รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ และ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงเบญจลักษณ์  ลอยวิรัตน์
 
1. นางยุพรัตน์  พิทักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  มณีโชติ
 
1. นางพรทิพย์  เดิมไชย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ถาวระ
 
1. นางคนึง  พุทธพงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ไสพงศ์
 
1. นางเยาวภา  ภัททิยากูล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงนริศรา  แสนเสนา
 
1. นางอารี  ทิพรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1. เด็กหญิงจริญญารัตน์  แทบทับ
 
1. นางสายทิพย์  มณีนวล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงพิชญธิดา  พรหมชาติ
 
1. นางสมหมาย  วีระพงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงรักษิณา  จุไล่
 
1. นางฉลวย  มีชู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงกรกนก  ชนะชัย
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  เพชรวิจิตร
3. เด็กหญิงสุนิสา  สมทอง
 
1. นางฉลวย  มีชู
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงบุษกร  สมผลึก
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  แพทย์ประเสริฐ
 
1. นายบัญญัติ  ทองปาน
2. นางสาวพรรณศิกาณฑ์  ทองตรีพันธ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชัยพงศ์
2. เด็กหญิงอริสา  เลขขำ
 
1. นายบัญญัติ  ทองปาน
2. นางเบญจมาศ  เอสะนาชาตัง
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1. เด็กชายนพรุจ  แซ่ด่าน
 
1. นางสาวนฤมล  ดอกรักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายศุภกร  จันทนฤกษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ขวัญแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงดิยานา  พันทอง
2. เด็กชายทัศพงษ์  โปทอง
3. เด็กหญิงทานตะวัน  ผ่องการ
 
1. นางวัชรา  ศรีเกตุ
2. นางปราณี  ฤกษ์ดิกุล
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงดวงใจ  แก้วขาว
2. เด็กหญิงสมาภรณ์  พูดเพราะ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สังข์ขาว
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  บัวทอง
2. นายไพรัตน์  เต็มนา
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 88.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงจิรัฐิพร  นาคะสูนย์
2. เด็กหญิงปัณณพร  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงวรดา  เรืองดำ
 
1. นางจงดี  งามทอง
2. นางกุสาวดี  เพชรศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสุชานาถ  พริ้มพราย
2. เด็กหญิงอรปรียา  ทองเสน
3. เด็กหญิงอังคณา  ชุมวงศ์
 
1. นางธันว์ชนก  วิทูลไชย
2. นางเสริมศรี  ทองจีน
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาด 1. เด็กชายวิวรรธน์  ปานประดิษฐ์
2. เด็กชายเอกลักษณ์  จิตบรรเจิด
 
1. นายวิรัตน์  มีทอง
2. นางปิ่นลดา  เย็นรักษา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายจิรายุธ  พาหละ
2. เด็กชายธีรฉัตร  สุวรรณคช
 
1. นางธันว์ชนก  วิทูลไชย
2. นางเสริมศรี  ทองจีน
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายปฤณ  ภูวรกิจ
 
1. นางสุพัตรา  วิชานนะณานนท์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายพชรกฤษฏ์  พรหมสุวรรณ
 
1. นางอรทัย  เดชเชียร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  พัวพันธ์
2. เด็กหญิงปัณณ์รัก  ทองเนื้อสุข
3. เด็กหญิงสิริเสาวภา  คำหาญ
 
1. นายประเสริฐ  ขุนชำนาญ
2. นางสาวมิ่งขวัญ  จุติปัญจพรกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงคีตกาญจน์  จันทร์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิตา  อัครสุต
3. เด็กชายปณทรรศน์  สุขเกื้อ
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางสุคนธา  เหมทานนท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. นางสาวธนัญญา  กลับดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จินดา
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ศรีเจริญ
 
1. นางราศี  รักสกุล
2. นางสาวพวงน้อย  แสงจันทร์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายภูมินทร์  โยธารักษ์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  หัสดินทร์
3. เด็กชายเทพประทาน  นาคแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางสุคนธา  เหมทานนท์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายฉัตรชัย  สมทอง
2. เด็กชายชนายุทธ  สุดเฉลย
3. เด็กชายนพดล  รัตนพันธ์
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายสานนท์  สะสิสุวรรณ
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  เกิดมณี
2. เด็กชายศักดิ์ศรี  สุขนิตย์
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  จันทรวิชิต
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางปราณี  บรรณราช
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายกองพล  พรหมโชติ
2. เด็กหญิงนฤภร  ธาณุกิจ
3. เด็กหญิงอารียา  มากสังข์
 
1. นางฉวีวรรณ  จีนชาวนา
2. นางสาวเพ็ญศิริ  เฉลิมภูษิตารักษ์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายกฤษฎา  วิลัยมาศ
2. เด็กชายสุทัศน์  สงกุมาร
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายสานนท์  สะสิสุวรรณ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนกฤต  ใจเพียร
2. เด็กชายธิติศักดิ์  อิสโร
 
1. นายพิเชษฐ์  สกุณา
2. นางราศี  รักสกุล
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางกระบือ 1. เด็กชายคณิศร  ญาติรักษ์
2. เด็กชายภูธเนศ  ญาติรักษ์
 
1. นายจำนง  สังขพันธ์
2. จ.ส.ต.วิชาญ  เล็กบรรจง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยยูง 1. เด็กชายสุริยา  อินนิมิตร
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  จินุกูล
 
