หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านเขาวัง 0 0 0
2 004 โรงเรียนชมพูประดิษฐ์ 33 72 54
3 005 โรงเรียนชะอวดวิทยา 8 20 15
4 006 โรงเรียนชุมชนควนดินแดงมิตรภาพที่ 173 19 130 49
5 007 โรงเรียนชุมชนบ้านพุดหง 16 37 16
6 008 โรงเรียนชุมชนพิบูลสงคราม 50 69 54
7 012 โรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพง 6 11 9
8 013 โรงเรียนชุมชนวัดบางบูชา 11 18 12
9 014 โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม 3 4 4
10 015 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษี 27 36 30
11 009 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชร 8 18 12
12 011 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ 14 40 25
13 010 โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร 7 12 11
14 018 โรงเรียนต.ช.ด.บ้านควนมีชัย 1 1 1
15 019 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม 12 29 20
16 020 โรงเรียนทัศนาวลัย 12 38 21
17 023 โรงเรียนบางฉนาก 1 1 1
18 024 โรงเรียนบ้านกลอง 30 76 44
19 025 โรงเรียนบ้านกุมแป 12 17 13
20 032 โรงเรียนบ้านขอนหาด 7 15 7
21 034 โรงเรียนบ้านคงคาล้อม 17 39 31
22 036 โรงเรียนบ้านควนชิง 7 23 11
23 038 โรงเรียนบ้านควนมิตร 22 43 31
24 039 โรงเรียนบ้านควนมุด 2 4 3
25 040 โรงเรียนบ้านควนรุย 11 26 19
26 041 โรงเรียนบ้านควนหนองหงส์ 7 8 8
27 035 โรงเรียนบ้านควนเงิน 18 40 31
28 037 โรงเรียนบ้านควนโตน 1 3 2
29 042 โรงเรียนบ้านคอกวัว 1 3 1
30 043 โรงเรียนบ้านคอพรุ 3 17 6
31 045 โรงเรียนบ้านชะอวด 45 87 61
32 046 โรงเรียนบ้านชายควน 2 6 4
33 047 โรงเรียนบ้านชายทะเล 9 13 11
34 048 โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ 0 0 0
35 050 โรงเรียนบ้านดอนทราย 7 15 12
36 049 โรงเรียนบ้านดอนโตนด 0 0 0
37 051 โรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196 8 10 9
38 052 โรงเรียนบ้านด่าน 4 7 4
39 053 โรงเรียนบ้านตรอกแค 17 31 25
40 054 โรงเรียนบ้านตูล 2 6 3
41 061 โรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว 8 25 13
42 064 โรงเรียนบ้านทุ่งบก 0 0 0
43 063 โรงเรียนบ้านทุ่งโชน 11 31 22
44 065 โรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะ 1 1 1
45 062 โรงเรียนบ้านทุ่งใคร 14 23 17
46 067 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 15 30 25
47 066 โรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่ 10 33 19
48 056 โรงเรียนบ้านท่าขนาน 0 0 0
49 057 โรงเรียนบ้านท่าเจริญ 3 3 3
50 058 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 2 2 2
51 059 โรงเรียนบ้านท่าไทร 1 1 1
52 060 โรงเรียนบ้านท่าไทร 12 22 12
53 055 โรงเรียนบ้านท้องโกงกาง 13 32 17
54 069 โรงเรียนบ้านนา 13 20 18
55 068 โรงเรียนบ้านนางหลง 12 17 14
56 070 โรงเรียนบ้านนำทรัพย์ 3 4 3
57 071 โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 6 19 13
58 073 โรงเรียนบ้านบางด้วน 0 0 0
59 074 โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ 1 1 1
60 075 โรงเรียนบ้านบางน้อย 18 37 25
61 269 โรงเรียนบ้านบางปรง 1 1 1
62 077 โรงเรียนบ้านบางพระ 26 57 39
63 078 โรงเรียนบ้านบางมูลนาก 6 15 9
64 080 โรงเรียนบ้านบางลึก 8 11 10
65 081 โรงเรียนบ้านบางวัง 3 6 5
66 076 โรงเรียนบ้านบางเนียน 0 0 0
