รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 10
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 15 - 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายธัชกร  ลีลา
 
1. นางสาวรุสนา  เดหวัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ชนาชน
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกันฐิมา  แซ่เตื้อง
 
1. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมื่นวิชิตร
 
1. นางสาวปิยนุช  ชาญณรงค์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนศึกษา 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บัวจาย
 
1. นางทัศนีย์  เพชราช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะโสม 1. เด็กหญิงดาวดวงใหม่  ขูลิลัง
 
1. นางสมมาท  กิจธารา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดิษฐาราม 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์  แก้วแกมจันทร์
 
1. นางพรพิพัฒน์  มีอำนาจ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงกนกกร  กามูณี
 
1. นางศิริพร  บัวเพชร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยวน 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทรงศรี
 
1. นางวาริน  พันธ์สว่าง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงศ์เวิน
2. เด็กหญิงสุภัคสินี  เมืองจีน
3. เด็กหญิงอินทริตา  จรเปลี่ยว
 
1. นางจินตนา  ตารมย์
2. นางอาภรณ์  คำครุฑ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายธนโชติ  เตือนวีระเดช
2. เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่เซียว
 
1. นายทวี  ชูศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์ชาตรี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ดาราพงษ์
 
1. นางสุภาพร  ณ ระนอง
2. นายเวเนยยพจน์  สุทิน
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เหวรารักษ์
 
1. นางสาวจำนงค์  ปานเทพ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายสิรภพ  จินตนโอฬาร
 
1. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ศรีทองมาศ
 
1. นางละออง  ภักดีสุวรรณ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงณัฐนิช  เชื้อพลพิชัย
2. เด็กหญิงณิชากานต์  แสงศรี
3. เด็กหญิงวิศรุตา  ก๋งเม่ง
 
1. นางสาวเพชรลดา  สมเพชร
2. นางเรวดี  ศรีสุข
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ณะกลับ
2. เด็กชายพีระพัฒน์  ศรีทองมาศ
3. เด็กชายพุฒิพงค์  ทองเนตร
 
1. นายวีระพันธ์  ระวังวงศ์
2. นางจริยาภรณ์  ระวังวงศ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรรณราชลเขต 1. เด็กหญิงกิติยาพร  นุภักดิ์
2. เด็กชายขวัญชัย  กิติยะ
3. เด็กหญิงนภัสร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาววิภาวดี  ศรีสุขใส
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบนควน 1. นางสาวขนิษฐา  บุญไชย
2. เด็กชายธนัตถ์  กลั่นดวง
3. เด็กชายอภิรัฐ  หอมประสิทธิ์
 
1. นางวัฒนา  วุฒิวรนันท์
2. นางเจนจิรา  สุวรรณโน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 1. เด็กชายธนรินทร์  รักษาแก้ว
2. เด็กชายภราดร  วุฒิศักดิ์
 
1. นางชลี  พนาพิทักษ์กุล
2. นางสาวพรรณี  หอมเดช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. นางสาวชฎาพร  สุขสังข์
2. นางสาวอรสา  ศิขิวัตร
 
1. นางบุดาวัน  ศรีสุธรรม
2. นายพิพัฒน์  ศรีสุธรรม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กหญิงปณิตา  ทองเสมอ
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายสุภนัย  เสือทอง
 
1. นางเมตตา  กาฬพันธ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายธนวัฒน์  เกลี้ยงทอง
 
1. นายธวัชชัย  สวัสดิ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงฐานิตา  ภาชนะกาญจมี
2. เด็กชายภาสกร  ธราพร
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชูสุทน
 
1. นางฤทธิยา  เดชาสิทธิ์
2. นายสมมุ่ง  อินทร์จงจิตร
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สโมสร
2. เด็กหญิงสรัญยา  บุญชัย
3. เด็กหญิงสุฑามาศ  หนูขำ
 
1. นางมีนา  หัตถการ
2. นางสาววราภรณ์  สิขิวัฒน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายนพนนท์  ห้าวหาญ
2. เด็กหญิงปิยะดา  มีเสียง
3. เด็กชายภัทรภณ  เพชรสี่หมื่น
 
1. นางปาจรีย์  สุวรรณคีรี
2. นางสาวกรรวีร์  ขะเดได้หวัง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงกนกอร  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หัตถิยา
3. เด็กหญิงศุภานิช  ขนุนอ่อน
 
1. นางสาวพรรณทิพา  จันทร์ทัง
2. นายณัฐกรณ์  ทองใหม่
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายธนะชัย  บุญจุ้ย
2. เด็กชายวันชนะ  ตั้นซ้วน
3. เด็กชายอานุภาพ  บุญนาโค
 
1. นายทนงศักดิ์  คงพิทักษ์
2. นางผ่องศรี  เพียรดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กชายธรรมรักษ์  แจ้งใจ
2. เด็กชายวิศรุต  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายศุภกิตติ์  สวัสดี
 
1. นายศักดา  กะแหมะเตบ
2. นายมานิต  จันทรัตน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายทวีรัตน์  เขียวยศกิจ
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  ธานีรัตน์
3. เด็กชายสุทธิพงศ์  บุญขำ
 
1. นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร
2. นางนัยยะนันท์  ชุมบัวจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงจณิสตา  ทองจิตร
2. เด็กหญิงอทัยชนก  เชื้อกูลชาติ
3. เด็กหญิงเสาวณีย์  ศรีพันธ์
 
1. นางสาวมณฑิรา  อินทรสาร
2. นางวิลาวรรณ์  เกื้อหนุน
 
33 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กหญิงวรรณภา  ปลอดชูแก้ว
2. เด็กหญิงอัญชิสา  จงจิตร
 
1. นางวจีนันท์  แซ่ซิ่น
2. นายภาณุรักษ์  รักษาวงศ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลรัตน์
2. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ประสม
 
1. นายทนงศักดิ์  คงพิทักษ์
2. นางปรียา  อนุโต
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ก๋งเม่ง
2. เด็กชายเจริญศักดิ์  ชฎากรณ์
 
1. นางจรีย์  ด้วนทอง
2. นางสาวปนิษฐา  ฤทธิพรัด
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กชายสิทธิกร  อินทานนท์
2. เด็กชายไกรวิชญ์  ศรีประภา
 
1. นายสุภาพ  รัตนะ
2. นางศิริลักษณ์  จรจาก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตุประกอบ
2. เด็กชายบุญเกียรติ  หีบแก้ว
 
1. นายทนงศักดิ์  คงพิทักษ์
2. นางผ่องศรี  เพียรดี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายวราวุฒิ  เดชาฐาน
2. นายศิรัส  หอมเดช
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายกิตติกร  เชาวนะ
2. เด็กชายอรรถพล  สวนทรัพย์
 
1. นางอำภา  มณีสม
2. นางสุภาพร  ณ ระนอง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  ตะเภาพงศ์
2. เด็กหญิงณัฐวดี  อินทร์วิเศษ
3. เด็กหญิงวารุณี  บุญเวช
4. เด็กหญิงสุภัชชา  จงจิต
5. เด็กหญิงเสาวรส  ชูแก้ว
 
1. นางสาวขนิษฐา  ทองดี
2. นางศรีประภา  แก้วเซ่ง
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 1. เด็กหญิงชลธิชา   บุรีรักษ์
2. เด็กหญิงทิพยวรรณ  ธราพร
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  จอง
4. เด็กหญิงพนิตสุภา  ณ วงศ์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  เลิศไกร
 
