หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-nrt1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางชบา เต็มภาชนะโรงเรียนราษฎร์บำรุง (เฉลิมพระเกียรติ) ประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ช่วยแก้วโรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จกรรมการ
3. นางศรีญา ลิ่มปนาวรรณวงศ์โรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
4. นางอำไพ ดำจันทร์โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิกรรมการ
5. นางรัตนาภรณ์ ช่วยสกุลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเยาวภา ภัททิยากูลโรงเรียนบ้านทวดทองประธานกรรมการ
2. นางนวรัตน์ ศรีพฤกษ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นางอมรรัตน์ ยามาโรงเรียนวัดท่าแพกรรมการ
4. นางชะอ้อน วงศ์เล็กโรงเรียนวัดทางพูนกรรมการ
5. นางจินตนา ฝอยทองโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
6. นางเยาวภาณี พงศ์กระทุงโรงเรียนชุมชนลานสกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางรัชดา ปาลรังษีโรงเรียนวัดทุ่งแย้ประธานกรรมการ
2. นางหัทยา ขวดทองโรงเรียนบ้านปากพญากรรมการ
3. นางบุหรง ทองแก้วโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นางภาวินี อักษรกาญจน์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นางจีระวรรณ โสภิณโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางกฤตติกา ชัยเดชะโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ชัยประจงโรงเรียนวัดบางหว้ากรรมการ
3. นางคนึง พุทธพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นางสุมณฑา สมคงโรงเรียนวัดทางพูนกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ มัชฌิมวงค์โรงเรียนวัดบางตะพานกรรมการ
6. นางสุชาดา สุขพิทักษ์โรงเรียนบ้านห้วยไทร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางภารณี ใจห้าวโรงเรียนบ้านทวดทองประธานกรรมการ
2. นางสาววัฒนา ยังอุปการโรงเรียนวัดเชิงแตระกรรมการ
3. นางอัจฉรา ธานีรัตน์ โรงเรียนบ้านใสใหญ่กรรมการ
4. นายพรรณศิกาณฑ์ ทองตรีพันธ์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางจิรภัทร จิตตะโสภาโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
6. นางสุภาณี ชูสุวรรณ์โรงเรียนวัดวนารามกรรมการ
7. นางนางนัยนา พลศรโรงเรียนวัดท่าแพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางนาฏฤดี กลับรอด โรงเรียนวัดดอนตรอประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา จันทรมณีโรงเรียนวัดท่าม่วงกรรมการ
3. นางสาวเลขา ศรีไสยเพชรโรงเรียนวัดสระไครกรรมการ
4. นางจาริณี คนซื่อโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการ
5. นางพัทธยา ชิณวงค์โรงเรียนวัดหนองแตน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสมหมาย วีระพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองประธานกรรมการ
2. นางอาริยะ ศศิธรโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางมานิตา สอดจิตต์โรงเรียนวัดท่านครกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางสุภรณ์ ศรีเทพโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
6. นางนิยม วุฒิมาคุณโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสมหมาย วีระพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองประธานกรรมการ
2. นางอาริยะ ศศิธรโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางมานิตา สอดจิตต์โรงเรียนวัดท่านครกรรมการ
4. นางพรเพ็ญ แก้วหนูโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางสุภรณ์ ศรีเทพโรงเรียนบ้านสันยูงกรรมการ
6. นางนิยม วุฒิมาคุณโรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางพิมลพรรณ พงษาโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
2. นางปรมาภรณ์ วรรณโสภณโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
3. นางภาณี พาหุกาญจน์โรงเรียนบ้านห้วยยูงกรรมการ
4. นางดลยา เรือนวาส โรงเรียนศรีธรรมราชกรรมการ
5. นางสุวรรณี พูลสวัสดิ์โรงเรียนวัดมะม่วงตลอดกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวัฒนากร จิตรัวโรงเรียนบ้านนาเคียนประธานกรรมการ
2. นางผจงลักษณ์ ชัยชุมพล โรงเรียนวัดดอนยางกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ พงศ์ดำรงวิทย์โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
