หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ และ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
2 นางสาวอัจฉรา แพะปลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
3 นายวงศ์สถิตย์ นิจพรหม เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
4 นางสาวสายสุนีย์ วิเชียร ครูสอนภาษาอาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
5 นางสาวดลรัตน์ สืบสันติศาสน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดมุขธารา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
6 นางสาวจิรา เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่านคร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
7 นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
8 นางสาวอัจฉรา แพะปลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
9 นายวงศ์สถิตย์ นิจพรหม เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
10 นางสาวสายสุนีย์ วิเชียร ครูสอนภาษาอาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
11 นางสาวดลรัตน์ สืบสันติศาสน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดมุขธารา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
12 นางสาวจิรา เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่านคร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
13 นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
14 นางสาวอัจฉรา แพะปลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
15 นายวงศ์สถิตย์ นิจพรหม เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
16 นางสาวสายสุนีย์ วิเชียร ครูสอนภาษาอาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
17 นางสาวดลรัตน์ สืบสันติศาสน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดมุขธารา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
18 นางสาวจิรา เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่านคร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
19 นางสาวเบญจลักษณ์ สังขมา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
20 นางสาวอัจฉรา แพะปลอด เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
21 นายวงศ์สถิตย์ นิจพรหม เจ้าหน้าที่พัสดุ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
22 นางสาวสายสุนีย์ วิเชียร ครูสอนภาษาอาเซียน โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
23 นางสาวดลรัตน์ สืบสันติศาสน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดมุขธารา คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
24 นางสาวจิรา เกิดศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดท่านคร คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
25 นางดารา พัฒนโศภนพงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
26 นางสาวจิราวรรณ ศรีเปารยะ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
27 นางสาวดาเรศ นามโชติ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
28 นางญาณิศา แกะประจักษ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
29 นางสาวสิริกร ชำนาญคำ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
30 นางสาวเจือใจ โพธิ์ศรีทอง โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
31 นางสาวชุติมตี เจี้ยงยี่ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
32 นางสาวอภิญญา จิตรอักษร โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์
33 นางสาวสุชาดา ชูวงศ์ โรงเรียนบ้านทวดทอง คณะกรรมการฝ่ายจัดทำข้อมูลระบบลงทะเบียนและรายงานผลออนไลน์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]