หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ และ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 07.30 น.
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 07.30 น.
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 29 ส.ค. 2557 13.00-17.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 11.30 น.
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432,433 29 ส.ค. 2557 10.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 08.30 น.
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432,433 29 ส.ค. 2557 13.00-17.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 11.30 น.
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 29 ส.ค. 2557 10.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 08.30 น.
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 29 ส.ค. 2557 10.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 08.30 น.
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 29 ส.ค. 2557 13.00-17.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 11.30 น.
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 07.30 น.
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 07.30 น.
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422,423 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 07.30 น.
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องสมุด เวลา 07.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]