หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบำรุง ฤทธิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
2 นายมีชัย มากบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
3 นางวิชชุลดา โชคคณาพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
4 นายสำราญ ชิตเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
5 นายธนกานต์ เกิดเสวียด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
6 นางวรรณวิมล กัลวิชา ผูู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
7 นางสาริณี พะลัง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
8 นางนิตทรา ศรีพรหม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
9 นายโสพัฒน์ กลับชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
10 นางกานดา อินทสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
11 นางเมธินันท์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
12 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
13 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
14 นายสำเริง นิลพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
15 นายดุลสฤกษดิ์ รัตนูปกรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
16 นายอรุณ มาตร์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสันติ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
17 นางสาวหทัยรัช รังสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพะงุ้น คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
18 ว่าที่ ร.ต.หญิงอัจฉรา รัตตะมาน ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
19 นายปราโมทย์ วรรณเสวี ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
20 นายอุดม คงเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวาลุการาม คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
21 นางสุวภา จันทร์เจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
22 นายประหยัด นวลสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างมนัส คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
23 นางวาสนา วรรณนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลอด คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
24 นางพิสมัย สงจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนชัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
25 นายวิรัตน์ สัมฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหยี คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
26 นายวินัย จาวยญ ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
27 นายวันชัย แจ้งอาญา ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
28 นายมนัส มีพัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
29 นายปริญญา ชัยประทุม ครูโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
30 ว่าที่ ร.ต.หญิงสุภัตรา จีระกุลธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
31 นางสาวแจ่มจันทร์ หีตกำพูน ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
32 นายประมวล ไตรภูมิ ช่างไม้โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
33 นายลักษไชย มลอุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
34 นายสุวิทย์ นิลประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
35 นายประเสริฐ รอบคอบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาค่าย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
36 นายวิบูลย์ ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาแงน คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
37 นางสาวรุ่งระพี โกสวิดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
38 นางศิริวรรณ อนันต์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
39 นางราตรี สมบัติ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
40 นางสาวศิริวรรณ ศึกวัฒนา ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
41 นางสุมาลี คำปานทิพย์ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
42 นายธนัญ วัธนอินทร์ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
43 นางสาวอัญมณี โอสถ ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
44 นางสาวมาลัย นวลแตง ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
45 นางนงค์เยาว์ สิทธิโยธี ครูโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
46 นางสาวเสาวรส เฉลิมชนม์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
47 นางสาวจันทร์จิรา เกษแก้ว ธุรการโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
48 นางสาวนฤภรณ์ ปิ่นจอม ธุรการโรงเรียนวัดประสาทนิกร คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
49 นายณวิชญ์ ชินบุรารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
50 นางนพนันท์ ขนาบศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
51 นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาทิการาม คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
52 นายพิเชษฐ์ ทับทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในกริม คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
53 นางอภิญญา วัฒนปกรณ์ ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
54 นางสาวฤทัยวรรณ นาคสนิท ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
55 นางปาริฉัตร นวลศรี ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
56 นางสาวพัชรา ยินดี ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
57 นางมัทนียา บุญแก้ว ครูโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
58 นางอุไร นบนุ่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
59 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
60 นายมงคล มงคลเคหา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
61 นางสวภา ศิริ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
62 นางอุไร บุญวัตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
63 นางเบญญาภา ฉัตรชัยพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
64 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
65 นางวนิดา เลาห์ประเสริฐ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
66 นางจิตรา พรหมเรือง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
67 นายเสนาะ ม่วงน้อย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
68 นายนรินทร์ ชัยดิษฐ์อดุลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
69 นางสาวนวพร จินดาชื่น ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
70 นายนิติภัทร อำพันมาก ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
71 นางรัตนาภรณ์ ทันตกาญจนาพันธ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
72 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
73 นายธีรพล โชติกวณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
74 ว่าที่ ร.ต.องอาจ ชาญเชาว์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
75 ว่าที่ ร.ต.กิตติพง วงศ์คำ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
76 นางเพ็ญศิริกรณ์ ประเทียบอินทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
77 นางสาวมณฑิรา มนเฑียรทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
78 นายวินัย รัตนะ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
79 นายพิชิต ชูลิตรัตน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
80 นายสุรพงศ์ สังวรกาญจน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
81 นางปิยพร ขุนเพชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
82 นางสาวสุพัตรา ลุยภูมิประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
83 นางจันทรา หาแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
84 นางดวงใจ สุวรรณเนาว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
85 นางศิมารัฐ มีฉิม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
86 นางประไพพรรณ ขวัญเมือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
87 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการประจำศูนย์การแข่งขัน
88 นางกานดา อินทสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
89 นางเรวดี วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
90 นางนิตยา ผลเกษร นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
91 นางละออ สอนสุทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
92 นางสาวรัตนาภร จันทรสมบัติ ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
93 นางสาวอทิตยา ศรีบุญเรือง ลูกจ้างชั่วคราว คณะกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
94 นายรุจิศักดิ์ ธรรมรุจี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแค คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
95 นายเจษฎา บุญช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
96 นางจารุวรรณ ใจเพียร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
97 นายภาคภูมิ มณีบางกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
98 นางสาวทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
99 นายสุชาติ มีสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
100 นางสาวกาญจนา เกตุเวชช์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
101 นางวราภรณ์ เครือเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
102 นางอภิชณา แจ้งใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำฉา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
103 นายชัชวาล พรหมเรือง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
104 นายชัยวัฒน์ ภู่ท่าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
105 นางสาวกัลยา คงบัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
106 นายสุนันท์ กิ่งน้ำฉ่า อัตราจ้าง สพป.ชุมพร เขต 2 เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
107 นางสมศิริ น้อยสน ธุรการโรงเรียนบ้านเขาค่าย เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
108 นางพรทิพย์ เพชรสุวรรณ ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
109 นางสาวชุติมันต์ ศรีพรหม ธุรการโรงเรียนวัดสว่างมนัส เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
110 นางสาวจุฑามาส คงวารี ธุรการโรงเรียนบ้านในเหมือง เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
111 นางสาวชลันพร สังข์สิงห์ ธุรการโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
112 นางสาวจารีย์ มุขพริ้ม ธุรการโรงเรียนบ้านแหลมยางนา เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
113 นางจิราวรรณ เพ็งเรือง ธุรการโรงเรียนบ้านหนองปลา(อำเภอสวี) เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน
114 นางสาวนิศา สุขคล้าย ธุรการโรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม เจ้าหน้าที่บันทึกผลคะแนน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]