1. นางนิรภัย  สายหยุด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กหญิงชญาณี  ภักดี
2. เด็กหญิงธาริณี  บำรุง
3. เด็กหญิงปฐมา  เพื่อมเสม
4. เด็กหญิงรวิพร  ไทยเกิด
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  เมืองน้อย
 
1. นางแพรวพรรณ  เบญจกุล
2. นายสถาพร  เบญจกุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงชุติมา  แก้วแกมจันทร์
2. เด็กหญิงณัฐริกา  กาญจนอารี
3. เด็กหญิงพิกุลทอง  ลิ้มโพธิ์ทอง
4. เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรนรา
5. เด็กหญิงวริษฐา  เจริญกิจ
 
1. นายสุวิทย์  ทองดี
2. นางสาวรุ่งฤทัย  เทพใต้
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 1. เด็กชายธีระธาดา  รสเจริญ
2. เด็กหญิงนงนภัส  ยอดมณี
3. เด็กชายนพดล  พงค์สว่าง
4. เด็กหญิงพชรวรรณ  รักเมือง
5. เด็กหญิงพรทิชา  พุทธพฤกษ์
 
1. นายสุวิทย์  ทองดี
2. นางสาวจุราภรณ์  สังข์เกื้อ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขุนทองจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แพรกปาน
3. เด็กหญิงดาวนภา  สุขใส
4. เด็กหญิงปารีณา  นิจไสว
5. เด็กชายวีระพัฒน์  โมสิกานนท์
 
1. นางปรียา  ไชยศรี
2. นางสาวกิตติยาภรณ์  หนูคง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายทวีวุฒิ  มุณีนิลย์
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ทองงามดี
3. เด็กชายธรรมศาสตร์  ปานสิทธิ์
4. เด็กชายธวัชชัย  พรหมขวัญ
5. เด็กชายเมธี  สังขโชติ
 
1. นายบุญสด  บุญเกิด
2. นางสุดา  บุญเกิด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเจ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  หิ้นจิ้ว
2. เด็กชายภูวเนตร  ศรีระบาย
3. เด็กชายสหรัฐ  ยกทวน
4. เด็กชายสิทธิพงค์  อินทรมาศ
5. เด็กชายเกริกเกียรติ  ปลอดภัย
 
1. นางศุภกัญญารัตน์  บุญรัตน์
2. นายณรินทร์  พููลสวัสดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงกชนันท์  รักสองหมื่น
2. เด็กหญิงกชมน  พรหมดำ
3. เด็กชายกฤษฎา  สิงห์กฤตยา
4. เด็กหญิงคุณัญญา  ศิริบุตร
5. เด็กหญิงจิตรวรรณ  คงกุล
6. เด็กชายณัฐพงค์  คงเส้ง
7. เด็กหญิงณัฐพร  ภิรมย์
8. เด็กหญิงธนภรณ์  จันทร์ทิพย์
9. เด็กหญิงนฤตติยา  ทองใหม่
10. เด็กชายปาริวัฒน์  ริยาพันธ์
11. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วันสูงเนิน
12. เด็กหญิงมนัชญา  แซ่อุ่น
13. เด็กชายศราวุฒิ  รอดเรือง
14. เด็กชายศุภชัย  อาวุธ
15. เด็กชายศุภโชค  มณีฉาย
16. เด็กชายสมประสงค์  ทองจันทร์
17. เด็กชายสุรเชษฎ์  คงนคร
18. เด็กชายหัตถวัฒน์  วิไล
19. เด็กชายอินทนนท์  จินตุลา
20. เด็กชายเกษมสันต์  ละออ
 
1. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
2. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
3. นางอวยพร  สุขาทิพย์
4. นางนางสุดารัตน์  สารักษ์
5. นางพัชราภรณ์  สุวรรณมณี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุมณฑาศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  แก้วกำยาน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  คชเดช
3. เด็กหญิงชนิกานต์  รัตนยุทธ
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์มณี
5. เด็กชายถิรภาพ  ประทุมวัลย์
6. เด็กชายธนกฤต  หอยทอง
7. เด็กชายธวัชชัย  แข็งสิงห์
8. เด็กหญิงนภัทรสร  ช่วยนาค
9. เด็กชายพงศธร  บุญขวัญ
10. เด็กหญิงพัชรี  สุขแพ
11. เด็กหญิงรัศมิมาน  นวลศรี
12. เด็กหญิงวรกานต์  เกื้อรอด
13. เด็กหญิงวรนิษฐา  สังข์คำ
14. เด็กหญิงวริศรา  อุปฐาก
15. เด็กหญิงวิชญาดา  บุญมา
16. เด็กชายวุฒิภัทร  เข็มเงิน
17. เด็กหญิงอาภัสรา  พรหมชัยศรี
18. เด็กหญิงุรุ่งนภา  เกศรินทร์
19. เด็กชายเตชินท์  หิรัญรัตน์
20. เด็กหญิงเบญญทิพย์  พัฒจันทร์
 
1. นายณรงค์ทัย  ชุมเมืองจีน
2. นางสาวรุจิราภรณ์  คงไชย
3. นางสาวนิภาวรรณ  อั้นมี
4. นางสำราญ  รสมาลี
5. นางสาวสุรัตน์  เชาว์ช่างเหล็ก
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงอัญชนา  จินาภิรมย์
 
1. นางคนึงนิตย์  ราชมณี
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหน้าเขา 1. เด็กหญิงวิรมณ  หวันมา
 
1. นางคนึงนิตย์  ราชมณี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รุ่งสกุลมงคล
 
1. นายลิลิต  กะฐินหอม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอม 1. เด็กหญิงปุณญวีย์  ทองจำรัส
2. เด็กชายสวิตต์  ดำทอง
 
1. นางสาวจิดาภา  กำเหนิดสม
2. นางสาวสาวิตตา  เทพี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองโอม 1. เด็กหญิงชมัยพร  บุญนิตย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สวัสดิสาร
 
1. นางสาวจิดาภา  กำเหนิดสม
2. นางจินดา  บัวลาด
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นหอม
2. เด็กหญิงศศิธร  ปะหินา
 
1. นางสาววิไลวรรณ  ชุมศรี
2. นางพเยาว์  โปณะทอง
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกนกพร  ชนะพล
2. เด็กหญิงดารินทร์  พลวารินทร์
3. เด็กหญิงปนัสยา  บุญรักษา
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทรมุณี
5. เด็กหญิงสุดาจันทร์  แก้วแกมจันทร์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  จิโนภาส
7. เด็กหญิงสุวนันท์  คำแหง
8. เด็กหญิงอวัสดา  คงพินิจ
9. เด็กหญิงอารียา  รีจิ
10. เด็กหญิงเกตุวดี  ล่องดำ
 
1. นางอัญชลี  สุขบรรจง
2. นางสุจิตรา  จินดานิล
3. นางรัตนาวลี  สงกรด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ประเสริฐ
2. เด็กหญิงกิตติมา   สุมล
3. เด็กหญิงณัฐนิชา   ไหสุวรรณ
4. เด็กหญิงณิชานันท์   สุทธิ
5. เด็กหญิงธีรเนตร   หนูนิล
6. เด็กหญิงนิปัทม์   เพชรแก้วนา
7. เด็กหญิงปานฉัตร   คารว์
8. เด็กหญิงพัชลีพร   คารว์
9. เด็กหญิงภัทรศรี   คารว์
10. เด็กหญิงรินรดา   เหมไพบูลย์
11. เด็กหญิงลลินดา   เกื้อฉิม
12. เด็กหญิงสิริรัตน์   บัวบาน
13. เด็กหญิงอภิสรา   เพชรจรูญ
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ   สังข์ช่วย
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   สิทธิรักษ์
 
