หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจ ฉายารักษ์โรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
3. นางรัตนา คงดีโรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าเชงกรรมการ
5. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางรัชนารี จันทร์แก้วโรงเรียนวัดรัตนารามประธานกรรมการ
2. นางเบญจ ฉายารักษ์โรงเรียนวัดสุขุมกรรมการ
3. นางรัตนา คงดีโรงเรียนวัดธาราวงกรรมการ
4. นางพรทิพย์ ศรีจินดาโรงเรียนบ้านป่าเชงกรรมการ
5. นางพิมล ไชยรักษาโรงเรียนวัดสมควรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกัญญปาณิส ปราบทมูลโรงเรียนวัดควนป้อมประธานกรรมการ
2. นางสาววลีรัตน์ สกุณาโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
4. นางจรรยา เกิดคงโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
5. นางสุณีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาวรรณ เยี่ยงคุณเชาว์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาวรรณ เยี่ยงคุณเชาว์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสายพิมพ์ แกล้วทนงค์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางรัชฎาวรรณ เยี่ยงคุณเชาว์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นางสุุวิมล โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
4. นางถนอม รัตนมณีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางประไพพรรณ ชาตรีโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสุณีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
4. นางเจนจิรา เอียดทองใสโรงเรียนบ้านคอพรุกรรมการ
5. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
6. นางยุวนันท์ สมวดนวลโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสุณีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
4. นางเจนจิรา เอียดทองใสโรงเรียนบ้านคอพรุกรรมการ
5. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
6. นางยุวนันท์ สมวดนวลโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุณีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ วาทโยธาโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
3. นางวรรณดี พิทักษ์โรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
4. นางเจนจิรา เอียดทองใสโรงเรียนบ้านคอพรุกรรมการ
5. นายณัฐชัย ปานเภรีโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
6. นางยุวนันท์ สมวดนวลโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
7. นางพัชรี สังคหะโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วิมล ขุนแผ้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางสาววลีรัตน์ สกุณาโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
4. นางปภาวรินทร์ นาควานิชโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางสุดา แซ่เฮงโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายเอกชัย เมืองแก้วโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นางโชติกา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโคกทรายกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ศรีศักดิ์โรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการ
4. นางสถาพร อุตตระนาคโรงเรียนบ้านหนองมากกรรมการ
5. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดประธานกรรมการ
2. นางกัญญปาณิส ปราบทมูลโรงเรียนวัดควนป้อมกรรมการ
3. นางพิมพ์ยุภา พรหมดวงโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ศรีศักดิ์โรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการ
5. นางโชติกา จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านโคกทรายกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางลัดดา ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดอู่แก้วประธานกรรมการ
2. นางรัตติญา คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
3. นายไพศาล เพ็งแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นายวณิช กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสุรชาติ เหล่าทองโรงเรียนวัดกาญจนารามประธานกรรมการ
2. นางพรจิตต์ ละอองวรรณโรงเรียนวัดรามแก้วกรรมการ
3. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
4. นายนิรุส สุวรรณจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ เสนาคชวงค์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางกาญจนา ชูศรีโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
4. นางบุษบา เสนาะกรรณโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
4. นายเสนอ อุ้ยเส้งโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
5. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
8. นางสมจิต คงขำโรงเรียนวัดทายิการามกรรมการ
9. นางทิพย์อุมา หนุนคงโรงเรียนวัดดอนรักษากรรมการ
10. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
4. นายเสนอ อุ้ยเส้งโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
5. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
8. นางสมจิต คงขำโรงเรียนวัดทายิการามกรรมการ
9. นางทิพย์อุมา หนุนคงโรงเรียนวัดดอนรักษากรรมการ
10. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
4. นายเสนอ อุ้ยเส้งโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
5. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
8. นางสมจิต คงขำโรงเรียนวัดทายิการามกรรมการ
9. นางทิพย์อุมา หนุนคงโรงเรียนวัดดอนรักษากรรมการ
10. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงกรรมการ
3. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
4. นายเสนอ อุ้ยเส้งโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
5. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
7. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
8. นางสมจิต คงขำโรงเรียนวัดทายิการามกรรมการ
9. นางทิพย์อุมา หนุนคงโรงเรียนวัดดอนรักษากรรมการ
10. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
3. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กาญจนเสนาโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
3. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ กาญจนเสนาโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางชุบ เชื้อสกุลโรงเรียนบ้านป่าแชงประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ ทองพรหมโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
3. นายนิรุส สุวรรณจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลารามกรรมการ
4. นายไพศาล เพ็งแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ยามาเจริญโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
6. นายวณิช กฤตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
7. นางรัตติญา คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
8. นางสาคร เกษโรโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
9. นางสมจิต คงขำโรงเรียนวัดทายิการามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางกาญจนา เอมเอกโรงเรียนบ้านหนองหินประธานกรรมการ
2. นายเสนอ อุ้ยเส้งโรงเรียนวัดแหลมกรรมการ
3. นางพรจิตต์ ละอองวรรณโรงเรียนวัดรามแก้วกรรมการ
4. นางลัดดา ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
6. นางสาวสลินกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนวัดควนเกยกรรมการ
7. นางสาวเรณู ตรีตรงโรงเรียนวัดปากตรงกรรมการ
8. นายสุรชาติ เหล่าทองโรงเรียนวัดกาญจนารามกรรมการ
9. นางสุคนฑา คงทองโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