1. นายชาญกมล  นิยมจิตร์
2. นางสาววรรณิศา  เกิดสมกาล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายชนาธิป  ทองศรีจันทร์
2. เด็กชายเรวัตต์  สิทธิมาศ
 
1. นางวาสนา  แสงเสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนธรณ์  ฟักเขียว
2. เด็กชายธันวา  จุลเลศ
 
1. นางลดารัตน์  จิระพงษธร
2. นางสาวนัสรา  จะปะกียา
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. นายปิยะพัฒน์  จันทรศรี
2. นายสิทธิชัย  จำนอง
 
1. นายบัญชา  สะตามัน
2. นางมัยสุรี  หยีมะเหร็ม
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกานติมา  ตาเพชร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะพล
3. เด็กหญิงกุสุมา  ขุนยาน
4. เด็กหญิงณัฐชภรณ์  นิจนารถ
5. เด็กหญิงอริศรา  ยอดนารี
 
1. นางสุพัตรา  สำอางศรี
2. นางสาวเนตรฤทัย  ปลอดชูแก้ว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงกิ่งกนก  น้อยสกุล
2. เด็กหญิงจันทมณี  ขวัญแก้ว
3. เด็กหญิงชนิดา  ชูขวัญ
4. เด็กหญิงศิริพร  ปัทมาวิไล
5. เด็กหญิงเขมสรณ์  เขียวเสน
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
2. นางสารี  สินพิชัย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. นางสาวฐิติยา  ภาศภาการ
2. นางสาวณัฐกานต์  ดำฤทธิ์
3. นางสาวธวัลหทัย  สนิทใจ
4. นางสาวปาริฉัตร  ช่วยสกุล
5. นางสาวศิริวรรณ  จิตรอำนวย
 
1. นางจริยา  สุขห่อ
2. สิบเอกธีรวุฒิ  เกตสัตบัญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงนฤณนา  เกตุแก้ว
2. เด็กชายพงศกร  เติมทอง
3. เด็กหญิงพิมประภา  ปานเผาะ
4. เด็กหญิงภาวัชญา  คุ้มสุข
5. เด็กหญิงอินทวรรณ  เชตุวรรณ
 
1. นางสุกัลยา  บุญรอด
2. นางเพ็ญนภา  การัยภูมิ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวหลวง
2. เด็กหญิงดรุณี  สายมณี
3. เด็กหญิงธัญสุดา  ผกาศรี
4. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แสงสุวรรณ์
5. เด็กหญิงอารียา  สุตนิช
 
1. นางอารี  ทิพรัตน์
2. นายธวัชชัย  ทิพรัตน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดอกบัว
 
1. นางเพ็ญทิพย์  เชาวลิต
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1. เด็กชายธนเกียรติ์  ทรัพย์เพ็ชร
 
1. นางศรีสุภาพ  ทองใส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 1. นางสาวมลธิมา  อินอักษร
 
1. นางสุภา  เปาอินทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายกวินทร์  โคจีจุล
2. เด็กหญิงสุชานันท์  รังสิมันตุชาติ
 
1. นางฐญาณี  เพชรคล้าย
2. นางนพรลักษณ์  มานะจิตต์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จินกระวี
2. เด็กชายวิษณุ  ไชยเสน
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
2. นางสาวพิชชาพร  ตลึงผล
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธนัตถ์  ทิมรื่น
2. เด็กหญิงสิริวิมล  เพชรศรี
 
1. นางจริยา  สุขห่อ
2. นางนพรลักษณ์  มานะจิตต์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สมมุ่ง
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  สายทองอินทร์
3. เด็กหญิงฐิตินาถ  พิทักษ์คง
4. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มีแก้ว
5. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณรัตน์
6. เด็กหญิงพัทริยา  ถาวระ
7. เด็กหญิงวราภา  พรหมพันธุ์
8. เด็กหญิงวรุณทิพย์  โมรา
9. เด็กหญิงสุพนิตา  ฝอยทอง
10. เด็กหญิงหทัยภัทร  วิชาดี
 
1. นางพรทิพย์  ฉิมพลี
2. นางฐญาณี  เพชรคล้าย
3. นางวรรณพร  ดำศรี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงกัลยณัฐ  แก้วสุข
2. เด็กหญิงการะเกตุ  สุขคง
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเพชร
4. เด็กหญิงทรายขวัญ  ืทองผอม
5. เด็กหญิงธัญญรัตน์  เพ็ชรดุก
6. เด็กหญิงนัตยามีญา  อาสาเจ้า
7. เด็กหญิงปนัดา  ผุดมาก
8. เด็กหญิงพัชรา  มาศช่วย
9. เด็กหญิงพิชญา  บัวทอง
10. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไกรสยมพร
11. เด็กหญิงวรธิดา  บุญรอด
12. เด็กหญิงวรามล  คงเรือง
13. เด็กหญิงศุภรัตน์  ใสผุด
14. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คำเอียด
15. เด็กหญิงเนตรชนก  รักช้าง
 
1. นายนิพนธ์  กลับทอง
2. นางกุหลาบ  จุลิรัชนีกร
3. นางยุพิน  กาญจนโสภาคย์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายชนัญญู  ช่วยชูหนู
2. เด็กหญิงหัทราวดี  มนิล
 
1. นายประหยัด  เทพมณี
2. นายสมภูมิ  ทองน้อย
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงญาสุมินทร์  มูสิเกิด
 
