หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางพัชรี อนุมาศครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นางอรุโณทัย ทั่วจบครูโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
3. นางวนิดา เพ็งสกุลครูโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
4. นางประภา บัวชุมครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางอธิดา เนาวพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ จริตงามครูโรงเรียนเจริญรัชต์ภาคย์ประธานกรรมการ
2. นางนงฤดี คำนันต์ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นางสาวเสาวภา เมืองไทยครูโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
4. นายโชคดี แซ่ภู่ครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางเครือวัลย์ โรจนภาพงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย อินทชาติครูโรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227ประธานกรรมการ
2. นางอลิตา สมสังข์ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสงกรรมการ
3. นางพิณ เต็งมีศรีครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางนิรมล โนนเสนาครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
5. นางนิรนุช ภาราสิทธิ์ครูโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางศิริวรรณ ชนูดหอมครูโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางนิตยา มณีฉายครูโรงเรียน ตชด. บ้านยูงงามกรรมการ
4. นางรักบุญ สวัสดีครูโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการ
5. นางลาวรรณ แก้วมณีครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นายสมปอง นิธิสกุลกาญจน์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางนัยยะนันท์ ชุมบัวจันทร์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ สารักษ์ครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
4. นายพัฒนยศ รักษ์พงศ์ครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางวิลาศ ทางดีครูโรงเรียนวัดควนสระบัวประธานกรรมการ
2. นางประภัสสร เครือศรีครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางสุวณีย์ เทพีครูโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
4. นายสำรวม นามสนธิ์ครูโรงเรียนบ้านกุยเหนือกรรมการ
5. นางสมมาท กิจธาราครูโรงเรียนวัดกะโสมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางยบ บุญครบครูโรงเรียนบ้านไสเตาอ้อยประธานกรรมการ
2. นางปราณี หวังดีครูโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
3. นางสาวจิราวรรณ ทองสินครูโรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
4. นายณรงค์ หนูเดชครูโรงเรียนบ้านนาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางประทิพย์ คำแก้วครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ เพชรล้วนครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
3. นายทวี ชูศรีครูโรงเรียนรัตนศึกษากรรมการ
4. นางฉวีวรรณ อาศัยญาติครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวจำเนียร หุพาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวกิตติมา มณีโชติครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสาวสยมพร วงศ์เสนครูโรงเรียนไพบูลย์วิทยากรรมการ
4. นางสำอางค์ ชัยวิชิตรครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
5. นางโชคดี จันทร์ทิพย์ครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจภรณ์ ทองสมครูโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางณัฐยากร ฤทธิ์ธนกุลครูโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการ
3. นางสงวน รอดรักษ์ครูโรงเรียนวัดเกาะสระกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ทองมากครูโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางจินตนา ตารมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางรัตนา คงตุกครูโรงเรียนวัดนิคมคีรีประธานกรรมการ
2. นางสาวผ่องศรี ประสารทองครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางวลีรัตน์ ชาติไอยรานนท์ครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีศิวกานต์ ธานีรัตน์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสาวศรีประภา ศรีแก้วณวรรณครูโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายเวเนยพจน์ สุทินครูโรงเรียนบ้านปากน้ำประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีปรีดี สมสังข์ครูโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสงกรรมการ
3. นางพรรณี ทองคงใหม่ครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
4. นางนิรภัย สายหยุดครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวกรรมการ
5. นางมนฤดี คงแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศรี สุวรรณประเสริฐครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวกานดา มากใหม่ครูโรงเรียนไพบูลย์วิทยากรรมการ
3. นางชไมพร ยืนเพชรครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา ยะโสครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
5. นางณัฐวดี ขอบขำครูโรงเรียนบ้านนาเกิดผลกรรมการ
6. นางยินดี ธรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองจังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายกุลดิษฐ์ รัตนสุคนธ์ครูโรงเรียนสหมิตรบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสวาลี ช้างกลางครูโรงเรียนบ้านควนลำภูกรรมการ
3. นางชวิศา พรหมขวัญครูโรงเรียนบ้านคลองกุยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ สิขิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านนาเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางศรีจิตรา ชูแก้วครูโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางสาววิวิณทร ลำดับพงค์ครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นางวันทนีย์ จันทร์เพชรครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี สมพรหมครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. นางชนิดา สงจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ดำครุฑครูโรงเรียนบ้านคลองงาประธานกรรมการ
2. นางปรารมย์ เจริญพงศ์ครูโรงเรียนวัดทุ่งส้านกรรมการ
3. นางบุญเจือ สายทองครูโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการ
4. นางวิลาวัลย์ โพชากรครูโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
5. นางอรอุษา สุวรรณทองครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
6. นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกลางประธานกรรมการ
2. นายเจริญ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคกมะขามกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทรครูโรงเรียนมหาราช 3กรรมการ
4. นางสว่างจิต รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
5. นายศุภชัย อาญาครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
6. นางชำมะนาด คงทนครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นายกิตติศักดิ์ ดำครุฑครูโรงเรียนบ้านคลองงาประธานกรรมการ
2. นางปรารมย์ เจริญพงศ์ครูโรงเรียนวัดทุ่งส้านกรรมการ
3. นางบุญเจือ สายทองครูโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการ
4. นางสาววิลาวัลย์ โพชากรครูโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
5. นางอรอุษา สุวรรณทองครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
6. นางคัมภีรพรรณ ภักดีแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เลิศศศิวัจน์ครูโรงเรียนบ้านห้วยกลางประธานกรรมการ
2. นายเจริญ รักษาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านโคกมะขามกรรมการ
3. นางเฉลิมศรี สิงห์สุนทรครูโรงเรียนมหาราช 3กรรมการ
4. นางสว่างจิต รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านเกาะยวนกรรมการ
5. นายศุภชัย อาญาครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
6. นางชำมะนาด คงทนครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางทิพย์วัลย์ วันนุบลครูโรงเรียนวัดเสม็ดจวนประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ทิพย์ดีครูโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
3. นางจำเนียร ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อมกรรมการ