10. นางทิพย์อุมา หนุนคงโรงเรียนวัดดอนรักษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวบุณยนุช ชูเกลี้ยงโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน หิ้นจิ้วโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ อุบลโรงเรียนบ้านเขาน้อยกรรมการ
4. นางบุษบา เสนาะกรรณโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวเพชรรัตน์ นวลช่วยโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ เสนาคชวงค์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
7. นางกาญจนา ชูศรีโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
8. นางธันยาภรณ์ บุญเรืองโรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
9. นางดาราพร ย้อยยางทองโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางทัศนีย์ เรืองรักษ์โรงเรียนวัดแดงประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เรืองนาคโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางมลิผล ชููแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
6. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
7. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ เรืองรักษ์โรงเรียนวัดแดงประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการ
3. นางอาภรณ์ เรืองนาคโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ชัยเสนะโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางมลิผล ชูแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งใครกรรมการ
6. นางเกศรา ศรีวิจิตรโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
7. นางสุภาพร ขำตรีโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางศิลป์สุภา ก้าวสมบูรณ์โรงเรียนวัดอัฒนศาสนารามประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้วโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
3. นางสายพิณ คงพระบาทโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นางนิตยา จีนด้วงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นายสุชาติ ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
6. นางสาวภัธวัน สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางศิลป์สุภา ก้าวสมบูรณ์โรงเรียนวัดอัฒนศาสนารามประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ทองน้ำแก้วโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
3. นางสายพิณ คงพระบาทโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นางนิตยา จีนด้วงโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
5. นายสุชาติ ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
6. นางสาวภัธวัน สินฉิมโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลาประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ คงผอมโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
3. นางสาวสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
4. นางสาวประทิว มีเสนโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัลยา เรืองรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลาประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ คงผอมโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
3. นางสาวสิริพร พรหมประสาทโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
4. นางสาวประทิว มีเสนโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายอนันต์ บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักประธานกรรมการ
2. นางประนอม คิดละเอียดโรงเรียนบ้านนำทรัพย์กรรมการ
3. นางอรทัย ยมสวัสดิ์โรงเรียนชุุมชนวัดเกาะเพชรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางจำเนียร จันทร์วิเชียรโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางอำนวย ประจงโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
3. นางนงเยาว์ ชูทองโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางนุศรา หลวงชัยสินธ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
2. นางจตุพร สงหนูโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนุศรา หลวงชัยสินธ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามประธานกรรมการ
2. นางจตุพร สงหนูโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายชาญณรงค์ นาคบัวแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิชาญ มณีสงค์โรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางจุรี ศรีสมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์ุโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
6. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ กลั่นสุวรรณโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
9. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ มณีสงค์โรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางจุรี ศรีสมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์ุโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
6. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ กลั่นสุวรรณโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
9. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิชาญ มณีสงค์โรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางจุรี ศรีสมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์ุโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
6. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ กลั่นสุวรรณโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
9. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ มณีสงค์โรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางจุรี ศรีสมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์ุโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
6. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ กลั่นสุวรรณโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
9. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ มณีสงค์โรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
3. นางจุรี ศรีสมโภชน์โรงเรียนชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียรกรรมการ
4. นายยุทธ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นายสุนันท์ หลวงชัยสินธ์ุโรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
6. นายทิพย์ สีตะพงษ์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
7. นางกัลยา จำนองวุฒิโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
8. นางจีรวรรณ์ กลั่นสุวรรณโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
9. นางสาวประสาทพร ชนะศักดิ์โรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสุนันฐนี ถนิมพาสน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางโสภาพร ณ สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
3. นางจุรี ปิยจันทร์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผาประธานกรรมการ
2. นางสาคร จันทพันธ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสุนันฐนี ถนิมพาสน์โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นางโสภาพร ณ สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
3. นางจุรี ปิยจันทร์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางธิดารัตน์ ชูแก้วโรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวลำเลิศ สุขศักดิ์โรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุวรรณมานพโรงเรียนวัดปากระวะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางบุญรินทร์ คงช่วยโรงเรียนบ้านนางหลงประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ เอกกุลโรงเรียนบ้านลากชายกรรมการ