1. นายคนอง  พวงแก้ว
2. นางจันจิรา  มีช่วย
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กชายชุติพันธ์ุ  ไชยโย
 
1. นางกุลนิต  ภุมมาลา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงภูริชญา  พันธ์เมือง
 
1. นางสงวนศรี  จันทรา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  อิสระพร
 
1. นายอุทธรณ์  โรจน์ดวง
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวทอง
 
1. นางกุลนิต  ภุมมาลา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสงวนศรี  จันทรา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มานะจิตต์
 
1. นางวิภาวรรณ  เวชพัฒน์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงปูริดา  ฤกษ์ผลดี
 
1. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงสัตตบงกช  รุจิระยรรยง
 
1. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายพิษณุ   เงางาม
2. เด็กหญิงยุราวัลย์   ศรีวิมล
 
1. นางจุรี  เมืองสง
2. นางสาวจิราภรณ์  ดิษฐ์แก้ว
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาวง 1. เด็กชายธนากร  ประสานสงค์
2. เด็กชายปรีดี  มัชมูมาท
 
1. นางพวงน้อย  ศิริพงศ์
2. นางสุจิตรา  อรุณแสง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กชายวิชัยยุทธ  โพยายรส
2. เด็กหญิงสุชาดา  บรรจุสุวรรณ์
 
1. นางวิภาวรรณ  เวชพัฒน์
2. นางเพลินศิริ  จันทมาศ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมุขธารา 1. เด็กชายธวัชชัย  พุ่มพฤกษ์
 
1. นางวิภาวรรณ  เวชพัฒน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงแตระ 1. เด็กหญิงขวัญเกล้า  บุญญานุรักษ์
2. เด็กหญิงปัทมาพร  เคหาแก้ว
3. เด็กหญิงปิยรัตน์  สุวรรณรัชนี
 
1. นางสาวธนัชชา  พูลผล
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์วาสน์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงแตระ 1. เด็กหญิงณิชานันท์  จันชะนะพล
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  แสงวงศ์
3. เด็กหญิงอริสา  เกลี้ยงจันทร์
 
1. นางสาวธนัชชา  พูลผล
2. นางสาววิชญาพร  จันทร์วาสน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายพรชัย  ทองดี
 
1. นายประหยัด  สิทธี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  สมกานดา
 
1. นายประหยัด  สิทธี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กชายธีรภัทร  คำป้อม
 
1. นายสุริยา  แป้นถนอม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กชายอนิรุต  ขวัญมณี
 
1. นางสาวอารยา  โอรพันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  บุญสูง
 
1. นางสาวทิยานันท์  ทองสงฆ์
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปลายคลอง 1. เด็กหญิงศิรินันท์  ไชยพังยาง
 
1. นายทรงวุฒิ  สมศักดิ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  บุญละออ
 
1. นางนันทนา  ไชยสุวรรณ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวดทอง 1. เด็กหญิงนุสรา  ดารากัย
 
1. นางนาฏยา  นวลสนอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชูจันทร์
2. เด็กหญิงชนิสรา  อาชาฤทธิ์
3. เด็กชายธีรภัทร  คำป้อม
4. เด็กหญิงพรธิตา  ชูศรีหะรัญ
5. เด็กหญิงระวินันท์  พันธ์ทอง
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
7. เด็กหญิงสุบัญติญา  ชัยชนะ
8. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สมมิตร
9. เด็กหญิงอิงครัตน์  นราพงค์
 
1. นายสุริยา  แป้นถนอม
2. นางศิริพร  ยอสิน
3. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงชนิสรา  อาชาฤทธิ์
2. เด็กชายธีรภัทร  คำป้อม
3. เด็กชายนฤสรณ์  ชูสุข
4. เด็กหญิงพรธิตา  ชูศรีหะรัญ
5. เด็กหญิงระวินันท์  พันธ์ทอง
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
7. เด็กชายวชิรวิทย์  โกรัมย์
8. เด็กหญิงสุนิษา  ยศหมึก
9. เด็กหญิงสุบัญติญา  ชัยชนะ
10. เด็กหญิงสุภัทรา  สุวรรณ
11. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สมมิตร
12. เด็กหญิงอิงครัตน์  นราพงค์
13. เด็กหญิงเมธาวี  ประทุมสังข์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พวงทอง
15. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
2. นายสุริยา  แป้นถนอม
3. นางสุวรรณี  จงมี
4. นางละมัย  วัฒนศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพังยอม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงชนิสรา  อาชาฤทธิ์
3. เด็กหญิงชามาวีร์  ภักดีอักษร
4. เด็กหญิงชาลินี  ภักดีอักษร
5. เด็กชายธีรภัทร  คำป้อม
6. เด็กหญิงนฤพรรณ  นาคแก้ว
7. เด็กหญิงปนัดดา  คงมณี
8. เด็กหญิงพรชิตา  ชูศรีหรัญ
9. เด็กหญิงพรธิตา  รักขนาม
10. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พลายชุม
11. เด็กหญิงวรรณิษา  ทองเกียว
12. เด็กหญิงวิภาวี  คุ้มตัว
13. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พันธ์ทอง
14. เด็กหญิงสรัญภรณ์  คงมณี
15. เด็กหญิงสุนิษา  ยศหมึก
16. เด็กหญิงสุภัทรา  สุวรรณ
17. เด็กชายอภิชัย  จันทร์สมมิตร
18. เด็กหญิงอิงครัตน์  นราพงค์
19. เด็กหญิงเมธาวี  ประทุมสังข์
20. เด็กหญิงเอมิตา  เดชขนาบ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพินิจ  สังสัพพันธ์
2. นางถนอมศรี  ถาวรสาร
3. นางจารึก  แย้มสงวน
4. นายจรูญ  คำแก้ว
5. นางกำปัน  บรรจงเกลี้ยง
6. นางสุวรรณี  จงมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เต็มไป
2. เด็กชายฐานทัพ  เหลี่ยมแก้ว
3. เด็กชายธนภัทร  ขวดทอง
4. เด็กชายธนัฐพงศ์  ขวดทอง
5. เด็กชายปิยะพงศ์  โพธิ์ทิพย์
6. เด็กหญิงศศิวิมล   เต็มไป
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
2. นายคนอง  พวงแก้ว
3. นายนันทวิทย์  ธานมาศ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. นายวีระยุทธ  หัสวาที
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. นางสาวศศิวิมล  เต็มไป
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายสัญชัย  อัศดรกาญจน์
 
