หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อำภอจุฬาภรณ์
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอภิชัย นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไม้เสียบ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
2 นายจิรพัฒน์ สุขนุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปลายสระ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
3 นายชาญณรงค์ คงแทน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
4 นางสาววิไลลักษณ์ เพชรเรืองทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพระอานนท์ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
5 นางสาวจันเพ็ญ ช่วยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางพระ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
6 นางสาวนฤมล มุสิเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านตรอกแค เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
7 นางอารีย์ ชูแก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะจาก เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
8 นางสาวกนกกร สุดทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอายเลา เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
9 นางสาววิโปรด โรจนอธิกุล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบ่อล้อ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
10 นายชัยยัญ ยอดใย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าเตียน เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
11 นางสาวกมลทิพย์ สงทวน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
12 นางสาวจิรา พยัคฆ์รังสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดหน้าสตน เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
13 นางสาวนพัชนันต์ สังข์ช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางโหนด เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
14 นางสาวกิติญาภรณ์ นาคงาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางมะขาม เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
15 นางสาวฐิติมา สงขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษร์ภูเก็ตอุทิศ) เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
16 นางดารานาถ ปราบไพรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
17 นางณาตยา ทองนุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสระโพธิ์ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
18 นายพิทยา กุลเพชรกำธร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกทราย เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
19 นายดนัย ประจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากเชียร เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
20 นางสาววริศรา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
21 นางสาวณพิชญา หนูคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนร่อนพิบูลย์ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
22 ว่าที่ร้อยตรีอมรพงษ์ เพชรชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
23 นางสาวฐิตากร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหาร เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
24 นางสาวปิติมา จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแดง เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
25 นางสาวนิตยา ไชยยุทธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนเคร็ง เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
26 นางสาวดวงใจ เจริญขุน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสระ เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
27 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำหัก เจ้าหน้าที่ ICT เครือข่าย
28 นายจรินทร์ วงษ์ศรีปาน รองผอ.สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
29 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
30 นายมนูญ ชัยเสนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคงคาล้อม อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
31 นายพิศาล ปาลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทองคำ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
32 นางกนกวรรณ หนูทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
33 นายสมยศ เกษโร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
34 นายสวาท สุขถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิบูลยารามมิตรภาพที่ ๒๓๒ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
35 นายรตัญญู ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทัง อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
36 นายถาวร หนูสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหอยกัน อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
37 นายวรวุธ เชาว์พ้อง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสองพี่น้อง อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
38 นายกุศล เทพศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางทวด อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
39 นายสุรพงศ์ ไชยสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะนางโดย อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
40 นางสุนี ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
41 นางดวงใจ หนูโสด ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงครูวิทยา อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
42 สิบเอกสง่า ด่านวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
43 นายก้องเกียรติ์ หิ้นจิ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าศาล อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
44 นายสุเทพ ชุมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนชลิก อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
45 นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่าน อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
46 นายมงคล ยินเจริณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
47 ว่าที่ร้อยตรีชาคริต คีรีเพ็ชร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนชิง อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
48 นางเดือนเพ็ญ อนันต์พัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนต.ช.ด.บ้านท่าข้าม อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
49 นางวิไล โชคไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหอน อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
50 นายอำพล เพ็ญตระการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชะอวด อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
51 นางเยาวมาลย์ มะเดโช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังฆ้อง อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
52 นางจารุวรรณ รักษ์กำเนิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหมอบุย อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
53 นายนพดล เพชระ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนเกย อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
54 นายมนัส ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่อนพิบูลย์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
55 นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
56 นางวัลลิยา สุวรรณฤกษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระอานนท์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
57 นายณรงค์ สุทธิภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคยาราม อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
58 นายโสภณ ไชยรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมควร อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
59 นายชวนิตย์ นาคะสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
60 นายคำนึง เชื้ิอสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอายเลา อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
61 นายสุวิทย์ เจริญเฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัศนาวลัย อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