3. นายโกเมศ บัวจันทร์โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอัมพร นุ่นช่วยโรงเรียนวัดบ้านงามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรวรรณ แก้วพรหมโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางวิภาดา อาจารีย์พิพัฒน์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
3. นางสบาย ปุรินทราภิบาลโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทิน นวลพลับโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ นาคปลัดโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
3. นางสบาย นาคปลัดโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายกวีวัฒน์ คงพงษาโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
3. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายกวีวัฒน์ คงพงษาโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ จอเอียดโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
3. นายอนันต์ หนูด้วงโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นางเอื้อนศรี รอดบัวทองโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา หนูเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจรัญ หิ้นยกหิ้นโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นายอุดมนันท์ นันทกาญจน์โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
3. นางโสภาพร ณ สุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวรรณีพร ซ้ายคล้ายโรงเรียนบ้านบางมูลนากประธานกรรมการ
2. นางเอื้อนศรี รอดบัวทองโรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการ
3. นางสาวกัญจนา หนูเกตุโรงเรียนบ้านทุ่งโป๊ะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางจรูญศรี ขุนทองโรงเรียนวัดนาหมอบุญประธานกรรมการ
2. นางจรรยา จันทรพิทักษ์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงกรรมการ
3. นางวรรณี แก้วประเสริฐโรงเรียนวัดอิมอญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายฉัตร ทองมั่นคงโรงเรียนบ้านควนชิงประธานกรรมการ
2. นายถวิล โสมจันทร์โรงเรียนวัดอิมอญกรรมการ
3. นางศิริพร ศิลปะสมศักดิ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายชนะวิน แสงทามาตย์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายวิรัช รัตนมณีโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
3. นางสาวสุลาลัย ทองดีโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางอาภรณ์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดคันธมาลีประธานกรรมการ
2. นางส่องแสง คัมภิรานนท์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา สุขศรีเมืองโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3
1. นายมนัด ตั้งเส้งสพป.นศ. 3กรรมการ
2. ดร.ประยงค์ ชูรักษ์สพป.นศ. 3กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางจารี กาญจนไชยโรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
3. นายเจนวิทย์ บุญชูวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยโสกรรมการ
4. นางระวิวรรณ หนูหวานโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายวิโชติ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ไกรแก้วโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางจารี กาญจนไชยโรงเรียนวัดพระอานนท์กรรมการ
3. นายเจนวิทย์ บุญชูวงศ์โรงเรียนบ้านห้วยโสกรรมการ
4. นางระวิวรรณ หนูหวานโรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการ
5. นายวิโชติ เพชรสี่หมื่นโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายวานิตย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูประธานกรรมการ
2. นายเอนก โรจนฐิติกุลโรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
3. นายพลศักดิ์ คลิ้งบัวทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นายสุจินต์ ทองนวลโรงเรียนวัดตรงบนกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ มัสแหละโรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
6. นายประเสริฐ แก้วมณีโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
7. นายอำพล รัตนกระจ่างโรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็นมิตรภาพที่ 112กรรมการ
8. นางสาววิมล จิระโรโรงเรียนบ้านนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสุพร แก้วมณีโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นายธรรมนูญ เนาว์สุวรรณโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
3. นายจเร ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
4. นายบุญเลิศ รัตนภูมิโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
5. นายยงยุทธ หนูสงค์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. นายพรธนิต ทองสุภาโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายวรเทพ จุลบุญญาสิทธิ์โรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายพินิจ เกื้อทิพย์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามกรรมการ
3. นายวรเทพ จุลบุญญาสิทธิ์โรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นายสุนทร นามเสนโรงเรียนวัดเหมกกรรมการ
5. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลาประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายโชค ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นายอุดมนันท์ นันทกาญจน์โรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
5. นายคณิน ทศไพรินโรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตประธานกรรมการ
2. นางสุกัลยา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นายโชค ศรีจินดาโรงเรียนวัดเขาน้อยกรรมการ
4. นายอุดมนันท์ นันทกาญจน์โรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
5. นายคณิน ทศไพรินทร์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์ประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
5. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
4. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลประธานกรรมการ
2. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
4. นางวัฒนา มุสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางจิราภรณ์ จิตตรีโรงเรียนวัดท้ายโนตประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ภักดีเจริญโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางอุไร จันทพันธ์โรงเรียนวัดบางทวดกรรมการ
4. นางวัฒนา มุสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นางสาวมยุรี แก้วศรีโรงเรียนวัดทาบทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามประธานกรรมการ
2. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นางชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
3. นายจิตติพร จิตตรีโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นายเอกชัย อนุรักษ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
5. นางพรรณี หนูทองโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายมานะ บุญลาภโรงเรียนวัดควนเคร็งประธานกรรมการ
2. นางอารี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดหอยกันกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
4. นางวัฒนา มุสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นายธงชัย จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลเพชรทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายมานะ บุญลาภโรงเรียนวัดควนเคร็งประธานกรรมการ
2. นางอารี ศรีอ่อนโรงเรียนวัดหอยกันกรรมการ
3. นายสุเชษฐ์ ภูมิเดชโรงเรียนบ้านบางแรดกรรมการ
4. นางวัฒนา มุสิเกิดโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการ
5. นายธงชัย จันทร์แก้วโรงเรียนอนุบาลเพชรทวีกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายประสิทธิ์ มุขมณเฑียรโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตประธานกรรมการ
2. นายสุนทรีย์ มุสิเกิดโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ มีหิ้นโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
4. นายวัชรินทร์ เนาว์สุวรรณโรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามกรรมการ
5. นายชะอ้อน แซ่จิวโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายเลี่ยง แก้วเรืองโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นายอุษา นาคกรดโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
3. นายบุญธรรม คงกิ่งโรงเรียนบ้านดอนโรงมิตรภาพที่ 196กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นางอุดากร หัตถีโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นายสุเมศร์ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นางอุดากร หัตถีโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นายสุเมศร์ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นางอุดากร หัตถีโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นายสุเมศร์ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพิมพักตร์ โอภานุรักษธรรมโรงเรียนบ้านหน้าศาลประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ จันทร์ปานโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
3. นางอุดากร หัตถีโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
4. นางอัสนีย์ หอมหวนโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
5. นายสุเมศร์ ชูเรืองโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักร์โรงเรียนวัดบ่อโพงประธานกรรมการ
2. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักร์โรงเรียนวัดบ่อโพงประธานกรรมการ
2. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักร์โรงเรียนวัดบ่อโพงประธานกรรมการ
2. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ กรุงไกรจักร์โรงเรียนวัดบ่อโพงประธานกรรมการ
2. นายนรานันท์ จันทร์แก้วโรงเรียนภูมิสถิตวิทยากรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการ
4. นายภุชงค์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์กรรมการ
5. นายประเสริฐ ช่วยสงเคราะห์โรงเรียนวัดสระกรรมการ
6. นางปรีดา จันทพันธ์โรงเรียนบ้านยางกาญจน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธราธิป ส่งเสริมโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ดาบเงินโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางพัชรี ยอดระบำโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
5. นายชอบ ภิรมย์รักษ์โรงเรียนวัดปากควนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเกษร ศิริโรจน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุจารี เกตุเรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ แก้วคงโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเกษร ศิริโรจน์โรงเรียนวัดสองพี่น้องประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ ถาวรเศษโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางสุจารี เกตุเรนโรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ แก้วคงโรงเรียนวัดสระแก้วกรรมการ
5. นางพรทิพย์ ใหม่อ่อนโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์กรรมการ
6. นางทัศนีย์ ไชยเสนาโรงเรียนบ้านท้องโกงกางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
3. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการ
4. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
5. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางชุติมา สุขไกรไทยโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงประธานกรรมการ
2. นางนงนุช สุภาเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
3. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการ
4. นางวนิดา เพ็งเมืองโรงเรียนวัดนาหมอบุญกรรมการ
5. นางวนาลิน เกิดสมจิตต์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางวไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มทองโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
3. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
4. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางวไลพร นาบุญโรงเรียนบ้านหนองนนทรีประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา กิ้มทองโรงเรียนวัดปากเหมืองกรรมการ
3. นางจิรา จันทร์สุขโรงเรียนบ้านทุ่งไม้ไผ่กรรมการ
4. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
3. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางปริชาติ หนูทับโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางประภา ขำวิเศษโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีประธานกรรมการ
2. นางจิราพร นวลแสงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
3. นางรื่นฤดี หล่อสุพรรณพรโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางปริชาติ หนูทับโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
5. นางสร้อยนภา ชูโฉมโรงเรียนบ้านน้ำบ่อกรรมการ
6. นางกาญจนา หนูยิ้มซ้ายโรงเรียนบ้านท่าเตียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒนเชียรโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางสาวเรณู แคล้วคลาดโรงเรียนบ้านนำทรัพย์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
6. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางรัตนาภรณ์ อุดมรัตน์โรงเรียนวัดบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางสุทธิรา พัฒนเชียรโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
3. นางสาวเรณู แคล้วคลาดโรงเรียนบ้านนำทรัพย์กรรมการ
4. นางกรรณิการ์ เพชรชูช่วยโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นางจงดี แสงทามาตย์โรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
6. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางละออง สังข์จันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ไชยมุดโรงเรียนวัดคลองขยันกรรมการ
3. นางโศจิรัตน์ ชูสุวรรณโรงเรียนบ้านเกาะทังกรรมการ
4. นายอภิชาติ บัวทองโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
5. นางนฤมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ สมพืชโรงเรียนบ้านบางวังกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ด้วงแป้นโรงเรียนวัดหน้าสตนกรรมการ
4. นางภัสสรา ยอดระบำโรงเรียนวัดเทพพนมเชือดกรรมการ
5. นางอารีรัตน์ ช่วยนุ่มโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. Mr.Peter Tan Hing Mingโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางนุชนาถ ยุวดีโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ฤทธิรัตน์โรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
4. นางสุนันฑา หนูเรืองโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสุนันฑา หนูเรืองโรงเรียนบ้านควนมิตรประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ สวัสดีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางประภัสสร เพชรแก้วโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
4. นางสาวณภทราวี สงพุ่มโรงเรียนอนุบาลพลพันธ์กรรมการ
5. นางกาญจนิจ สกุลวิโรจน์โรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสราญ บุญมากโรงเรียนควนหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณี สดศรีโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนกรรมการ
3. นางอัจฉรา ศรีคงแก้วโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรกรรมการ
5. นางสาวพัชราวรรณ ลาชโรจน์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ฤทธิรัตน์โรงเรียนร่อนพิบูลย์ประธานกรรมการ