1. นายภรศักดิ์  องอาจ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กหญิงมนัสวี  เครือสุวรรณ
 
1. นางกิตติยา  พงศ์กิตติคุณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายนวดิษฐ์  ทองนอก
 
1. นางฉวีวรรณ  สิงหโกวินท์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มโอภาส
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหมน 1. นายณัฐวุฒิ  เทพบุรี
 
1. นายเกียรติสิน  เทพวารินทร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รัตนสุวรรณ
 
1. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายเวิร์ม เจอราล  ปู กวย
 
1. นางสาวดวงแก้ว  สุทธินุ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มโอภาส
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหมน 1. นางสาวกุลณัฐ  แก้วสุวรรณ
 
1. นายเกียรติสิน  เทพวารินทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหมน 1. นายณัฐวุฒิ  เทพบุรี
 
1. นายเกียรติสิน  เทพวารินทร์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  พหลภักดี
 
1. นางชฎาพร  ขุนทองเพชร
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายนวดิษฐ์  ทองนอก
 
1. นายเชาว์วัฒน์  บรรเทิงผล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 1. เด็กหญิงมณีวรรณ  เพชรวิจิตร
 
1. นายเฉลิมพล  บุญแสง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วอย่างดี
2. เด็กชายกิตติธัช  บุญขวัญ
3. เด็กชายจักรพงศ์  สงล่อง
4. เด็กหญิงจิดาภา  จงจิต
5. เด็กหญิงจิรนันต์  วิรุณ
6. เด็กหญิงจิรนันท์  วิรุณ
7. เด็กชายจิรายุส  เดชดี
8. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  อิมทมาศ
9. เด็กหญิงฐิติพร  คุณาชล
10. เด็กหญิงณภัทร  ลิ้มโอภาส
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วมณี
12. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูสุวรรณ
13. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธนกรภักดี
14. เด็กหญิงทักษพร  รัตนะกรธนกิจ
15. เด็กหญิงธนันชา  พรหมประสิทธิ์
16. เด็กชายธรรมรักษ์  สุจิวรรณ
17. เด็กหญิงธิดาวรรณ  สิทธิประการ
18. เด็กหญิงธิษณาบดี  รัตนบุรี
19. เด็กชายธีรภัทร  ชูจันทร์
20. เด็กหญิงนนทลี  ชิตมาลย์
21. เด็กหญิงนฤมล  ไหมแก้ว
22. เด็กหญิงนาระดา  วิทยาวนิชชัย
23. เด็กหญิงปาลิดา  เลิศสุทธิิชวาล
24. เด็กหญิงปิยอร  คุณทัย
25. เด็กหญิงปิยะเนตร  แน่นอุดร
26. เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  อนันตื์
27. เด็กหญิงปุณยนุช  ชูตน
28. เด็กหญิงพรรณวษา  แก่นเคี่ยม
29. เด็กชายพิสิทธิ์  พรหมทอง
30. เด็กชายพีรวัฒน์  นิลจินดา
31. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุวรรณสุทธิ์
32. เด็กหญิงวราภรณ์  พิมเสน
33. เด็กหญิงวาธิณี  ศรีสังข์
34. เด็กหญิงวิชชุดา  เดชสุรางค์
35. เด็กชายวุฒินันท์  ชัยประจง
36. เด็กหญิงศิรินทิพย์   นุมทอง
37. เด็กชายศุภศุติ  เพชรราช
38. เด็กหญิงอธิชา  คงสงค์
39. เด็กชายอภิดำรงค์  รัตนมณี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กัลยาโพธิ์
 
1. นายธีรพงษ์  โสมจันทร์
2. นางเอลาวรรณ์  ทองนวล
3. นายทวี  เต๋าคำ
4. นางนิภา  มาศสุวรรณ์
5. นางอรรถนี  เย็นสรง
6. นายสมเกียรติ  รักดี
7. นางสุนันทา  เอียดเฉลิม
8. นายชัยเมศวร์  โยธาบริบาล
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายจักรินทร์  พรมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บุญราศรี
3. เด็กชายชัยวัฒน์  แสงสูง
4. เด็กชายณัฐพล  ชูเจริญ
5. เด็กหญิงดลญา  เป่ากาเด
6. เด็กหญิงนันท์ชนก  แวววันจิตร
7. เด็กชายภูมิพงศ์  จีนนุพงศ์
8. เด็กหญิงมายาวี  แวววันจิตร
9. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วพินิจ
10. เด็กชายอนุชา  หัสการดี
 
