หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 10
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 15 - 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ประธานกรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
2 นายธรรมราช วงศ์ผดาย ผู้อำนวยการโรงเร่ียนบ้านบนควน ประธานกรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
3 นายสนิท เข็มกลัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
4 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
5 นางจิระกิจ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
6 นางเรณู ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
7 นางมาลี ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
8 นางรัษฎา ทัพสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
9 นางอัศนียา สุคนธ์สุนทร ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
10 นางสาวสุมาลี ตันติธนพร ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
11 นางพรรณี ทองคงใหม่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
12 นางรักษ์บุญ สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการและเลขานุการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
13 นางอรอุมา ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการการจัดการแข่งขัน
14 นายทวีพงษ์ ขาวล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
15 นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
16 นางราตรี แก้วพวง ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
17 ดร.สัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเทสองห้อง กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
18 นายมลชัย สังข์ศรีอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
19 นางเจรียงพร เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
20 นางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโอม กรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
21 นายสนธญา ทรงทอง ครูโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการอนุกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
22 นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรือง ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินผลการแข่งขัน
23 นายโสธยา เพชรนาคิน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
24 นายสำเริง เหล่ากอ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน คณะกรรมการฝ่ายทะเบียนและรายงานผล
25 นายสุธรรม โฉมทอง พนักงานขับรถ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่
26 นายสมใจ มณีฉาย ช่างครุภัณฑ์ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่
27 นายเกษม นาคฤทธิ์ ช่างปูน ระดับ 2 โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่
28 นายนิพร รัตนพันธ์ ช่างไม้ ระดับ 2 โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่
29 นายบุญรวย โหมดทอง ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการฝ่ายสถานที่
30 นายอำพล แก้วสว่าง ช่างไม้ ระดับ 3 โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่
31 นายชัยรัตน์ สุขอนันต์ ช่างไม้ ระดับ 4 โรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการฝ่ายสถานที่
32 นายกิจจา ธารเนตร พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน กรรมการฝ่ายสถานที่
34 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายสถานที่
36 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางเรณู ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายเกษม นาคฤทธิ์ ช่างปูน โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายบุญรวย โหมดทอง ชา่งไม้โรงเรียนวัดคงคาเจริญ กรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายอำพล แก้วสว่าง ช่างไม้โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่
41 นายชัยรัตน์ สุขอนันต์ ช่างไม้โรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการฝ่ายสถานที่
42 นายพินิจ ขุนนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
43 นายวิเชียร ขวดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
44 นางประชุมพร ไศลแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคล กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
45 นางกรรญา มีแย้ม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
46 นางอัชฌา หมื่นสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
47 นายสุคนธ์ สิขิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
48 นายโกศล มณีชัย ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
49 นายจตุพล ศรีสุขใส ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 1 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 2 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
51 นายวินัย รัตนมณี ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 3 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
52 นายสมหมาย ไชยแก้ว ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 4 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
53 นายยงยุทธ ศรีสุขใส ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 5 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
54 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 6 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
55 นายคเนพร จันทวงศ์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 7 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
56 นายเสรี ริยาพันธ์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 8 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
57 นายนัฐพล เพ็งเมือง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 9 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
58 นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 10 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสมหวัง พูนเพิ่ม ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 11 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
60 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 12 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
61 นายวิรัช หาญกล้า ประธานศูนย์เครือข่ายที่ 13 กรรมการคณะกรรมการอำนวยการ
62 นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
63 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
64 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
65 ดร.มังกรแก้ว ดรุณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
66 นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
67 นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
68 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายเลขานุการ
69 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายเลขานุการ
70 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก กรรมการฝ่ายเลขานุการ
71 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฉวาง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
72 นางสาววัชรี หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
73 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว กรรมการฝ่ายเลขานุการ
74 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายเลขานุการ
75 นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
76 นายไพโรจน์ อิ้ววังโส ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท7 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
77 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายรา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
78 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
79 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการฝ่ายเลขานุการ
80 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายเลขานุการ
81 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