1. นายเจริญ  รักษาวงศ์
2. นางชูจิตร์  สิงห์ไชย
3. นางลำยอง  รักษาวงศ์
4. นายวิทยา  แสงศรี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายรา 1. เด็กหญิงพรลภัส  ศรีทอง
2. เด็กหญิงสิริยากร  ราชรักษ์
 
1. นายอุดมศักดิ์  ขลุดสกุล
2. นางสาวอมรพรรณ  มณีโชติ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายพงค์ภัค  ราชรักษ์
2. เด็กชายภูมินทร์  ชนาชน
 
1. นางวรรณี  อาญา
2. นายศุภกฤษ์  นนทสิทธิ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชัยธรรม
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กหญิงทยิดา  ทรงศรี
 
1. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  รัตนสุภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  นุวงศ์
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงนราพร  คำแหง
 
1. นายประเทือง  จันทร์ชุม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงชุติมา  สุขบาล
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. เด็กหญิงณภัทร  แสงทอง
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนา 1. นางสาวสาวิตรี  บุญชุม
 
1. นางสาวภาสวรรณ  ภาสกนธ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงขวัญตา  พรหมฤทธิ์
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  นาคขวัญ
 
1. นางเอกมล  จันทร์เรือง
2. นางอรสา  ตันติอรุณ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงยุวดี  สองแก้ว
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  ดำเกลี้ยง
 
1. นางสุภาณี  ว่องวิษณุพงศ์
2. นางเยาวดี  อยู่ดี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แก้วเมือง
2. เด็กหญิงสุภารัตน์  บุญเชิด
 
1. นางสุภาณี  ว่องวิษณุพงศ์
2. นางเยาวดี  อยู่ดี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำพุ 1. เด็กชายฤทธิศักดิ์  ทิพย์ภักดี
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  ผสารพจน์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงณัฐวุฒิ  สุขแก้ว
2. เด็กหญิงนฤมล  ทองแแท้
3. เด็กชายอชิระ  เกื้อกูล
 
1. นางมณฑา  รอดภาษา
2. นางเสาวลักษณ์  ปานอ่อน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กหญิงชลธิชา  จิตเอียด
2. เด็กชายสันติสุข  มณีโชติ
3. เด็กหญิงอรจิรา  จันวนา
 
1. นางบุหงา  พิศแลงาม
2. นางเกษณี  คำสงฆ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายกรวิชญ์  พงษ์วิทูล
2. เด็กชายธนวัฒน์  สารพงษ์
3. เด็กชายสิทธิชัย  สระทองย้อย
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางธัญญา  คงแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงอารุณี  สังข์จันทร์
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กชายก้องภพ  ชูจิตร์
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  โมสิกานนท์
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กชายเทวฤทธิ์  บุญทอง
 
1. นางธีรนันท์  แม้นทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงสิริประภา  ไกรนรา
 
1. นางสุทธิพร  ศรีคง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนต์หทัย 1. เด็กชายปฎิภาณ  สามชูศิลป์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์แก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมนต์หทัย 1. เด็กชายธันวา  พลพวง
 
1. นางสาวศิริรัตน์  จันทร์แก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  สินธุโทวงศ์
 
1. นางสาวพิมพิไล  กัญญา
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ชำนาญกิจ
 
1. นางเรณู  ทองเลี่ยมนาค
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ดาวกระจาย
 
1. นางธีรนันท์  แม้นทอง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายศิริชัย  สารมาศ
 
1. นางสาวปิ่นวิไล  คุ่ยยกสุย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะขวัญ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  สุรการ
 
1. นายธรรมรัตน์  หนูคง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กหญิงภัทราพร  สว่างเพชร
 
1. นางอดาวัลย์  สโมทาน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงพนิดา  คงแก้ว
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายก้องภพ  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงจารุมญช์  เกื้อชู
3. เด็กชายธีรพงษ์  ศรีชัย
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เสนา
5. เด็กชายมนุเชษฐ์  ไชยฤกษ์
6. เด็กหญิงรัศมิ์ธศิลป์  มิศกาชีพ
7. เด็กหญิงวนัชพร  จันทมุณี
8. เด็กหญิงอรทัย  สุขจิตต์
9. เด็กชายเอกรัตน์  พิบูลย์
 
1. นายสกานต์  ผลประมูล
2. นายธนายุทธ์  หนูเนตร
3. ว่าที่ร้อยตรีกุลภัสร์  ความสุข
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่มุสลิม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดาราพงค์
2. เด็กหญิงชนม์นิภา  โมสิกานนท์
3. เด็กชายธนากร  จันทร์แจ่มศรี
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  มะเฮมี
5. เด็กหญิงพัชนิดา  จันทร์แจ่มศรี
6. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
7. เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทร์แจ่มศรี
8. เด็กชายสิทธิพล  จันทร์แจ่มศรี
9. เด็กหญิงสิริประภา  ไกรนรา
10. เด็กหญิงอารุณี  สังข์จันทร์
11. นายเกียรติศักดิ์  ไชยยศ
12. เด็กหญิงเด็กหญิงนิศารัตน์  จันทร์ดี
 
1. นายประหยัด  ศรีคง
2. นางสุทธิพร  ศรีคง
3. นายพิทักษ์พงศ์  ศรีคง
4. นางสาวสุภารัตน์   ศรีคง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล 1. เด็กชายกรภัทร  ขวัญเมือง
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กรายแก้ว
3. เด็กหญิงชนากานต์  ทองมีชู
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  นนทศักดิ์
5. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกลา
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  วิมล
7. เด็กหญิงธัญญาเรศ  เกลา
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  บำเพ็ญ
9. เด็กชายนภดล  วงศ์เวียงจันทร์
10. เด็กหญิงนภัส  ชัชวาลย์
11. เด็กหญิงนัฐชา  นาคประดิษฐ์
12. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเชียร
13. เด็กหญิงปัทม์มณฑน์  เลิศบุญประเสริฐ
14. เด็กหญิงภัทราพร  สว่างเพชร
15. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาติวิชิต
16. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ทองกัน
17. เด็กหญิงวรัญญา  มีศรี
18. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญชัย
19. เด็กหญิงอารยา  มุสิกุล
20. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชิตร
 
1. นายบุญฤทธิ์  เสนาพันธ์
2. นางสมศิริพร  สิทธิเชนทร์
3. นางสาวประไพ  ศิลารัตน์
4. นางสาวสุภาพร  ชนะผอม
5. นางอารดา  จัติกุล
6. นางอดาวัลย์  สโมทาน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงกรกวรรณ  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  คลิ้งบัวทอง
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  ชูดำ
4. เด็กชายขญานิศ  สุขคง
5. เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนี
6. เด็กหญิงณัฐริญา  พัฒน์สมุทร
7. เด็กชายธนธรณ์  แก้วสนั่น
8. เด็กชายธีรวัช  จันทรา
9. เด็กชายนิรุต  นวลละออง
10. เด็กหญิงบุษยา  มะลิแก้ว
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์  สุวรรณบุรี
12. เด็กหญิงรุ่งนภา  ขลิบตรีแก้ว
13. เด็กหญิงวริษา  เทพเรือง
14. เด็กหญิงศิริญญา  สุวรรณสุทธิ์
15. เด็กหญิงสริมล  หมื่นห่อ
16. เด็กชายสัญญา  เถือนทอง
17. เด็กชายสิงหา  ชัยขรรค์
18. เด็กชายสุขสมัย  ทองพลัด
19. เด็กหญิงสุดารัตน์  จ้อนลี่
20. เด็กหญิงสุระจิตร์  เอียดแสง
21. เด็กหญิงสุวรรณา  จ้อนลี่
22. เด็กหญิงสโรชา  ปักษาสังข์
23. เด็กหญิงอรวรรณ  อินจันทร์
24. เด็กหญิงเกสรา  คงอุป
25. เด็กหญิงเพ็ชรี  คงพันธ์
26. เด็กหญิงเรนริน  พลภักดี
 
