รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กหญิงอนัญญา  วูประโคน
 
1. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงภูริชญา  จิตรตรง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ดำชาวเกาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายฉัตรชัย  วีระกุล
 
1. นางอภิญญา  คงระบำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงฐิกานต์  สุขจันทร์
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงสุวรรณ
 
1. นางปิยะวรรณ  แซ่ฮู้
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงสิริธร  ทองนาแค
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีเดช
 
1. นางประไพพรรณ  แป้นเพชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงเครือวัลย์  ธานีณรงค์
 
1. นางธิรธิดา  ทองศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  นุ้ยสวัสดิ์
 
1. นางวิเอื้อ  เมืองอุดม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงจุลมณี  ยงเยี้องคง
2. เด็กหญิงรัตติยากร  ชาญณรงค์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ชาญณรงค์
 
1. นางสรารัตน์  นุมาศ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  สอนวิสัย
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงแป้น
 
1. นางนวรจน์  จันทราไชย
2. นางขนิษฐา  บากบั่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประสมเพชร
2. เด็กหญิงปรียา  มัญญู
 
1. นางเกษร  แก้วกลั่น
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  ตรีธรรมรักษ์
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงณิชา  ตรีธรรมรักษ์
 
1. นางอภิญญา  วัฒนปกรณ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับใหม่ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทร์แก้ว
 
1. นางผ่องศรี  ดวงประทุม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายภีรวัฒน์  รัตนะภักดี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ทองเขาล้าน
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  แรงเขตร์กิจ
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  รื่นสุคนธ์
2. นางสาววาสนา  สังข์ดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจันทิมา  พิมูลชาติ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  กล่อมเกลี้ยง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ทองเกิด
 
1. นางสาวเสาวนิต   เมียนแก้ว
2. นางสาวอมรา  กาฬสมุทร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สอนทวี
2. นางสาวชไมพร  ช่วงชุณห์ส่อง
3. เด็กชายวัชรกร  ธาดาจร
 
1. นางสาวภาวินี  หนูทิพย์
2. นางสาวอุสาห์  หวังวิวัฒนา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายทรรศวรรษ  บัวทอง
2. เด็กหญิงภคปภา  เจริญสุข
 
1. นางณัฐยา  ผุสดี
2. นางเจียมจิตร  สิงสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กชายชัยวัฒน์  คำบึงกลาง
2. เด็กชายธรรมนูญ  ล่องหลง
 
1. นางสุพรรณี  ขวยสุวรรณ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงนิรัตติศัย  ซาพิมพ์
 
1. นางมะลิ  จุลสัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  ตันรัตนาวงศ์
 
1. นางสาววัลลภา  แสนประกอบ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กชายกฤษณะ  จี๋คีรี
 
1. นางสาวสุจารี  ช่วยรอด
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 1. เด็กชายหัสทชัย  หัดหิน
2. เด็กชายอภิรักษ์  ภิรมจิตร
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ประเสริฐอุ้ย
 
1. นายวิชิต  นิลรัตน์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นางสาวณัฐพร  หยูตุ้ง
2. เด็กชายภาคภูมิ  ปานดำ
3. นางสาวอุทุมพร  จุลทองใส
 
1. นางอุทัย  วัฒนคีรี
2. นางเยาวรัตน์  แซ่ฮ่อ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทรัตน์
2. เด็กหญิงภริชญา  บุรีรัตน์
3. เด็กชายวีรเดช  สุขช่วย
 
1. นายอนุชา  อินทมุณี
2. นางสาวเกษราภรณ์   ภุมรินทร์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แป้นเจริญ
2. เด็กหญิงนันตยา  ปานเปีย
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ยอดทอง
 
1. นางสาวศิริพร  เกษแก้ว
2. นางสาวยุพดี  ฐานสันโดษ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำฉา 1. เด็กหญิงจีรภัทร์  แสงวุ่น
2. เด็กชายตันติกร  จีระวงศ์
3. เด็กชายธนวัฒน์  ธนบัตร
 
1. ดาบตำรวจเสถียร  ดีทอง
2. นางสาวญาดา  เพชรศรี
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขเนาว์
2. เด็กชายชัยวัฒน์  มะณีเลิศ
3. เด็กหญิงทักษิณา  ลุนบุตร
 
1. นางสาวปัทมาวดี  สัมพันธ์
2. นางสาวชนกนันท์  อุตทาพงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กชายธนธร  ศรีสมโภชน์
2. เด็กหญิงอังคนา  ขาวสมุทร
3. เด็กหญิงเสาวรัตน์  ขวัญราช
 
1. นางสาวทิวาพร  นิตย์นรา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มากทุ่งแร่
2. เด็กชายธีระศักดิ์  พูลชนะ
3. เด็กชายนริศ  พูลชนะ
 
1. นางสาวศิริพร  เกษแก้ว
2. นางสาวยุพดี  ฐานสันโดษ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ปุ้ยภูเขียว
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สุขผล
 
1. นางสาวสุวิมล  สีแซก
2. นางจรินพร  อ่าวรุ่งเรือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 1. เด็กชายคุณากร  ศรีเนตร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒเกลี้ยง
 
1. นางขนิษฐา  บากบั่น
2. นางสาวอภิญญา  แซ่ล่อ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 90.91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมเมศร
2. เด็กชายภูริทัศน์  คชสวัสดิ์
 
1. นายศุภชัย  นาพญาธีระกุล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายจิรวัฒน์  กองสวัสดิ์
2. เด็กชายศุกล  บุญเกื้อ
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายสิทธิเดช  คำเรืองศรี
2. เด็กชายอินทัช  สิงห์สวัสดิ์
 
1. นายชยพงศ์  เทพพิทักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นายณัฐพล  สังข์สงฆ์
2. เด็กชายอนันต์  วารินทร์
 
1. นายดิษฐพงษ์  ช่วยจันทร์
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1. นายภัทรพล  พันชะโก
2. นายอภิสิทธิ์  เล่งระบำ
 
1. นายศราวุธ  สิทธิชัย
2. นางสาวจุไรรัตน์  แก้วไสย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงจันทมณี   ทองประสิทธิ์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีเดช
3. เด็กหญิงพัชรี  ทรงราษี
4. เด็กหญิงสาลินี  มณีนวล
5. เด็กหญิงเพ็ญชญา  ธรรมชาติ
 