67 079 โรงเรียนบ้านบางแรด 4 10 8
68 082 โรงเรียนบ้านบางโหนด 15 40 29
69 083 โรงเรียนบ้านปลายราง 2 6 2
70 084 โรงเรียนบ้านปากคลอง 0 0 0
71 086 โรงเรียนบ้านปากบางกลม 0 0 0
72 087 โรงเรียนบ้านปากพรุ 8 15 13
73 085 โรงเรียนบ้านปากเชียร 40 82 60
74 088 โรงเรียนบ้านป่าแชง 10 17 16
75 089 โรงเรียนบ้านพรุบัว 1 10 2
76 090 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 2 3 2
77 091 โรงเรียนบ้านยางกาญจน์ 0 0 0
78 092 โรงเรียนบ้านลากชาย 4 12 7
79 093 โรงเรียนบ้านลานนา 4 5 4
80 094 โรงเรียนบ้านลำคลอง 8 28 15
81 095 โรงเรียนบ้านลำหัก 12 24 16
82 097 โรงเรียนบ้านวังหอน 9 21 15
83 096 โรงเรียนบ้านวังใส 6 11 8
84 099 โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียน 10 22 16
85 100 โรงเรียนบ้านศาลาทวดทอง 1 1 1
86 098 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว 3 8 5
87 101 โรงเรียนบ้านสระนอก 0 0 0
88 271 โรงเรียนบ้านหนองกก 1 1 1
89 107 โรงเรียนบ้านหนองบอน 10 18 15
90 108 โรงเรียนบ้านหนองบัว 2 4 4
91 109 โรงเรียนบ้านหนองมาก 5 13 7
92 110 โรงเรียนบ้านหนองหิน 16 37 25
93 111 โรงเรียนบ้านหน้าศาล 7 17 11
94 116 โรงเรียนบ้านหอยราก 5 21 11
95 118 โรงเรียนบ้านหัวปอ 2 4 3
96 119 โรงเรียนบ้านหัวลำพู 9 19 16
97 117 โรงเรียนบ้านหัวไทร 7 17 8
98 112 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่112 6 7 7
99 115 โรงเรียนบ้านห้วยหาร 24 59 33
100 114 โรงเรียนบ้านห้วยโส 8 15 12
101 113 โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น 4 17 8
102 121 โรงเรียนบ้านอายเลา 14 25 19
103 026 โรงเรียนบ้านเกาะทวด 1 1 1
104 027 โรงเรียนบ้านเกาะทัง 5 9 8
105 029 โรงเรียนบ้านเกาะนางโดย 6 7 6
106 028 โรงเรียนบ้านเกาะน้อย 0 0 0
107 030 โรงเรียนบ้านเกาะสุด 3 16 6
108 033 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 5 14 7
109 072 โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง 10 22 15
110 120 โรงเรียนบ้านเหนือคลอง 0 0 0
111 103 โรงเรียนบ้านแสงวิมาน 10 21 16
112 031 โรงเรียนบ้านโก้งโค้ง 5 9 7
113 044 โรงเรียนบ้านโคกทราย 5 9 9
114 104 โรงเรียนบ้านใสถิน 3 23 8
115 105 โรงเรียนบ้านไสขาม 5 5 5
116 106 โรงเรียนบ้านไสหินตั้ง 9 16 14
117 123 โรงเรียนพิบูลยารามมิตรภาพ 232 11 14 14
118 126 โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 7 27 7
119 127 โรงเรียนมัธยมศักดิ์ศิลปิน 0 0 0
120 130 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 35 29
121 129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7 11 22 18
122 131 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา 9 14 13
123 128 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 26 64 38
124 132 โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 29 43 39
125 133 โรงเรียนวัดกาญจนาราม 0 0 0
126 134 โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 7 22 12
127 136 โรงเรียนวัดขนาบนาก 6 13 6
128 138 โรงเรียนวัดคงคาวดี 4 11 6
129 139 โรงเรียนวัดคลองขยัน 1 1 1
130 140 โรงเรียนวัดคลองน้อย 1 3 2
131 143 โรงเรียนวัดควนชะลิก 24 40 35
132 145 โรงเรียนวัดควนป้อม 9 13 13
133 146 โรงเรียนวัดควนยาว 3 10 6
134 147 โรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ 12 32 18