1. นางวันทดี  หลักบ้าน
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ภูมิสถิตย์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกิตติยา  จิรนนท์วงศ์
2. เด็กชายธนชนม์  มานะจิตต์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  อินนุพัฒน์
4. เด็กชายภูรินทร์  ศรีอำมร
5. เด็กหญิงรวีวรรณ  ถาวรแก้ว
6. เด็กหญิงสิรินทรา  เกิดเงิน
7. เด็กชายอติวิชญ์  เอกพันธ์
8. เด็กชายอภินันท์  สิงห์โต
9. เด็กหญิงอรนิช  ดิษฐรักษ์
10. เด็กหญิงเมย์ติกา  ศรีพิบูลย์
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. นางบุญศรี  หงษา
3. นายภรศักดิ์  องอาจ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงจีระนาถ  ชื่นบุตร
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ฟักเขียว
4. เด็กหญิงนริศรา  คลขำ
5. เด็กหญิงพรรศพร  ไชยนุรัตน์
6. เด็กหญิงมุขการดา  จุลเลศ
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. นางบุญศรี  หงษา
3. นางสาวเบญจพร  ชวงค์เหลือง
4. นายภรศักดิ์  องอาจ
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงนริษา  อักษรพาลี
2. เด็กหญิงปิยธิดา  วิเชียรทอง
3. เด็กหญิงศุภัชชา  ปานเนียม
4. เด็กหญิงสิตาภา  ปานเนียม
5. เด็กหญิงอนุชนา  ปานเนียม
6. เด็กหญิงเกศศิณีย์  เพียงพิมพ์
 
1. นางวิลาวรรณ  สุรจันทร์
2. นางสาวเบญจพร  ชวงค์เหลือง
3. นางบุญศรี  หงษา
4. นายภรศักดิ์  องอาจ
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณปภัช  เลิศนาคร
 
1. Mr.Paul  Smith
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 97.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงธมิกา  รุ่งนิรันดรกุล
 
1. นางพรรณี  ศิริรักษ์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายปวินท์  เสือคำ
 
1. นางต้องจิต  ช่วยรักษ์
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงฑิตยา  หงส์พิทักษ์พงศ์
 
1. Mr.Rainier Sevilla  Del Fierro
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณิชา จัสมิน  ฮอดจ์สัน
 
1. นางสาวภารพร  ภารพบ
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงพัชรี  เพ็ชรพันธ์
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธาภัทร์ 1. เด็กชายพิศลย์  เปียงแก้ว
 
1. Mr.Seth Augustus  Waitman
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงชลธิชา  พันธ์เสือ
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  รามขาว
3. เด็กหญิงธัญชนก  สินธุ์ทอง
4. เด็กหญิงวริศรา  สุขศีล
5. เด็กชายอัจฉริยะ  พิมแสนนิล
 
1. นางประกายวรรณ  ลมัยพันธ์
2. นางชินา  ฮอดจ์สัน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายญาณพัฒน์  เพ็งหนู
2. เด็กชายณัฐภัทร  วงศ์จันทร์
 
1. นางสาวชฎามาศ  ชูโสด
2. นางวรรณี  ชิตเดชะ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  หนูภูธร
2. เด็กชายพุฒิพงค์  ขุนทอง
3. เด็กหญิงลัทธพรรณ  บุญตั้ง
4. เด็กหญิงอชิรญา  นาควงศ์
5. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เภรีพล
6. เด็กหญิงใกล้ตา  นาคทองทิพย์
 
1. นายไพริน  ภู่กองพันธ์
2. นายศราวุธ  เจะมุสา
3. นางสุประภา  คงกำไร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  สไลรัตน์
2. เด็กชายกวิน  ชูสิน
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงมาก
4. เด็กชายปรมัตถ์  ประแจ
5. เด็กชายพลฤทธิ์  ลักขณากุล
6. เด็กหญิงศุภลักษณ์  เจียวก๊ก
 
1. นายวิวัฒน์  บุญสุข
2. นายสุวัจน์  แก้วเพ็ง
3. นางประภาพร  สุวรรณโน
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเคียน 1. เด็กชายกฤษณะ  นะละกาญจน์
2. เด็กชายซาญิด  หัตถประดิษฐ์
3. เด็กชายวัชระ  วาจิ
4. เด็กชายศรายุทธ  มัดโทเจดีย์
5. เด็กชายสุรินทร์  ขลังขจร
6. เด็กชายอภิวัฒน์  รัญจวนจิตร์
7. เด็กชายเอกมล  รณการ
8. เด็กชายโอกาส  กูลการ
 
1. นางพิกุล  อุดร
2. นางกฤติกานต์  ชลเกษม
3. นางสาวนิตยา  ฑีฆะ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนิน 1. เด็กหญิงชนัญญา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สีทาคง
3. เด็กหญิงสุนิษา  บรรจุสุวรรณ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  พลเพชร
2. นางวรรณดี  สมมารถ
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  มหันต์
2. เด็กหญิงมัลลิกา  วิทรโถง
3. นายสราวุฒิ  ส่งอำพร
 
1. นางณัชชา  เทพจิตร
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงชุติสรา  ชัยพลบาล
3. เด็กชายสิทธินนท์  โรจนเมธากุล
 