1. นางประไพพรรณ  แป้นเพชร
2. นางพนารัตน์  ธรรมชาติ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กชายนวณิชน์   เดชสุวรรณ
2. เด็กหญิงปนัดดา  กิ้มเส้ง
3. เด็กหญิงปวีณา  กิ้มเส้ง
4. เด็กหญิงยศวดี  เพชรหับ
5. เด็กหญิงสุมลฑา  จิยาเพชร
 
1. นางประไพพรรณ  แป้นเพชร
2. นางพนารัตน์  ธรรมชาติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สามงามชิง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไขจาระพันธ์
3. เด็กหญิงชลิตา  วันดี
4. เด็กหญิงทานตะวัน  ด้วงรอด
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  แพละออง
 
1. นายพิริยะ  วัฒนคีรี
2. นางวันเพ็ญ  ทองตัด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  วงศ์สุวัฒน์
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงธัญจิรา  ภานะโสต
4. เด็กหญิงปาริชาติ  แดงศิริ
5. เด็กชายพุทธิธร  ล้วนเกษม
 
1. นางสาวจิราพร  ยมสงค์
2. นางศุภลักษณ์  ไทยถาวร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายนัทฐพล  แจ่มใสสี
2. เด็กหญิงพรรณวรท  จันทร์ชนะ
3. เด็กหญิงพิชญา  คงดำ
4. เด็กหญิงพีรญา  บุญภักดี
5. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์ทอง
 
1. นางสุปรียา  ศรีสง
2. นางเนาวรัตน์  จีระประดิษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 1. เด็กหญิงจันทิมา  เงาแก้ว
2. เด็กหญิงฐิติมา  พรมน้อย
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แย้มสำราญ
4. เด็กหญิงฟาติมา  เกษแก้ว
5. เด็กชายวัชรกรณ์  พรหมหาญ
 
1. นางสาวลักษณ์วิมล   ประทับแก้ว
2. นางสินีนาถ  ไพบูลย์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  จิตอารีย์
2. เด็กชายภักติชน  เผือกหลวง
3. เด็กหญิงสโรชา  ศรีนุ่นวิเชียร
4. เด็กชายเกษมสุข  คุ้มหมู่
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญ
 
1. นายจรัส  พราหมณี
2. นางจิรา  พราหมณี
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงชุติมา  สวนบุญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาทะกิจ
3. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกษแก้ว
4. เด็กหญิงนิรมล  หนูแก้ว
5. เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเชาวนะ
 
1. นายโอม  อ่อนน้อม
2. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปากเลข 1. เด็กชายณัฐพงค์  เพชร์รัตน์
2. เด็กชายธนากร  สุลีทัศน์
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วงศ์ประเสริฐ
4. เด็กชายธีระวัฒน์  หนูพระแสง
5. เด็กชายปฏิพล  ตาแก้ว
6. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แพ่งแป้น
7. เด็กชายพีระพัชร  หลอดเข็ม
8. เด็กหญิงมาริสา  ศรีสิงห์
9. เด็กหญิงวรรณิสา  เสาวคนธ์
10. เด็กหญิงศรีวรา  เพ็งแก้ว
11. เด็กชายศิวกร  บุญชู
12. เด็กชายสุรชิตย์  เพชรรัตน์
13. เด็กชายอติชาติ  แมนเมือง
14. เด็กหญิงอมรรัตน์  เพชรทอง
15. เด็กชายอรรถพล  แปลงไธสง
16. เด็กหญิงอริสา  สมอินทร์
17. เด็กหญิงเมธาวี  ธรรมจารีวงศ์
18. เด็กหญิงแคทจริญา  วงค์ศิลป์
19. เด็กหญิงแพรวรินทร์  พุมรินทร์
20. เด็กหญิงแพรววา  หีดฤทธิ์
 
1. นางสาวชุติมา  สุริยะจันทร์
2. นายสุวิทย์  เพชร์รัตน์
3. นางจงรักษ์  ศรีเปารยะ
4. นางสุนิจ  พละศักดิ์
5. นางอุบลวัลย์  จิตติราช
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงฐติชญา  อัชจาทร
 
1. นางรัญจวน  สวยกิ้มซวน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงอำไพ  พรมจรรย์
 
1. นางสาวเรวดี  แย้มแสง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธีระพงษ์  ไกรเจริญ
 
1. นางสาวปิยน  กรเพ็ชร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  จันทะ
2. เด็กหญิงจุฑาสิริ  ทัพสุวรรณ
 
1. นางธิรธิดา  ทองศรี
2. นางนรารัตน์  พจนวิชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจิรญา  ยังรักษ์
2. เด็กชายรพีพัฒน์  ทองสนิท
 
1. นางสุภิดา  บุญไพบูลย์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในเหมือง 1. เด็กชายชัยณรงค์  บัวไสย์
2. เด็กหญิงณัชชาลัย  รุ่งช่วง
 
1. นางชวนพิศ  คำจันทร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  จกโป
2. เด็กหญิงกุลสตรี  จุ้ยนคร
3. เด็กหญิงจุไรวรรณ  อินทคำ
4. เด็กหญิงธีราพร  เรียบร้อย
5. เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์สิงห์
6. เด็กหญิงบุศราวดี  ทองแท้
7. เด็กหญิงมัณฑนา  หนูภักดี
8. เด็กหญิงศิริพร  นาคหลวง
9. เด็กหญิงอาทิตยา  บัวประสิทธิ์
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สุพล
 