4. นายปองภพ บ้างวรกุลครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางนิศารัตน์ จะราครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ ระวังวงค์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือรองประธานกรรมการ
2. นางศุทธิมา ทองยอดครูโรงเรียนบ้านน้ำตกกรรมการ
3. นายพีรทัต พรหมทองครูโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์กรรมการ
4. นางธัญญาพร ผุดผาดครูโรงเรียนบ้านวังวัวกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางพัชรา บัณฑิตพิสุทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำปาประธานกรรมการ
2. นางปิยธิดา กาลาสีครูโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวจามร มีภพครูโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
4. นางเรณู แก้วกำยานครูโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการ
5. นางสุภานิตย์ วรรณเริกครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
6. นางสาวณัฐธิดา ชาญปราณีตครูโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางอนุ จิตรัตน์ครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา ชาญปราณีตครูโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิกรรมการ
3. นางถนอมศรี บางโรยครูโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
4. นางอัจฉราพร จริตงามครูโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
5. นางวรรณี อินทร์ชัยครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางอชิดา เนาวพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ โทบุรีครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการ
3. นายเด่นชัย ธำรุงศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นางกัลญา พรสัจจาครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ มัชฌิมวงศ์ครูโรงเรียนวัดสวนขันกรรมการ
6. นางวัฒนา วุฒิวรนันท์ครูโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายไสว แสงวิเชียรโรงเรียนบ้านควนอวดพันประธานกรรมการ
2. นางวัลภา อินทร์นุพัฒน์โรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นางศุภวรรณ นาควงศ์โรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา หงส์ทองโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
5. นายสมมุ่ง อินทร์จงจิตรโรงเรียนุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายโสภณ สินไชยโรงเรียนบ้านเกาะขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยวรรณ ชนะราวีโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางปรีดา นวลจันทร์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
4. นางสาวนันทวิกา บุญเมืองโรงเรียนบ้านก่องามกรรมการ
5. นายพรชัย กันตังกุลโรงเรียนวัดทะเลมิตรภาพที่ 151กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางนุชรี สวนกูลโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางทัศนี มาตาโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการ
3. นายวิรัตน์ ศรีแก้ว ณ วรรณโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายณัฏฐพีรพล มีบุญมากโรงเรียนราชเวชพิศาลกรรมการ
5. นางปาจรีย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ภารสงัดโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันประธานกรรมการ
2. นายมนูญ เดวาหมัดโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นางจารุณี จันทร์มงคลโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
4. นางสาวอุษา เพชราชโรงเรียนบ้านกันละกรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ริยาพันธ์โรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางอาจินต์ ประมวลศิลป์โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรษา ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นางจุรีย์ มุสิกะวงศ์โรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการ
4. นางรัตยา สงอุปการโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
5. นางมีนา หัตถการโรงเรียนบ้านโคกหาดกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางเป็นศิริ อุบลโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ศรีคำจักรโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นายศักดา กะแหมะเตบโรงเรียนบ้านนาพากรรมการ
4. นางแพรวพรรณ เบญจกุลโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางสาวพรรณทิพา จันทร์ทังโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นายมีศักดิ์ จงจิตรครูโรงเรียนบ้านสวนอายประธานกรรมการ
2. นายพฤทธิ์ วิวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองใหญ่กรรมการ
3. นางกิจติพร พรหมขวัญครูโรงเรียนประชาอุทิศมูลนิธิกรรมการ
4. นายสันติ ราชมณีครูโรงเรียนบ้านไทรงามกรรมการ
5. นางสาวประไพพิศ เกิดบัวทองครูโรงเรียนบ้านวังธนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราณี ทองตาภรณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญพนา รักษาแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการ
3. นายณัฐกรณ์ ทองใหม่ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางสาวพวงรัตน์ เพชราครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
5. นางรัตนา ธรรมศิริครูโรงเรียนบ้านสระนางมโนราห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาวพฤษมาศ บุญฤทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางฤทธิยา เดชาสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางขวัญใจ วงศ์ศิลป์ครูโรงเรียนวัดหลักช้างกรรมการ
4. นางพรธิภา หอมชื่นครูโรงเรียนวัดขนานกรรมการ
5. นางสาวนงรัตน์ เพชรด้วงครูโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา อินทองครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางปิยมาศ เดโชครูโรงเรียนวัดนางเอื้อยกรรมการ
3. นายสมนึก ศิลปวิศาลครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
4. นางวิภา เดชนุ่นครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการ
5. นางสาวอุษา เพชรราชครูโรงเรียนบ้านกันละกรรมการ
6. นางพรทิพย์ จิตแจ่มครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายบุญเจริญ ชูช่วยครูโรงเรียนวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางนฤมล แสงแก้วสุขครูโรงเรียนวัดศิลารายกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศิริครูโรงเรียนเจริญมิตรกรรมการ
4. นายรัฐกิตติ์ ริยาพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสาวบังออน เพชรเอียดครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายเชาวลิต แดงงามครูโรงเรียนวัดควนชมประธานกรรมการ
2. นายจิรันต์ นรินทร์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นายนภดล นวลดำครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
4. นายสิทธิชัย ดาววิจิตรครูโรงเรียนบ้านเขาวงกรรมการ
5. นายประเสริฐ เนียมแก้วครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายนิยม จันทรบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านหนองท่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวปริชดา เพียรดีครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
3. นายธีรสิทธิ์ ราชสงครามครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการ
4. นางพัชรี วงศ์เมฆครูโรงเรียนชุมชนวัดสำโรงกรรมการ
5. นางมานิตา เชาว์ช่างเหล็กครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเข็บ บุญวรรณครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา คงกำไรครูโรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ไชยศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านกระทูนเหนือกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ชูมณีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรงกรรมการ
5. นายวิมล จิ้วฮวดครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเข็บ บุญวรรณครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา คงกำไรครูโรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ไชยศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านกระทูนเหนือกรรมการ
4. นายสมเกียรติ ชูมณีครูโรงเรียนบ้านปลายคลองเพรงกรรมการ
5. นายวิมล จิ้วฮวดครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาววรรณะ ศรีเปารยะโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองดีโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางวนิดา ดีทองแก้วโรงเรียนฉวางกรรมการ