2. นายธีรกร นวนหอมโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
3. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ บุญแก้ววรรณโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นางนุชนาถ ยุวดีโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายถนอม อินทะพรมโรงเรียนวัดปลายสระประธานกรรมการ
2. นางจรรยา พันนายังโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
3. นางชนิดาภา คงใหม่โรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการ
4. นางปาริชาติ รอดเพ็ชรโรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
5. นางสาวเบญญาทิพย์ บุญสุขโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุนิดา ภิรมย์รักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางสาวฝาติหม้ะ ดัชนีโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางกชพร ประดงจงเนตรโรงเรียนวัดบ่อล้อกรรมการ
4. นางทวีนุช ขวัญทองโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
5. นางสอิ้ง สุขถนอมโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางสอิ้ง สุขถนอมโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ จันทร์วงศ์โรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษฏร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
3. นางชูชีพ จันทร์ทองโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
4. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
5. นางปนัดดา อินทรรักษ์โรงเรียนบ้านบางโหนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสมพร ไชยมุดโรงเรียนวัดบ้านเนินประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ รอดเพ็ชรโรงเรียนวัดชัยสุวรรณกรรมการ
3. นางอนงค์ ทรัพย์มีโรงเรียนวัดสองพี่น้องกรรมการ
4. นายโกวิทย์ กรรชนะกาญจน์โรงเรียนวัดท้ายโนตกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ทองทิพย์โรงเรียนวัดธงทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. Mr.Peter Tan Hing Mingโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นางสุเพ็ญ วิโรจน์ธรรมากูรโรงเรียนวัดสระกรรมการ
3. นางนุชนาถ ยุวดีโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
4. นางจุฑารัตน์ ฤทธิรัตน์โรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการ
5. นางอารีย์ นพรัตน์โรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุส่าห์ สมัยสงค์โรงเรียนวัดโคกมะม่วงประธานกรรมการ
2. นายณัชธพงศ์ ทองคำเสกโรงเรียนบ้านเนินธัมมังกรรมการ
3. นายสมศรี สุวรรณสะอาดโรงเรียนสุนทราภิบาลกรรมการ
4. นางสราญ บุญมากโรงเรียนควนหนองหงส์กรรมการ
5. นางชนิดาภา คงใหม่โรงเรียนบ้านไสหินตั้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางสาวจีรภรณ์ ชูสุวรรณโรงเรียนวัดบางไทรประธานกรรมการ
2. นายวิชิต จูดทองโรงเรียนมชนวัดเกาะเพชรกรรมการ
3. นายธีรกร นวนหอมโรงเรียนวัดหนองจิกกรรมการ
4. นางอารีรัตน์ ช่วยนุ่มโรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางศรีสุดา แก้วทองโรงเรียนวัดปลายสระกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสนิท เอียดแก้วโรงเรียนวัดควนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญญา ชูผอมโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
3. นายสุปัญญา ยิ้มมงคลโรงเรียนวัดปากบางท่าพญากรรมการ
4. นายอำพล ทองเนื้องามโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ สุขครโรงเรียนบ้านบางเนียนกรรมการ
6. นายถาวร พรหมทองแก้วโรงเรียนวัดรามแก้วกรรมการ
7. นายบุญจริง คงแก้วโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
8. นางอาภรณ์ สังข์จันทร์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายยงยุทธิ์ ลิจ้วนโรงเรียนบ้านศาลาตะเคียนประธานกรรมการ
2. นางพัชรี คงอุปโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวประภาวี เต็มเปี่ยมโรงเรียนอนุบาลหลวงครูวิทยากรรมการ
4. นางทัศนี ทองบุตรโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่นกรรมการ
5. นายจันทร์ประสิทธิ์ ศรีชูโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
6. นางมยุรี ชุเสือหึงโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
7. นายศุภชัย กาญจนาประสิทธิ์โรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
8. นายอภิชาต บัวทองโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
9. นางเฉลิมศรี เรืองรอดโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ พนายังโรงเรียนบ้านกุมแปกรรมการ
2. นายพิมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นายชุมพล รักบางบูรณ์โรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
4. นายเฉลิมพล เทียนทองโรงเรียนวัดชมพูประดิษฐ์กรรมการ
5. นายสวัสดิ์ สุภาเพ็ชรโรงเรียนอายเลากรรมการ
6. นายวิเชียร พัฒน์เชียรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นางเรณู มีเถื่อนโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายอำนาจ เหล่าครค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายนายพิศาล ปาลรัตน์โรงเรียนวัดบางทองคำประธานกรรมการ
2. นางศรีประไพ เมทิโกโรงเรียนบ้านหัวไทรกรรมการ
3. นายสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นายสุรชัย คะนึงโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นายไพโรจน์ จิตต์พิทักษ์โรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
6. สิบเอกถาวร วงศ์พลัดโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมชัย ประจงโรงเรียนบ้านปากเชียรประธานกรรมการ
2. นางพรรัตน์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนวัดทะเลปังกรรมการ
3. นายสมบัติ พูลจันทร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางกัลยาภรณ์ วงศ์สมุทรโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
5. นางนงเยาว์ สุดทองคงโรงเรียนบ้านเหนือคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายธิราช เทพบุญศรีโรงเรียนบ้านบางพระประธานกรรมการ
2. นางณัฐพัชร์ เพชรประสิทธิ์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการ
3. นางชะอุ่ม คุ้มสุขโรงเรียนวัดโคกพิกุลกรรมการ
4. นางบุญพา รักดีโรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
5. นางพิมยุพา พรหมทองโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
6. นายประเสริฐ จุลภักดิ์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
7. นายนายมานิตย์ คงจ้อยโรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการ
8. นางถาวร แดงเอียดโรงเรียนวัดบางด้วนกรรมการ
9. นางสุพิริยา ชูเกลี้ยงโรงเรียนวัดควนเถียะกรรมการ
10. นางนางนฤมล ชายทองโรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางขวัญจิตร เนียมเกตุโรงเรียนบ้านปากบางกลมกรรมการ
2. นายวีระชนม์ จันทร์แก้วโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางโสภา บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
5. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
6. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
7. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
8. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
9. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
10. นางศิรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
11. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
12. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
13. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
14. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
15. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
16. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