1. นายโสภา  สุขอนันต์
2. นางชะฎา  รัตนพันธุ์
3. นางศศิวรัชฎิ์  ชุมนาค
4. นางสุภาวดี  รัตนพันธ์
5. นายกิตติ  ลิมวนาทิพงษ์
6. นายอำนวย  ทองศรีนุช
7. นางสาวลัดดา  บุญทรง
8. นายมานิตย์  เต็งมีศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. เด็กหญิงชญานิศ  สุขคง
2. เด็กชายวันจักรี  รัตนบุรี
3. เด็กชายสัญญา  เถือนทอง
4. เด็กชายสิงหา  ชัยขรรค์
5. เด็กชายสุขสมัย  ทองพลัด
6. เด็กหญิงสุรจิตร์  เอียดแสง
 
1. นายโสภา  สุขอนันต์
2. นางชะฎา  รัตนพันธ์
3. นายสนิท  ง่วนสน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นายนครินทร์  รอดด้วง
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. นางสาวสุรจิตร์  เอียดแสง
 
1. นางชะฎา  รัตนพันธ์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฉวาง 1. เด็กชายอาณัฐชัย  ถวาย
 
1. นางจิตรา  อำไพวงศ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีปลอด
 
1. นางวิลันดา  คงช่วย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กชายศุภกร  สามารถ
 
1. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กหญิงวริศรา  หงษา
 
1. นางสุปตา  เสนารัตน์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสส้าน 1. นายสุรชาติ  บุญหาว
 
1. นางวิรัตน์  แก้วเกื้อ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 1. นางสาวสุวรรณา  จ้อนลี่
 
1. นางชะฎา  รัตนพันธ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กชายอัครชัย  จติกุล
 
1. นางนิตยาพร  จติกุล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง 1. เด็กหญิงเกศินี  ชูชนะ
 
1. นางจินตนา  ไชยฤกษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงบำรุง
 
1. นางธิตยา  สุทธิมาศ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. นางสาวสุขฤดี  วงศ์สวัสดิ์
 
1. นายอาดิศักดิ์  ตารมย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกะเปียด 1. เด็กชายศราวุธ  รัศมี
 
1. นายสถาพร  เบญจกุล
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงอารีญา  นราอาจ
 
1. นางสินีนาท  เหล่ากอ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุยเหนือ 1. เด็กชายกิตติพันธ์  ศรีทิพย์
 
1. นางอรอนงค์  ชุมเพ็ง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงอภิสรา  ศรีปลอด
 
1. นางวิลันดา  คงช่วย
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 82.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แท่นอ่อน
2. เด็กหญิงจันจิรา  ทองทา
3. เด็กชายจิรายุ  ศรีพร
4. เด็กหญิงจีรนันทร์  รักษายศ
5. เด็กหญิงจุวารี  จงจิตร
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  น้ำขาว
7. เด็กหญิงตินชไมลย์  สมบัติ
8. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หิรัญรัตน์
9. เด็กหญิงทิพรดา  บัวเผียน
10. เด็กชายธีรภัทร  ทองนาเหนือ
11. เด็กชายนะโม  รักษาวงค์
12. เด็กหญิงปพัชญา  ธานีรัตน์
13. เด็กหญิงปัณฑิตา  เชื่อเอี่ยม
14. เด็กหญิงพรกนก  พรหมแก้ว
15. เด็กหญิงพิชญาภา  เพชรวงค์
16. เด็กหญิงรุ้งผกามาศ  แก้วสุขใส
17. เด็กหญิงวนิตา  พะโยม
18. เด็กหญิงวรรณา  ขึมภูเขียว
19. เด็กหญิงวริศรา  ละม้าย
20. เด็กหญิงวศินี  มูณี
21. เด็กชายวิทวัช  ลือชา
22. เด็กชายวิทวัฒน์  อุปลา
23. เด็กหญิงวิลทิพย์  บุญจันทร์
24. เด็กชายวิศวะ  ม่วงปลอด
25. เด็กชายศรนรินทร์  ไชยรัตน์
26. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสุขใส
27. เด็กหญิงศศิวดี  ชัยยัง
28. เด็กหญิงศิราวดี  แก้วแสง
29. เด็กหญิงสุตาภัทร  สนมน้อย
30. เด็กชายสุภัทรชัย  แก้วไทย
31. เด็กหญิงสุรัญญา  ไชยเสนา
32. เด็กหญิงสุวภัทร  จันทร์พร้อย
33. เด็กหญิงสุวรรณดี  กระจิก
34. เด็กหญิงอภิญญา  พรหมรัตน์
35. เด็กชายอัครรินทร์  จันทรารักษ์
36. เด็กหญิงอาทิตยา  เพียรทอง
37. เด็กหญิงอารียา  หมวดชนะ
38. เด็กหญิงเปรมวิภา  ศรีพุฒ
39. เด็กหญิงใกล้ตะวัน  ยิ้มละมัย
40. เด็กหญิงไพลิน  ศรีทิพย์
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
2. นางยุพาภรณ์  สมทอง
3. นายเด่นชัย  บำรุงศรี
4. นายสมมุ่ง  อินทร์จงจิตร
5. นางฤทธิยา  เดชาสิทธิ์
6. นางพรรณี  ปราบปัญจะ
7. นายศุภวิทย์  วชิรวรรณ
8. นายกฤษณะ  เกิดขุมทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. นางสาวกรรณิการ์  อ้นต่อ
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ฉิมประสิทธิ์
3. นายจีรศักดิ์  ธราพร
4. เด็กหญิงชลธิชา  กาญจนะ
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยธรรม
6. เด็กชายธนกร  ศรีวิเศษ
7. เด็กชายธนบดี  จำนงเล็ก
8. เด็กชายธรรชนก  ชาญอาวุธ
9. เด็กหญิงธันยพร  แซ่เอี่ยว
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  พูนชู
11. เด็กหญิงนงลักษณ์  เพชรา
12. เด็กหญิงนันทิพร  สังข์ชุม
13. เด็กหญิงปิญชาน์  ทองเลี่ยมนาค
14. เด็กชายพงศกร  ผลศัพย์
15. เด็กชายพงษ์ปกรณ์  นุ่มนวล
16. เด็กหญิงพชรวรรณ  ใยน้อย
17. เด็กหญิงพรรพษา  ทิพย์บุรี
18. เด็กหญิงพรรภษา  ศิริ
19. เด็กชายพลวัฒน์  เกตุสุรินทร์
20. เด็กชายพีรพล  บุญเมือง
21. เด็กหญิงภาวินี  ชูยงค์
22. เด็กหญิงภูริชญา  นาคเกลี้ยง
23. เด็กหญิงมานิตา  จันทร
24. เด็กหญิงรุจิรา  นันทภักดิ์
25. เด็กชายวงศ์ตระกูล  สิงหวรรณกุล
26. เด็กหญิงวริษฐา  จันทร์ประสิทธิ์
27. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สวนกูล
28. เด็กชายศักรินทร์  รักษา
29. เด็กชายศุภกร  แผ่นทอง
30. เด็กหญิงสิรินทรา  ณ สมบัติ
31. เด็กหญิงสิริพร  ภารา
32. เด็กหญิงสุภาวดี  ขวัญชุม
33. เด็กหญิงอภิสรา  ปานทอง
34. เด็กหญิงอาริตา  จันตาชู
35. เด็กชายเจษฎา  อุปลา
36. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทองทา
37. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ชูยงค์
38. เด็กหญิงเมธาวี  เพียรทอง
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นพรัตน์
40. เด็กชายไชยบูลย์  บรรลือ
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
2. นางสาววรรณี  อาญา
3. นางสรีย์พร  ชัยสิทธิ์
4. นางคัมภีรพรรณ  ภักดีแก้ว
5. นางสาววิไลวรรณ  ชุมศรี
6. นายเกรียงศักดิ์  เกิดรอด
7. นายสมพงค์  จินา
8. นายกฤตธนกร  รอดอุปการ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงจันจิรา  ขวัญเมือง
2. เด็กชายธัชพล  เครือจันทร์
3. นายนพแก้ว  ชูขันธ์
4. เด็กหญิงนาถลดา  สังฆอินทร์
5. เด็กหญิงวารัญญา  บัวแก้ว
6. เด็กชายวีระศักดิ์  นิระโส
7. เด็กชายหัสนัย  อินขอ
8. เด็กหญิงอรทัย  เครือจันทร์
 