4. นางอนงค์ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
5. นางแพรวรรณ เบญจกุลโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาววรรณะ ศรีเปารยะโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองดีโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางวนิดา ดีทองแก้วโรงเรียนฉวางกรรมการ
4. นางอนงค์ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
5. นางแพรวรรณ เบญจกุลโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณะ ศรีเปารยะโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา ทองดีโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการ
3. นางวนิดา ดีทองแก้วโรงเรียนฉวางกรรมการ
4. นางอนงค์ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดถ้ำใหญ่กรรมการ
5. นางแพรวรรณ เบญจกุลโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจำนัญ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดไม้เรียงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านนาตำเสากรรมการ
3. นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์โรงเรียนวัดคงคาเลียบกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองดีโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางจำนัญ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดไม้เรียงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านนาตำเสากรรมการ
3. นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์โรงเรียนวัดคงคาเลียบกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองดีโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางจำนัญ จันทร์สว่างโรงเรียนวัดไม้เรียงประธานกรรมการ
2. นางจิรภา อัยราคมโรงเรียนบ้านนาตำเสากรรมการ
3. นางสาวทองประกาย เพชรสวัสดิ์โรงเรียนวัดคงคาเลียบกรรมการ
4. นายสุวิทย์ ทองดีโรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางศุวกัญญารัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางภัทรภรณ์ สุธาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางชนิตา เปรมสถิตโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการ
4. นางปิยนารถ ชนาชนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางศุวกัญญารัตน์ บุญรัตน์โรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นางชนิตา เปรมสถิตโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการ
3. นางภัทรภรณ์ สุธาโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
4. นางปิยนารถ ชนาชนโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นางเบญจรัตน์ เจริญรูปโรงเรียนบ้านหนองท่อมประธานกรรมการ
2. นางปัจศิริ ศรีสุวรรณโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการ
3. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
4. นายพรเทพ พงษ์จีนโรงเรียนสังวาลย์วิท ๗กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นางนิตยา ฤทธิชัยโรงเรียนบ้านบ่อมองประธานกรรมการ
2. นางอริสรา พรหมเพศโรงเรียนบ้านคลองขุดกรรมการ
3. นางสาวอารมณ์ หนูแก้วโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการ
4. นางสาวโสภา แสงระวีโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาววิไลวรรณ ชุมศรีโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายจำรัส รัตนบุรีโรงเรียนราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา ณ นครโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นายวัฒนา ทองเนื้อห้าโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาคร สวัสดิพันธ์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายจำรัส รัตนบุรีโรงเรียนราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา ณ นครโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นายวัฒนา ทองเนื้อห้าโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาคร สวัสดิพันธ์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายจำรัส รัตนบุรีโรงเรียนราชเวชพิศาลประธานกรรมการ
2. นางเพ็ชรา ณ นครโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นายวัฒนา ทองเนื้อห้าโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
4. นางสาคร สวัสดิพันธ์โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายธันวา ณ นครโรงเรียนวัดควนส้านประธานกรรมการ
2. นางปราณี พฤกษ์สุวัฒน์โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกุลนที ทองจันทร์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางสมพร ศิริเพชรโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา กำเหนิดสมโรงเรียนบ้านคลองโอมกรรมการ
6. นางสุภรี เขียวบรรจงวัฒนธรรม อำเภอบางขันกรรมการ
7. นางกาญจนา แสงศรีวัฒนธรรม อำเภอบางขันกรรมการ
8. นางวนิดา สุชาติพงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือกรรมการ
9. นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
10. นางมุกดา พลเกษตรโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธันวา ณ นครโรงเรียนวัดควนส้านประธานกรรมการ
2. นางปราณี พฤกษ์สุวัฒน์โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกุลนที ทองจันทร์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางสมพร ศิริเพชรโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา กำเหนิดสมโรงเรียนบ้านคลองโอมกรรมการ
6. นางสุภรี เขียวบรรจงวัฒนธรรม อำเภอบางขันกรรมการ
7. นางกาญจนา แสงศรีวัฒนธรรม อำเภอบางขันกรรมการ
8. นางวนิดา สุชาติพงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือกรรมการ
9. นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
10. นางมุกดา พลเกษตรโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธันวา ณ นครโรงเรียนวัดควนส้านประธานกรรมการ
2. นางปราณี พฤกษ์สุวัฒน์โรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางกุลนที ทองจันทร์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางสมพร ศิริเพชรโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
5. นางสาวจิดาภา กำเหนิดสมโรงเรียนบ้านคลองโอมกรรมการ
6. นางสุภรี เขียวบรรจงวัฒนธรรม อำเภอบางขันกรรมการ
7. นางกาญจนา แสงศรีวัฒนธรรม อำเภอบางขันกรรมการ
8. นางวนิดา สุชาติพงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือกรรมการ
9. นางนิพาภรณ์ อินทรสุวรรณโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
10. นางมุกดา พลเกษตรโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวชัชณีญา ชูส่งแสงโรงเรียนวัดควนสระบัวประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พุทธยอดโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
3. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางอัมพร แสงจันทร์โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗กรรมการ
5. นางพรรทิพย์ พรหมดนตรีโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายสมพร คีรีเดชวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางนัยน์ปพร พวงเงินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีฑิฆัมพร สุวรรณประเสริฐบ้านบางตะเภากรรมการ
4. นางเบญจมาศ รณรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นายพรทิพย์ เรืองรุกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายอารมย์ จงจิตรบ้านควนอวดพันประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ เรืองรุกผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางเบญจมาศ รณรงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นางนัยน์ปพร พวงเงินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายสมเกียรติ หมุนวังวัดใหม่ประธานกรรมการ
2. นางราตรี แก้วพวงสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวบุญวรรณา คำสั่งบ้านบางรูปกรรมการ
4. นางจุฑากานต์ คงแก้วโรงเรียนวัดยางค้อมกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ ส้มเขียวหวานบ้านคอกช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางพิทยา แก้วประสมผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญมิตรประธานกรรมการ
2. นายชัยทัศน์ เกื้อกิ้มบ้านบนควนกรรมการ
3. นางฉวีวรรณ อักษรศรีมหาราช 3กรรมการ
4. นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์วัดสวนขันกรรมการ