1. นางสาวจินน์จุฑา  มีมะลิ
2. นางสาวพรรณศิกาณฑ์  ทองตรีพันธ์
 
112 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายณัฐวุฒน์  โชติวรรณ
2. เด็กชายพีรพล  แซ่หลู่
 
1. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
2. นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
 
113 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กชายกฤษฎา  เพชรทอง
2. เด็กชายวุฒิชัย  คงเรือง
 
1. นางสาวพชรมาศ  นาท่ม
2. นางมณีพร  นพรัตน์
 
114 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กหญิงนุจรี  เขียนด้วง
2. เด็กชายสุธินันท์  อินทรพฤกษา
3. เด็กหญิงเกวลิน  รื่นอ้น
 
1. นางสาวไพลิน  สุทธิเดช
2. นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกฤติพงษ์  สังข์จันทร์
2. เด็กหญิงชนากานต์  บรรดาลผล
 
1. นายสุนันต์  เจ๊ะเล๊าะ
 
116 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายปฐมพงศ์  ไตรสุวรรณ์
2. เด็กชายศุภณัฐ  การะนัด
 
1. นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
2. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
 
117 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายธนภัทร  รักษ์ทอง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  คงชำนาน
 
1. นายสุนันต์  เจ๊ะเล๊าะ
 
118 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายพังพกาฬ  สีสว่าง
2. เด็กชายวสวัตติ์  นพคุณขจร
 
1. นายสารวุธ  เอียดจันทร์
2. นางปรียา  สงค์ประเสริฐ
 
119 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  เพ็ชรเส้ง
2. เด็กชายภาสกร  วัฒนพรหม
 
1. นายณรงค์  เพ็ชรเส้ง
2. นางสุภาวดี  ดิสเสถียร
 
120 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายธีรภัทร  บรมสุข
2. เด็กหญิงนริศรา   สุตนิช
 
1. นายสานนท์  สะสิสุวรรณ
2. นางกุหลาบ  หนูนะ
 
121 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายทินภัทร  สุขชุ่ม
2. เด็กชายรฐนนท์  พรหมราช
 
1. นางอาพร  รัฐจักร
2. นางอุ่นใจ  เสวกะ
 
122 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กชายธีระ  เขตนิคม
2. เด็กชายอนุรักษ์  ชาญณรงค์
 
1. นางวรัญญู  สกุณา
2. นายเดือน  ราชแก้ว
 
123 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 1. เด็กหญิงนูร์ดคัยรีญา  มีบุญลาภ
2. เด็กหญิงอารียา  พิศแลงาม
 
1. นายมูฮำหมัดนูรด์  มีบุญลาภ
2. นางสาวสุกันยา  สุทธิการ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กชายกิตติ  หนูชู
2. เด็กชายนฤทธิชัย  ศิริธรรม
3. เด็กชายภานุวัตน์  มีเสน
 
1. นายสุทธิพร  สังข์สิงห์
2. นายยงยุทธ์  สุขยามผล
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายคามิน  จันทร์ดำ
2. เด็กชายทิวธวัช  จุลแก้ว
3. เด็กชายธีระภัทร  หนุ่มนา
 
1. นางอรนุช  นิ่มแสงธรรม
2. นางกัญญาวีร์  ชูมณี
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 1. เด็กชายกฤษฎา  มูลศิริ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  หูภาทิพย์
3. เด็กหญิงเกศกนก  มานพศิลป์
 
1. นางวรรณา  เปล้าประนม
2. นางจำรัส  อาชาชาญ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แสงสุวรรณ์
2. เด็กหญิงมาริสา  เกิดทอง
3. เด็กหญิงวันนิษา  ห่อทอง
 
1. นางสุมาลี  เทียบศรไชย
2. นางรัชดา  ปาลรังษี
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  มัชรินทร์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  วัฒนานุวงศ์
3. เด็กชายอภิฉัตร  พลายด้วง
4. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  เกษมุล
5. เด็กหญิงเกศกนก  แซ่ตั้ง
6. เด็กหญิงไรมี  ทรงเลิศ
 
1. นางพุมทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางเลอศรี  เลิศไกร
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เมฆาภาค
2. เด็กหญิงกัลยกร  เภรีพล
3. เด็กหญิงนริศรา  นารีเลิศ
4. เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อาชาฤทธิ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  เวชพิทักษ์
6. เด็กหญิงเหมือนฟ้า  แก้วงาม
 
1. นางพุมทิพย์  สุวรรณรัตน์
2. นางขยาย  แสงระวี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงเกศศิณี  เปลี่ยวจิตต์
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีสัตบรรณ์
3. เด็กหญิงเปรมฤดี  เชตุวรรณ
 
1. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
2. นางชุลีกร  เพชรทอง
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   หมู่หมื่น
2. เด็กหญิงจันทิมา  ปานสังข์
3. เด็กหญิงณิชกมล  สุขชุม
 
1. นายสุธีพล  มีสุนทร
2. นายสนอง  คงอุป
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงดุสิตา  มุสิเเดง
2. เด็กชายธเนศ  บิลลาเส๊ะ
3. เด็กหญิงพุทธรักษ์  ดำสงค์
 
1. นางพัฒนา  เหล็งจุ๊ย
2. นายสุทธิพร  สังข์สิงห์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 1. เด็กชายณภัทร  จงจิตร
2. เด็กชายวรุต  ทองหยู่
3. เด็กชายเสรีพงศ์  ขลิบทอง
 