1. นางธีรนันท์  แม้นทอง
2. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
3. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กชายกฤตนัย  ล่องดำ
2. เด็กชายกีรติ  สารพงษ์
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เทพยา
4. เด็กหญิงธนัญญา  สิทธิสมบูรณ์
5. เด็กชายนพณัฐ  เทพี
6. เด็กชายวรินทร  ปรีชารัตน์
7. เด็กหญิงวิภาดา  เทพี
8. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  จารึก
 
1. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางสาวณัศย์ชนก  สุวรรณมณี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  โสมล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  พรหมพินิจ
3. เด็กหญิงพัชรพร  ทับทิม
4. เด็กหญิงสมฤทัย  พงษ์เกื้อ
5. เด็กหญิงสายพิณ  อินทีราช
6. เด็กหญิงสุธิวา  สุวรรณเทียบ
 
1. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดควนสูง 1. เด็กชายณัฐนนท์  พริกเล็ก
2. เด็กชายธราเทพ  ศรีเย
3. เด็กชายน้ำฟ้า  ขำสุวรรณ
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ชาญปราณีต
5. เด็กหญิงวรัญญา  ขำ
6. เด็กหญิงสายธาร  บุญช่วย
 
1. นางเยาวนิช  ฮั่นวิวัฒน์
2. นางเกษร  นาควรรณ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การสวนยาง 3 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เกิดนุ่น
2. เด็กหญิงณัฐฐา  สมหวัง
3. เด็กหญิงนิภาพร  แรกรุ่น
4. เด็กหญิงวรกานต์  รอดคุ้ม
5. เด็กหญิงสุุดารัตน์  เทพทัศน์
6. เด็กหญิงสโรชา  อุสาดี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ละวู่
2. นางสาวจันทร์ทนา  เกลา
3. นายสมศักดิ์   ตันพงษ์
4. นางสุภาพร  ชุมคง
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพ็ญญาติ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็ชรสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวิมลสิริ  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เกื้อกาญจน์
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ทำนา
5. เด็กหญิงอังคณา  สุกสีใส
6. เด็กหญิงอัจริยา  วุฒิพงศ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ค้ำชู
2. นางสาวสุนิษา  ประเสริฐ
3. นางวัลษา  แปรคันธ์
4. นายสมกิจ  สิงห์ไชย
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางตะเภา 1. เด็กหญิงกุลดา  แพงวิเสส
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลูกอ้น
3. เด็กชายต่อเกียรติ  เขียวบุญจันทร์
4. เด็กชายต้นตระการ  เขียวบุญจันทร์
5. เด็กหญิงธันยพร  เพชรอาวุธ
6. นางสาวธิดาทิพย์  มูลี
7. เด็กหญิงนลินวรรณ  รอดอินทร์
8. เด็กหญิงพิมลวรรณ  บุญหวาน
9. เด็กชายพิสิษฐ์  ชูมณี
10. เด็กหญิงศรัญญา  ศรีมณี
11. เด็กชายสรนันท์  ดำบ้านใหม่
12. เด็กชายอนุชิต  เจริญสม
13. เด็กหญิงอารียา  ชูศรีหรัญ
 
1. นางธีรนันท์  แม้นทอง
2. นางสาวพรรษา  ธนาวุฒิ
3. นางสำอางค์  ชัยวิชิต
4. นางบุุญภา  บุญปก
5. นางสาวผกามาศ  จันทร์มณี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่อม 1. เด็กหญิงกฤติกา  ขำดวง
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา  รัตนบุรี
3. เด็กหญิงนวดี  ทองผุด
4. เด็กหญิงบุญฐิสา  พลเมือง
5. เด็กหญิงปาณิศา  จันทร์แก้ว
6. เด็กหญิงปาณิษาร์  หมื่นศรี
7. เด็กหญิงพิชญา  สามารถ
8. เด็กหญิงวนิดา  หนูรอด
9. เด็กหญิงเกศรา  ชูเมฆ
 
1. นายวิโรจน์  บุญสถิตย์
2. นายเจริญ  อักษรนำ
3. นายนิยม  จันทบูรณ์
4. นางจำเนียร  ศรีสวัสดิ์
5. นางปกิตตา  ชนะสุข
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงสาธินี  ชนาชน
2. เด็กหญิงสิรภัทร  บุญสังข์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สดศรี
4. เด็กชายอรุณรัตน์  สมพิษ
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  วงษ์คำ
 
1. นายสุภฤกษ์  สุขสม
2. นางสาวโสภา  แสงระวี
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายธีรพัฒน์  จันทร์ทอง
2. นางสาวเหมือนขวัญ  ชินราช
 
1. นางบุญญาธิการ  ขาวชอุ่ม
2. นางอาภรณ์  คำครุฑ
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันติวัตร 1. เด็กชายไมเคิล  เคนเนอร์ดี้ แฮมเม็ต
 
1. นางสาวนิตยา  สาริพันธ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรชู
 
1. นางสาวปรียานุช  เกิดบัวทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นางสาวโสภาวดี  สมประสงค์
 
1. นางอินทิรา  พลศิลป์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงภคพร  หมีทอง
 
1. นางสาวผานิตย์  ทั่วจบ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมายนุกูล) 1. เด็กชายชูวัฒน์  จักรพล
 
1. นางอรชร  โคจีจุล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  ศรีเปารยะ
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  รักษายศ
 
1. นางอัปสร  เมฆแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายปฏิวัติ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  สามหมอ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต
 
1. นางสาวกษพรรณ  ช่วยนุสนธิ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงพิมพิกา  เปล้า
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายณัฐดนัย  พราหมน้อย
2. เด็กหญิงพรนภา  ชัยเพชร
3. นายภัคพงษ์  ชูสุชน
4. เด็กหญิงรัตนากร  อุทุมพร
5. เด็กหญิงโสภาวดี  สมประสงค์
 
1. นางอินทิรา  พลศิลป์
2. นางบุญประเสริฐ  เชื้อพุทธ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงเสาวภาคย์  จันทร
 
