
5. เด็กหญิงณัฏฐิตา   อิ่มยิ้ม
6. เด็กชายทศพล  ศรีวงค์แวว
7. เด็กหญิงปรางทิพย์   เพชรสังข์
8. เด็กหญิงพิมพิสุทธิ์   ศรีสูงเนิน
9. เด็กหญิงวราลี   ชูสุวรรณ์
10. เด็กชายวิศรุต  ภักดีรัตน์
11. เด็กหญิงสิริกัลยา   เกตุรักษ์
12. เด็กชายอทิตกร  ช่วยเพชร
 
1. นายณัฐภาคิน   อานนท์
2. นางวิไลพร  นาบุญ
3. นายจำเรียง  คงแก้ว
4. นางสาวนิภารัตน์  ศรีหนู
5. นางสารภี  ไชยเดช
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 1. เด็กชายกิฐติเดช  คงคานนท์
2. เด็กชายบุญเกียรติ  รอดเรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงวสุธิดา  เจือบุญ
4. เด็กชายอนุวัฒน์  คงคานนท์
5. เด็กชายเตชวิทย์  เณรานนท์
 
1. นายเจริญ  คงเทพ
2. นายวัชรินทร์  เนาว์สุวรรณ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายคณากร  จันทร์ช่วย
 
1. MissฺBernadette  M.bacarro
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชะอวด 1. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โกศล
 
1. Mr.NJEMSE LESLY  NJIANJUS
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 1. เด็กหญิงรจนา  ขุนณรงค์
 
1. นางอนงค์  ทรัพย์มี
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวาริน
 
1. MissIrene Cayas  Natindim
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 1. เด็กชายทชภณ  รอดพันชู
 
1. นางสาวอนุสรา  มาลีซัน
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายโรนัล จู๊ด  คัมโพส
 
1. MissJenet  U.Yacap
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายอนุชา   สมยินดี
 
1. นางพิมมณี   เชาวลิต
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 1. เด็กชายวินธาร์ดา   มาร์ติน
 
1. MissMyrna  Bayading
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. นายอนุชา  สมยินดี
 
1. นางนฤมล   ชายทอง
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 1. เด็กชายนิรวิทย์  สิ่งประสงค์
2. เด็กชายรติพงค์  บุญมาศ
 
1. นางอารีรัตน์  ช่วยนุ่ม
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายธนพัฒน์  รักช้าง
2. เด็กชายนิติพัฒน์  ไชยมุติ
3. เด็กชายพรชัย  ดูเรืองรัมย์
4. เด็กชายพีระศักดิ์  ชุมเกตุ
5. เด็กชายรพีพัฒน์  รักช้าง
6. เด็กชายวิวิทธ์พล  ช่วยแก้ว
 
1. นายสุเทพ  นิติไชย
2. นายประสิทธิ์  รัตนพงค์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วบุตร
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ปลอดอินทร์
3. เด็กชายนลธวัช  นกคง
4. เด็กชายปรีชา  จันทร์นวล
5. เด็กชายปวริศ  ทองแก้ว
6. เด็กชายสิงหราช  ชุมทอง
 
1. นายบุญส่ง  ศรีเพิ่ม
2. นางลัดดาวัลย์  มะลิเผือก
3. นายยงยุทธ  ลิจ้วน
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กชายกิตติธัช    ธรรมิกากุล
2. เด็กชายจักรพงศ์   ฉิมวงศ์
3. เด็กชายจักรภัทร   แก้วศรีจันทร์
4. เด็กชายธนวัฒน์   โมกขจันทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  สุขโข
6. เด็กชายพัชรพงศ์    ชูโชติ
7. เด็กชายวุฒิชัย    เต่งภู่
8. เด็กชายอดิศร   พาชีรักษ์
 