1. นายสมชาย  สมบัตินา
2. นางจริยา  พะลัง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  ดีเชียง
2. เด็กหญิงกันตยา  ภักดีชน
3. เด็กหญิงคุนัญญา  ภักดีชน
4. เด็กหญิงจินตนา  พฤกษ์ให้ผล
5. เด็กชายจิราวุธ  ทองไสล
6. เด็กหญิงฐานัดดา  ชิตดุษดี
7. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยมใหม่
8. เด็กชายปกป้อง  สาระแสน
9. เด็กชายพรภูมินทร์  ผาค้อ
10. เด็กหญิงพิมพิไล  เวียนไธสง
11. เด็กหญิงมัลลิกา  รักศรี
12. เด็กหญิงสิรินยา  สมอุดร
13. เด็กหญิงอนันดา  ชัชวาล
14. เด็กหญิงเขมมิกา  ขาวสำอางค์
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เครือวัลย์
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นายเอกรินทร์  เพชรกรด
3. นางสาวกมลเนตร  ดิสโสภา
4. นางสาวกุลธิดา  แซ่เหง่า
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมฤทธิ์นอก
2. เด็กหญิงชาลินี  สูงหางหว้า
3. เด็กหญิงชไมพร  กลิ่นสุม
4. เด็กชายธนวัฒน์  กิตติกา
5. เด็กหญิงพิมพาพร  อิ่มบุญ
6. เด็กชายภาณุพงษ์  เพชรสวี
7. เด็กหญิงมาริสา  ศรีเหรา
8. เด็กหญิงวนิตา  ชัยลา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นามตะคุ
10. เด็กหญิงสุจิตรา  แก้วพวง
11. เด็กหญิงสุภาพร  แบนกระโทก
12. เด็กหญิงสุวนันท์  พืชพันธ์
13. เด็กชายอนุชา  ทองโชติ
14. เด็กหญิงอัญมณี  แก่นจันทร์นาน
15. เด็กหญิงอารียา  กื๋อกระโทก
 
1. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
2. นางสุภาพร  สายเพชร
3. นายณรงค์ศิลป์  ชูศรีม่วง
4. นายเวไนย  มณีสุข
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กชายณัฐนันท์  คณาคุต
2. เด็กชายปริวรรต  ไชยชนะ
 
1. นางสาวจีรนัน  วงศ์สงวน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงอัศญาภร  คุ้มเกิด
2. เด็กหญิงแสงดาว  ดำเนิน
 
1. นายปฏิบัติ  เจริญสุข
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงวัชรียา  เกิดกาญจน์
 
1. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายจิตรกร  สุขกรม
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  นางวงค์
 
1. นายเกียรติพงษ์  ช่วยบำรุง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอาริยา  เจียมวิจิตร
 
1. นายธรรมรัตน์  กลิ่นละออ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  วรังอาจ
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายคฑายุทธ  เจริญสวัสดิ์
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กชายธีระพงษ์  บ่อไทย
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงจีราวรรณ  จันทร์นวล
 
1. นายสัญญา  สายเพชร
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงญาณิศา  ใจปลื้ม
2. เด็กหญิงณิชภัทร  แก้วเกื้อ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ปะติตัง
2. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กชายจักรกฤษณ์   บุญกวย
2. เด็กหญิงสิริพิมพ์  เกตุแก้ว
 
1. นางจิตรตรี  บุญกวย
2. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กหญิงชลธิชา  มั่นคง
2. เด็กชายภราดร  วิชัยดิษฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพพิทักษ์
2. นางจิตรตรี  บุญกวย
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยชัน 1. เด็กหญิงวราภรณ์  โคกเกษม
 
1. นายสัญญา  สายเพชร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ภูมิทรัพย์
2. เด็กหญิงอนันตญา  ทองดี
3. เด็กหญิงอังคณา  ลาวสวัสดิ์
 
1. นางสาวรักชนก  แววมณี
2. นางอาทิตรา   พิมาน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ดาวตาล
2. เด็กชายนนท์ทิชัย  กาญจนะชาติ
3. เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์ศรีวิจิตร
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  ศรีทองอินทร์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  วงษ์สุวรรณ
2. เด็กชายศุภโชค  นวลประดิษฐ์
3. เด็กชายเตชินท์  ศรีสุจริต
 
1. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
2. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 83.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงอารียา  หีตสุด
 
1. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คงสกุล
 
1. นางเต็มบุญ  นิลสุวรรณ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรไพลิน  แก้วหนู
 
1. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงสุนิษา  น้ำจิตรตรง
 
1. นางรักชนก  แววมณี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวาลุการาม 1. เด็กหญิงนพมาศ  พรหมเพชรนิล
 
1. นางสาวเต็มบุญ  นิลสุวรรณ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 93.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงปัณพร  พรมมา
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายภัทรภณ  ทองขำ
 
1. นายศิริศักดิ์  เกตุย้อย
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงศรีสุดา  ใจแจ้ง
 
1. นางสาวนันท์นภัส  โมระมัต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 1. เด็กหญิงญาณี  เมืองแดง
 
1. นางรักชนก  แววมณี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. เด็กหญิงนัฐติญา  ฉิมสอาด
 
1. นางโสพิณ  เพชรสงค์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ขอจุลซ้วน
2. เด็กชายกิตติพันธ์  รุจิเลขานนท์
3. เด็กหญิงชนันดา  สมสุวรรณ
4. เด็กหญิงชุติมา  สวนบุญ
5. เด็กหญิงฐาปนียื  มีกูล
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  สาทะกิจ
7. เด็กหญิงดรัลรัตน์  เกษแก้ว
8. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ไชยพล
9. เด็กหญิงธิดารัตน์  เฟื้องกลัด
10. เด็กชายนวพล  ทองหีต
11. เด็กหญิงภควดี  อุ่นซี่
12. เด็กหญิงภัททิรา  ดำกล่อม
13. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  สุขสวัสดิ์
14. เด็กชายมโนมาศ  บัวทอง
15. เด็กหญิงวนิชยา  ทองสุข
16. เด็กหญิงวิชุดา  มั่นคง
17. เด็กชายศักรินทร์  ดำกล่อม
18. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ปานช่วย
19. เด็กชายสิทธิพัฒน์  ดีเดิม
20. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยมงคล
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
2. นายโอม  อ่อนน้อม
3. นางนงค์นาถ  ศรีทองกุล
4. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
5. นางสาวจุฑามาศ  แก้วกลั่น
6. นางสาวสุวรรณา  ขาวแขก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกฤษณะ  มุจนานันท์
2. เด็กชายกษิดิ์เดช  สมพงษ์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ้นทอง
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญเกื้อ
5. เด็กหญิงชนากานต์  สาวะดี
6. เด็กหญิงชลธิชา  หน่อหล้า
7. เด็กหญิงชีวาพร  เฉียบแหลม
8. เด็กหญิงฐาปณี  ขำจิตร์
9. เด็กหญิงฐิติกา  กองจันทร์
10. เด็กหญิงฐิติยา  กองจันทร์
11. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สีคราม
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  เนตรนิติสกุล
13. เด็กหญิงทิพวัลย์  ดอมไธสง
14. เด็กชายธรรมรัตน์  ภู่สุวรรณ
15. เด็กชายธราดล  สังข์ชุม
16. เด็กชายธานินทร์  เย็นบ้านควน
17. เด็กชายนันทกร  วรรณกูล
18. เด็กหญิงนุชนารถ  พรหมเดช
19. เด็กหญิงปณิตา  เลี้ยวไพบูลย์
20. เด็กหญิงพรพิมล  ปานปากสระ
21. เด็กชายพลภัทธ์  รัตนพัฒน์
22. เด็กหญิงยุพาวรรณ  คงพัฒน์
23. เด็กหญิงวราภรณ์  เพ็งสกุล
24. เด็กหญิงวริยา  ศรีรอด
25. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองหัตถา
26. เด็กหญิงวารีลักษณ์  หมวดคง
27. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ชูบ้านนา
28. เด็กหญิงศิริพร  ไกรสิทธิ์
29. เด็กชายศุภกรณ์  มากขาว
30. เด็กชายสินชัย  แสงเพชร
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสกด
32. เด็กชายอนุชา  สิทธิจันทร์
33. เด็กชายอนุวัฒน์  ฉิมมณี
34. เด็กชายอภินันท์  ยนพันธ์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  ธรรมณี
36. เด็กหญิงอังคณา  จันทร์ทอง
37. เด็กหญิงอังปารีณา  นวลจันมร์
38. เด็กหญิงเนตรนภา  พิศลยบุตร
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กิจชำนาญ
40. เด็กชายไตรทศ  พงษ์พิพัฒน์
 