5. นางสาวบุญวรรณา คำสั่งบ้านบางรูปกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายเบญจรัตน์ ศรีเทพข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายณีรัตน์ จุลอุบลครูโรงเรียนวัดชุมขลิงกรรมการ
3. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
4. นางนิตธิญา ศรีราชครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 11กรรมการ
5. นายภานุกร นิ่มดวงครูโรงเรียนบ้านนาทวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายจารึก สุตระข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสวาท เอมเอกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายมนูญ ใบเรืองครูโรงเรียนบ้านท่าขึ้นกรรมการ
4. นายสมพงษ์ คงทองนักวิชาการสถาบันทักษิณคดีศึกษากรรมการ
5. นายอำนาจ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านเกาะนางคำกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครููโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
6. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายจักรพล จบสัญจรครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7ประธานกรรมการ
2. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
3. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
4. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
5. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่ิิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายวรพล วิเชียรนพรัตน์ครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล โรจน์หัสดินครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
3. นายบรรเทา รอดภัยครูวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
4. นายประหยัด ศรีคงครูโรงเรียนบ้านไร่มุสลิมกรรมการ
5. นายสกานต์ ผลประมูลครูโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายวันชัย วชิรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
7. นางสาวปิ่นวิไล นุ่นสุวรรณครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายอำพล หมวดเมืองครูโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
8. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
9. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางวิไลพร บุญหนูกลับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนสตรีทุุงสงประธานกรรมการ
2. นายอัทธ์อากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายอำพล หมวดเมืองครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิลารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการ
9. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
10. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์ครูโรงเรียนทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายอรรถอากร อิศรางกูร ณ อยุธยาครูโรงเรียนนาบอนกรรมการ
3. นายประภาส สาระพงษ์ครูโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางดุษฎี บุญหนูกลับครูโรงเรียนสตรีทุุงสงกรรมการ
5. นายสุพจน์ เสาวพงศ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
6. ผศ.กัณหา ไฝขาวอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายดำรง จินตรารักษ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นายจำลอง ศิวารัตน์ครูโรงเรียนช้างกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นางวิไลพร นาบุญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนนทรีกรรมการ
10. นายคล่องศักดิ์ หนูเซ็งครูโรงเรียนวัดวังหินที่ปรึกษา

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุภานี บวรศุภศรีครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางศิรินุช สุทธวาทินครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
4. นางสุปรียา ทองแสงแก้วครูโรงเรียนวัดกะโสมกรรมการ
5. นางฉรรยา จันทร์เมืองครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาววัชรีย์ หนูสมแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุภานี บวรศุภศรีครูโรงเรียนบ้านนาโพธิ์กรรมการ
3. นางศิรินุช สุทธวาทินครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
4. นางสุปรียา ทองแสงแก้วครูโรงเรียนวัดกะโสมกรรมการ
5. นางฉรรยา จันทร์เมืองครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ นาเคณครููโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช พัฒศรีเมืองครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางพรทิพย์ จงจิตรครูโรงเรียนวัดโบราณารามกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางเยาวลักษณ์ นาเคณครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนุช พัฒศรีเมืองครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลฯกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางพรทิพย์ จงจิตรครูโรงเรียนวัดโบราณารามกรรมการ
5. นางสาววิไลลักษณ์ ละวู่ครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ นาคคงครูโรงเรียนฉวางประธานกรรมการ
2. นางโสภา บุญทองครููโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
4. นางสาวปิยธเนตร์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ นาคคงครูโรงเรียนฉวางประธานกรรมการ
2. นางโสภา บุญทองครูโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการ
3. นางเพ็ญศรี รัตนบุรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
4. นางสาวปิยธเนตร์ ชัยสิทธิ์ครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางเยาวนิช ฮั่นวิวัฒน์ครูโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางธีรนันท์ แม้นทองครูโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางอัธยานี สวัสดีครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หมานทองครูโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางวิยะดา สุทธังครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
5. นายสมชาย อักษรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางธีรนันท์ แม้นทองครูโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางอัธยานี สวัสดีครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หมานทองครูโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางวิยะดา สุทธังครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
5. นายสมชาย อักษรพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ ตรีโชติครูโรงเรียนบ้านควนอวดพันประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
3. นางธีรวรรณ กาญจนดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
4. นายนนทรัตน์ พัฒศรีเรืองครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางทัศนัย ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางวิภาวรรณ ตรีโชติครูโรงเรียนบ้านควนอวดพันประธานกรรมการ
2. นางจุฬารัตน์ กาญจนรัตน์ครูโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
3. นางธีรวรรณ กาญจนดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
4. นายนนทรัตน์ พัฒศรีเรืองครูโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลกรรมการ
5. นางทัศนัย ชูเชิดครูโรงเรียนบ้านวังยวนกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางสุพร วิรัตน์โรงเรียนวัดหาดสูงประธานกรรมการ
2. Mr.Nnorom lsrael Anayochukuโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางสมศรี ปรีชาโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นางสาวขวัญฤดี เกิดทรัพย์โรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
5. นางสาวปราณี ศรีวัฒน์โรงเรียนบ้านพอโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุกัญญา แก้วแกมจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวประธานกรรมการ
2. นางสาวทาริกา กลีบแก้วโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกกรรมการ
3. นางจริยาภรณ์ ระวังวงศ์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. MissEze Aasom Chiyere Solangeโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางเสาวนีย์ เชิงสวัสดิ์โรงเรียนบ้านห้วยปริกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางบุญประเสริฐ เชื้อพุทธโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี ศิริเลิศโรงเรียนรัตนศึกษากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ชูโชติโรงเรียนวัดมังคลารามกรรมการ
