หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อำภอจุฬาภรณ์
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน .กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   2 ก.ย. 2557   3 ก.ย. 2557   4 ก.ย. 2557   5 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 3 ห้อง 302 5 ก.ย. 2557 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 3 ห้อง 303 5 ก.ย. 2557 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 3 ห้อง 304 5 ก.ย. 2557 09.00-11.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 3 ห้อง 301 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ อาคารศรีธรรมโศก ชั้น 3 ห้อง 301 5 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 5 ก.ย. 2557 09.00-16.30
2 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงยิมฯโรงเรียนชุมชนสุวรรณรังษี 5 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 เวทีกลาง 5 ก.ย. 2557 10.30-11.00
2 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 เวทีกลาง 5 ก.ย. 2557 13.00-13.40
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดนาหมอบุญ 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 742 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 สนามหน้า อบต. นาหมอบุญ อ. จุฬาภรณ์ 5 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 14.0016.00
2 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 14.00-16.00
3 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 14.00-16.00
4 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 14.00-16.00
5 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
7 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
8 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 เวที Child Chow 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 เวทีกลาง 5 ก.ย. 2557 09.00-10.30
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 เวทีกลาง 5 ก.ย. 2557 09.00-10.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนทัศนาวลัย 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนทัศนาวลัย 5 ก.ย. 2557 13.00-16.00
3 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนทัศนาวลัย 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
4 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนทัศนาวลัย 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 5 ก.ย. 2557 08.30-16.30
2 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ 5 ก.ย. 2557 08.30-16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 5 ก.ย. 2557 09.00 -12.00
2 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
3 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสำนักไม้เรียบ ห้องคอมพิวเตอร์ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดสำนักขัน ศาลาการเปรียญ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00
2 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดสำนักขัน ศาลาการเปรียญ 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคอกวัว 5 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านคอกวัว 5 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานมหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 10
จิติพร โพธิการ 098-2702661 & อภัย ตรีเภรี 082-5315396Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]