1. นายอุดมพร  จันทรพิทักษ์
2. นายเชษฐ์  เกตุเกลี้ยง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  พงษ์พันธ์
2. นางสาวสุดารัตน์  มาตุเวช
3. นางสาวเอมมิกา  มากสกุล
 
1. นางอาภรณ์  แก้ววิจิตร
2. นางสาวกาญจนา  พรหมสุด
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กชายปิยะพงศ์  จิตบาน
2. เด็กหญิงมณฑิกาญจน์  ทาสง
3. เด็กหญิงสลักเพชร  สุภาพโรน์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  วาระเพียง
2. นางผจงลักษณ์   ชัยชุมพล
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านคร 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ประไพ
2. เด็กชายพีรพงษ์  เผือกปาน
3. เด็กหญิงรัชนีกร  บรรจง
 
1. นางมานิตา  สอดจิตต์
2. นางสาวสุวิภา  กลิ่นมาลี
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  จินวรรณ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จิตแจ่ม
3. เด็กหญิงสุธิณี  ประทุม
 
1. นางเสริมสิริ  ชนะสงคราม
2. นางอัจฉรา  ขนาน
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่านคร 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ถือทอง
2. เด็กหญิงสรณ์สิริ  พริกบุญจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาพร  อัมริน
 
1. นางมานิตา  สอดจิตต์
2. นางสาวสุวิภา  กลิ่นมาลี
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากพญา 1. เด็กหญิงทักษิณา  บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงอทิตยา  เป่ากะเด
3. เด็กหญิงอิสริยา  บุญมาเลิศ
 
1. นายสุรินทร์  ยีโหนด
2. นายไชยยันต์  พุทธิพงษ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านร่อน 1. เด็กหญิงธันยพร  บุหลันพฤกษ์
2. เด็กหญิงนวลหงส์  ชูโลก
3. เด็กหญิงสุภัสรา  จะกอ
 
1. นางสาวมารศรี  บุหลันพฤกษ์
2. นางวันทนีย์  สุวรรณ
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กหญิงปภัสสร  ศรีไทย
2. เด็กหญิงหงส์นภา  อาทรกิจ
3. เด็กหญิงอนิสา  กัลปหา
 
1. นางเจียมใจ  สงพรหม
2. นางวรรณี  จูงศิริ
 
142 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายภักดี  สุวประพันธ์
 
1. นางโชติกา  เฮ้งศิริ
 
143 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงธันยรัตน์  จตุทอง
2. เด็กชายพชรพล  วิวัฒน์
3. เด็กหญิงพิชญา  ภักดี
 
1. นางอรุณ  สุวรรณรัตน์
2. นางเพ็ญพิชญา  พรหมโชติชัย
 
144 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กชายกรวุฒิ  สิงหวรรณกุล
2. เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี
3. เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง
 
1. นางอักษร  รักทอง
2. นางอำภา  ภาคยาสิทธิ์
 
145 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 1. เด็กหญิงกฤตพร  ศรีแก้วณวรรณ์
 
1. นางสุนารี  วิปุลานุสาสน์
 
146 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายภูตะวัน  รัชทูล
 
1. นางธาริณี  ชัยชนะสุวรรณ
 
147 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กหญิงพจมาน  โสภาวัจน์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  บรรดาลลักษณ์
 
148 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  เพชรกูล
 
1. นางนันทรัตน์  เจ๊ะดะระหมาน
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กหญิงอารีญา  พันธ์จำปี
 
1. นางนันทรัตน์  เจ๊ะดะระหมาน
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กชายฮาราฟัตร์  สูเจริญ
 
1. นางเยาวนาถ  หัตถประดิษฐ์
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าหวาย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลิ่วล่อง
 
1. นางสุนันทา  ศรีเพชร
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 1. เด็กชายจิรเมธ  พัฒณะไชย
 
1. นางจินตนา  บุญบำรุง
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระเพรง 1. เด็กหญิงกาญจนี  พืชภูมิ
 
1. นายสงเสียง  เพ็ญเกิด
 
154 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กหญิงอารีญา  พันธ์จำปี
 
1. นางนันทรัตน์  เจ๊ะดะระหมาน
 
155 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวนพล 1. เด็กหญิงจิรภา  นุวรรณ์
 
1. นางจริญา  ปานอ่อน
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางใหญ่ 1. เด็กหญิงกนกพร  งามจรัส
2. เด็กชายวุฒิพงศ์  ถือแก้ว
3. เด็กชายอภิรักษ์  ชูโชติ
 
1. นายปัญญา  จันทร์สุข
2. นางอาภรณ์  บุญอ่อน
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กชายกฤษฎา  จอมประชา
2. เด็กชายวัชรพงษ์  ผอมจีน
3. เด็กหญิงอริศา  หีบเพ็ชร
 
1. นางสาวณัฐาพร  ส้มชู
2. นางกัณฑ์กฤษา  สุดทองคง
 
158 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายธราชันย์ชัย  ศรพิชัย
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ส่งช่วย
 
1. นางนวลนุช  สายวารี
2. นางฉวีวรรณ์  จันทวงศ์
 
159 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองดิน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยูโซ๊ะ
2. เด็กชายสุรศักดิ์  ชุมชวด
 
1. นางรพีพร  นาคแก้ว
2. นางสาวสุภา  เศรษฐวัชราวนิช
 
160 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เพชรนวล
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ตลึงจิตร
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
2. นางสาววันทนา  วงศ์ชู
 