4. Mr.Nnorom lsrael Anayochukuโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวสุพักตร์ นิ่มนวลโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวกิจติยา วงศ์ภักดีโรงเรียนสังวาลย์วิท 7ประธานกรรมการ
2. นางภุมรินทร์ บุญคล่องโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
3. นางละมุน แร่ทองโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. MissEze Aasom Chiyere Solangeโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสาวปานจันทร์ นาควรรณโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางออมใจ นวลใยโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวรรณ ทองมณีโรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรามกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาส สุขกลับโรงเรียนบ้านนากรรมการ
4. Mr.Nnorom lsrael Anayochukuโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ส้มเขียวหวานโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ ธานีรัตน์โรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวจิระภรณ์ เปรมมกษิณโรงเรียนเจริญมิตรกรรมการ
3. นางปฤทัย อัมมฤทธิ์โรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
4. MissEze Aasom Chiyere Solangeโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางอรุณศรี จันทร์เมืองโรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางสาวนันทนา แก้วพิพัฒน์โรงเรียนบ้านเกาะขวัญประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพร ชนะผอมโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ สามหมอโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
4. MissEze Aasom Chiyere Solangeโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสาลี่ เขตเจริญโรงเรียนชุมชนวัดกระทูนเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางศุภวรรณ นาควงค์โรงเรียนบ้านแพรกกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา ละม้ายโรงเรียนบ้านกุยเหนือกรรมการ
3. นางคณาภรณ์ นาคเสนโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
4. Mr.Nnorom lsrael Anayochukuโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางจินตนา ไชยฤกษ์โรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ รัตนบุรีโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงประธานกรรมการ
2. นายวรรณพจน์ โอฬาร์โรงเรียนเสริมปัญญากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ชำนาญมากโรงเรียนวัดหนองใหญ่กรรมการ
4. Mr.Nnorom lsrael Anayochukuโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางวาสนา เพ็งสกุลโรงเรียนบ้านนาเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจินดา ช้างกลางโรงเรียนบ้านควนลำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวกชกร ไทยสยามโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
3. นางผานิตย์ ทั่วจบโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. MissEze Aasom Chiyere Solangeโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางวราภรณ์ สนิทโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสนิท รักษ์พงศ์โรงเรียนวัดเขาโรประธานกรรมการ
2. นางนิตยา พรหมรักษาโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางจุฑามาศ รัตนบุรีโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. MissEze Aasom Chiyere Solangeโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นายต่อศักดิ์ ศรีแก้วแฝกโรงเรียนบ้านคลองสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางประกอบ ศรีอักษรโรงเรียนเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Hui Lao Shiโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์โรงเรียนสหมิตรบำรุงกรรมการ
4. Mrs.Yi Zi Qiโรงเรียนวิทยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพิชญาพรรณ ด้วงเอียดโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางประกอบ ศรีอักษรโรงเรียนเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Hui Lao Shiโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจิราพร พนาสุวรรณรัตน์โรงเรียนสหมิตรบำรุงกรรมการ
4. Mrs.Yi Zi Qiโรงเรียนวิทยานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวพิชญาพรรณ ด้วงเอียดโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวญาติกา จงจิตรโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางอำภา ชนินทรเทพโรงเรียนวัดเขากลายกรรมการ
3. นางอรชร โคจีจุลโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
4. นางกัลยา เกื้อกิ้มโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
5. นางสุพิชฌาย์ ไกรนราศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางบุญวิช มีแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ประธานกรรมการ
2. นางกุลวดี แร่ทองโรงเรียนกาญจนศึกษากรรมการ
3. นางวีณา ปาหินาโรงเรียนบ้านคลองจังกรรมการ
4. นางเรณู ทองเลี่ยมนาคโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการ
5. นางนางพิมพ์สุชา เนาวพันธ์โรงเรียนบ้านปากน้ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางรัตนา ดรุณศิลป์โรงเรียนวัดคงคาเจริญประธานกรรมการ
2. นางรสิตา ดีมากโรงเรียนวัดสวนขันกรรมการ
3. นางสุรีย์พร ชัยสิทธิ์โรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นางจรนรร พจนไกรโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการ
5. นายประมวล ศรีอินทร์โรงเรียนวัดโคกหาดกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสมเกียรติ ชนาชนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
3. นางสุจิตรา จินดานิลครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นายเดชา ชายสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
5. นางยุพิน มงคลเคหาครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
6. นางรุ่งศรี วงษ์งามครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
7. นางอรกฤช ทองกระจ่างครูโรงเรียนวัดวังหีบกรรมการ
8. นายสุวัจน์ มณีมาสครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
9. นางจารี จิตสำรวยครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันกรรมการ
10. นายรณกฤต โสภิกุลครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 2กรรมการ
11. นายธะราพงศ์ สองทองครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
12. นายธรรมมา ธรรมสงครามครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
13. นายสมเกียรติ ชูช่วยครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
14. นายบุญสด บุญเกิดครูโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
15. นายมงคล ช่องลมกรดผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 3กรรมการ
16. นายสมหมาย บุญชูช่วยครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
17. นายขันชัย นุภักดิ์ครูโรงเรียนวัดใหม่ สพป.นศ.4กรรมการ
18. นายวีระศักดิ์ ความสุขครูโรงเรียนฉวางกรรมการ
19. นายมาโนช ด้วงชูครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
20. นายนรินทร์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
21. นายชูชิพ จะนูครูโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
22. นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ชนาชนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
3. นางสุจิตรา จินดานิลครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นายเดชา ชายสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
5. นางยุพิน มงคลเคหาครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
6. นางรุ่งศรี วงษ์งามครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
7. นายสุวัจน์ มณีมาสครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
8. นางจารี จิตสำรวยครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันกรรมการ
9. นายรณกฤต โสภิกุลครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 2กรรมการ
10. นายธะราพงศ์ สองทองครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
11. นายธรรมมา ธรรมสงครามครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
12. นายสมเกียรติ ชูช่วยครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
13. นายบุญสด บุญเกิดครูโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