17. นางสาวปิยาอร ทองนุ่นโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
18. นางสาววริษฐา เมฆตรงโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวิน ประมุขโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญโรงเรียนบ้านศาลาทวดทองรองประธานกรรมการ
3. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
5. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
6. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
11. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
12. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
13. นางฐิตานันท์ ทองนุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
14. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
15. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
16. นางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดสามแพรกกรรมการ
17. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
18. นางปวารินทร์ นาควานิชโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ ขาวเกื้อโรงเรียนบ้านโคกทรายประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ หนูแจ่มโรงเรียนบ้านหนองบัวรองประธานกรรมการ
3. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
5. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
6. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
11. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
12. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
13. นางฐิตานันท์ ทองอุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
14. นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
15. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนกรรมการ
16. นางโสภา บุญญะโรงเรียนบ้านลำหักกรรมการ
17. นางสาวปิยาอร ทองนุ่นโรงเรียนบ้านควนชิงกรรมการ
18. นางธิดารัตน์ เกื้อเพชรแก้วโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ อโณทัยโรงเรียนวัดเหมกประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ มากคงโรงเรียนเขาพระทองรองประธานกรรมการ
3. นางยลพักตร์ ศรีเอี่ยมโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางวัลภา คงทนโรงเรียนวัดบางฉนากกรรมการ
5. นางนวอร เมียนแก้วโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
6. นางสาวอนงศรี ช้างกลางโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
7. นางสมศรี ประมุขโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
8. นางสุดใจ วังขุนพรหมโรงเรียนวัดควนยาวกรรมการ
9. นางศิรินภา นาคกรดโรงเรียนวัดห้วยแหยง(ราษร์ภูเก็ตอุทิศ)กรรมการ
10. นางจุฑามาศ มณีรัตน์โรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
11. นางสถาพร อุตตะระนาคโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
12. นางอารี ศิรินุพงษ์โรงเรียนวัดเถลิงกิตติยารามกรรมการ
13. นางฐิตานันท์ ทองนุ่นโรงเรียนบ้านท่าขนานกรรมการ
14. นางวราภรณ์ อินทร์จันทร์โรงเรียนวัดทวยเทพกรรมการ
15. นางวัลภา รัตนคำโรงเรียนบ้านตูลกรรมการ
16. นางทัศนีย์ สุขสวัสดิ์โรงเรียนวัดสามแพรกกรรมการ
17. นายเฉลิม เลขาพันธ์โรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. ดร.เกศกนก ณ พัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายอภัย ตรีเภรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
3. นางประไพพรรณ ชาตรีชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. ดร.เกศกนก ณ พัทลุงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
2. นายอภัย ตรีเภรีนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓กรรมการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นายจำรูญ หนูสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา สังคานาคินวัดวังฆ้องกรรมการ
3. นางสุนันทา หนูเรืองบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ หนูสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตติยา สังคานาคินวัดวังฆ้องกรรมการ
3. นางสุนันทา หนูเรืองบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นางสมจินต์ กลับกลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ชูเพชรชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสาวนัดดา ทองคำบ้านวังหอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสมจินต์ กลับกลายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ชูเพชรชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
3. นางสาวลัดดา ทองดำบ้านวังหอนกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
5. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
8. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการ
4. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
5. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
6. นางสาวพัชรา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
7. นางสาวจิรา ไพรัชโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
8. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
9. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
3. นางสาวพัชรา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
8. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
3. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
7. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
8. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายภูชิต ไกรดำโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
7. นายจิรพงศ์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
8. นายวงศ์ธวัช สงเทพโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
9. นางสาวจิรา ไพรัชโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
10. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
5. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
8. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
9. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
7. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการ
8. นายวงศ์ธวัช สงเทพโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
9. นายจิรพงศ์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
10. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
5. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
6. นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
7. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายจิรพงศ์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
7. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
8. นายสุรชัย รามดิษฐ์โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์กรรมการ
9. นายวงศ์ธวัช สงเทพโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
10. นางอรทัย รามดิษฐ์โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังษีกรรมการ
11. นางสาวพัชรา ลิขิตการสพป.นศ.3กรรมการ
12. นางสาวจิรา ไพรัชโรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตกรรมการ
13. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายประพนธ์ อัฒจักร์โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายมะนับ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ เพ็งจันทร์โรงเรียนวัดเกาะจากกรรมการ
4. นายอาทร แก้วยวนโรงเรียนวัดควนชะลิกกรรมการ
5. นายนัฐพล ชูเรืองโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
6. นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์โรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
7. นางวรางคนางค์ ชูแก้วโรงเรียนบ้านปากพรุกรรมการ