1. นายลักษไชย  มลอุ่น
2. นายขลุ่ย  หนูสม
3. นายจิตตินันท์  แก้วผอม
4. นางสาวทองจันทร์  อุลมาร
5. นางปวริศา  สอนทะโม
6. นางนงค์เยาว์  สิทธิโยธี
7. นางวัลภา  พัฒนสมบัติ
8. นางสาวอุบลวรรณ  ปัญนะ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  จันทร์สุข
2. เด็กชายณรงค์  พรมพิพัฒน์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  บุตรน้ำเพชร
4. เด็กชายณัฐพร  บุตรน้ำเพชร
5. เด็กชายธนพล  รักษา
6. เด็กหญิงไอลดา  ธรรมบท
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
2. นางวนิสา  ชนะ
3. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 1. เด็กชายศุภโชค  หาสุนโม
 
1. นายภัทรวิชช์  ปลื้มใจ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงไอลดา  ธรรมบท
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 1. เด็กชายจิรายุส  จินาไหม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  รัตนบุษยาพร
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงอารียา  วิเศษแก้ว
 
1. นายภูริวัฑฒ์  นาคมุสิก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายศักรินทร์  ดำกล่อม
 
1. นายเจษฎา  บุญช่วย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ภักดี
 
1. นางสาวเปรมฤทัย  สิทธิมงคล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายนัฐพงษ์  เพ็ชรพริ้ง
 
1. นางสุมารินทร์  สองสมุทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชูแก้ว
 
1. นางจิราภัทร  โตใหญ่
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กชายวิณ  รินทร์สกุล
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 1. เด็กหญิงวาสิตา  ยุติมิตร
 
1. นายกิติศักดิ์  พวงแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายนัฐพงษ์  สุขแก้ว
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงนฤมล  ฉิมสะอาด
 
1. นางสุพิตร์  สุรชัยสิทธิโชค
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  รักษา
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กหญิงไอลดา  ธรรมบท
 
1. นางสาวชุมาพร  คิดขยัน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 1. เด็กชายธนโชติ  แผ่นทอง
 
1. นางสาวปรีดาพร  จับใจ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 1. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ภักดี
 
1. นางสาวเปรมฤทัย  สิทธิมงคล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กหญิงกรกนก  เกิดเขาทะลุ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โภชากรณ์
3. เด็กชายกิตติธัช  ยอดครุฑ
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  คิดรอด
5. เด็กชายขุนพัฒน์  สมตน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  ศันติวิชยะ
7. เด็กหญิงชฎาภา  มโนมาศ
8. เด็กหญิงฐิติมา  สาอุตม์
9. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศุภสังข์
10. เด็กหญิงณัฐธิดา  สอนสวัสดิ์
11. เด็กหญิงดวงตะวัน  เพ็ญจำรัส
12. เด็กหญิงธรรชนก  เนื้อแก้ว
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทนหมัด
14. เด็กหญิงธิิดารัตน์  ชังช่างเรือ
15. เด็กหญิงนนทอร  มีกุล
16. เด็กหญิงนลินี  จรัล
17. เด็กหญิงปฏิญญา  สุขศานติ
18. เด็กหญิงปาณิศา  มีปัญญา
19. เด็กหญิงปาลิตา  นาควิสัย
20. เด็กชายพัฒนพงศ์  สมศรี
21. เด็กชายภูมิพัฒน์  พรหมเมือง
22. เด็กหญิงยมลภัทร  บุญล้ำ
23. เด็กหญิงรัตติกาล  พันธรักเดชา
24. เด็กชายวชิร  สุดสวาสดิ์
25. เด็กหญิงวรรณภา  ฤทธิชัย
26. เด็กหญิงวรรธิดา  บุญญกาศ
27. เด็กหญิงศศิธร  ทองมาก
28. เด็กชายสราวุธ  เล้าเจริญ
29. เด็กหญิงสลิตา  วงศ์ชาวนา
30. เด็กหญิงสุทธิดา  โพธิ์ทอง
31. เด็กหญิงสุภารัตน์  อุดมบัว
32. เด็กชายอติเทพ  สมหวัง
33. เด็กหญิงอนิฎา  แซ่เจียม
34. เด็กหญิงอนุธิดา  ช่วยแป้น
35. เด็กชายอภินันท์  ปฏิตังโข
36. เด็กชายอรรถพล  งามแสง
37. เด็กชายอันดามัน  วงศ์สมัย
38. เด็กหญิงเอื้อมพร  พรหมหาญ
39. เด็กหญิงแพรวา  เทียนไทย
40. เด็กหญิงโซเฟีย  ยุมาดีน
 