14. นายมงคล ช่องลมกรดผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 3กรรมการ
15. นายสมหมาย บุญช่วยรอดครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
16. นายขันชัย นุภักดิ์ครูโรงเรียนวัดใหม่ สพป.นศ.4กรรมการ
17. นายวีระศักดิ์ ความสุขครูโรงเรียนฉวางกรรมการ
18. นายมาโนช ด้วงชูครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
19. นายนรินทร์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
20. นายชูชิพ จะนูครูโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
21. นางอรกฤช ทองกระจ่างครูโรงเรียนวัดวังหีบกรรมการ
22. นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ชนาชนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะนาวหวานประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ บุญยารุณผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
3. นางสุจิตรา จินดานิลครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
4. นายเดชา ชายสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
5. นางยุพิน มงคลเคหาครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
6. นางรุ่งศรี วงษ์งามครูโรงเรียนบ้านน้ำพุกรรมการ
7. นางอรกฤช ทองกระจ่างครูโรงเรียนวัดวังหีบกรรมการ
8. นายสุวัจน์ มณีมาสครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
9. นางจารี จิตสำรวยครูโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวันกรรมการ
10. นายรณกฤต โสภิกุลครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 2กรรมการ
11. นายธะราพงศ์ สองทองครูโรงเรียนสังวาลย์วิท 7กรรมการ
12. นายธรรมมา ธรรมสงครามครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
13. นายสมเกียรติ ชูช่วยครูโรงเรียนวัดไม้เรียงกรรมการ
14. นายบุญสด บุญเกิดครูโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
15. นายมงคล ช่องลมกรดผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การสวนยาง 3กรรมการ
16. นายสมหมาย บุญช่วยรอดครูโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
17. นายขันชัย นุภักดิ์ครูโรงเรียนวัดใหม่ สพป.นศ.4กรรมการ
18. นายวีระศักดิ์ ความสุขครูโรงเรียนฉวางกรรมการ
19. นายมาโนช ด้วงชูครูโรงเรียนบ้านนิคมวังหินกรรมการ
20. นายนรินทร์ พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการ
21. นายชูชิพ จะนูครูโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
22. นางสกรีนรักษ์ บุญมีนักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเสาวพจน์ รัตนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ชัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางปิยนารถ ชนาชนครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ฤทธิมาศครูโรงเรียนจุฑาวิทย์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา บุรพธานินทร์นักวิชาการชำนาญการ สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเสาวพจน์ รัตนบุรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนประประธานกรรมการ
2. นายโชคดี ชัยรัตน์ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
3. นางปิยนารถ ชนาชนครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ฤทธิมาศครูโรงเรียนจุฑาวิทย์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา บุรพธานินทร์นักวิชาการชำนาญการ สพป.นศ.2กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย สุดถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจประธานกรรมการ
2. นายรัฐกิตติ์ ริยาพันธ์ครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ช่วยพิทักษ์ครูโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษากรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ โพธากาญครูโรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกกรรมการ
5. นางพรพรรณ กุลมาตย์นักวิชาการศึกษา สพป.นศ.2กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางยุพดี มีเสนครูโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พรหมเพศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
3. นางปัญจมา คงแจ่มครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางสาวขจิต ยอดล้ำครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสุวารี สุดชฎาครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยุพดี มีเสนครูโรงเรียนบ้านนาประธานกรรมการ
2. นางนริศรา พรหมเพศครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
3. นางปัญจมา คงแจ่มครูโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางสาวขจิต ยอดล้ำครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสุวารี สุดชฎาครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางสาวอวยพร รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ บัวชุมครูโรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
3. นางพนิตตา ตั้นซ้วนครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ณ พัทลุงครูโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ โทบุรีครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอวยพร รัตนบุรีครูโรงเรียนบ้านหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ บุญชุมครูโรงเรียนวัดหน้าเขากรรมการ
3. นางพนิตตา ตั้นซ้วนครูโรงเรียนโสตทัศนศึกษาฯกรรมการ
4. นางเพ็ญวดี ณ พัทลุงครูโรงเรียนบ้านไสส้านกรรมการ
5. นางรสสุคนธ์ โทบุรีครูโรงเรียนบ้านนาพากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ จงจิตรโรงเรียนวัดโคกหาดประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ เพ็งสกุลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ หนูคงคาโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
4. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางสาวรสนานิง สะนิโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์โรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นายจรูญ พังแพร่โรงเรียนบ้านคลองงากรรมการ
3. นางอุทิศ รัตนบุรีโรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการ
4. นางศิริญญา ยอดทองโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
5. นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาพากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางปิยะวรรณ ชมโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านนาวาประธานกรรมการ
2. นายภูริวัจน์ โสตทิพย์โรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นายอาคม คงไพฑูรย์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
4. นางสาวรุจิราภรณ์ คงไชยโรงเรียนสุมณฑาศึกษากรรมการ
5. นางสาวไพลิน ทรงนาศึกโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ ชุมคงโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดหลักช้างกรรมการ
3. นางสาวไพลิน ทรงนาศึกโรงเรียนวััดท่ายางกรรมการ
4. นางสาวสุรางคณา ใสสดโรงเรียนวัดมะเฟืองกรรมการ
5. นางพรรณี ปราบปัญจะครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางมนชนก ยะโสโรงเรียนบ้านคอกช้างประธานกรรมการ
2. นางปิยะวรรณ ชมโฉมโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาเสกรรมการ
4. นายปิยพัฒน์ อุปฐากโรงเรียนวัดควนสระบัวกรรมการ
5. นางสาวไพลิน ทรงนาศึกโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายกิตติภพ ชุมคงโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา ใสสดโรงเรียนวัดมะเฟืองกรรมการ
3. นายชัยรัตนพงษ์ สวนโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ หนูคงคาโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
5. นางสาวปัทมา ยาวงษ์โรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติภพ ชุมคงโรงเรียนวัดควนประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรางคณา ใสสดโรงเรียนวัดมะเฟืองกรรมการ
3. นายชัยรัตนพงษ์ สวนโรงเรียนวัดประดิษฐารามกรรมการ
4. นางสาวจารุวรรณ หนูคงคาโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
5. นางสาวปัทมา ยาวงษ์โรงเรียนวัดท่ายางกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีระพงศ์ เพ็งสกุลโรงเรียนเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสุนิสา ทองประดับโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ สุทินโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