135 141 โรงเรียนวัดควนเกย 2 3 3
136 142 โรงเรียนวัดควนเคร็ง 3 3 3
137 144 โรงเรียนวัดควนเถียะ 12 28 14
138 148 โรงเรียนวัดควนใส 12 28 18
139 149 โรงเรียนวัดคันธมาลี 9 17 12
140 156 โรงเรียนวัดจิกพนม 17 37 28
141 158 โรงเรียนวัดฉิมหลา 5 14 8
142 159 โรงเรียนวัดชะอวด 1 1 1
143 160 โรงเรียนวัดชัยสุวรรณ 6 13 10
144 216 โรงเรียนวัดดอนผาสุก 2 4 2
145 161 โรงเรียนวัดดอนมะปราง 2 8 5
146 162 โรงเรียนวัดดอนรักษา 1 1 1
147 164 โรงเรียนวัดตรงบน 0 0 0
148 165 โรงเรียนวัดถลุงทอง 0 0 0
149 166 โรงเรียนวัดถ้ำเขาแดง 0 0 0
150 168 โรงเรียนวัดทวยเทพ 8 12 9
151 169 โรงเรียนวัดทองพูน 0 0 0
152 170 โรงเรียนวัดทะเลปัง 6 13 10
153 171 โรงเรียนวัดทาบทอง 3 5 4
154 174 โรงเรียนวัดทายิการาม 4 5 5
155 179 โรงเรียนวัดทุ่งหล่อ 11 16 11
156 178 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 9 19 13
157 175 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 0 0 0
158 176 โรงเรียนวัดท่าเสม็ด 4 5 4
159 177 โรงเรียนวัดท่าเสริม 2 3 3
160 172 โรงเรียนวัดท้ายทะเล 2 2 2
161 173 โรงเรียนวัดท้ายโนต 10 18 14
162 183 โรงเรียนวัดธงทอง 1 1 1
163 184 โรงเรียนวัดธาราวง 7 24 12
164 185 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 13 26 21
165 189 โรงเรียนวัดบางคุระ 17 33 24
166 190 โรงเรียนวัดบางด้วน 5 12 7
167 191 โรงเรียนวัดบางตะพาน 4 12 8
168 192 โรงเรียนวัดบางทวด 8 13 11
169 193 โรงเรียนวัดบางทองคำ 3 8 6
170 195 โรงเรียนวัดบางพระ 3 8 6
171 196 โรงเรียนวัดบางมะขาม 1 1 1
172 197 โรงเรียนวัดบางยิ่ว 0 0 0
173 198 โรงเรียนวัดบางศาลา 11 23 12
174 194 โรงเรียนวัดบางไทร 26 37 33
175 204 โรงเรียนวัดบูรณาวาส 7 14 10
176 188 โรงเรียนวัดบ่อล้อ 13 18 16
177 187 โรงเรียนวัดบ่อโพง 7 13 8
178 199 โรงเรียนวัดบ้านงาม 0 0 0
179 200 โรงเรียนวัดบ้านด่าน 7 28 12
180 202 โรงเรียนวัดบ้านราม 1 3 2
181 201 โรงเรียนวัดบ้านเนิน 4 9 4
182 203 โรงเรียนวัดบ้านใหม่บน 4 8 6
183 206 โรงเรียนวัดปลายสระ 17 25 23
184 207 โรงเรียนวัดปากควน 9 10 10
185 208 โรงเรียนวัดปากตรง 6 12 10
186 209 โรงเรียนวัดปากบางท่าพญา 1 1 1
187 211 โรงเรียนวัดปากระวะ 3 5 3
188 212 โรงเรียนวัดปากเหมือง 5 18 6
189 210 โรงเรียนวัดปากแพรก 9 17 13
190 215 โรงเรียนวัดปิยาราม 4 10 8
191 213 โรงเรียนวัดป่าระกำ 3 13 6
192 214 โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ 2 11 3
193 217 โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง 10 20 17
194 218 โรงเรียนวัดพระบาท 4 9 7
195 270 โรงเรียนวัดพระหอม 0 0 0
196 219 โรงเรียนวัดพระอานนท์ 4 11 8
197 220 โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิต 16 32 24
198 221 โรงเรียนวัดมหิสสราราม 1 2 1
199 222 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา 1 1 1
200 224 โรงเรียนวัดรักขิตวัน 3 14 5
201 225 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 1 1
202 226 โรงเรียนวัดรามแก้ว 9 22 13
203 273 โรงเรียนวัดร่อนนา 1 15 4
204 228 โรงเรียนวัดวังกลม 10 14 12
205 229 โรงเรียนวัดวังฆ้อง 12 28 21
206 230 โรงเรียนวัดวัวหลุง 10 21 16
207 231 โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 28 54 46
208 232 โรงเรียนวัดสมควร 12 42 16
