สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 41 18 8 7 67
2 ภูบดินทร์พิทยาลัย 29 6 5 3 40
3 ชุมชนบ้านเขาหลาง 29 3 1 1 33
4 สหกรณ์พัฒนา 28 6 6 6 40
5 อนุบาลพะโต๊ะ 27 10 2 9 39
6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 23 8 7 2 38
7 วัดปิยะวัฒนาราม 20 9 9 3 38
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 20 9 6 5 35
9 บ้านไทยพัฒนา 20 6 1 3 27
10 ชุมชนวัดขันเงิน 19 10 2 7 31
11 บ้านในเหมือง 18 16 11 10 45
12 บ้านห้วยกลาง 18 12 6 7 36
13 ราชประชานุเคราะห์ 3 18 5 6 3 29
14 บ้านน้ำลอดน้อย 18 3 12 6 33
15 พัฒนศึกษา 16 11 8 3 35
16 บ้านคลองเหนก 14 7 3 10 24
17 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 13 8 6 5 27
18 บ้านทุ่งคาโตนด 13 3 2 1 18
19 บ้านสามแยกจำปา 12 7 2 3 21
20 วัดชลธีพฤกษาราม 12 3 2 4 17
21 บ้านเขาค่าย 11 11 2 8 24
22 บ้านดอนแค 11 5 3 2 19
23 บ้านห้วยทรายขาว 11 4 5 1 20
24 บ้านเขาทะลุ 10 8 9 2 27
25 วัดเทพนิมิตวนาราม 10 6 2 3 18
26 บ้านคู 10 3 2 2 15
27 บ้านห้วยชัน 9 1 3 2 13
28 วัดวาลุการาม 9 0 1 0 10
29 บ้านทับใหม่ 8 9 4 7 21
30 บ้านในหุบ 8 3 1 2 12
31 บ้านเขาล้าน 8 2 4 13 14
32 บ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 8 0 2 3 10
33 ชุมชนวัดหาดสำราญ 7 10 3 8 20
34 บ้านไทรล่า 7 7 4 3 18
35 บ้านในกริม 7 5 2 7 14
36 บ้านสวนสมบูรณ์ 7 3 0 3 10
37 บ้านคลองสง 7 1 2 1 10
38 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 6 12 1 8 19
39 วัดสว่างมนัส 6 5 8 10 19
40 บ้านดวด 6 3 1 1 10
41 บ้านนาเหรี่ยง 6 2 6 3 14
42 ชุมชนสวี 6 1 3 0 10
43 บ้านห้วยทับทอง 6 1 1 2 8
44 วัดจันทราวาส 6 0 0 4 6
45 วัดราษฎร์บำรุง 5 2 3 4 10
46 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 2 1 1 8
47 ประชาเอื้ออารี 5 2 1 0 8
48 บ้านเขาน้อยสามัคคี 5 1 6 1 12
49 บ้านต่อตั้ง 5 1 1 0 7
50 บ้านดอนนน 4 8 4 3 16
51 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 4 7 4 4 15
52 วัดสมุหเขตตาราม 4 7 4 0 15
53 บ้านคลองน้อย 4 6 1 1 11
54 วัดราษฏร์อรุณ 4 4 1 1 9
55 วัดนาทิการาม 4 3 5 4 12
56 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 4 3 4 1 11
57 บ้านน้ำฉา 4 3 3 1 10
58 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 4 2 2 0 8
59 บ้านเขาตากุน 4 0 1 1 5
60 บ้านวังปลา 3 8 3 2 14
61 วัดแหลมปอ 3 6 4 3 13
62 วัดธัญญาราม 3 3 2 5 8
63 วัดนาสัก 3 3 0 3 6
64 บ้านแพรกแห้ง 3 2 2 1 7
65 บ้านหนองปลา(สวี) 3 2 0 1 5
66 สามัคคีวัฒนา 3 2 0 0 5
67 ชุมชนวัดธรรมถาวร 3 1 2 3 6
68 บ้านพังเหา 3 0 1 2 4
69 วัดบรรพตวารีเขต 3 0 1 2 4
70 ชุมพรบริหารธุรกิจ 2 11 8 2 21
71 วัดท่าทอง 2 5 3 1 10
72 บ้านบางหยี 2 4 2 3 8
73 บ้านคลองกก 2 3 4 3 9
74 วัดชลธารวดี 2 3 0 3 5
75 บ้านปังหวาน 2 2 6 5 10
76 บ้านสะพานยูง 2 2 4 1 8
77 วัดท่าหิน 2 2 2 3 6
78 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 2 0 6
79 บ้านหนองปลา 2 2 0 1 4
80 บ้านแหลมยางนา 2 2 0 0 4
81 อนุบาลเกษมวิทยา 2 2 0 0 4
82 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 2 1 2 2 5
83 วัดผุสดีภูผาราม 2 1 1 1 4
84 บ้านน้ำลอด 2 1 1 0 4
85 บ้านปากเลข 2 1 0 1 3
86 วัดถ้ำเขาล้าน 2 1 0 1 3
87 บ้านหาดทรายรี 2 1 0 1 3
88 บ้านแหลมสันติ 2 0 3 1 5
89 บ้านปากทรง 2 0 0 1 2
90 บ้านน้ำตก 2 0 0 1 2
91 วัดสุวรรณนิมิต 2 0 0 0 2
92 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 1 6 3 3 10
93 เอื้ออำพน 1 5 8 5 14
94 วัดชุมแสง 1 4 1 1 6
95 วัดดอนชัย 1 2 8 0 11
96 บ้านควนตะวันออก 1 2 5 2 8
97 วัดเชิงคีรี 1 2 1 2 4
98 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 1 2 0 0 3
99 บ้านยางงาม 1 1 4 0 6
100 วัดวิเวการาม 1 1 2 0 4
101 บ้านห้วยมุด 1 1 1 0 3
102 วัดพะงุ้น 1 1 1 0 3
103 บ้านทับช้าง 1 1 0 3 2
104 บ้านเขาแงน 1 1 0 2 2
105 บ้านปากน้ำหลังสวน 1 1 0 2 2
106 บ้านอ่าวมะม่วง 1 1 0 1 2
107 บ้านแก่งกระทั่ง 1 1 0 0 2
108 วัดปากน้ำละแม 1 1 0 0 2
109 วัดหนองบัว 1 1 0 0 2
110 วัดท้องตม 1 0 4 1 5
111 บ้านคลองระ 1 0 2 1 3
112 บ้านเขาตะเภาทอง 1 0 1 3 2
113 วัดสุวรรณคีรี 1 0 1 0 2
114 วัดควน 1 0 1 0 2
115 บุณยสมบัติวิทยา 1 0 0 0 1
116 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 3 1 0 4
117 วัดมุจลินทาราม 0 3 1 0 4
118 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 3 0 1 3
119 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 1 3 5 4
120 บ้านสวนจันทน์ 0 1 2 3 3
121 บ้านห้วยหลอด 0 1 2 0 3
122 ประชาบุษยวิทย์ 0 1 1 2 2
123 วัดราชบุรณะ 0 1 0 1 1
124 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 1 0 1 1
125 บ้านเขาวงกรด 0 1 0 0 1
126 วัดอัมพาวาส 0 0 2 2 2
127 บ้านท้องครก 0 0 2 1 2
128 บ้านเล็บกะรอก 0 0 1 1 1
129 ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0 2 0
130 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 1 0
131 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 1 0
132 วัดนพคุณ 0 0 0 1 0
รวม 761 436 326 316 1,839