8. นางทิพย์สุรีย์ คงแก้วโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบัณฑูรย์ จุติยนต์โรงเรียนวัดบ่อล้อประธานกรรมการ
2. นายคำนึง ยวงทองโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรรองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา วีระชาติโรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
4. นางณฐกานต์ สิงหพันธ์โรงเรียนบ้านศาลาแก้วกรรมการ
5. นายศิริชัย แก้วบางพูดโรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
6. นายภูชิต ไกรดำโรงเรียนวัดโคกทรางกรรมการ
7. นายจิรพงศ์ มงคลเพชรโรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
8. นายพิมพ์ ฉ่ำสมบูรณ์โรงเรียนบ้านแสงวิมานกรรมการ
9. นายสมยศ เอียดแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 7กรรมการ
10. นางสาวจรรย์จารีย์ เภรีฤกษ์โรงเรียนวัดแดงกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
4. นางปฐม พรหมทองโรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมีโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลาประธานกรรมการ
2. นางเสาวนีย์ สุนทรานุรักษ์โรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
4. นางปฐม พรหมทองโรงเรียนวัดบางพระกรรมการ
5. นางสาวฐิติมา ชูมีโรงเรียนวัดอู่แก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางจิตตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
3. นายสุทีป อมรวัฒน์โรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการ
4. นางสาวสุวนันท์ โททองโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางจิตตรา พ่วงทองโรงเรียนบ้านท้องโกงกางประธานกรรมการ
2. นางปราณี กูสมานโรงเรียนบ้านควนรุยกรรมการ
3. นายสุทีป อมรวัฒน์โรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการ
4. นางสาวสุวนันท์ โททองโรงเรียนวัดสระโพธิ์กรรมการ
5. นายสัญญา หวังดำโรงเรียนบ้านตรอกแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชูช่วยโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางสาวชมนาด วงศ์สว่างโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการ
4. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจรวย ดวงคงทองโรงเรียนบ้านกลองประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ชูช่วยโรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบกรรมการ
3. นางสาวชมนาด วงศ์สว่างโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการ
4. นางสาวณปภัช คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนวัดโคกสูงกรรมการ
5. นางสุพร สามพิมพ์โรงเรียนวัดวังฆ้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
3. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ จุลภักดี์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
5. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
3. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
4. นางประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
5. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการ
6. นางสาวชมนาด วงศ์สว่างโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพ็ชรสงครามโรงเรียนบ้านเกาะนางโดยกรรมการ
3. นายอำนาจ เหล่าคนค้าโรงเรียนทัศนาวลัยกรรมการ
4. นายประเสริฐ จุลภักดี์โรงเรียนบ้านควนเงินกรรมการ
5. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ สีคงโรงเรียนวัดบางฉนากประธานกรรมการ
2. นางสาวชมนาด วงศ์สว่างโรงเรียนวัดสำนักขันรองประธานกรรมการ
3. นายเชษฐ์ บุญทองสังข์โรงเรียนบ้านเกาะน้อยกรรมการ
4. นางวราภรณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนวัดฉิมหลากรรมการ
5. นายประยูร พรหมทองโรงเรียนวัดกาโห่ใต้กรรมการ
6. นางอุรา จิตติศักดิ์โรงเรียนบ้านชายควนกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงห์โรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
3. นางรัตนา กลับดีโรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
4. นางนิตยา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
5. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ หยูหนูสิงห์โรงเรียนบ้านลำคลองกรรมการ
3. นางรัตนา กลับดีโรงเรียนวัดคงคาล้อมกรรมการ
4. นางรัตนา จันทร์เสนโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
5. นางอภิรมย์ บุญชาติโรงเรียนบ้านควนโตนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางจินดา เมืองเสนโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางสุธาพร รัตนสว่างวงค์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสุพรทิพย์ ชูช่วยโรงเรียนบ้านบางน้อยกรรมการ
3. นางรัตนาภรณ์ ชูสุขโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
4. นางจินดา เมืองเสนโรงเรียนบ้านชะอวดกรรมการ
5. นางสุธาพร รัตนสว่างวงค์โรงเรียนวัดสามัคยารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ จันทร์แป้นโรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
3. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
4. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สาระมาศโรงเรียนวัดสามัคยารามประธานกรรมการ
2. นางสุภารัตน์ จันทร์แป้นโรงเรียนวัดชะอวดกรรมการ
3. นางดวงพร รักจุ้ยโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
4. นางวาสนา คงกิ่งโรงเรียนวัดพระบาทกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ บุญสิทธิ์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนวัดควนเงินกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตรโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล ชลสาครโรงเรียนชุมชนวัดเกาะเพชรประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา มีศรีโรงเรียนวัดควนเงินกรรมการ
3. นางสารภี สิทธิแป้นโรงเรียนเขาพระทองกรรมการ
4. นางยุพิน สุขประเสริฐโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางอำภา ศรีหะรัญโรงเรียนวัดเทพนมเชือดกรรมการ
6. นางสาวเสาวลักษณ์ จงจิตรโรงเรียนวัดสำนักขันกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายสิทธา สามพิมพ์โรงเรียนต.ช.ต.บ้านท่าข้ามประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ สาระมาศโรงเรียนชุมชนวัดท่าลิพงกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญทิวา ธรรมปริญัติโรงเรียนวัดสระกรรมการ
4. นางพวงเพชร สังคหะโรงเรียนวัดฝ่าพระบาทราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสิภาภรณ์ อริยนิมิตกุลโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามกรรมการ
6. นางอุไรวรรณ ชนะแก้วโรงเรียนวัดคันธมาลีกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางกาญจนา ใจเพชรโรงเรียนวัดทวยเทพประธานกรรมการ
2. นางเกษรา นามเสนโรงเรียนบ้านคงคาล้อมกรรมการ
3. นางวัฒนา ถิ่นนครโรงเรียนวัดกัลยานฤมิตกรรมการ
4. นางศรีอุบล เขียวคงโรงเรียนชุมชนวัดบางบูชากรรมการ
5. นางสุธา ทองพูนโรงเรียนวัดบูรณาวาสกรรมการ
6. นางนฤมล ยอดศรีโรงเรียนบ้านขอนหาดกรรมการ
7. นางเสน่ห์ ชูมณีโรงเรียนเปรมฤทัยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางปารณีย์ เนียมรินทร์โรงเรียนวัดหน้าสตนประธานกรรมการ
2. นางสาวจารี อุตรนาคโรงเรียนบ้านบางพระกรรมการ
3. นางอุไร เรืองดิษฐ์โรงเรียนวัดรัตนารามกรรมการ
4. นางสาวิตรี ดวงจันทร์โรงเรียนวัดหัวค่าย(พิศาลอุปถัมภ์)กรรมการ
5. นางนันภัส ดำพินโรงเรียนบ้านหนองหินกรรมการ
6. นางสงวนรัตน์ คงนุ่มโรงเรียนบ้านท่าไทรกรรมการ
7. นางศิวรี ชายสุทธิ์โรงเรียนวัดหอยกันกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางสุพิศ ทองขาวโรงเรียนบ้านชะอวดประธานกรรมการ
2. นางบำเพ็ญ สังข์บุญสงโรงเรียนวัดบางศาลากรรมการ
3. นางชเนตรตา หนูเอียดโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางพวงรัตน์ ทองเพิ่มโรงเรียนบ้านวังใสกรรมการ