82 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
83 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
84 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
85 นายอุทัย กาญจนภักดิ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
86 นายปรีชา ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
87 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
88 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
89 นางกาญจนา จิตรสำรวย ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
90 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
91 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
92 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
93 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
94 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
95 นายจำรัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
96 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
97 นางเสาวภา นนทศักดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
98 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
99 นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายสถานที่
100 นายอารักษ์ จะรา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รองประธานอำนวยการฝ่ายสถานที่
101 นายชุมพล รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง รองประธานอำนวยการฝ่ายสถานที่
102 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลฉวาง รองประธานอำนวยการฝ่ายสถานที่
103 นายวินัย รัตนมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง ประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
104 นายสัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
105 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการฝ่ายสถานที่
106 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการฝ่ายสถานที่
107 นายสนิท เข็มกลัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
108 นายทวัย ไชยศร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
109 นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการฝ่ายสถานที่
110 นายสุธรรม โฉมทอง พนักงานขับรถ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายสถานที่
111 นายสมใจ มณีฉาย ช่างครุภัณฑ์ กรรมการฝ่ายสถานที่
112 นายสมโชค แก้วเกิด ช่างปูน โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายสถานที่
113 นายจินดา หาปัญนะ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
114 นางสมจิตร เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายสถานที่
115 นายนิพร รัตนพันธ์ ชา่งไม้โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายสถานที่
116 นายกิจจา ธารเนตร พนักงานบริการโรงเรียนบ้านบ่อมอง กรรมการฝ่ายสถานที่
117 นายเสาวพจน์ รัตนบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่
118 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่
119 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
120 นางเบญจมาศ มัฆนาโส นักประชาสัมพันธ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
121 นายสุรินทร์ ขวัญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
122 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
123 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
124 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
125 นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
126 นายเอกชัย ส่งทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสใหญ่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
127 นายวัชระ นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสาย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
128 นายเชวงศักดิ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งนาใหม่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
129 นายเสรี ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบราณาราม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
130 นายอำนวย ดำประสงค์ ผุู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายเส กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
131 นายวิชาญ ศรีอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกุย กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
132 ดร.แววตา ชลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
133 นางกษิษฐา ภัทรางกูน ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
134 นายประเทือง จันทร์ชุม ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
135 นายศิริพงศ์ ศรีสุข ครูช่วยราชการ สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
136 นางสาวสุมลวรรณ สมแสง นักสื่อสารมวลชน สวท.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
137 นายสุยุทธ พิทักษ์มงคล นักสื่อสารมวลชน สวท.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
138 นายระวีวัฒน์ ราชบำเพิง ช่างไฟฟ้า สวท.ทุ่งสง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
139 นายมานิตย์ จันทรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านนาพา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
140 นางจำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
141 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
142 นางสุภาภรณ์ บุณยะเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
143 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
144 นางจารี กาลดิษฐ์ ทิพย์รัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายปฏิคม
145 นางสาวพุทธา ศิริกิจวัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตูก ประธานดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
146 นางสาวสุพัตรา จินดาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเผด็จ รองประธานดำเนินงานฝ่ายปฏิคม
147 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการฝ่ายปฏิคม
148 นางสาวสิรินาถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการฝ่ายปฏิคม
149 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายปฏิคม
150 นางสุคนธ์ เนติวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหน้าเขา กรรมการฝ่ายปฏิคม
151 นางเจรียงพร เขียวน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการฝ่ายปฏิคม
152 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการฝ่ายปฏิคม
153 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการฝ่ายปฏิคม
154 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายปฏิคม
155 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต กรรมการฝ่ายปฏิคม
156 นางนงเยาว์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการฝ่ายปฏิคม
157 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุวง กรรมการฝ่ายปฏิคม
158 นางสาวอิศรา ช่วยชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกอ กรรมการฝ่ายปฏิคม
159 นางสาวนิศากร นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนอาย กรรมการฝ่ายปฏิคม
160 นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ กรรมการฝ่ายปฏิคม
161 นางสาวเสาวนีย์ สามสมอ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการฝ่ายปฏิคม
162 นางสุพัตรา ละออ ธุรการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการฝ่ายปฏิคม
163 นางสาวสมบัติ สาระวิถี ธุรการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายปฏิคม
164 นางวิไลลักษณ์ จุลเลษ ครูโรงเรียนวัดโคกเมรุ กรรมการฝ่ายปฏิคม
165 นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายปฏิคม
166 นางสาวฉัตรารัตน์ เสนาสวัสดิ์ ครูโรงเรียนฉวาง กรรมการฝ่ายปฏิคม
167 นางเพ็ญจิตร สุขาทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายปฏิคม
168 นายนัฐพล เพ็งเมือง ประธานศูนย์เครือข่ายที่ ๙ กรรมการฝ่ายปฏิคม
169 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