4. นางแพรวพรรณ เพ็ชรมนต์โรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
5. นางศิริพร เปาะทองคำโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นายบัญญัติ ทองปานโรงเรียนวัดพระมหาธาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี โพธิ์วิจิตรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางนิภารัตน์ สุขศรีโรงเรียนสิทธาภัทร์กรรมการ
4. นางพรศรี ซังขาวโรงเรียนชุมชนวัดหมน กรรมการ
5. นางจุฬาทิพย์ บุญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางธนภรณ์ หัสจำนงโรงเรียนบ้านคลองดินประธานกรรมการ
2. นางสุจิรา ประจงไสยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔กรรมการ
3. นางอารีย์ ทิพย์รัตน์โรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
4. นางบุญพา สุขขาว โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษากรรมการ
5. นางสาวณัฏฐมนท์ ปั้นวงศ์โรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายวาระ ลักษณะวิมลโรงเรียนวัดสอประธานกรรมการ
2. นางอุสุมา สุขมากโรงเรียนคันนารามกรรมการ
3. นางสำลี เทพบุญศรีโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นางศิริกาญจน์ แดงเบียนโรงเรียนสตรีจรัสพิชากรกรรมการ
5. นางเรณู สุขกุลโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นายกัลยา จันทร์เพ็ชรโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
7. นางจันจิรา มีช่วยโรงเรียนวัดทุ่งแย้กรรมการ
8. นางนวลนุช สายวารีโรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการ
9. นางรพีพร นาคแก้วโรงเรียนบ้านคลองดินกรรมการ
10. นางยุภาทิพย์ เพชรกลางโรงเรียนสิทธาภัทร์กรรมการ
11. นางสาวลัดดาวัลย์ สุขแก้วโรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์กรรมการและเลขานุการ
12. นางจรวยพร หยูทองโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสถิตย์ ปั้นวงศ์โรงเรียนบ้านไสใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางยี่สุ่น ถาวรพันธ์โรงเรียนวัดจันทร์กรรมการ
3. นางพรพิมล ภูชงค์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
4. นางสาวณพกาญจน์ แว่นทองโรงเรียนวัดไพศาลสถิตกรรมการ
5. นางปราณี ฤกษ์ดิกุลโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
6. นางสุวรรณี จงมีโรงเรียนวัดพังยอมกรรมการ
7. นางศิริพร แสงผะกายโรงเรียนวัดมหาชัยวนารามกรรมการ
8. นางศิริลักษณ์ เลขมาศโรงเรียนวัดหนองแตนกรรมการ
9. นายธวัชชัย เพ็ชรศรีโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการ
10. นางศิริพร เปาะทองคำโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์กรรมการ
11. นางสาวเยาวลักษณ์ ขวัญแก้วโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางพรรณี ศิริรักษ์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"ประธานกรรมการ
2. Mr.Scott Bergโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
3. MissRachel Saftlerโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
4. นางวราภรณ์ เงินส่งโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางเพียงแข วรดีโรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์กรรมการ
6. นางจารึก ช่วยเกิดโรงเรียนวัดใหม่ทอนกรรมการ
7. นางอนัตยา เพ็ชรพรหมโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
8. นางสุทธินี ปลอดอินทร์โรงเรียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางประกายพร สุวรรณพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการและเลขานุการ
10. นางพรทิพย์ บัวเพ็ชรโรงเรียนบ้านบางนกวักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางดวงตา ชูใจโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"ประธานกรรมการ
2. Mr.Bebjamin Hepworthโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
3. MissRachel Watsonโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
4. นางสาวประทุมพร พิบูลย์โรงเรียนวัดพระพรหมกรรมการ
5. นางสาววรรณา ภูษิตกิตติคุณโรงเรียนวัดสระไครกรรมการ
6. นางจุฑาทิพย์ คำแป้นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๔กรรมการ
7. นางอุบลรัตน์ อนุศิลป์โรงเรียนวัดท่าช้างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางกัณญารัตน์ แรกรุ่นโรงเรียนชุมชนบ้านบางจากประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นายสมชาย เกตุพงศ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการ
4. นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
5. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายภักดี จิตรัวโรงเรียนวัดดอนยางประธานกรรมการ
2. นางฉัตรพิศุทธิ์ วิจาราณ์โรงเรียนวัดมะม่วงทองกรรมการ
3. นายสมพร ไชยฉิมโรงเรียนวัดสระเพลงกรรมการ
4. นายทรงธรรม สายวิจิตรโรงเรียนวัดวังหงส์กรรมการ
5. นายวันรวย จินวรรณโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอภินันท์ ศรีชายโรงเรียนวัดวังหงส์ประธานกรรมการ
2. นางปรียา สงค์ประเสริฐโรงเรียนพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
4. นางสุภาวดี ดิสเสถียรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอาจินต์ เมธีอภิรักษ์โรงเรียนบ้านบางเตยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
4. นายณรงค์ เพ็ชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ"กรรมการ
5. นางทัศนีย์ มานะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสินีนาถ ชาตะกาญจน์โรงเรียนบ้านทวดทองประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์โรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
3. นางวัฒนากร จิตรัวโรงเรียนบ้านนาเคียนกรรมการ
4. นายปิยศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
5. นางอาพร รัฐจักรโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”กรรมการ
6. นายวิรัตน์ มีทองโรงเรียนบ้านตลาดกรรมการ
7. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาวรัตนาภรณ์ นะขาวโรงเรียนวัดหนองแตนประธานกรรมการ
2. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
3. นายวีระ ชูโชติโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
4. นายสมิง พระสงฆ์หัวหน้าศูนย์ ICT สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
5. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางศิริพร ใจห้าวโรงเรียนวัดทุ่งสร้านประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย ฤกษ์มงคลโรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ นันทรักษ์โรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
4. นางสาวอุมาพร จากระโนตโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”กรรมการ
5. นางทัศนีย์ มานะโรงเรียนวัดโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณี สุวรรณเจริญโรงเรียนบ้านทวดเหนือประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางสาวอนงค์นาฏ สุขกลับโรงเรียนวัดท่าสะท้อนกรรมการ
4. นางสาวกรีสุดา จุติยนต์โรงเรียนวัดสมอกรรมการ
5. นายธีระวิทย์ สกุณาสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1กรรมการ
6. นางอัจฉรา ศรีวิไลโรงเรียนบ้านสำนักใหม่กรรมการ
7. นายสมชาย เกตุพงศ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางมาลีพันธ์ ภูมาโรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูนประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ เพ็ชรเส้งโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นครอุทิศ”กรรมการ
3. นายปิยะศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนชุมชนวัดหมนกรรมการ
4. นางดารา พัฒนโศภนพงศ์โรงเรียนบ้านทวดทองกรรมการ
5. นายสถาพร สุวรรณวัชรกูลโรงเรียนบ้านห้วยไทรกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เต็มนาโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นายวันรวย จินวรรณโรงเรียนวัดพังสิงห์กรรมการ
4. นางศิริพร ใจห้าวโรงเรียนบ้านทุ่งสร้านกรรมการ
5. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายกษมา หอมจันทร์โรงเรียนบ้านบางหลวงประธานกรรมการ
2. นางปรียา สงค์ประเสริฐโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
3. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
4. นางสาวจินน์จุฑา มีมะลิโรงเรียนวัดพระมหาธาตุกรรมการ
5. นางสาวไมตรี ลำดับพังค์โรงเรียนบ้านตลาดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายกฤษดา ชาญรบโรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อประธานกรรมการ
2. นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคลโรงเรียนวัดมุขธารากรรมการ
3. นางวรัญญู สกุณาโรงเรียนวัดท้ายสำเภากรรมการ
4. นายธีระวิทย์ สกูณาสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
5. นายสมชาย เกตุพงศ์โรงเรียนวัดคีรีกันทร์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]