1. นายสว่างพงษ์  ฐิตะฐาน
2. นางเสงี่ยม  ยุติมิตร
3. นางบุญล้อม  กลับชนะ
4. นางสาวพรรณธิรา  ใจสมคม
5. นางนิตยา  ภู่บรรจง
6. นางเรวดี  สวี
7. นายประภากร  คำออน
8. นางศิริพร  แสงสุริวงศ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หนู่หนูสิงห์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  เกื้อมา
3. เด็กหญิงกาญจนา  เจริญวัฒนะ
4. เด็กชายธวัชชัย  ขนอม
5. เด็กชายปรัชญา  ชุมอินทร์
6. เด็กชายภานุวัฒน์  ทิพย์รัตน์แก้ว
7. เด็กชายมนตรี  สูเหตุ
8. เด็กหญิงวิลาสินี  ปุ่นเต็ก
9. เด็กชายสวราชย์  พรมทิพย์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  มากดำ
 
1. นางสาวณิชนันทร์  นครพัฒน์
2. นางสาวมนทินาถ  คำทิพย์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แดงปทิว
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  แสงเผือก
3. เด็กชายณพพล  ดวงประทุม
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ตู้ธนบัตร
5. เด็กชายธนัช  คงสุวรรณ
6. เด็กหญิงวงศ์เดือน  แสงทอง
7. เด็กหญิงสิริกร  สุดใจดี
8. เด็กชายสุริยา  จันทร์ตรา
9. เด็กหญิงอคิราภ์  ฤทธิเดช
10. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวรัตติยากร  สังวรกาญจน์
2. นางสุมาลี  ยืนยง
3. นายพงษ์ศักดิ์  แซ่ฉั่ว
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงฐานิดา    องอาจ
2. เด็กหญิงปนัดดา   แก้วพันธ์
3. เด็กหญิงพิมภาดา   คนดี
4. นางสาววิภา   จันทร์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุวรรณี  ภูเขียว
6. เด็กหญิงเปมิกา  กลับวุ่น
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นายสุชาติ  อินทวิเศษ
3. นางนิธิ  บุญมี
4. นางสาวเพ็ญศิริ  แก้วเพชร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 1. เด็กหญิงกนกกร  สุรินทะ
2. เด็กหญิงนารีนาฏ  ทองรอด
3. เด็กหญิงศุภนุช  ไชยทัต
4. เด็กหญิงอังคณา  ฉิมสอาด
5. เด็กหญิงอินทิรา  มงคลเพ็ชร
6. เด็กหญิงเกตสุดา  มหาฬาร์
 
1. นางสาววราภรณ์  แพสุวรรณ์
2. นายเลอชัย  หนูแกล้ว
3. นางสาววราภรณ์  รักวงษ์
4. นางสาวรัตติยากร  สังวรกาญจน์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กหญิงจีรณา  ขุนแพ่งชู
2. เด็กหญิงฐานิดา   องอาจ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  กาญจนโรจน์
4. นางสาวนันท์สินี    แก้วนาบอน
5. นางสาวปณัฐฎา   เพ็ญสวัสดิ์
6. นางสาวปนัดดา   แก้วพันธ์
7. นายประยุทร   สงัดรัมย์
8. เด็กหญิงปิยธิดา   ไชยมาตร
9. เด็กหญิงปิยนันท์  อินทร์ชนะ
10. เด็กหญิงพิมภาดา   คนดี
11. นางสาววิภา   จันทร์สวัสดิ์
12. นายศุภชัย   บุญรักษา
13. นางสาวสุนิตรา  ปานโรจน์
14. เด็กหญิงสุวรรณี   ภูเขียว
15. นางสาวอรนาฎ   ภู่ม่วง
16. นางสาวอรวรรณ   ศรีทองเป้า
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  บุญมี
2. นางสาวณัชนนท์  สกุลสัมพันธ์ศรี
3. นางนิธิ  บุญมี
4. นายประมวล  บัวชาวเกาะ
5. นายสุชาติ  อินทวิเศษ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงกรพรรณ  ช่วยคง
2. เด็กหญิงกุลิสรา  แก้วขาว
3. เด็กหญิงจุฑามาส  เสือทอง
4. เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมณี
5. เด็กหญิงณัฐวดี  จรเสมอ
6. เด็กหญิงธัญญาศิริ  ทองเกิด
7. เด็กหญิงปพิชญา  เพชรรัตน์
8. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองบุญช่วย
9. เด็กหญิงมุฑิตา  มุสิกะ
10. เด็กหญิงรัฐติญากรณ์  สิทธี
11. เด็กหญิงศศิชา  ฤทธิเดช
12. เด็กหญิงโอลิยา  พงษ์วุฒิธรรม
 
1. นางสุมามาศ  พรหมสุวรรณ
2. นางสาวเมธาวี   วิมลมาศ
3. นายทวี  ธรรมนารักษ์
4. นางทัศนีย์  คงบุญมี
5. นางรัตนา  เพชรรัตน์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายภัทราวุธ  โพธิ์คีรี
2. เด็กหญิงวรรณิสา  ฤกษ์สมุทร
3. เด็กชายอนันต์  มาลีรัตน์
4. เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองกลม
5. เด็กชายเอกรินทร์  ศิริเทพ
 
1. นายดุลสฤษดิ์  รัตนูปกรณ์
2. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายพีระพล  หนูทอง
2. เด็กชายสรยุทธิ์  ชินศิริ
 
1. นางอภิญญา  สุทธิวรางกูล
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  รักนุ้ย
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปาณิศา   ชัยกิจ
 
1. นางสาวกัณฑ์ณัชชา  ปานโชติ
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นางสาวสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 1. เด็กชายกฤษฎี  นุ้ยน้อย
 
1. นางสารภี  ไทยศิริ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงพรนภัส  ไชยเสนา
 
1. นางสุวรรณา  เพ็ชรจร
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงพรพิมล  ช่วยทอง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงศศิธิดา  ฤทธิรงค์
 
1. นางอัญมณี  พรหมมณี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โอนาค
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสง 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โรยอุตระ
 
1. นางสาวเรวดี  ดาวเปียก
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. นางสาวสุพพัตรา  จันทร์สว่าง
 
1. นางสุภัทรา  ด้วงรอด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายธนากร  ไชยศรี
2. เด็กหญิงปนัฐดา  นาดี
3. เด็กชายปัณณวัตต์  กะรัต
4. เด็กหญิงอัจฉรา  เทพขาม
5. เด็กหญิงอัมพิกา  ทิพย์รัตน์
 