1. นายพิมล   ชายทอง
2. นางนฤมล   ชายทอง
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวเกิด
3. เด็กหญิงธนัชพร  สังสินไชย
4. เด็กหญิงนุชิตา  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงปัณฑ์นรี  ขำตรี
6. เด็กหญิงพรทิพย์  หนูศรี
7. เด็กชายภูริช  จิ้วซิว
8. เด็กหญิงวิชิตา  มุณี
9. เด็กหญิงอติพร  เกตุรัตน์
10. เด็กชายอัณฐมา  คงเอียด
 
1. นายสุภาพ  ใหม่พุ่ม
2. นายมณี  หอยเอียด
3. นางอาภรณ์  เพ็ญตระการ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงกันต์ฤทัย   จันด้วง
2. เด็กหญิงทิวาพร   สุวรรณศิลป์
3. เด็กหญิงมณฑาทิพย์   สองแก้ว
4. เด็กหญิงสุชานาถ  ชนะพลชัย
5. เด็กหญิงสุวรรณทิพย์   ชูสุวรรณ
 
1. นางพรทิพย์   สาระมาศ
2. นางจำเนียร   จันทร์วิเชียร
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เสียบ 1. เด็กหญิงปณิฐา  ช่วยใจดี
2. เด็กหญิงปรัตน์ดา  บุญเจริญ
3. เด็กหญิงมัญชรี  คงพรหม
 
1. นางสมศรี  ประมุข
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1. นายจิตรดิลก  ทองเพ็งจันทร์
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุขขะ
3. นางสาวปานทิพย์  แก้วประคอง
 
1. นายไพศาล  เพ็งแก้ว
2. นางสาวสุดา  ทองเซ่ง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวลำพู 1. เด็กหญิงสุนิสา  ฤทธิขาบ
2. เด็กหญิงสุพรรษา  นุ่นคำ
3. เด็กหญิงอภิสรา  ปล้องบรรจง
 
1. นายวานิตย์  มณีวงศ์
2. นางสุนีย์  มณีวงศ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  คงจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพิศญา  พรหมเพศ
3. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เรืองศรี
 
1. นางฐนิตนันท์  โชคทองยอดแก้ว
2. นางสาลินี  ทองทรง
 
121 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  บัวจันทร์
2. เด็กชายภูริวัชร์  แซ่อุ้ย
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
122 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนริศา  รักดี
2. เด็กหญิงอัสมา  ราชพฤษ์
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
123 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอายเลา 1. เด็กหญิงลลิตา  หนูคล้าย
2. เด็กชายอนุชิต  ลืมลี
3. เด็กหญิงเกตุวลี  แพ่งโยธา
 
1. นางสาวจารุณี  จัตตุพงศ์
2. นางวนาลิน  เกิดสมจิตต์
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวพัชรีภรณ์  เดชชู
2. เด็กหญิงอังคณา  บัวทองคำ
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นายธนกฤต  ทองรักจันทร์
2. นางสาวธัญวรัตน์  แทนด้วง
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
126 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชะอวดวิทยา 1. เด็กชายวราเทพ  ช่วยแก้ว
2. เด็กชายสิทธิชัย  เพ็งเมือง
 
1. นายวัชรินทร์  จงกล
2. นายวิศรุต  คงเทพ
 
127 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวธัญวรัตน์  แทนด้วง
2. นางสาวสุวิกา  ดำเสน
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  รักษ์ทิพย์
2. เด็กชายสุรฒิกาญ  ปานกลาง
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
2. นางศิริกาญจน์  บัวจันทร์
 
129 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 1. นางสาวชภัศดา  ริดตะขบ
2. เด็กหญิงภรณ์ไพรำ  คุ้มโภคา
 
1. นางประไพพรรณ  ชาตรี
 
130 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพรุ 1. เด็กหญิงปาริชาติ  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วชนะ
 
1. นางวรางคนาง  ชูแก้ว
2. นางศิริกาญจน์  บัวจันทร์
 
131 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. นางสาวนลพรรณ  ยังเจ็ก
2. เด็กหญิงศิริสุดา  เขียวยศกิจ
 