62 นายสุจินต์ แก้วกับเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
63 นางเมธพร นาคะสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสำนักขัน อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
64 นายภัคพงศ์ แก้วมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอกวัว อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
65 นายพิเชษฐ์ เชาวลิต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแร่ราษฏร์สุทัศน์ อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
66 นางวันทนา แก้วผอม ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
67 นางวรวรรณ สังสัพพันธ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
68 นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
69 นางดรุณี ปั้นวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
70 ดร.เกศกนก ณ พัทลุง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
71 ดร.ประยงค์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
72 นายสมชาย ศิริวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
73 นายมานิตย์ ศิลาบุตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
74 นายสมพร เภรีฤกษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
75 นายปรุง ชูสุวรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
76 นางสาวพัชรา ลิขิตการ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
77 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
78 นางสมจินต์ กลับกลาย ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
79 นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
80 นายฉลอง จันทร์ขาว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
81 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
82 นายจำรูญ หนูสังข์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
83 นางสุวนิตย์ ชูรักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
84 นายบุญนาค กำนอก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
85 นางสาวสุจิรา เทพทอง ครูโรงเรียนบ้านคอกวัว อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
86 นางอุไรวรรณ นวลขาว ครูโรงเรียนบ้านคอกวัว อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
87 นางสาวฉวีวรรณ นิยมชาติ ครูโรงเรียนวัดธงทอง อนุกรรมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถของนักเรียน
88 นายสมศักดิ์ ศรีอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่าน กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
89 นายธีรพล กิจเกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อย กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
90 นานพนัส ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งโชน กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
91 ว่าที่ร้อยตรีวัชระ บุญชู พนักงานคอมพิวเตอร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
92 นายณัฐวุฒิ มะสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
93 นางจรินทร์ เพชรจุฑา ครูโรงเรียนวัดท่าเสม็ด กรรมการฝ่ายเทคนิคการแข่งขันกลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
94 นายจิรพัฒน์ สุขนุ่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
95 นางดารานาถ ปราบไพรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกาโห่ใต้ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
96 นางสาวฐิตากร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยหาร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
97 นางสาวกนกกร สุดทองคง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านอายเลา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
98 นางสาวฐิติมา สงขำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษร์ภูเก็ตอุทิศ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
99 นางสาวปิติมา จันทร์ทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแดง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
100 นางสาววริศรา ศรีสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางคุระ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
101 นายชัยยัญ ยอดใย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านท่าเตียน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
102 นายชาญณรงค์ คงแทน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
103 นายกิตติมนต์ อัมพุกานน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดแหลม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
104 นายดนัย ประจง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านปากเชียร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
105 นางสาวสุภาวดี ช่วยนาเขต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบางพระ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
106 ว่าที่ร้อยตรีอมรพงษ์ เพชรชูช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
107 นางชุติกาญจน์ วงค์รอด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกุมแป เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
108 นายศิวโรจน์ อรัญ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดปากตรง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
109 นายเชาว์ศิลป์ ดำศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกัลยานฤมิต เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
110 นางสาวดวงใจ ศรีวัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
111 นายอภิชัย นุ่มนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดไม้เสียบ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
112 นายเอกชัย ไชยกรด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนควรมิตร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
113 นางสาวชลธกานต์ รักเกื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
114 นางสาวดวงใจ ศรีวัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งโชน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
115 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำหัก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
116 นางสาวสุพัตรา ชุมเกตุ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน
117 นายบุญเรือง วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
118 นายนพพร พวงจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
119 นางจิตรา แกล้วทนงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
120 นายจรูญ พันธ์โภชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
121 นางรัชฌยา รัตนวงศา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
122 นางอาภรณ์ หัสดิสาร ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
123 นายบรรลือ เรืองดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
124 นางจิรา พรหมอินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมฯ สพป.นศ.3 กรรมการประเมินนิทรรศการ
125 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
126 นายประเสริฐ คงช่วย รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
127 นายบำรอง มีสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
128 นายสมเกียรติ ฉิมแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
129 นายอัมพร พงศ์เพชร รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
130 นายสุคนธ์ ภาคอารีย์ รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
131 นางสาวสุมล ชุมทอง รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
132 นายปรีชา รักษ์ทอง รองผู้อำนวยการ สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
133 นางวิมลมาศ สังสุณี นักจัดการงานทั่วไป สพป.นศ.3 กรรมการอำนวยการ
134 นายมาโนช เสนพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการอำนวยการ
135 นายวิเชียร นมาภรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
136 นายอภัย ตรีเภรี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
137 นางจิติพร โพธิการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
138 นายมนัด ตั้งเส้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
139 นางสาวเนตรหทัย สังสุณี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 กรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]