1. นางสาวปิยธิดด์  หนูเสน
2. นางจันทิมา  อินทรมาตย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงมัชณิมา  รอดจิตร
 
1. นางสาวจันทิมา  อินทรมาตย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  คงตะโก
 
1. นางสาวสุจิรา  คงสิน
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปะนุรัมย์
2. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาระ
 
1. นางสาวสุรัชนี  บุญเหลือ
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 1. เด็กหญิงภัศรา  จันทร์ส่อง
2. เด็กหญิงภารดี  จันทร์ส่อง
 
1. นางสิริกาญจน์  สิทธิภักดี
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 1. เด็กชายกฤษกร  โตพุนพิน
2. เด็กชายตะวัน  สมบูรณ์
3. เด็กชายนัทธ์พงศ์  เพชรสุวรรณ
4. เด็กชายภานุเดช  สุขสวัสดิ์
5. เด็กชายฤทธิชัย  ทันต์นาเขตต์
6. เด็กชายศุภกิตติ์  นพรัตน์
 
1. นายวิทยา   สมมุติ
2. นางวัฒนา   นาคจินดา
3. นางศิริวรรณ   อนันต์แดง
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายชินพัฒน์  ชนะทอง
2. เด็กชายธีรพงษ์  ค้ายผา
3. เด็กชายธีรภาพ  ขันนาค
4. เด็กชายธีร์ธวัช  ช่วยนุกูล
5. เด็กชายพิชญ์ยา  องอาจ
6. เด็กชายศุภวิชญ์  วงศ์หงษ์
 
1. นายจะเร  มากเกลื่อน
2. นายเสรี  ขวัญยืน
3. นางศิริพร  โชติกวนิชย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายชาญชัย  ชัยชาญรัมย์
2. เด็กชายธีรภัทร  คงทอง
3. เด็กชายปรีเปรม  บัวงาม
4. เด็กชายวิชัย  สระแก้ว
5. เด็กชายวุฒิชัย  ใจงาม
6. เด็กชายวุฒิชัย  ศิริมานย์
7. เด็กชายศุภวัฒน์  บุญประวัติ
8. เด็กชายสรศักดิ์  ชุมพร
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
2. นายสุวัฒน์  ถิ่นเขาน้อย
3. นางสาวฉวีวรรณ  พรมขจร
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงชลดา  สะภะพันธ์
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  เสนปาน
3. เด็กชายธนกฤต  รอดศรี
4. เด็กหญิงธารีรัตน์  ชินวงค์
5. เด็กหญิงผกามาศ  ส่งเสมอ
6. เด็กหญิงพรรณธร  มัญญู
7. เด็กหญิงพาศิญีย์  ดำไทรย์
8. เด็กชายวิษณุ  สีดา
9. เด็กหญิงศิริกัญญา  พรหมทอง
10. เด็กหญิงสุภารัตน์  ฉิมแก้ว
 
1. นายชัยยุทธ  จุลเสวตร์
2. นางสมศรี  บัววารี
3. นางเกศิราณี  วุฒิระวัฒน์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  จันทนเสถียร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ประชุมรัตน์
3. เด็กชายพงษ์ศักดา  ทวีรัตน์
4. เด็กชายพิพัฒน์  ชนะปักษ์
5. เด็กชายสมเกียรติ  ปลอดพยันต์
6. เด็กหญิงสิรินทรา  อ่อนไสว
7. เด็กหญิงสุกัญญา  โพธิ์ภักดี
8. เด็กหญิงสุจิตรา  ฤทธิโสม
9. เด็กหญิงอัญธิษา  ทองมี
10. เด็กชายเฉลิมพงษ์  อบแพทย์
 
1. นายวาทิน  พุฒเขียว
2. นางสาวเปรมฤทัย  สิทธิมงคล
3. นางสาวจิราภรณ์  พ่วงไพบูลย์
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กหญิงปณิตา  โรยรอด
2. เด็กหญิงพิตราภรณ์  ทองตะโก
3. เด็กหญิงอรพรรณ  ราชยม
 
1. นายปริญญา  ชัยประทุม
2. นายสมชาย  สุขกรม
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. นายณัฐวุฒิ  ยินดี
2. นางสาวนัทธ์ชนัน  มีบุญมาก
3. เด็กหญิงมัณฑนา  แก้วขาว
 
1. นางวรชยา  อินทรักษ์
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แทนไธสง
2. เด็กหญิงปริมชนก  บัวสมุย
3. เด็กหญิงสุภาวดี  มหาทลุง
 
1. นางศิรสุภางค์ชฎา  ผุดเพชรแก้ว
2. นายสมชัย  คงดำ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กหญิงกนกพร  โชหนู
2. เด็กหญิงพุทธรัตน์  พลวารี
3. เด็กหญิงอินทิรา  หมากกลาง
 
1. นางยินดี  ราชแก้ว
2. นางสาววัชรินทร์  เห็นพร้อม
 
138 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงพรชนิตร์  ศรีโยไว
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แยกผิวผ่อง
 
1. นางสาวธัญชนก  ชัยนนถี
2. นางสาวดารารัตน์  ผุดผ่อน
 
139 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กชายชินภัทร  ลั่นสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิวพัฒน์  จันทร์ทองขาว
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางระพีพรรณ  อินทมุณี
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 1. เด็กชายธนพล  ใคร่กระโทก
2. เด็กหญิงปริชาติ  เทพนวล
3. เด็กชายพลากร  ชาติน้ำเพชร
 
1. นายสุรเชษฐ์  ทองแย้ม
2. นายสุวัฒน์  ถิ่นเข้าน้อย
 
141 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. นางสาวมาริสา  คำนา
2. เด็กหญิงอาภัสรา  ปานโบ
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
2. นางสาวสุกัญญา  ฉะเพาะตน
 
142 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กหญิงกัญจนา  แป้นเหลือ
2. เด็กชายปิยทัสส์  ฑิตสุวรรณ
 
1. นายนรินทร์  หนูไชยา
2. นางสาวสุกัญญา  ฉะเพาะตน
 
143 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนแค 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  แต้มเติม
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แซ่เฮ่า
 
1. นายอนุพงศ์  เพชรสงค์
 
144 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กหญิงปัทมาวดี  อินทวิสัย
2. เด็กหญิงเกศราภรณ์  แบนกระโทก
 