1. นายพนัส  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาวภัทรวดี  อนุดวง
 
132 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 1. เด็กหญิงฐิติภรณ์  ไกรวงศ์
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขถนอม
 
1. นางทิพย์สุรีย์  คงแก้ว
2. นางสุภาภรณ์   นิลวานิช
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงปิยดา  โอชู
3. เด็กชายเมฆา  ชูนกแก้ว
 
1. นายสัญญา  หวังดำ
2. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. เด็กชายนพดล  ขวัญทอง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ปานะจินาพร
3. เด็กชายวิภพ  ชูแก้ว
 
1. นางคำนึง  มูสิกะ
2. นายธรรมนูญ  เนาว์สุวรรณ
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรอกแค 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ใจกระจ่าง
2. เด็กหญิงนฤมล  รักซัง
3. เด็กชายวศิน  รักษ์ทอง
 
1. นางฉวีวรรณ  หวังดำ
2. นายสัญญา  หวังดำ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพิกุล 1. นางสาวธนพร  เสนปาน
2. เด็กชายวีรภัทร  พรหมมา
3. นางสาวสโรชา  แก้วจันทร์ทอง
 
1. นางสาวประทิว  มีเสน
2. นางชะอุ่ม  คุ้มสุข
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังฆ้อง 1. เด็กหญิงนฤดี  งามขำ
2. เด็กหญิงปัญญเนตร  บัวทอง
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขนุ้ย
4. เด็กหญิงสุวพัชร  ราชแป้น
5. เด็กหญิงอมรา  รอดพิบัติ
6. เด็กหญิงเหมือนดาว  ย่องนุ่น
 
1. นางสุพร  สามพิมพ์
2. นายกรีฑา  สามพิมพ์
3. นางเยาวมาลย์  มะเดโช
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   เพชรแก้ว
2. เด็กหญิงพิมชนก   รามณี
3. เด็กชายมนตรี   จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงวรรณวิสา   เหมทานนท์
5. เด็กหญิงศุภรัตน์   จันทร์รอด
6. เด็กหญิงอรัญญา   ขอมเดช
 
1. นางพรทิพย์   สาระมาศ
2. นางสุธาพร   รัตนสว่างวงศ์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอยราก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปานสังข์
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  กลั่งเนียม
3. เด็กหญิงอชรายุ  จันทร์ขาว
 
1. นางวัชรี  ถนอมนวล
2. นายอัษฎาวุธ  ชูสิทธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  ษรเดช
2. เด็กชายศุภฤกษ์  พุทธวงศ์
3. เด็กชายอาเนช  กลับเอียด
 
1. นายธราสุต์  แกล้วทนง
2. นายสมชัย  รัตนบุรี
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคยาราม 1. เด็กหญิงภัทราพร   ช่วยนุ่น
2. เด็กหญิงเกตุวดี    อัทยาพันธ์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   จันทร์แก้ว
 
1. นางพรทิพย์   สาระมาศ
2. นางจำเนียร   จันทร์วิเชียร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89.54 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กชายปิติภัทร  อนุรักษ์
2. นายวีราทร  เกื้อกูล
3. นายไชยวัฒน์  อินวัน
 
1. นายสมชัย  รัตนบุรี
2. นายสุบิน  นาคปลัด
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางน้อย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หยิกซ้าย
2. เด็กหญิงสุภาพร  มากแก้ว
3. เด็กหญิงสุุนิษา  จันทร์คง
 
1. นางสุพรทิพย์  ชูช่วย
2. นางพิลาศลักษณ์  ชนะศักดิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำคลอง 1. เด็กหญิงภาวิณี   เชื้อฉลาด
2. เด็กหญิงสุชาวดี   คงแก้ว
3. เด็กหญิงสุมิตา   พวงบุรี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  หยูหนูสิงห์
2. นางณษรา  ยินเจริญ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยโส 1. เด็กหญิงถิรดา   จำปาสิทธิ์
2. เด็กหญิงปณิดา   สุขนุ้ย
3. เด็กหญิงสายธาร   สงแก้ว
 