5. นางเย็นใจ รัตนพันธ์โรงเรียนบ้านด่านกรรมการ
6. นางอัญชลี มูณีวรรณโรงเรียนร่อนพิบูลย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางจิระพันธ์ โตยธรทิพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
4. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางจิระพันธ์ โตยธรทิพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
4. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางจิระพันธ์ โตยธรทิพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
4. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสมร สว่างจันทร์โรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางจิระพันธ์ โตยธรทิพย์มณีโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
4. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ โชติทองโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
3. นางภัทรรินทร์ ประวีณไวโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ โชติทองโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
3. นางภัทรรินทร์ ประวีณไวโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ โชติทองโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
3. นางภัทรรินทร์ ประวีณไวโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ โชติทองโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
3. นางภัทรรินทร์ ประวีณไวโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางรุจี เดชเชียรโรงเรียนบ้านกุมแปประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริเพ็ญ โชติทองโรงเรียนวัดวังกลมกรรมการ
3. นางภัทรรินทร์ ประวีณไวโรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
4. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวมาล มะเดโชโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางวรรดี เดชสถิตโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
5. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเยาวมาล มะเดโชโรงเรียนวัดวังฆ้องประธานกรรมการ
2. นางปราณี พิบูลย์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการ
3. นางวิไล คงทองโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
4. นางวรรดี เดชสถิตโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
5. นายนิกร ผุดวัฒน์โรงเรียนบ้านกลองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)ประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ คงทนโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
3. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
4. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
5. นางสาวฐิตากร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายจำเริญ คงทนโรงเรียนบ้านชายทะเลประธานกรรมการ
2. นางรัชกาญจน์ คลิ้งคล้ายโรงเรียนบ้านปากเชียรกรรมการ
3. นางอรอนงค์ จันทวีโรงเรียนบ้านชายทะเลกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ทองเสนโรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)กรรมการ
5. นางสาวฐิตากร สมบูรณ์โรงเรียนบ้านห้วยหารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบกรรมการ
2. นางจริยา ทับทองบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์เทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียดบ้านนางหลงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ียงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยานาถ พูนเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกิตติภรณ์ แอบพลโรงเรียนวัดบางคุระกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คงทองโรงเรียนวัดปากแพรกกรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ ไชยบุญโรงเรียนวัดศรีสุวรรณารามกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางประนอม มัจฉาวรกุล โรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจริยา ทับทอง โรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์ โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียดโรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจริยา ทับทอง ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการ
3. นางผุสดี อ่อนจันทร์โรงเรียนวัดเทพมงคลกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร เพ็งเกลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นางนิตยนาถ พูนเอียด โรงเรียนบ้านนางหลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ญ พูลเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญาประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงครามกรรมการ
3. นางอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควรมิตรกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ญ พูลเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงคราม กรรมการ
3. นางอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควรมิตรกรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระ กรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญเพ็ญ พูลเกิดโรงเรียนวัดปากบางท่าพญา ประธานกรรมการ
2. นางสุจินดา ชูเพชรโรงเรียนชุมชนพิบูลย์สงครามกรรมการ
3. นางอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควรมิตร กรรมการ
4. นางสาวรัชนีวรรณ โชติกะโรงเรียนวัดสระกรรมการ
5. นางนฤมล ขุนรังโรงเรียนบ้านไสขาม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอกรรมการ
3. นางสาวสุธารัตน์ ทองรอดโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
4. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางวรรดี เดชสถิตโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวอรอนงค์ ยกย่องโรงเรียนบ้านหัวปอประธานกรรมการ
2. นางวิลาศ ชูภิรมย์โรงเรียนวัดเนกขัมมารามกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นางวรรดี เดชสถิตโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
5. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจิรา สุทธิภักดีโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
3. นางศิริพร บริสุทธิ์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
4. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
5. นางกัณหา ศรีอักขรกุลโรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางประนอม มัจฉาวรกุลโรงเรียนวัดไม้เสียบประธานกรรมการ
2. นางจิรา สุทธิภักดีโรงเรียนวัดวัวหลุงกรรมการ
3. นางศิริพร บริสุทธิ์โรงเรียนวัดพิศาลนฤมิตกรรมการ
4. นางจารุวรรณ พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
5. นางกัณหา ศรีอักขรกุลโรงเรียนบ้านม่วงงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอุุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
5. นายวิเชียร พัฒน์เชียรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางจารุนันท์ เอียดคงโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ นวลขาวโรงเรียนบ้านคอกวัวกรรมการ
3. นายเอกวัส มากสุขโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
4. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
5. นายวิเชียร พัฒน์เชียรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นายวิเชียร พัฒน์เชียรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอาคม จันทร์นวลโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พรหมทองโรงเรียนวัดป่าระกำกรรมการ
3. นายวิเชียร พัฒน์เชียรโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
4. นางสาวอนงค์ สุวรรณธนูโรงเรียนบ้านควนมิตรกรรมการ
5. นางจริยา ทับทองโรงเรียนบ้านอายเลากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]