1. นางสุภาพร  สายเพชร
2. นายเวไนย  มณีสุข
 
145 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงชีวราพร  เทพสุวรรณ
2. เด็กหญิงสิริอิศริยา  อุดมศิลป์
 
1. นายทรงกลด  สุภาวะ
2. นางสาววิมลมาส  อุดมสินธ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนศึกษา 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ปิ่นคำ
2. เด็กชายไมตรี  ขุนเมือง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เจริญลาภ
2. นางเพ็ญพร  สิงคิพร
 
147 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจรรยา  ทองปานดี
2. เด็กหญิงอนัญพร  ขวัญรุย
 
1. นางจิดาภา  เพ็งช่วย
2. นางสุมามาศ  พรหมสุวรรณ
 
148 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สาทร
2. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายกมลเทพ  พรหมบางญวณ
 
149 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาแงน 1. เด็กหญิงชาลิสา  เพชรเจริญ
2. เด็กหญิงแกมกมล  เทศทำ
 
1. นางกมลสินี  ช่วยบำรุง
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายกฤษพณ  ทองนุสนธิ์
2. เด็กชายพงศธร  พรหมวิเศษ
3. เด็กชายอโณชา  สิทธิจันทร์
 
1. นายธนัญ  วัธนอินทร์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายธนวัฒน์  แพงไธสงค์
2. เด็กชายรุ่งเรือง  เปไธสงค์
3. เด็กชายศักดิ์อนันต์  สิงห์ทองลา
 
1. นายเอกภพ  สีถาการ
2. นางสาวสมพร  คำลือชา
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 1. เด็กชายธีรฉัตร  บุหลันศรีชาติ
2. เด็กหญิงมณฑนรรญ  ชิงดี
3. เด็กชายศิริชัย  พลพฤกษ์
 
1. นายเทพอวยพร  สินตุหริบ
2. นางสาวอำภา  ประสมทรัพย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 1. เด็กชายชิดตะวัน  รอดมณี
2. เด็กชายพรฉัตร  บุญสิทธิ์
3. เด็กชายสมชาย  แก้วขาว
 
1. นายชัยวัฒน์  คงแก้ว
2. นางสาวธณัฐฐา  หิ้นเตี้ยน
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 1. เด็กชายชลธิศ  เรืองแก้ว
2. เด็กชายฐาปกรณ์  จันทร์ภักดี
3. เด็กชายวรายุทธ  ชุมภูทอง
 
1. นายดิษฐ์พงษ์  ช่วยจันทร์
2. นางสาวรำพึง  แสงประเสริฐ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านในหุบ 1. เด็กชายพิชิตชัย  ทองสั้น
2. เด็กชายยุทธนา  ประเสริญสังข์
3. เด็กชายวีระภัทร  พลธิแสง
 
1. นายสุระชัย  ศรีเมือง
2. นางสาวรัตติกาญจน์  ศรีเมือง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงจริยา  ศรีบุบผา
2. เด็กหญิงณัฐชยาน์  ศิริรัตน์
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์ทองแก้ว
4. เด็กหญิงปางสินี  บุญวิชิต
5. เด็กหญิงพรรณรมณ  ขุนดำ
6. เด็กหญิงลดานุช  สมานทอง
 
1. นายสุภาพ  พงศ์เตรียง
2. นางจิดาภา   เพ็งช่วย
3. นางยุพา  พงศ์เตรียง
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงฉัตรลดา  ขำบุญเกิด
2. เด็กหญิงณัฐฎาณิชา  สมณะ
3. เด็กหญิงวนัชพร  ศรีรอด
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สพเนตร
5. เด็กหญิงองค์ขนิตา  ทองหัตถา
6. เด็กหญิงุสุปราณี  สืบสี
 
1. นางกมเลศ  ประสมศรี
2. นางพิริยา  ทองย้อย
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 96.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงกนกเจียระไน  สุวรรณแย้ม
2. เด็กหญิงสุวรรณภา  ปากดี
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  บุญประสงค์
 
1. นางจิรวัฒน์  ดาวเปียก
2. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กหญิงปทุมมาศ  รอดอุนา
2. เด็กชายพันกร  โอ่งสวัสดิ์
3. เด็กชายภูริทัศน์  ชูสำราญ
 
1. นางสาวยุมาวดี  โตรัตน์
2. นางพันธุ์ทิพย์  ศรีสมโภชน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองเหนก 1. นางสาวจันทกานต์  กอมาตย์
2. นางสาวจิตรลดา  ภูมิลา
3. นายศรนรินทร์  จิตนุ่ม
 
1. นางสาวศศินี  บัวชุม
2. นางสาวสุทิษา  เสือเพชร
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 1. เด็กชายชัยณรงค์  จันทร์แก้ว
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  คงเอียด
3. เด็กชายวิษณุ  แสงอรุณ
 
1. นางวิมลฑา  คงแข็ง
2. นางสาวณัฐณิชา  สุดใจดี
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  ดำเสมอ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ทวีพูล
3. เด็กหญิงเมธิรินทร์  เพชรชู
 
1. นางสาวจินตนา  ฉิมพลีวัฒน์
2. นางวรรณภา  ธรรมสอน
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 1. เด็กหญิงกรกนก  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กหญิงกาญจนา  เกตุเกษร
3. เด็กหญิงวรนุช  หินพาย
 
1. นางชลาทิพย์  ทัศนีย์สุวรรณ
2. นางลัดดาวัลย์  สังครุธ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาสัก 1. เด็กหญิงรุ่งวลี  เพชรมณี
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ขุนแพ่งชู
3. เด็กหญิงเกศกนก  ทองมี
 
1. นางอรวรรณ  เมืองงาม
2. นางเชตร์  ศรีศาสนา
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนะราวี
2. เด็กหญิงมาริศา  ดวลใหญ่
3. เด็กหญิงเยาวนุช  ยอดทอง
 
1. นางวรรณา  คีรีธาร
2. นางจริยา  วิชัยดิษฐ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 1. เด็กหญิงจุติพร  อุทัยธรรม
2. เด็กหญิงดวงพร  สุบิน
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะ
 
1. นางสุภาพร  ถิ่นพังงา
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สุนทรรัตน์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงกนกพร  บ่อน้อย
2. เด็กหญิงนงนภัส  แพรเขียว
3. เด็กหญิงพนิดา  ปานสีทอง
 