1. นางวันทนา   บัวมาศ
2. นางสาวเสาวลักษณ์   จันทภัทราภรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไทร 1. เด็กหญิงรุวัน  คล้ายทอง
2. เด็กหญิงสุปรียา  ทวีทอง
3. นายเกษมสันต์  คลอดเพ็ง
 
1. นางสาวภิรม  ดวงพาพล
2. นางจรวย  ชูพรหม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กหญิงนิตยา   นาคผุด
2. เด็กหญิงศุรัยญา   อิสลาม
3. เด็กหญิงสุรภา  เส้งสุข
 
1. นางสาวขวัญตา   จินดาลักษณ์
2. นางสาวสนาน   ชูสิน
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนรุย 1. เด็กหญิงลลิตา  ไชยเภท
2. เด็กหญิงวรินทิพย์  พิศแลงาม
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยเภท
 
1. นางปราณี  กูสมาน
2. นางมาเรียม   ชิงชัย
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขุม 1. เด็กชายภูธเนศ  มาทมาร
2. เด็กชายวรพงศ์  ศรเกลี้ยง
3. เด็กชายสมพงค์  นวลจันทร์คง
 
1. นางรัตนาภรณ์  วัฒนาธร
2. นางสุดใจ  ศิริสมบัติ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 1. นางสาวชลลัดดา  เส็นมะหมัด
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  โต๊ะมะสะหัด
3. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  สายชนะพันธ์
 
1. นางพิกุล  ชลสาคร
2. นายคำนึง  ยวงทอง
 
151 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณศึกษา 2 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางพรทิพย์  โศภิษฐิกุล
 
152 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 1. เด็กชายกีรติ   เนียมสงค์
2. เด็กชายณัตพล   นาเพ็ชร
3. เด็กหญิงพิไลวรรณ    บุญวงศ์
 
1. นางนิภา  ชูเรือง
2. นางกาญจนาภรณ์  บุญชูวงศ์
 
153 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 1. เด็กหญิงพานิภัค  แสงสุริยันต์
2. เด็กหญิงวิริวรรณ  เนรานนท์
3. เด็กหญิงสุภิสรา  มากแสง
 
1. นางชะไมพร  นุ่นนา
2. นางสุชารัช  รักหนู
 
154 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางศาลา 1. เด็กหญิงกาญจนา  ยิ้มละมัย
 
1. นางบำเพ็ญ  สังข์บุญสง
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 1. เด็กชายโชคชาย  ศรีเจริญ
 
1. นางสาววาสนา  บัวคำ
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสขาม 1. เด็กชายเจนณรงค์  สุวรรณอินทร์
 
1. นางนฤมล  ขุนรัง
 
158 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางปรง 1. เด็กชายไกรสร  หนูเสน
 
1. นางสาววิไลวรรณ  อ่อนสูง
 
159 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นางสาวอรอุมา  เรืองศรี
 
160 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทะเลปัง 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  กลับนวล
 
1. นางสาวกตินันท์  เอียดเสน
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
162 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางหลง 1. นางสาวปิ่นนภา  ช่วยมณี
2. นายโชคดี  ไกรพุฒ
 
1. นางนิตยานาถ  พูนเอียด
2. นายสุเมศร์  ชูเรือง
 
163 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางลึก 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รอดแก้ว
2. เด็กชายธีระพงศ์   พูลเกิด
 
1. นางบุญเรือน  โฉมทอง
 
164 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ชูเรือง
2. เด็กชายกิตติพงษ์   แสงรุ่ง
 