209 233 โรงเรียนวัดสระ 26 33 31
210 234 โรงเรียนวัดสระเกษ 1 1 1
211 235 โรงเรียนวัดสระแก้ว 5 7 7
212 236 โรงเรียนวัดสระโพธิ์ 32 51 47
213 237 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 4 10 4
214 238 โรงเรียนวัดสองพี่น้อง 13 26 20
215 240 โรงเรียนวัดสามัคยาราม 36 68 46
216 239 โรงเรียนวัดสามแพรก 4 10 7
217 242 โรงเรียนวัดสุขุม 4 10 6
218 243 โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 21 51 27
219 244 โรงเรียนวัดหงส์แก้ว 8 20 15
220 245 โรงเรียนวัดหนองจิก 12 22 17
221 246 โรงเรียนวัดหนา 30 64 47
222 247 โรงเรียนวัดหน้าสตน 17 25 21
223 249 โรงเรียนวัดหอยกัน 17 40 26
224 250 โรงเรียนวัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) 8 10 10
225 248 โรงเรียนวัดห้วยแหยง (ราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ) 17 37 28
226 254 โรงเรียนวัดอัฒฑศาสนาราม 3 4 4
227 255 โรงเรียนวัดอิมอญ 3 14 6
228 256 โรงเรียนวัดอู่แก้ว 9 18 12
229 135 โรงเรียนวัดเกาะจาก 23 40 37
230 137 โรงเรียนวัดเขาน้อย 0 0 0
231 167 โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยาราม 8 14 11
232 180 โรงเรียนวัดเทพนมเชือด 3 6 5
233 181 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 0 0 0
234 182 โรงเรียนวัดเทพมงคล 9 18 14
235 186 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม 13 22 15
236 251 โรงเรียนวัดเหมก 2 4 4
237 157 โรงเรียนวัดแจ้ง 2 3 3
238 163 โรงเรียนวัดแดง 13 23 20
239 227 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 6 18 11
240 252 โรงเรียนวัดแหลม 6 14 10
241 253 โรงเรียนวัดแหลมตะลุมพุก 1 1 1
242 150 โรงเรียนวัดโคกคราม 3 3 3
243 151 โรงเรียนวัดโคกทราง 5 9 9
244 152 โรงเรียนวัดโคกพิกุล 33 84 55
245 153 โรงเรียนวัดโคกมะม่วง 12 28 17
246 154 โรงเรียนวัดโคกยาง 10 26 17
247 155 โรงเรียนวัดโคกสูง 3 6 6
248 205 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 2 2
249 223 โรงเรียนวัดไม้เสียบ 7 59 18
250 257 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 0 0 0
251 259 โรงเรียนสุนทราภิบาล 14 26 15
252 260 โรงเรียนหนองนนทรี 6 25 14
253 261 โรงเรียนหลวงครูวิทยา 21 63 27
254 262 โรงเรียนหัวไทร (เรือนประชาบาล) 39 74 53
255 263 โรงเรียนอนุบาลพรธิรา 2 4 3
256 264 โรงเรียนอนุบาลพรอุดม 0 0 0
257 265 โรงเรียนอนุบาลพลพันธ์ 14 21 14
258 268 โรงเรียนอนุบาลลูกแก้ว 1 1 1
259 266 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี 3 8 5
260 267 โรงเรียนอนุบาลแพทยกิจพิทยา 0 0 0
261 274 โรงเรียนเขาพระทอง 12 25 20
262 124 โรงเรียนแพทยกิจพิทยา 22 45 32
263 003 โรงเรียนโคกครามพิชากร 2 25 6
264 016 โรงเรียนดรุณศึกษา 39 77 47
265 017 โรงเรียนดรุณศึกษา 2 15 31 22
266 021 โรงเรียนทิพย์กองลาสวิทยา 1 3 1
267 122 โรงเรียนบำรุงวิทยา 3 7 3
268 125 โรงเรียนภูมิสถิตวิทยา 33 70 52
269 272 โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 1 1 1
270 258 โรงเรียนสหมิตรวิทยา 6 28 13
271 102 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ 15 45 18
272 241 โรงเรียนวัดสำนักขัน 2 3 3
273 022 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ์ 0 0 0
รวม 2284 4958 3343
8301

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]