4. นายประภาส สวนกูลโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางสาวอารดา จัตติกุลโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางจุฑารัตน์ ทานันท์โรงเรียนเจริญรัชภาคย์ประธานกรรมการ
2. นางมนชนก ยะโสโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
3. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์โรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นายภูมิรัตน์ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
5. นายอาคม คงไพฑูรย์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอาคม คงไพฑูรย์โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยธิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาพากรรมการ
3. นางสาวอารดา จัตติกุลโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ สุทินโรงเรียนบ้านหาดทรายแก้วกรรมการ
5. นางอรอุมา รัตญาโรงเรียนบ้านบนควนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสูงศักดิ์ เดชศรีจันทร์โรงเรียนวัดหลักช้างประธานกรรมการ
2. นางพรรณี ปราบปัญจะโรงเรียนชุมชนบ้านนาวากรรมการ
3. นางสาวปัทมา ยาวงษ์โรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ หนูประสิทธิ์โรงเรียนบ้านนาเสกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ จงจิตรโรงเรียนวัดโคกหาดประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ เพ็งสกุลโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ หนูคงคาโรงเรียนบ้านบางตะเภากรรมการ
4. นางสวนีย์ คำแหงโรงเรียนบ้านปากแพรกกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ คงพิทักษ์โรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายภูมิรัตน์ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นายมงคล ชุมภักดีโรงเรียนวัดนาเขลียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นายภูมิรัตน์ เดชปัญญาโรงเรียนวัดควนกอกรรมการ
3. นายมงคล ชุมภักดีโรงเรียนวัดนาเขลียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางสาวขจิต ยอดล้ำครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ เดชาสิทธิ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
3. นางปิยภัทร อุปฐากครูโรงเรียนวัดควนสระบัวกรรมการ
4. นายโกวิท หนูแก้วครูโรงเรียนบ้านก่องามกรรมการ
5. นางราตรี พูลสุขครูโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางรัตนา ปฏิบัติโรงเรียนบ้านคลองงาประธานกรรมการ
2. นายประทีป เจรณาเทพโรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางปิยภัทร อุปฐากโรงเรียนวัดควนสระบัวกรรมการ
4. นางธัญญา คงแก้วโรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
5. นางราตรี พูลสุขโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายเกียรติมงคล คชสง่าโรงเรียนบ้านแพรกกลางประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ไชยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิครูโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางมาลี พรหมศรครูโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
5. นางธัญญา คงแก้วครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายโกวิท หนูแก้วโรงเรียนบ้านก่องามประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ไชยรัตน์ครูโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ธนาวุฒิโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการ
4. นางมาลี พรหมศรครูโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการ
5. นายพิน ประพฤติชอบโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางจำเนียร สาระพงษ์โรงเรียนบ้านนาพาประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุกช่วงครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางสาวจันทมณี แก้วมณีครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางบุญฤกษ์ ส่งแสงครูโรงเรียนบ้านจำปากรรมการ
5. นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ ชูประดิษฐ์ครูโรงเรียนบ้านควนประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี สุกช่วงครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางนวยนารถ จิตต์สุภาพครูโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
4. นางสาวจันทมณี แก้วมณีครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. นางบุญฤกษ์ ส่งแสงครูโรงเรียนบ้านจำปากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางจิตตนา ทิพย์ดีครูโรงเรียนบ้านปลายเสประธานกรรมการ
2. นางวัชรี วงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยปริกกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เชื้อกูลชาติครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ เดชาสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
5. นางธัญญา คงแก้วครูโรงเรียนวัดจันดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กาญจนดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
3. นายประกอบ พันธ์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดโคกเมรุกรรมการ
4. นายประสิทธิ์ น้อยสำลีครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
5. นางวีนา กล้าณรงค์ครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายสมชาย กาญจนดีครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรวดกรรมการ
3. นายเกียรติมงคล คชสง่าครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
4. นายอุทิศ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
5. นางวีนา กล้าณรงค์ครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย เดชาสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปรานประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ น้อยสำลีครูโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นายประกอบ พันธ์ทิพย์ครูโรงเรียนวัดโคกเมรุกรรมการ
4. นายอุทิศ บริสุทธิ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 19กรรมการ
5. นางวีนา กล้าณรงค์ครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอัญชลี สุขบรรจงครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย กัววงศ์ครูโรงเรียนเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางจุรี ไชยศรครูโรงเรียนบ้านวังเต่ากรรมการ
4. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 1กรรมการ
5. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเสาวณีย์ สวัสดีครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ปานอ่อนครูโรงเรียนวัดธรรมเผด็จกรรมการ
3. นางจุรี ไชยศรครูโรงเรียนบ้านวังเต่ากรรมการ
4. นางสาวจุไร อร่ามวิทยานุกูลครูโรงเรียนองค์การสวนยาง 1กรรมการ
5. นางมณฑา อิ้ววังโสครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอัญชลี สุขบรรจงโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
3. นางปิยภัทร อุปฐากครูโรงเรียนวัดควนสระบัวกรรมการ
4. นางจิตตนา ทิพย์ดีครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
5. นางสุมาลี โยธาภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. ดร.แววตา ชลรัตน์ผู้อำนวยการโรงเรียนธนรัตน์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางมิถยา พิทักษ์วงศ์ครูโรงเรียนวัดสามัคคีนุกูลกรรมการ
3. นางปราณี สุกช่วงครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางจิตตนา ทิพย์ดีครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการ
5. นางสุมาลี โยธาภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านปลายเสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางอำภร จงจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางพิฒยา เพชรสงฆ์ครูโรงเรียนบ้านคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางสุภาณี นาเคณครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสุลัยพร เธียรธุมาครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เชื้อกูลชาติครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางอำภร จงจิตรครูโรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นางพิฒยา เพชรสงฆ์ครูโรงเรียนบ้านคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯกรรมการ
3. นางสุภาณี นาเคณครูโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