1. นางสาววีระวรรณ   สุดเมือง
2. นางพรทิพย์  ใหม่อ่อน
 
165 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กหญิงทิพารัตน์  สุระคำแหง
2. เด็กชายนันธิพัฒน์  ลาภจิตร
 
1. นางวิไล  คงทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายเอกรัฐ   อ่อนจันทร์
 
1. นางจันทร์แรม   ปรเมษฐพันธ์
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงอารียา  รักไซ
 
1. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงนาซีฟ๊ะ  ดาราไก่
 
1. นางสาวศิริวรรณ  วีระนันทสิน
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายนิกร  ด้วงนุ่ม
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 1. เด็กชายจิระ  ศิลปไชย
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ทองเสน
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหาร 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เกื้องิ้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญถนอม
3. เด็กชายนฤพล  วรชาติ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  หมวดแก้ว
5. เด็กชายอัครพล  รับไทรทอง
 
1. นางจรูญศรี  ส่งศรีอินทร
2. นางปราณี   พิบูลย์
3. นางจีระพันธุ์  โตยธรทรัพย์มณี
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจิกพนม 1. เด็กหญิงศรสวรรค์   ชูแท่น
 
1. นางยุพาพร  ขวดทอง
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาพระทอง 1. นางสาวธิดารัตน์  เนาว์สุวรรณ
 
1. นายสุธี  เพชรจุฑา
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงอรนิสา  ทิพย์เหรียญ
 
1. นางกิตติภรณ์  แอบพล
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายซูลกิฟหลี  รัญจวน
 
1. นางจงจิตร  คงเทพ
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากควน 1. เด็กชายอนุวัต  ยิ้มแย้ม
 
1. นายอาพร  ชุมเขียว
 
177 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกลม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ภุมรินทร์
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทองสุข
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางคุระ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยืนยัน
 
1. นางกิตติภรณ์  แอบพล
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลานนา 1. เด็กชายธวัชชัย   สงรักษ์
2. เด็กชายอิทธิกร   คงแสงแก้ว
3. เด็กชายไตรภพ  ยกทอง
 
1. นางปราหรบ   สุริยวงษ์
2. นางปริศรา   ปลัดสงคราม
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงรสมา  ระห่างภัย
2. เด็กชายสุริยา  โส้ปะหลาง
3. เด็กชายอัยยุบ  ประศรี
 
1. นายอานนท์  พลดี
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายชินดนัย  พรรณรังษี
2. เด็กชายพงศภัค  สังข์ศิริ
3. เด็กหญิงวรรณิกา  สุขบางนพ
 
1. นางจรวย  ดวงคงทอง
2. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลอง 1. เด็กชายภูมิระพี  ปรางแก้ว
2. เด็กชายภูสิทธิ์  เทพสุรินทร์
3. เด็กชายวิชัย  ชุมแก้ว
 
1. นางอำภรณ์  สังข์จันทร์
2. นางจรวย  ดวงคงทอง
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กชายกฤษดา  สุขสุภาพ
2. เด็กชายวิศรุต  รายา
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุภาพร  เพ็งเกลี้ยง
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 1. เด็กหญิงกิตติยา  โส้ปะหลาง
2. เด็กชายอนุวัต  มะหมีน
 
1. นางจารุนันท์  เอียดคง
2. นางสาวสุธารัตน์  ทองรอด
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 1. เด็กชายนนทพันธ์  ทับทอง
2. เด็กชายภานุพงศ์  ไก่แก้ว
3. เด็กชายยศกร  ด้วงแก้ว
 
1. นายสุธรรม  สมัยสงค์
2. นางนิพา  สมัยสงค์
 
186 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 1. เด็กชายฐัตตศาสตร์  ยานิยม
2. เด็กชายธวัชชัย  สายทอง
3. เด็กชายวุฒิพร  ขรัวทองเขียว
 
1. นายอดิศร  สุวรรณพันธ์
2. นายชัยพร  ช่วยคงทอง