1. นางสาวพิชญพรรณ  ด้วงเอียด
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มัชฌิมวงศ์
 
1. นางสาวอรอุมา  บุญแก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงคีตภัทร  อินทร์สุวรรณ
 
1. นางสาวญาติกา  จงจิตร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงกีรติกานต์  สุภะ
2. เด็กหญิงดาริน  จุ้ยส่องแก้ว
 
1. นางพรเพ็ญ  สิทธิเชนทร์
2. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วแสง
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กชายชลันธร  ไชยแขวง
2. เด็กหญิงพรเพ็ญทิพย์  ชัยศิริ
 
1. นางสาวตรีกูร  ศรีจันทร์
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายคฑาวุธ  คงแก้ว
2. เด็กชายณัชพล  เยาวเหี้ยง
3. เด็กชายธีระยุทธ  พรายแก้ว
4. เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนโกสม
5. เด็กหญิงภัชราภา  เกลี้ยงกลม
6. เด็กชายสุทธิรักษ์  กานุรักษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
2. นายสุวัจน์  มณีมาส
3. นางดวงเดือน  จิตโรจน์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กชายจักรกฤช  ชูภาระกิจ
2. เด็กชายจักรธร  สว่างวงค์
3. เด็กชายชาญณรงค์  ทิพย์สว่าง
4. เด็กชายชินฤทธิ์  ไชยบุรี
5. เด็กชายนนทพัทธ์  ใจห้าว
6. เด็กชายพีรวิชญ์  ทาระ
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
2. นางสาววัชราภรณ์  ไม้เรียง
3. นางจำนัญ  จันทร์สว่าง
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กชายขันชัย  ระวังสุข
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ปานสิทธิ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  รามวงศ์
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิจารณ์
5. เด็กชายธนวัฒน์  นพกาศ
6. เด็กชายธวัชชัย  รอดปลอด
7. เด็กชายวิทวัส  เพียรดี
8. เด็กชายอัมรินทร์  หมวดเมือง
 
1. นายบุญสด  บุญเกิด
2. นางสุดา  บุญเกิด
3. นายอุทัย  ชูแก้ว
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กชายกรประเสริฐ  แซ่เตื้อง
2. เด็กหญิงนฤมล  เชื้ออาน
3. เด็กหญิงพรรณเกล้า  ปัทมเกตุ
4. เด็กหญิงพรรพษา  วิเศษโชค
5. เด็กชายภาสกร  ปรีติวรฐากร
6. เด็กหญิงวรัญญา  พลเทพ
7. เด็กหญิงสวิตตา  แป้นเพชรอำพรศรี
8. เด็กหญิงสุพัชตรี  ตู้ปิยกุล
 
1. นางอวยพร  หมวดชนะ
2. นางฉรรยา  จันทร์เมือง
3. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำนาว 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  แสงแก้ว
2. เด็กหญิงณัชชา  รอดเพชร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  งามสวน
4. เด็กชายดรัณภพ  เกสรินทร์
5. เด็กชายธีรวัฒน์  พันธ์ุทอง
6. เด็กหญิงปัตมาวรรณ  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงปิยนันท์  จันลาน
8. เด็กหญิงมณฑิตา  คาดปรปักษ์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  คงปาน
10. เด็กหญิงเมริษา  แสงมณี
 
1. นายอดินันต์  แสงมณี
2. นางสาวศิริเพ็ญ  สุขสม
3. นางสาวปริชาติ  จินดาวงค์
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายรัตนชัย  เรืองขนาบ
2. เด็กหญิงวรางคนา  บุญชูวงศ์
3. เด็กหญิงศิริจิตต์  วุธรา
4. เด็กหญิงสมฤทัย  บุตรศรี
5. เด็กหญิงหทัยภัทร  สุทาวา
 
1. นางยวนจิตร์  อินทร์จงจิตร
2. นางพิมลรัตน์  ยมใหม่
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองดี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ไกรนรา
2. เด็กหญิงณัฐชา  เจียมวุฒิ
3. เด็กหญิงอลิษา  บำรุงภักดิ์
 
1. นางมัลลิกา  พิทักษ์วงศ์
2. นางดวงใจ  เบญจกุล
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  มาศโอสถ
2. นางสาวสรัลพร  อาวสาร
3. เด็กหญิงอาริษา  สุขเสนา
 
1. นางสาวนงรัตน์  เพชรด้วง
2. นางเกวลิน  ไกรนรา
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กชายกฤษณะ  ลัญจกรลิขิตละไม
2. เด็กหญิงกษมา  โบศรี
3. เด็กหญิงณัฐชญา  เชื้อเพชร
 
1. นางบุญวิช  มีแก้ว
2. นางสาวนภัทร  นามสุข
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงชนัชชา  ช้างหว่าง
2. เด็กหญิงอธิการณ์  ราชรักษ์
3. เด็กชายเพลิน  เพราะผักแว่น
 
1. นางพรทิพย์  สุขพันธุ์
2. นางวลัยลักษณ์  ชูมาก
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แก้วสุขศรี
2. เด็กหญิงอัญชนา  ศิลป์ชัย
 
1. นางสาลี่  เขตเจริญ
2. นางเตือนใจ  พงษ์พิริยะเดชะ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ไข่รอด
2. เด็กชายอภิมุข  ไข่รอด
 
1. นางวันทา  สมทรัพย์
2. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายนพดล  มีชัย
2. เด็กชายวรพงศ์  พรหมศิลป์
 
1. นางสาวจันทร์ยานี  แจ้งขาว
2. นางฉวีวรรณ  ศรีมุกข์
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงรวิสรา  ศรีเปารยะ
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุญยัง
 
1. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
2. นายภักดิ์  คล้ายสมบัติ
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุกัญญา  รัตนพล
2. เด็กหญิงอาภัสษา  เกษรบัว
 
1. นางพรพิมล  เอียดทวน
2. นายปรีชา  แสงมณี
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ 1. เด็กหญิงอาทิมา  ศรีเปารยะ
2. เด็กหญิงโสภิตา  ณ นคร
 
1. นางมาลากุล  ปรีชา
2. นางกัลยารัตน์  อุบลกาญจน์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดกะทูนเหนือ 1. นางสาวชลดา  พริกเนี่ยว
 
1. นางเพ็ญนภา  ไชยศรี
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไม้เรียง 1. เด็กหญิงสกายดาว  คงสิทธิ์
 
1. นายสุวัจน์  มณีมาส
 
156 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคอกช้าง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สมทรง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ผาสุข
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ส้มเขียวหวาน
2. นางดวงพร  นุ้ยคง
 
157 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายกรณ์ดนัย  รัตนานุกุล
2. เด็กชายวีรภัทร  โชติกรณ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  คุระสุข
2. นายสมชาย  สิทธิศักดิ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ด่านเสือเรือง
2. เด็กหญิงจันทิรา  พงศ์ประพันธ์
3. เด็กหญิงอัยดา  ศรีทอง
 
1. นางสุคนธ์  เพชรรัตน์
2. นายเข็บ  บุญวรรณ
 
159 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กชายปฏิวัติ  เลิศไกร
2. เด็กชายวีระชัย  สงวนศักดิ์
 
1. นายสุธรรม  สุดจิตร
 
160 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กชายกฤษฎา  เจียรประดิษฐ์
2. เด็กชายพันธนการณ์  เชื้อกูลชาติ
 