170 นางเพียงเพ็ญ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
171 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม
172 นางพรรณี สกุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายงบประมาณ
173 นายอุกฤษฎ์ สิทธิฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฉวาง ประธานดำเนินงานฝ่ายงบประมาณ
174 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน รองประธานดำเนินงานฝ่ายงบประมาณ
175 นายสมเกียรติ ณ นคร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางตะเภา รองประธานดำเนินงานฝ่ายงบประมาณ
176 นายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รองประธานดำเนินงานฝ่ายงบประมาณ
177 นายจตุพล ศรีสุขใส ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๑ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
178 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๒ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
179 นายวินัย รัตนมณี ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๓ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
180 นายสมหมาย ไชยแก้ว ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๔ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
181 นายยงยุทธ ศรีสุขใส ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๕ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
182 นายคเนพร จันทวงศ์ ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๗ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
183 นายเสรี ริยาพันธ์ ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๘ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
184 นายสุวิทย์ จำปาสิทธิ์ ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๑๐ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
185 นายสมหวัง พูนเพิ่ม ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๑๑ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
186 นายบุญทัน พันธุรัตน์ ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๑๒ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
187 นายวิรัช หาญกล้า ประธานศูนย์เครรือข่ายการศึกษาที่ ๑๓ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
188 นางกชมน วิชัยดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายงบประมาณ
189 นางจิราพร เรือนสูง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายงบประมาณ
190 นางสุภัตรา จิตโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายงบประมาณ
191 นางสาวอัญชลี สุขหอม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายงบประมาณ
192 นางนิชนันท์ พงษ์เกษมพรกุล นักวิชาการพัสดุ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
193 นางนัยเนตร ศิลปรัศมี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายงบประมาณ
194 นางวาสนา อนุรักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
195 นางเสถียร ตันติเสวี ครูช่วยราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
196 นางจุฬาลักษณ์ นาคถนอม พนักงานราชการ สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายงบประมาณ
197 นายวิเชียร ขวดแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
198 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
199 นางนงเยาว์ พิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
200 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณาชลเขต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
201 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
202 นางสาวสิรินาถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
203 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายงบประมาณ
204 นายเสรี สุวรรณประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
205 นายวีระวัฒน์ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานอำนวยการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
206 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ประธานดำเนินงานฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
207 นายธวัชชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมคีรี รองประธานดำเนินงานฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
208 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว รองประธานดำเนินงานฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
209 นางสาวณัฐธิดา นำนาผล นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
210 นางสาวกิติญา สมทิพย์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
211 นางสาวกัญญาทิพย์ คลิ้งบัวทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
212 นางสาวปิยะนุช บัวทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
213 นางสาวกรองกาญจน์ คงช่วย นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
214 นางสาวฐานิดา คงหอม นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
215 นางสาวเพ็ชรี คงพันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
216 นางสาวสุวรรณา จ้อนลี่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
217 นางสาววริษา เทพเรือง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
218 นางสาวสุระจิตร์ เอียดแสง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
219 นางสาวรุ่งนภา ขลิบตรีแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
220 นายจักรพงษ์ พรหมเมือง นักเรียนโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
221 นางสาวพัชราภรณ์ ภู่พันธ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
222 นางสาววราภรณ์ วิจิตรไพโรจน์ นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
223 นางสาวนุชวรี มาศจด นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
224 เด็กหญิงธารารัตน์ หมวดทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
225 เด็กหญิงทัศนียา ชนะรบ นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
226 นายธีรยุทธ มุ่งงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
227 นายนนทวัฒน์ มาศทอง นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
228 นายรณงค์ฤทธิ์ ดวงแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
229 เด็กหญิงสกุณา รัตนพล นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
230 เด็กชายตะวัน เกื้อไขย นักเรียนโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
231 นางสาววรลักษณ์ รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
232 นางสาวศรสุดา ศักดิ์สูง นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
233 นางสาวณัฐนันต์ สุชาติพงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
234 นางสาวลลิตา มหาสุข นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
235 เด็กชายณัฐวัตร รัตนบุรี นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
236 เด็กชายกนกพล สุชาติพงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
237 เด็กชายสุทธิพงษ์ สุชาติพงษ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
238 เด็กชายเอกกวี บุญประสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
239 นางสาวเกศกนก รัตนคช นักเรียนโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
240 เด็กหญิงเกสรินทร์ จริตงาม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
241 เด็กหญิงกนกวรรณ อ่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
242 เด็กหญิงวิไลพร เพชรมาศศรี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
243 เด็กหญิงชาลิสา เมืองภูมิ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
244 เด็กหญิงพลอยรัตน์ รัตนบรี นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
245 นางพัชรินทร์ แผนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
246 นายสุทิน บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
247 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุวง กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