4. นางสุลัยพร เธียรธุมาครูโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ เชื้อกูลชาติครูโรงเรียนบ้านวังหินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสาวขจิต ยอดล้ำครูโรงเรียนวัดจันดีประธานกรรมการ
2. นางสาวนันธิชา พงศ์ทองเมืองครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
3. นางพชรพรรณ สิทธิฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
4. นางอุทัยวรรณ ยังศรัทธาโรงเรียนวัดโบรณารามกรรมการ
5. นางราตรี พูลสุขครูโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ ยังศรัทธาโรงเรียนวัดโบรณารามประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ สวัสดีครูโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการ
3. นางสาวนันธิชา พงศ์ทองเมืองครูโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
4. นางพชรพรรณ สิทธิฤทธิ์ครูโรงเรียนวัดกะเปียดกรรมการ
5. นางราตรี พูลสุขครูโรงเรียนบ้านบ่อปลากรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสรียา นามสนธิ์โรงเรียนสังวาลย์วิท๗ประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม ชินนาพันธ์โรงเรียนอนุบาลไกรแก้วกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ พรหมชัยศรีโรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสงกรรมการ
4. นางเกษร นาควรรณโรงเรียนวัดควนสูงกรรมการ
5. นางบำเพ็ญ วัฒนสงค์โรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุนันทา แก้วศรีมลโรงเรียนวัดสวนขันประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวิณี ศรีสุกใสโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีกรรมการ
3. นางสาวพรรัตน์ มุขแก้วโรงเรียนตันติวัตรกรรมการ
4. นางกรุณ โชติวันโรงเรียนบ้านควนประกรรมการ
5. นางกอบแก้ว ชูภักดีโรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางอาภรณ์ ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านคลองขุดประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา รุ่งเจริญโรงเรียนมหาราช ๓กรรมการ
3. นางโสภิศ ศิลป์เศวตกุลโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางวาสนา กาญจนเสนโรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือกรรมการ
5. นางเพลินพิศ ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้องกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางพนอจิต ฆังฆะโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วิไลโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นางสำรวย รักษามั่นโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
4. นางณัฐวดี บุญเหมโรงเรียนบ้านคอกช้างกรรมการ
5. นางแจ่มศรี ศรีสะอาดโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางกรรณิการ์ จะราโรงเรียนบ้านทอนวังปรางประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ศรีชายโรงเรียนบ้านนาท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร มณีดุลย์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ประธานกรรมการ
2. นางกัญญาพัชร มณีดุลย์โรงเรียนบ้านพูนกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนบ้านหน้าเขากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางปราณี หวังดีโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
5. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารประธานกรรมการ
2. นางจรวย พรหมศรโรงเรียนวัดท่ายางกรรมการ
3. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางปราณี หวังดีโรงเรียนวัดเขาโรกรรมการ
5. นางเลขา ชูแก้วโรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา คงสุขโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อนโรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
3. นางยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ พรหมทองโรงเรียนองค์การสวนยาง๒กรรมการ
5. นางจีระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญนภา คงสุขโรงเรียนวัดท่ายางรองประธานกรรมการ
2. นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อนโรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
3. นางยุวธิดา แก้วประดิษฐ์โรงเรียนตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์กรรมการ
4. นางนงเยาว์ พรหมทองโรงเรียนองค์การสวนยาง๒กรรมการ
5. นางจีระวรรณ์ ชูศรีโรงเรียนบ้านหนองเจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ วิไลโรงเรียนบ้านแพรกกลางกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
4. นางแจ่มศรี แก้วศรีอ่อนโรงเรียนวัดควนยูงกรรมการ
5. นายภูริวัจจ์ โสตทิพย์โรงเรียนวัดควนกอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ อินนุรักษ์โรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
3. นางสาวขวัญชนก ศิริธรรมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางอมราพร ไกรแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ผลใหม่โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุวดี เลิศสาครโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6กรรมการ
4. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
5. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ เพ็งเจริญโรงเรียนวัดเขากลายประธานกรรมการ
2. นางประชุมพร กำจรฤทธิ์โรงเรียนวัดจันดีกรรมการ
3. นางสุนันทา วิมลโรงเรียนวัดควนส้านกรรมการ
4. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนีย์ แตงเติมผลโรงเรียนบ้านวังยาวประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี บัวจันทร์โรงเรียนวัดนิคมคีรีกรรมการ
3. นางพุทธพร มีประดิษฐ์โรงเรียนวัดมะนาวหวานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมยุรา พุทธรอดโรงเรียนวัดหาดสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี สวนกูลโรงเรียนบ้านปลายรากรรมการ
3. นางสาวจิรกานต์ ล่องทองโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวปราณี สวนกูลโรงเรียนบ้านปลายราประธานกรรมการ
2. นางมยุรา พุทธรอดโรงเรียนวัดหาดสูงกรรมการ
3. นางสาวจิรกานต์ ล่องทองโรงเรียนบ้านไสใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมลฑา ชูจรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับกรรมการ
3. นางอรอนงค์ อินนุรักษ์โรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุมลฑา ชูจรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางสาวนัทธมน อานนท์โรงเรียนบ้านวังตลับกรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ สุขย้อยโรงเรียนบ้านชายคลองกรรมการ
4. นางสาววราภรณ์ เรืองเดชโรงเรียนบ้านเกาะขวัญกรรมการ
5. นางรุ่งอรุณ ปลอดขำโรงเรียนบ้านทะเลสองห้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายวุฒิชัย เสือย้อยโรงเรียนบ้านนาท่อมประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีรัตน์ ปรีชาโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสุพิศ มลิวัลย์โรงเรียนบ้านไสยาสน์กรรมการ
4. นางเรวดี ปลอดชูแก้วโรงเรียนชุมชนอัมพวันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุมลฑา ชูจรโรงเรียนวัดท่ายางประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ ปรีชาโรงเรียนวัดปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวศิรินทิพย์ ตารมย์โรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
4. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
4. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสุมาลี ศรีสุขใสโรงเรียนบ้านบางตะเภาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นายธีรศักดิ์ ช่อมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖กรรมการ
4. นางสาลี่ ปานช่วยโรงเรียนบ้านปากเสียวกรรมการ
5. นางสาววิภาดา ทองเกลี้ยงโรงเรียนบ้านคลองตูกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวดี เลิศสาครโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ประธานกรรมการ
2. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
3. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
5. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวดี เลิศสาครโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ ทองในเมืองโรงเรียนวัดลำนาวกรรมการ
3. นางนาจสาคร ล่องโลดโรงเรียนบ้านทอนวังปรางกรรมการ
4. นางสมจิต มลิวัลย์โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารกรรมการ
5. นางพัชชา ชูช่วยโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]