1. นางศริญญา  ยอดทอง
2. นางอรอุมา  ไกรสิทธิ์
 
161 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนองค์การสวนยาง 2 1. เด็กชายธีรภัทร  จิตต์อักษร
2. เด็กชายอินทรภัทร  หมวดคงทอง
 
1. นางสาววิชชุดา  ไทยราช
2. นางจีระพงษ์  กำเนิดมณี
 
162 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายชนาธิป  แต้มเพชร
2. เด็กชายนพดล  โรจน์สุวรรณ์
 
1. นางสาววิชุดา  สงวนวงศ์
2. นายไชยันต์  คงเมือง
 
163 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองเทพ
2. นางสาวสุชานันท์  โลหะ
 
164 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน 1. เด็กหญิงขวัญตา  เพชรกูล
2. เด็กหญิงเปมิกา  พุ่มช่วย
 
1. นางธณัฎฐา  ชูลิกร
2. นางสาวผกามาศ  ทิพย์จักษุ
 
165 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาพา 1. เด็กชายธนภัทร์  วูวงศ์
2. เด็กชายสิขรินทร์  ไตรเมศ
 
1. นางสาวปิยธิดา  เรืองฤทธิ์
2. นางทัศนีย์  อาวุธ
 
166 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกหาด 1. เด็กชายณัฐพร  ละม้าย
2. เด็กชายเกษมพัฒน์  มุขแก้ว
 
1. นายณรงค์  จงจิตร
 
167 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองพนัง
2. เด็กชายอรรถวุฒิ  วิเชียร
 
1. นางพรรณี  ปราบปัญจะ
2. นางศิราพร  ทองกระจ่าง
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชูช่วย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรบริสุทธิ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  ละม้าย
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. นายณัฐวุฒิ  ภูชงค์
2. เด็กชายอนุตร  ระวัง
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  นวลงาม
 
1. นายวิรัตน์  ปุ๋ยกระโทก
2. นายบุญเจริญ  ชูช่วย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชฏาพร  แก้วตั้ง
2. เด็กชายธัญญวัฒน์  นุ่มนวล
3. เด็กหญิงอรัญญา  รัตนพันธ์
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นางธิตยา  สุทธิมาศ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. นายณัฐพงศ์  ทับย้อย
2. นายธนชัย  นาคเพ็ง
3. นายปรเมษฐ์  ภูมา
 
1. นางอริยา  กะลาศรี
2. นางฐิติกุล  สิงห์อินทร์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก่องาม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันเมือง
2. เด็กชายณัฐพล  จำนงจิต
3. เด็กชายธีระวัฒน์  รัตนบุรี
 
1. นายโกวิท  หนูแก้ว
2. นางสาวนันทวิกา  บุญเมือง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพชรสุข
2. เด็กชายนพดล  บุญส่ง
3. เด็กชายศราวุธ  ศรีสุขใส
 
1. นางพรทิพย์  ชูประดิษฐ์
2. นายศุภฤกษ์  ทองนวน
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กหญิงชนากานต์  หนูทอง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชอบทำกิจ
3. เด็กหญิงปิยะพร  เกิดเมืองเล็ก
4. เด็กหญิงศศิธร  ถาวร
5. เด็กหญิงสุชานาถ  จันทร์ปรุง
6. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วใจจง
 
1. นางถนอมศรี  รักษ์ศรีทอง
2. นางวัฒนา  ทองชัย
3. นางมณฑา  รอดภาษา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงปิยะนุช  ขุนทอง
2. เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทศรี
3. เด็กชายวรเทพ  นวลแก้ว
4. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีมณี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  โจงจาบ
6. นางสาวเมธาวี  รักวงศ์
 
1. นางเส่าวณีย์  สวัสดี
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาปราน 1. เด็กชายจิรพัฒน์  รัตนพันธ์
2. เด็กชายณัฐพล  เพอสม
3. เด็กชายพงศกร  บุญปราบ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ศิลปสมบัติ
2. นางพิสมัย  หนูเนตร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายธนโชติ  ชูสุทน
2. เด็กชายศุภกิจ  เจริญผล
3. เด็กชายอาทิตยา  ทองเรือง
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
2. นายสุทิน  หิวานุพงศ์
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญศรี
2. เด็กหญิงภณิดา  พนาลี
3. เด็กหญิงวิภาวดี  สมหมาย
 
1. นางกัญหา  เพชรสถิตย์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายจิรศักดิ์  วิจารา
2. เด็กชายสมโชค  พิชัย
3. เด็กชายสันทิฏฐ  วิเชียร
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
2. นายสุทิน  หิวานุพงศ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ 1. เด็กชายพุทธิพงศ์  สอดจิตร์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำแหง
3. เด็กชายเกรียงไกร  หนูราช
 
1. นายสัมพันธ์  สอดจิตร์
2. นางสาวอาภรณ์  สำเภาแก้ว
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากแพรก 1. เด็กหญิงจีราวรรณ์  วงค์เมฆ
2. เด็กชายปิยวัฒน์  แหวนเพ็ชร
3. เด็กหญิงศุภิสรา  วีระสุข
 
1. นางเกษร  ทองชัย
2. นายเกษม  โชติวัน
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดวงสุวรรณ
2. เด็กหญิงนิศากร  ชัยสุวรรณ
3. เด็กหญิงแพรไหม  พุ่มพันธ์
 
1. นางสุราตรี  พันธ์เพชรกุล
2. นางอวยพร  เพชรอาวุธ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทองงามดี
2. เด็กหญิงสุชานาถ  บัวเรียง
3. เด็กหญิงสุธีธิดา  สุขวารี
 
1. นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ
2. นางสุดา  บุญเกิด
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา 1. เด็กหญิงกัลจิรา  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ผิวนวล
3. เด็กหญิงสุธิสา  เดิมคลัง
 
1. นางสุราตรี  พันธ์เพชรกุล
2. นางอวยพร  เพชรอาวุธ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาโร 1. เด็กหญิงพัชรี  เหลืองประเสริฐ
2. เด็กหญิงสไปทิพย์  ระวังสุข
3. เด็กหญิงเพลินพิศ  เล่าส้ม
 
1. นางวรรณีย์  อินทร์ทองคำ
2. นางสนิท  รักษ์พงศ์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อมอง 1. เด็กหญิงณัชชา  พุ่มกฐิน
2. เด็กหญิงพัชรพร  รัตนพันธ์
3. เด็กหญิงศศิปภา  ธารเนตร
 
1. นางสุนีย์  แก้วหล้า
2. นางดุษณีพร  เมฆบาล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงรันตรี  พลดงนอก
2. เด็กหญิงอาภาพร  เพชรริด
3. เด็กหญิงอุไรภรณ์  ศุภัททรากร
 
1. นางสาวไพลิน  ทรงนาศึก
2. นางจาริยา  วรประดิษฐ์
 
188 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองท่อม 1. เด็กชายพัชรพล  สามารถ
 
1. นางกาญจนา  รักปาน
 
189 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมเผด็จ 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  เสียงดี
2. เด็กหญิงพนัดดา  ทองทิพย์
3. เด็กหญิงพัฒนกิจ  สิทธิรักษ์
 
1. นางมณฑา  รอดภาษา
2. นางสุภาพร  กาญจนเพชร
 
190 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สารา
2. เด็กหญิงรวิสรา  ภาครัตน์
3. เด็กหญิงวรรณิดา  ไกรนรา
 
1. นางสุวิมล  ทองนุกูล
2. นางสาวโสภา  สงวนอาสน์
 
191 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ 1. เด็กหญิงพีรญา  เขียวย้อย
 