248 นางทัศนี มาตา ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
249 นางราตรี พลปัฐพี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
250 นายสนิท เข็มกลัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
251 นางอริศรา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
252 นางมุกดา พลเกษตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
253 นายสนั่น บุญชู ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
254 นายนันทวัฒน์ สุขจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
255 นางวิรัตน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
256 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงสี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
257 นางสาวฟ้าปทุม หิรัญรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
258 นายปิยะวัชร รักเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
259 นายรชานนท์ พูลนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
260 นายรชานนท์ พูลนวล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
261 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
262 นางสาวสิรินาถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
263 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
264 นางสุภาวดี รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
265 นางสาวลัดดา บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
266 นางสาวกุลชญา ไชยศร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดมณีเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
267 นางสาวสาริสา สุขหอม เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นศ.2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรายงานผล ติดตาม และประเมินผล
268 นายสุวัฒน์ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
269 นายวิจักษณ์ ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง ประธานดำเนินงานฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
270 นายชุมพล รัตนกระจ่าง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
271 ด.ต.ปรัชญา อ่อนจันทร์ เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติงาน สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
272 จ.ส.ต.ปฐพล นาเคณ จนท.ตร.ปฏิบัติงาน สพป.นศ.2 กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
273 นายบรรเลง กาญจนามัย ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
274 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
275 นางสาวจันจิรา ฤทธิชัย เจ้าหน้าที่ช่วยงานกิจการลูกเสือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรักษาความปลอดภัย และการจราจร
276 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
277 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ประธานดำเนินงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
278 นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสูง รองประธานดำเนินงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
279 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี รองประธานดำเนินงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
280 ดร.ปรีชา ศรีมุกข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ รองประธานดำเนินงานฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
281 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
282 นายวิมล ลำทุมลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
283 นายวัชรินทร์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดิษฐาราม กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
284 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
285 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
286 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
287 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
288 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
289 นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
290 นายโกวิทย์ บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญมิตร กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
291 นางสุมณฑา ชูจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
292 นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครูโรงเรียนมหาราช๓ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
293 นางอัจฉรา เปรมปรีด์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๖ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
294 นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญ ครูโรงเรียนบ้านเขากลาย กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
295 นางสรียา นามสนธิ์ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท๗ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
296 นางดาวรุ่ง ก้งทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
297 นางจำเนียร ลายพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
298 นางสาววิไลวรรณ วุฒิพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
299 นางกรรณิการ์ เสนา ครูโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
300 นางศศิรัช ชุมนาค ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
301 นางวันทนีย์ จันทร์เพชร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
302 นางดวงพร หวานเย็น ครูโรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
303 นางวาสนา ทองแท้ ครูโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
304 นางสาววันเพ็ญ บุญชุม ครูโรงเรียนวัดหน้าเขา กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
305 นายเข็บ บุญวรรณ ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
306 นางฉรรยา จันทร์เมือง ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
307 นางเยาวณิช ฮั่นวิวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดควนสูง กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
308 นางแก้วกัณหา ภูมิประโคน ครูโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
309 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ครูโรงเรียนบ้านไสยาสน์ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
310 นางสาวสาวิตรี ริยาพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปริก กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
311 นางวรรณา แซ่เซื่อง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
312 นางจุติมา พรหมศร ครูโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
313 นางสมทรง ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดเขาโร กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
314 นางสาวจุฑามาศ พัฒนศิลป์ ธุรการโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
315 นางสาวศิรินทิพย์ กลิ่นอุบล ธุรการโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
316 นางสาวจารุกร การสมาน ธุรการโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
317 นางสาวภัตติยา การมณี ธุรการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
318 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
319 นางจุลีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
320 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.๒ กรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
321 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
322 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
323 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
324 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
325 นางสาวเสาวภา สาริกขา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดกิจกรรมการแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show
326 นายนัฐพล เพ็งเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว ประธานกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