1. นางเพ็ญณี  นุ้ยสุข
2. นางวรรณภา  ธรรมสอน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 1. เด็กหญิงปิยพัชร  นาคเพชร
2. เด็กหญิงสุภัทรา  โต๊ะจิ๊
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ุนิ่มมะกูล
 
1. นางอุษา  จันทร์สุข
2. นางสาวกนกกาญจน์  เริงรื่น
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้าน 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  เกิดเกาะกลาง
2. เด็กหญิงลลิตา  รอดกุมกรรณ์
3. เด็กหญิงไอลดา  วิชัยดิษฐ์
 
1. นางมะลิ  บุญสิทธิ์
2. นางสุปราณี  อาจสาคร
 
170 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงลาน่า อันนิต้า  โมลนาร์
 
1. นางพวงผกา  ณ ระนอง
 
171 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 1. เด็กชายนรินทร์ธร  วิลัย
2. เด็กชายรณกฤต  ขอมแพ
3. เด็กหญิงรมณียา  จงจิตร
 
1. นางสาวอิศราวดี  หีดฤทธิ์
2. นางสาวสุพรรษา  สุลีทัศน์
 
172 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พรมมา
2. เด็กหญิงสโรชา  จันทร์ทอง
3. เด็กหญิงหทัยกานต์  มุสิกสาร
 
1. นางวิลาวัณย์  บุญชูวิทย์
2. นางสาวศรีประภา  สุวรรณเนาว์
 
173 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กหญิงอรอุมา   มีสถิตย์
 
1. นางสาวมาลัย  นวลแตง
 
174 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคู 1. เด็กชายฐิติพงศ์  พวงแสง
 
1. นางสาวมายุดา  สร้างสวน
 
175 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรล่า 1. เด็กชายฐานันดร  พะคะ
 
1. นางรัชนีพร  ภูพรรณา
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายรามน์  อิงอมรกุล
 
1. นางสาวเสาวรส  เฉลิมชนม์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 1. เด็กชายสูงศักดิ์  งามพริ้ม
 
1. นางสาวกุศล  ดาวตุ่น
 
178 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 82.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ขุนชัย
2. เด็กหญิงพรพิมล  ไกรแก้ว
3. เด็กชายภคพงษ์  ฤกษ์สมุทร
 
1. นางอภิรา  จันทเวช
2. นางประสพพร  ไวยารัตน์
 
179 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายชัยธวัช  คงกิ่ง
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  ขาวล้วน
 
1. นางนวลจิตร  หนูไชยา
2. นางจินตนา  พุฒิเนาวรัตน์
 
180 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายขจรพงษ์  ฉิมระฆัง
2. เด็กหญิงสโรชา  แซ่ด่าน
 
1. นางราตรี  มีสมบัติ
2. นางศิริวรรณ  ศึกวัฒนา
 
181 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 1. เด็กชายธีรพงศ์  ย้อยสุวรรณ
 
1. นางขวัญจิตร  รัตนพิบูลย์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 1. เด็กชายสหรัฐ  ฤทธิรุทธิ์
 
1. นายสมชาย  สุขกรม
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุตรพวง
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาค่าย 1. เด็กชายทองคูน  ชำนาญกิจ
2. เด็กชายธันวา  ชนะชัย
3. เด็กชายบุรินทร์  กินนารี
4. เด็กชายประวิทย์  ก้งทอง
5. เด็กชายสรวิชญ์  เพ็ชรอำพล
6. เด็กชายสุวิทย์  ชารัมย์
7. เด็กหญิงอุมากรณ์  อาจทวีกุล
 
1. นายอภิชาติ  ขวัญทอง
2. นางกรรณิกา  มาตราช
3. นางสมศิริ  น้อยสน
 
185 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 1. เด็กหญิงสุภาพร  เทพบัญชาพร
 
1. นางหงษ์นภา  น้อยสีเหลือง
 
186 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาล้าน 1. เด็กชายสิทธิชัย  แก้วนาบอน
 
1. นางพรประภา  สีมาพานิชกุล
 
187 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงศุภาวรรณ  แก้วประดิษฐ์
 
1. นางสาวพัญชิวา  มัชฉิมวงค์
 
188 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประสาทนิกร 1. เด็กชายอัครชัย  นุ้ยบ้านด่าน
 
1. นางสาววัชราภรณ์  แก้วแสน
 
189 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 1. เด็กชายยุทธพิชัย  เศษดา
2. เด็กหญิงอิศราวดี  เหลืองสวัสดิ์
3. เด็กชายเตวิช  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางเสงี่ยม  ยุติมิตร
2. นางวันทนา  เยาวละออง
 
190 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างมนัส 1. เด็กชายพิชัย  วังทองชุก
2. เด็กชายพิเชษฐ์  วังทองชุก
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ขันติยู
 
1. นางวิไลวรรณ  นันทิพล
 
191 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กหญิงปาลิตา  ชำนาญเวช
2. เด็กชายพงศ์ศิริ  พันธุ์ทอง
3. เด็กชายวุฒิชัย  ทินแก้ว
 
1. นางพิไลพร  แก้วสวี
2. นางพรกมล  มาแจ้ง
 
192 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแหลมปอ 1. เด็กชายจักพงษ์  จันทับ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญมา
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นาคพูล
 
1. นายภคธรณ์  ธรรมรัต
2. นางสาวธัญญารักษ์  พิมาน
 
193 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดวด 1. เด็กชายณัฐพล  กล่อมสถิตย์
2. เด็กชายอนุวัตร  ไชยชันธ์
 
1. นางนวลจิตร  หนูไชยา
2. นางปราณี  ชัยดิษฐอดุลย์
 
194 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 1. เด็กชายทนงศักดิ์  เรียบร้อย
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คำโพธิ์
3. เด็กชายอิทธิพล  ชานุชิต
 
1. นายสิทธิชัย  โคนาหาญ
2. นางธีรพร  บุญคุ้มครอง
 
195 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพังเหา 1. เด็กหญิงญาณิศา  พูลศิริ
2. เด็กชายสิทธิพร  มุสิกลัด
3. เด็กชายอนุวัตร  สุขเจริญ
 
1. นางสาวยุพาวดี  โตรัตน์
2. นางพันธ์ทิพย์  ศรีสมโภชน์