หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สพป.นศ. 2 ครั้งที่ 10
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒
ระหว่าง วันที่ 15 - 20 กันยายน พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   15 ก.ย. 2557   16 ก.ย. 2557   17 ก.ย. 2557   18 ก.ย. 2557   19 ก.ย. 2557   20 ก.ย. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 15 ก.ย. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 15 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ห้องวิชาการ 15 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
3 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 15 ก.ย. 2557 09.00-11.00
4 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่2-3 15 ก.ย. 2557 09.00-11.00
5 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 15 ก.ย. 2557 13.00-15.00
6 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง เวทีกลาง (ใต้ถุนอาคารสำนักงาน) 15 ก.ย. 2557 09.00เป็นต้นไป
7 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ห้อง เวทีกลาง (ใต้ถุนอาคารสำนักงาน) 15 ก.ย. 2557 13.00เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบนควน 15 ก.ย. 2557 09.00-11.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน 15 ก.ย. 2557 09.00-11.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน 15 ก.ย. 2557 09.00-11.00
4 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุม 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00
5 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบนควน ห้องประชุม 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านบนควน 15 ก.ย. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านคลองขุด ใต้อาคารใหม่ 15 ก.ย. 2557 09.00-16.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านคลองขุด อาคารใหม่ ชั้น 2 15 ก.ย. 2557 09.00-16.00
3 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00-16.00
4 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00-16.00
5 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดก้างปลา เวทีเล็ก 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดก้างปลา ห้องเรียน 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดก้างปลา เวทีเล็ก 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดก้างปลา เวทีเล็ก 15 ก.ย. 2557 13.00-16.00
5 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดก้างปลา ห้องเรียน 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 15 ก.ย. 2557 13.00-16.30
2 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 15 ก.ย. 2557 13.00-16.30
3 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 15 ก.ย. 2557 13.00-16.30
4 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 15 ก.ย. 2557 09.00-10.30
5 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง 15 ก.ย. 2557 10.30-12.30
6 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 2 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 2 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
8 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
9 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
10 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 2 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 2 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
12 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30
13 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง เวที 1 15 ก.ย. 2557 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง สนามฟุตบอลด้านติดอาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00
5 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อาคารเอนกประสงค์ 15 ก.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหว้า ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 ก.ย. 2557 09.00
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหว้า อาคารอนุบาลชั้นบน 15 ก.ย. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเกรียงศักดิ์ ศรีรุ่งเรือง 08-9873-6353 นายกมลศักดิ์ ทองปัสโน 08-1367-9709 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]