327 นายสิทธิโชคชัย ทองสม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
328 นายบรรจบ อนุจร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอด รองประธานกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
329 นายสมชาติ ไกรแก้ว รองผู้อำนวยการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
330 นายสำราญ แร่ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
331 นายปราโมทย์ เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดสูง รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
332 ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันดี รองประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
333 นายวิมล ลำทุมลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
334 นายสุภาพ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยปริก กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
335 นางกมลทิพย์ สงค์ดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
336 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
337 นางอรชร ดำประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเส กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
338 นางสุมลทา ชูจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
339 ดร.สิรินาถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
340 นางพัทธนันทน์ เพ็งเจริญ ครู โรงเรียนบ้านวัดเขากลาย กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
341 นางสาวสาวิตรี ริยาพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านห้วยปริก กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
342 นางจุรีพร โภชนาทาน นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
343 นางพรทิพย์ รัตนบุรี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
344 นางจุรีรัตน์ สุดใจ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
345 นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทร ครู โรงเรียนมหาราช 3 กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
346 นางพรพรรณ กุลมาตย์ นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
347 นางสาวณัฐวรรณ ทองมณี ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
348 นางโฉมยงค์ สุขอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
349 นายเข็บ บุญวรรณ ครู โรงเรียนวัดจันดี กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
350 นางภัทธิยา แก้วสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้ว กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
351 นางฉันท์ยา จันทร์เมือง ครู โรงเรียนวัดจันดี กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
352 นางสาวอัญชลี นามสนธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
353 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
354 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ครู โรงเรียนบ้านไสยาสน์ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
355 นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
356 นางสาวเสาร์วภา สาริกขา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
357 นางแก้วกัณหา ภูมิประโคน ครู โรงเรียนบ้านนาเส กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
358 นางสาวภัทติยา ชูมณี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกมะขาม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
359 นายโกวิทย์ บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเพ็ญญาติ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
360 นางสาวอัญชนก เกิดขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยปริก กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
361 นางสาวจุฑามาศ พัฒนศิลป์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโคกยาง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
362 นางสรียา นามสนธิ์ ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
363 นางสาวศรินทิพย์ กลิ่นอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
364 นางสาวจารุกร การสมาน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
365 นางสาววิไลวรรณ วุฒิพงศ์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
366 นางสาวอัสนิดา สาและ ครู โรงเรียนบ้านนาเส กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
367 นางสาวกรรณิการ์ เสนา ครู โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
368 นางดวงพร หวานเย็น ครู โรงเรียนวัดวังหีบ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
369 นางวันทนีย์ จันทร์เพ็ชร ครู โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
370 นางจุติมา พรหมศร ครู โรงเรียนวัดท่ายาง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
371 นางสาวจุฑาภรณ์ นรินทร ครู โรงเรียนบ้านวังตลับ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
372 นางศศิกรัช ชุมนาค ครู โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
373 นางสาวสุพัตรา เพ็ชรประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านวังตลับ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
374 นางขนิษฐา วิรุณพันธ์ ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
375 นางวาสนา ทองแท้ ครู โรงเรียนจุฬาภรณพิชญาคาร กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
376 นางสาวจิรัสสา ไสยแก้ว ครู โรงเรียนบ้านวังตลับ กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
377 นางดาวรุ่ง ก้งทอง ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
378 นางพัชรินทร์ ทองมาก ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
379 นางจำเนียร ลายพัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
380 นางวรรณา แซ่เชื่อง ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
381 นางอรวรรณ ริยาพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณาราม กรรมการ/เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
382 นางนันทรัตน์ สุมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรรณราชลเขต กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
383 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.๒ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
384 เด็กหญิงกัฐณิชา ตะปินา นักเรียน โรงเรียนมหาราช 3 ผู้ช่วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
385 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์ ทิพย์วงค์ นักเรียน โรงเรียนมหาราช 3 ผู้ช่วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
386 เด็กหญิงเพียงใจ เกษรบัว นักเรียน โรงเรียนมหาราช 3 ผู้ช่วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
387 เด็กหญิงนุชรี กล้าคง นักเรียน โรงเรียนมหาราช 3 ผู้ช่วยคณะอนุกรรมการดำเนินงานฝ่ายแสดงความสามารถนักเรียน (Child Show)
388 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
389 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
390 นายชฎิล ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง1 รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
391 นายทรงศักดิ์ เพชรเรือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งส้าน รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
392 นายจิรัฎฐ์ รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
393 นายนเรศ สิงห์คีพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
394 นายสุพัฒน์ เดชนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตำเสา รองประธานดำเนินงานฝ่ายสถานที่
395 นางอาภรณ์ พัวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายพยาบาล
396 นางสาววัชรี หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนถ้ำใหญ่ ประธานดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
397 ดร.บดินท์ ธรรมสังวาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองประธานดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