161 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  เพชรกูล
2. เด็กหญิงเสาวณี  จาริยะ
 
1. นางนงลักษณ์  บรรดาลลักษณ์
2. นางสาวธารินี  หมินหมัน
 
162 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายกิตติพงศ์  พราหมณ์นาค
 
1. นายพิเชษฐ์  ซงากรณ์
 
163 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายฮิ๊ฟฮาน  แวววันจิตร
 
1. นายพิเชษฐ์  ซงากรณ์
 
164 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 1. เด็กหญิงมัทนีย์  บรรจงภาค
 
1. นายสุนันท์  แอบพล
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 1. เด็กชายปฤณธร  ลิ้มวิจิตรวงศ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เทวรัตน์
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงอนันตพร  จันเมธา
 
1. นางสาวกาญจนา  คงแสง
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  แซ่โล่
2. เด็กหญิงขวัญชนก  พลทอง
3. เด็กหญิงณัฎฐิชา  สิงโหพล
4. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แจ่ม
5. เด็กหญิงพิจิตรา  นภาพันธ์
6. เด็กหญิงสุภาพร  เลขพงศ์
7. เด็กหญิงหิรัญญา  ชูราษฎร์
 
1. นางศศิธร  จินพล
2. นางบุญยืน  กิ่งถาวร
3. นางเตือนใจ  แสงกิตติกุล
 
168 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายอนุวัฒ  พราหมณ์นาค
 
1. นายพิเชษฐ์  ซงากรณ์
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสันยูง 1. เด็กหญิงวิมลมาศ  กำจรฤทธิ์
 
1. นางวรรณา  ไชยภู
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายกฤษฎา  นภาพันธ์
 
1. นางณัฐชา  สหวิศิษฏ์
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 1. เด็กชายนภาดล  เดโชชัย
 
1. นางสาวเบญญาภา  สุขสวัสดิ์
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 1. เด็กหญิงจันทร์ธิรา  กลิ่นแก้ว
 
1. นายวิระ  แก้วโสภาค
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สุวรรณาคม
 
1. นางสนธยา  ประทุมมาศ
 
174 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยาง 1. เด็กหญิงสุชาสินี  ปรีชา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อาคะมา
3. เด็กหญิงแวววรรณ  รถทิพย์
 
1. นางยุพิน   มังสาทอง
2. นางสาวกัญญาภัค  วาระเพียง
 
175 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าช้าง 1. เด็กชายณัฐพงศ์  เรืองนวน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญมา
3. เด็กหญิงวาสนา  เพชรสังข์
 
1. นางสาวลักขณา  อาชาชาญ
2. นางณัฐชา  สหวิศิษฏ์
 
176 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวอิฐ 1. เด็กชายนันธกะ  โชติศักดิ์
2. เด็กชายพรเทพ  เรืองอ่อน
3. เด็กชายอนุศร  ปาวงศ์นา
 
1. นางสาวรัตนาวรรณ  ฉลายพจน์
2. นางกรองทอง  ทองปาน
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระพรหม 1. เด็กชายกฤษดา  สงวนโสตร์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ธงทวัชร์
3. เด็กชายอภิศักดิ์  สุวรรณคช
 
1. นางสุชฎา  แสนเสนาะ
2. นายธีระพงค์  หมกทอง
 
178 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 1. เด็กชายจักรีพงษ์  เขียวจันทร์
2. เด็กชายมณฑล  เกตุพล
3. เด็กชายวุฒิพงศ์  สุขเมตตา
 
1. นายชัยรัตน์  แช่มศรี
2. นางสุคนธ์  เมืองโต
 
179 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 1. เด็กชายธีรเทพ  มณี
2. เด็กชายภูวดล  อึ้งทอง
3. เด็กหญิงวิภาวี  พรหมวงษ์ษา
 
1. นางลัดดาวัลย์  พันธ์ทอง
2. นางสาวสุนันทา  มนิล
 
180 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนตรอ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนศรี
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกลี้ยงเสน
3. เด็กหญิงแพรตะวัน  เกลี้ยงเสน
 
1. นางหทัยทิพย์  พันธ์อุดม
2. นางจารี  อักษรรัตน์
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทางพูน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ยินดี
2. เด็กชายจันทมาศ  เขียวเทโพธิ์
 
1. นางสาวกาญจนา  คงแสง
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 1. เด็กชายณัฐนันท์  วิวัฒน์
2. เด็กหญิงอารีญา  พันธ์จำปี
 
1. นายพิเชษฐ์  ซงากรณ์
2. นางสาวธารินี  หมินหมัน
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบางเตย 1. เด็กชายนัทวุฒิ  นาคฤทธิ์
2. เด็กชายอาทิตย์  การะวิทย์
 
1. นางมณีพร  นพรัตน์
2. นางสาวพชรมาศ  นาท่ม
 
184 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ขุนทนะ
2. เด็กชายอดิเทพ  วางกลอน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชรอยนุช
 
1. นายจิรศักดิ์  สุรภาพ
2. นางสาวภาษิณี   ศรีไสยเพชร
 
185 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแพร่ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีสงค์
2. เด็กชายณรงค์ชัย  อำมาตย์เอก
3. เด็กชายรักษ์ดี  มุณีเจริญ
 
1. นายจิรศักดิ์  สุรภาพ
2. นางสาวภาษิณี   ศรีไสยเพชร