1. นางอรษา  เพชรสถิตย์
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ 1. เด็กชายวิทัญญ์  วุฒิชัย
 
1. นายเดชา  กาญจนเสน
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายศิริวัฒน์  อัคคี
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงวรรณิษา  ตั้นซุ่นหิ้น
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
 
195 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กชายปฏิพัท  สืบ
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
 
196 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กหญิงรฎารัตน์  จีนสินธิ์
 
1. นางกฤษณา  ศรีมหันโต
 
197 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายพชรพล  แก้วศรีสุข
 
1. นางสาววิภาดา  ทองเกลี้ยง
 
198 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหาดสูง 1. เด็กหญิงกาญจน์กนก  ศรีสุขใส
 
1. นางมยุรา  พุทธรอด
 
199 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตชด.ช่างกลประทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 1. เด็กชายสุปรีชา  ภักดิ์วาปี
 
1. นางสาวยุวธิดา  แก้วประดิษฐ์
 
200 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 1. เด็กชายไชยวัฒน์  ชาญ
 
1. นางนิรภัย  สายหยุด
 
201 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  หีดแก้ว
 
1. นางพัชชา  ชูช่วย
 
202 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายกิตติมาส  บำเพ็ญ
2. เด็กชายจตุรงค์  อุตฤทธิ์
3. เด็กหญิงอาภาพร  สุขมี
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
2. นางนาจสาคร  ล่องโลด
 
203 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายธีรเดช  บำรุงศรี
2. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ทองแท้
3. เด็กหญิงเมขลา  ช่อม่วง
 
1. นางเทพี  อมรวัฒน์
2. นางสำรวย  รักษามั่น
 
204 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายธนากร  บุญครอง
2. เด็กชายเศกสันต์  พันธุ์แก่น
 
1. นางนาจสาคร  ล่องโลด
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
205 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเสม็ดจวน 1. เด็กชายธนธรณ์  บุญทอง
2. เด็กชายภูผา  รักษายศ
 
1. นางทิพย์วัลย์  วันนุบล
2. นางสาวพยอม  นราอาจ
 
206 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองสุข
2. เด็กชายอิสระ  คงอินทร์
 
1. นางนิพาภรณ์  อินทรสุวรรณ
2. นางผกาพร  ช่วยคุ้ม
 
207 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สุขเจริญ
2. เด็กชายเอกภพ  สังขโชติ
 
1. นางวันดี  กลิ่นหอม
2. นางอมราพร  ไกรแก้ว
 
208 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาท่อม 1. เด็กชายสถาพร  เชื่อพุทธ
 
1. นางเรณู  แก้วกำยาน
 
209 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากน้ำ 1. เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ภักดีราช
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สุทธิพิทักษ์
 
210 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  จันทร์ดากุล
 
1. นางสุคนธ์  คำนวน
 
211 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขากลาย 1. เด็กชายซอรีม  สีเงิน
 
1. นางพัทธนันท์  เพ็งเจริญ
 
212 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายสันติ  เพียรดี
 
1. นางวันดี  กลิ่นหอม
 
213 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  อมรกุล
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ทรัพย์เพชร
3. เด็กหญิงภัทรศยา  ทรัพย์เพชร
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ตั้นซุ่นหิ้น
5. เด็กหญิงวริษฐา  สมศักดิ์
6. เด็กหญิงศุภนิตา  จันทร์สีนาค
7. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไกรนรา
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
2. นางจรวย  พรหมศร
3. นางโสภิศ  ลิมป์เศวตกุล
 
214 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมังคลาราม 1. เด็กหญิงชนันดา  ประสงค์
 
1. นางกฤษณา  ศรีมหันโต
 
215 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอกาพันธ์
 
1. นางสุวดี  เลิศสาคร
 
216 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายนนทศร  หนูเพชร
 
1. นางจินดา  ละม้าย
 
217 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กหญิงอาฐิติยา  แป้นสุข
 
1. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
 
218 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายอดิศักดิ์  สอนทุ่ง
 
1. นางอำไพ  ไชยช่วย
 
219 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กหญิงธันยพร  ก่งเม่ง
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
220 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตูก 1. เด็กชายธีรไนย  แก่นจันทร์
 
1. นางอำไพ  ไชยช่วย
 
221 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงกัญญา  แก้วสีสด
 
1. นางเพ็ญนภา  คงสุข
 
222 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  จงจิตร
 
1. นางจินดา  ละม้าย
 
223 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ศรีษา
 
1. นางจินดา  ละม้าย
 
224 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายฤทธิ์พงศ์  เดชชุม
 
1. นายธีรศักดิ์  ช่อมณี
 
225 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีมณี
2. เด็กหญิงราวดี  จันทร์แจ่มศรี
3. เด็กชายฤทธิมนต์  สกุลเมธานนท์
 
1. นางอมรรัตน์  ธานีรัตน์
2. นางอภาวดี  ตันพงษ์
 
226 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ยางแก้ว
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีน้อย
3. เด็กหญิงอชิตา  ศรีอินทร์
 
1. นางเสาวณีย์  สวัสดี
2. นางพัชชา  ชูช่วย
 
227 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกฤษฎา  แกล้ว
2. เด็กชายธนพล  มีแก้ว
3. เด็กชายอนุพนธ์  เพชรประพันธ์
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
228 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายชนญชัย  รักษาแสง
2. เด็กหญิงชนิดาภา  สงวนศักดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สงช่วย
 
1. นางอริยา  กะลาศรี
2. นางฐิติกุล  สิงห์อินทร์
 
229 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายกษณ  ไกรนรา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วงาม
3. เด็กชายศักดิ์ชัย  ไชยพิทักษ์
 
1. นางศิริวรรณ  ชนูดหอม
2. นางสาวภาวศุทธิ์  ภัทรางกูน
 
230 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่ายาง 1. เด็กชายณภัทรพร  จุลเพชร
2. เด็กชายณัฐพล  บุญขำ
3. เด็กชายอรรถชัย  บุญสุวรรณ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุวรรณ
2. นางโสภิศ  ลิมป์เศวตกุล
 
231 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อปลา 1. เด็กชายชัยวุฒิ  คงแก้ว
2. เด็กชายมนสิทธิ์  เดชพิชัย
3. เด็กชายอติเทพ  อินทอง
 
1. นางราตรี  พูลสุข
2. นางมาลี  พรหมศร
 
232 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายกิจเจริญ  ศรีเปารยะ
2. เด็กชายอนุพนธ์  เพชรประพันธ์
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วแสง
 
233 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กหญิงสุจิรา  เสนาณรงค์
2. เด็กหญิงหยาดฟ้า  ศรีเปารยะ
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสมจิต  มลิวัลย์
 
234 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร 1. เด็กชายรัตนพล  ยับ
2. เด็กชายเอกภาพ  เปล้า
 
1. นางจินดา  ละม้าย
2. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วแสง
 
235 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง 1. เด็กชายธราธิป  ตะหมัง
2. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุดสาย
3. เด็กชายราเชนทร์  สิทธิเชนทร์
 
1. นายสุรเดช  คงแก้ว
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตารมย์
 
236 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.23 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ 1. เด็กชายวรวิทย์  แซ่ลี
2. เด็กชายวีรยุทธ  ปัญญาดิษฐ์
3. เด็กชายอรรถชัย  หนูเซ้ง
 
1. นางสาวขวัญชนก  ศิริธรรม
2. นายวิชัย  แร่ทอง