398 นางสุภาพ รัตนศรีบัญญะ ผู้อำนวยการโรงเรียนตชด. ช่างกลฯ รองประธานดำเนินงานฝ่ายพยาบาล
399 นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาพรุ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพยาบาล
400 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ 2 ประธานกรรมการกลุ่มทัศนศิลป์
401 นางสาววิลัยพร เกื้อภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการกลุ่มทัศนศิลป์
402 นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา กรรมการกลุ่มทัศนศิลป์
403 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการกลุ่มทัศนศิลป์
404 นายสบาย ช้างกลาง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการกลุ่มทัศนศิลป์
405 นายประเทือง จันทร์ชุม ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการกลุ่มทัศนศิลป์
406 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการและเลขานุการกลุ่มทัศน์ศิลป์
407 นายโพโรจน์ อิ้ววังโส ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 7 ประธานคณะกรรมฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ และความสามารถนักเรียน
408 นายสุชาติพงษ์ ทรงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ประธานกรรมการ
409 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ประธานกรรมการ
410 นายธรรมราช วงศ์ผะดาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบนควน ประธานกรรมการ
411 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองขุด ประธานกรรมการ
412 นายวิทยา หอมเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดก้างปลา ประธานกรรมการ
413 นายสุธี พิทักษ์วงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ
414 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
415 นายสมยศ ทองคงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ประธานกรรมการ
416 นายจงศักดิ์ มาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม ประธานกรรมการ
417 นางสุวดี เลิศสาคร ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและเลขานุการ
418 นางปิยะวรรณ ชมโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวา กรรมการและเลขานุการ
419 นางรักบุญ สวัสดี ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการและเลขานุการ
420 นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการและเลขานุการ
421 นายสุภาพ ชนะภัย ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการและเลขานุการ
422 นางเบ็ญจภรณ์ ทองสม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการและเลขานุการ
423 นางอรชร โคจีจุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
424 นางจำเนียร ลายพัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและเลขานุการ
425 นายพิทยา สังขะเลขา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการและเลขานุการ
426 นาวสาวขวัญชนก ศิริธรรม พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
427 นางอรอุมา รัตญา ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
428 นางพาศณีวรรณ จันทร์แก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
429 นางสาวธนัชชา จริตงาม ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
430 นางสิรินารถ แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
431 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศ สพป.นศ 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
432 นางสุภาวดี รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
433 นางสาวลัดดา บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
434 นายสุเทพ ชนะภัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
435 นายวิชัย แร่ทอง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
436 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
437 นางฐิติกุล พวงกระโทก ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
438 นางวันดี กลิ่นหอม พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
439 นายธีรศักดิ์ ช่อมณี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
440 นายสมนึก ศิลปวิศาล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
441 นางสุชาดา นิธิสกุลกาญจน์ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการ
442 นายกิตติภพ ชุมคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควน กรรมการ
443 นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจัง กรรมการ
444 นายณรงค์ จงจิตร ครูโรงเรียนวัดโคกหาด กรรมการ
445 นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์ ครูโรงเรียนวัดหลักช้าง กรรมการ
446 นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการ
447 นางมนชนก ยะโส ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการ
448 นางมาลี ร่มเย็น ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ
449 นางอาญา ปลอดทอง ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ
450 นางอัศนียา สุคนธ์สุนทอง ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ
451 นางสาวสุมาลี ตันติธนพร ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ
452 นางขวัญตา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
453 นางอัจฉราพร จริตงาม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
454 นางจิตราภรณ์ เสริมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
455 นางสาวอรุณี รัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
456 นางอาภรณ์ ศรีสุขใส ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
457 นางจารี พรหมทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
458 นางอลิศรา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
459 นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
460 นางพัชรี มะโน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
461 นายเอกชัย ชูเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
462 นายอำพล แก้วสว่าง ลูกจ้างประจำ กรรมการ
463 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ธุรการโรงเรียน กรรมการ
464 นางวรัญญา แสงอักษร ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ
465 นางพวงเพ็ญ บุญชู ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ
466 นางนิภา จุลนวล ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ
467 นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ
468 นางเครือวัลย์ แพะปลอด ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ
469 นางขวัญตา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
470 นางอัจฉราพร จริตงาม ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
471 นางจิตราภรณ์ เสริมแก้ว ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
472 นางสาวอรุณี รัตนพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
473 นางอาภรณ์ ศรีสุขใส ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
474 นางจารี พรหมทอง ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
475 นางอลิศรา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
476 นางอนงค์นาฎ คงบ้านควน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
477 นางพัชรี มะโน ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
478 นายเอกชัย ชูเวทย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
479 นายอำพล แก้วสว่าง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
480 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
481 นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
482 นางสุปตา เสนารัตน์ ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
483 นายสมโชค แก้วเกิด พนักงานบริการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
484 นายเฉลิมพล สุคนธ์สุนทร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
485 นางโสภิต รัตนบุษยาพร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว กรรมการ
486 นางดาวรุ่ง ก้งทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
487 นางไพโรจน์ เจริญมณี ลูกจ้างประจำโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
488 นายธวัชชัย รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการ
489 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว กรรมการ
490 นางพัชรินทร์ แผ่นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพ 151 กรรมการ
491 นายสุทิน บุษบา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนยูง กรรมการ
492 นางอาภรณ์ อ่อนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุวง กรรมการ
493 นางทัศนี มาตา ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการ
494 นางราตรี พลปัฐพี ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ
495 นายทวัย ไชยศร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
496 นางอริศรา พรหมเพศ ครูโรงเรียนบ้านคลองขุด กรรมการ
497 นางมุกดา พลเกษตร ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
498 นายสนั่น บุญชู ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการ
499 นายนนทวัฒน์ สุขจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ
500 นางวิรัตน์ แก้วเกื้อ ครูโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ
501 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงศรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการ
502 นางสาวฟ้าปทุม หิรัญรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไสยูงปัก กรรมการ
503 นายปิยะวัชร รักเพชร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการ
504 นายรชานนท์ พูลนวล เจ้าหน้้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
505 นางศศิวัฒน์ จิตสำรวย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
506 นางลัดดา สีสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
507 นางสาคร รักษ์ศรีทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
508 นางรัตนาภรณ์ ทองคำชุม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
509 นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
510 นางสาววิลัยพร เกื้อภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
511 นางสมจิต เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
512 นางอัจฉรา เพ็ชรมาตศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
513 นายทวัย ไชยศร ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
514 นางจิระกิจ รัตนพันธ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
515 นางเพ็ญศรี รัตนบุรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
516 นางสาคร รัตนบุรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
517 นางเรณู ทองเลี่ยมนาค ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
518 นางพรรณี ทองคงใหม่ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการ
519 นางลออ บัวจันทร์ ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี ประธานกรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
520 นางรัตนา คงตุก ครูโรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
521 นางมณีวรรณ ทองเนื้อห้า ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
522 นางจารุณี เพ็งหนู ครูโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151 กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
523 นางศศิวัฒน์ จิตสำรวย ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
524 นางทิพยวรรณ ชูสิทธิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
525 นางนิตยา ศรีสังข์ ครูโรงเรียนบ้านหน้าเขา กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
526 นางสาคร รักษ์ศรีทอง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
527 นายประวิทย์ บุญทรง ครูโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
528 นายโสภา สุขอนันต์ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
529 นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิ ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการจัดการแข่งขันประจำเวที
530 นางสมศรี ศรีใหม่ ครูโรงเรียนบ้านวังยาว กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันประจำเวที
531 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
532 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน
533 นางเรวดี พลายชุม ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
534 นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
535 นายจารัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
536 นายอุทัย กาญจนศักดิ์ ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
537 นายถาวร ปลอดชูแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
538 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
539 นายวินิจ โรจนภาพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
540 นางอรอนงค์ พรหมวิหาร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
541 นายจำนงค์ หนูเพชร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
542 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
543 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
544 นางจุรี เพ็ชรอาวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
545 นายจ ารัส สุขเล็ก ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 ประธานกรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
546 นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
547 นายณรงค์ศักดิ์ กาเนิดทอง ครูโรงเรียนวัดกะเปียด กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
548 นางเทพี อมรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดทำยาง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
549 นายสัญชัย พูลสุข ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านทะเลสองห๎อง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
550 นายมลชัย สังศรีอินทร์ ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านโคกยาง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
551 นางเจรียงพร เขียวน๎อย ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านโคกวัด กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
552 นางสาวตาวัน รักชุมพล ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านคลองโอม กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
553 นายสมหมาย สุดถนอม ผู๎อานวยการโรงเรียนบ๎านหนองเจ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
554 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครูโรงเรียนวัดลานาว กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
555 นางสาวญานิศา สังข์ชุม ครูโรงเรียนบ๎านหนองเจ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
556 นายสุชาติ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
557 นางสายพิน เพชรศรีเงิน ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
558 นางอวยพร หมวดชนะ ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
559 นายทวีพงษ์ ขาวล้วน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
560 นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
561 นางราตรี แก้วพวง ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
562 นางสาววิไลพร เกื้อภักดิ์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
563 นายธรรมรัตน์ ศรีชัย ครูโรงเรียนวัดทุ่งความพัฒนศึกษา กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
564 นายวิชัย แร่ทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
565 นายสบาย ช้างกลาง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยก กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
566 นายประเทือง จันทร์ชุม ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
567 นายประหยัด ศรีคง ครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิม กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
568 นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณ ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท7 กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
569 นายสนธญา ทรงทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
570 นางอำภา ชนินทรเทพ ครูโรงเรียนวัดเขากลาย กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
571 นางกัลยา เกื้อกิ้ม ครูโรงเรียนวัดมณีเจริญฯ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
572 นางอรชร โคจีจุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
573 นายเสาวพจน์ รัตน์บุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
574 นายธรรมา ธรรมสงคราม ครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหิน กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
575 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
576 นางสมจิตร เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
577 นางอัญชลี สุขบรรจง ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
578 นางอำพร จงจิต ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
579 นางสมจิตร เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
580 นางอัญชลี สุขบรรจง ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
581 นางเสาวณี สวัสดี ครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
582 นางอัจฉรา เปรมปรีดิ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
583 นางณัฐจิต ลิมวนาติพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
584 นางสาวพัชรี ใจกระจ่าง ครูโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
585 นางเอื้อมภรณ์ มาร์คคงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
586 นางอรชร โคจีจุล ครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
587 นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
588 นายไพรัตน์ อิ้ววังโส ครูโรงเรียนวัดลำนาว กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
589 นางสาวญานิศา สังข์ชุม ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
590 นางอวยพร หมวดชนะ ครูโรงเรียนวัดจันดี กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
591 นางจงกิต บ่อน้อย ครูโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ กรรมการตัดสินผลการแขํงขัน
592 นางพุทธชาติ ทวี ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
593 นายโอษฐ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
594 นายปรีชา ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
595 นางจงจิต บ่อน้อย ครูโรงเรียนบ้านเกาะขวัญ กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
596 นายนิพนธ์ ไทยกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
597 นายนาคินทร์ จันทร์รัตน์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
598 นายธีรเดช จอมชิตกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสส้าน กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
599 นางสุพิชฌาย์ ไกรนรา ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
600 นางสกรีนรักษ์ บุญมี นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
601 นางสาวปรีดา จำนงจิต ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
602 นางอำพร จงจิต ครูโรงเรียนบ้านหนองคล้า กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
603 นางดาวน้อย ญาณสูตร ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
604 นายปรีชา ศันสนียกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
605 นายนิพนธ์ ไทยกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2 กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแข่งขัน
606 นายโอษฐ์ นพรัตน์ ศึกษานิเทศ กรรมการและเลขานุการตัดสินผลการแข่งขัน
607 นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.นศ 2 เลขานุการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ
608 นางศิริกาญจน์ ศรีรุํงเรือง ครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
609 นางสาวทิพย์รัตน์ กุลสุข เจ๎าหน๎าที่ธุรการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
610 นางสาวทิพย์รัตน์ กุลสุข ธุรการโรงเรียนวัดนาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตัดสินผลการแขํงขัน
611 นายสุวิทย์ ใจห้าว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานอำนวยการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
612 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตาว ประธานดำเนินงานฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
613 นายไพฑูรย์ สุวรรณน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
614 นายรัตน์ธนชัช เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
615 นางสาวสาสินี บุญทรง พนักงานราชการโรงเรียนชุมชนวัดสำโรง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
616 นางสาวจันทมาศ โบกขรณีย์ ธุรการโรงเรียนบ้านคลองขุด บ้านนาเกิดนาผล วัดคงคาเจริญ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
617 นางสาวอภิวรรณ ด้วงสีทอง ธุรการโรงเรียนบ้านคอกช้าง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
618 นางสาวกรกชกร คงแก้ว ธุรการโรงเรียนวัดกะโสม กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
619 นางสาวหยาดฝน รัตนคช ธุรการโรงเรียนบ้านกุยเหนือ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
620 นายณัฐพงศ์ รัตนพันธุ์ ธูรการโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
621 นายประมุข นิลพัฒน์ ธุรการโรงเรียนวัดถ้าใหญ่ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
622 นายเอกพงศ์ เพชรสีทอง ธุรการโรงเรียนบ้านคลองจัง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
623 นางสาวจารุวรรณ เดโชเม็ง ธุรการโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
624 นางสาวศศิธร ชนะภัย ธูรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
625 นางสาวปริษา หนูพริบตา ธุรการโรงเรียนบ้านบนควน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
626 นางสาวจิรกาล จีบโจง ธุรการโรงเรียนมหาราช 3 กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
627 นางสาววิรินณา พลศรี ธุรการโรงเรียนบ้านพูน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
628 นายรชานนท์ พูลนวล ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
629 นายปิยะวัชร รักเพชร ธุรการโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
630 นางสาวบัณฑิตา สุขแสงศรี ธุรการโรงเรียนวัดนิคมคีรี กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
631 นางสาวสุขธิดา ถนอมชู ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
632 นางสาวฤทัยรัตน์ ทุมรัตน์ ธุรการโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
633 นางสาวเสาวคนธ์ สุขอนันต์ ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
634 นางสาวจุไรรัตน์ ชุมวงค์ ธุรการโรงเรียนองค์การสวนยาง 1 กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
635 นายณัฐพงศ์ เพียรดี ธุรการโรงเรียนวัดก้างปลา กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
636 นายสัญชัย พูลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลสองห้อง กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
637 นางสาวจุไรรัตน์ ชุมวงค์ ธุรการโรงเรียนองค์การสวนยาง1/บ้านคลองงา กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
638 นางสาวจิรกาล จีบโจง ธุรการโรงเรียนมหาราช ๓/บ้านน้ำพุ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
639 นางสาวสุขธิดา ถนอมชู ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว/วัดทุ่งนาใหม่ กรรมการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
640 นายสนธยา ทรงทอง พนักงานราชการโรงเรียนบ้านนาตำเสา กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล
641 นางสาวมะลิสา ชิตรัตน์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านชายคลอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน สูจิบัตร เกียรติบัตร และรางวัล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]