หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-cpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางนิภา ศรีเปาระยะโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี แสงมณีโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
3. นางพรกมล มาแจ้งโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางพวงพยอม สังข์หิรัญโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี พรหมสวาสดิ์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
3. นางอรอุมา ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอุบล บุญมีโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายพรหมลิขิต ศรีสุขใจโรงเรียนวัดชุมแสงกรรมการ
3. นางเบญจวรรณ ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นางจำนง อิญญาวงศ์โรงเรียนวัดวิเวการามประธานกรรมการ
2. นางชไมพร พริ้มขจีพงศ์โรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสมศรี รัตนิพลโรงเรียนบ้านสะพานยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางประพิมพ์พันธ์ พรหมสุวรรณโรงเรียนประชาเอื้ออารีประธานกรรมการ
2. นางวิเอื้อ เมืองอุดมโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางอุบลวัลย์ จิตติราชโรงเรียนบ้านปากเลขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสุมณธา แก่นกูลโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
2. นางสุณีย์ ใจรักษ์โรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
3. นางอรสา ศรีอรุณโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางบิลลี่ โพธิ์น่วมโรงเรียนชุมชนท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางจงจิตร มลธุรัชโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นายอภิสิทธิ์ แสงหิรัญโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นายพิเชียร เตส่วนโรงเรียนบ้านคูประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ผอมคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางอุรณวรรณ บุญพาโรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายพิเชียร เตส่วนโรงเรียนบ้านคูประธานกรรมการ
2. นางชูศรี ผอมคงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการ
3. นางจงดี ชาญสตบุตรโรงเรียนวัดเทพนิมตวนารามกรรมการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชียร เตส่วนโรงเรียนบ้านคูประธานกรรมการ
2. นางสาวฉันทนา เจริญรักษ์โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางจงดี ชาญสตบุตรโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ยินดีรักษ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ บัวแก้วโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางจริยา พะลังโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ ชูลิตรัตน์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ ทับทิมทองโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสุปรียา ศรีสงโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นางขนิษฐา อินทรัตน์โรงเรียนวัดท้องตมประธานกรรมการ
2. นายวีรชัย วงษ์วานเจริญโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการ
3. นางจีระภา แสนลีลาโรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายวินัย รัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.2ประธานกรรมการ
2. นางวันเนาว์ ตรีวุธโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางรัตนา กลับโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
4. นางสาวลัดดา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย รัตนะศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.2ประธานกรรมการ
2. นางวันเนาว์ ตรีวุธโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นางรัตนา กลับโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
4. นางสาวลัดดา กรดแก้วโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
5. นายพิทยา ยมสวัสดิ์โรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นายพนมพร ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นางบรรจง สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สำนักโนนโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นายพนมพร ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สำนักโนนโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางจินตนา ชัยประทุมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ ธรรมชาติโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สำนักโนนโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นายพนมพร ศิริพันธุ์โรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นายบรรจง สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ สำนักโนนโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นางสาวโสมพนา สมพงศ์โรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นายอำนาจ ขวยสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวโสมพนา สมพงศ์โรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทนา เก้าเอี้ยนโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นายอำนาจ ขวยสุวรรณโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นายวิพัฒน์ แก้วก่องโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางมลศิริ ปานชูโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
3. นางนพรัตน์ รัตนูปกรณ์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นางสาวสุจารี ช่วยรอดโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ แซ่ฮ่อโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นายวิพัฒน์ แก้วก่องโรงเรียนบ้านไทรล่าประธานกรรมการ
2. นางมลศิริ ปาานชูโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
3. นางนพรัตน์ รัตนูปกรณ์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
4. นางสาวสุจารี ช่วยรอดโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
5. นางจิรภา โพธิสารโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางเจียมจิตร สิงสุขโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพฺธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายใจ สิงห์สนิทโรงเรียนบ้านคลองสงกรรมการ
3. นายวิธาน คำเพ็งโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมคิด สุขคำโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกประธานกรรมการ
2. นางรุ่งรวิน นวลลภโรงเรียนบ้านแหลมยางนากรรมการ
3. นางขนิษฐา อินทรัตน์โรงเรียนวัดท้องตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี คมวิลาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวเกษราภรณ์ ภุมรินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นางประภาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศิลปสุวรรณโรงเรียนวัดนพคุณกรรมการ
3. นางสุภาพร โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางประภาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศิลปสุวรรณโรงเรียนวัดนพคุณกรรมการ
3. นางสุภาพร โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางประภาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศิลปสุวรรณโรงเรียนวัดนพคุณกรรมการ
3. นางสุภาพร โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางประภาภรณ์ พูนทองโรงเรียนวัดท่าทองประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ศิลปสุวรรณโรงเรียนวัดนพคุณกรรมการ
3. นางสุภาพร โรยสุวรรณโรงเรียนบ้านหนองปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางฉลวย เกิดศิริโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ทองพิทักษ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวศศินี บัวชุมโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางฉลวย เกิดศิริโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางวันวิสาข์ ทองพิทักษ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นางสาววิมล อ่อนเกตุพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร นิตย์นราโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สาสีขาวโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิมล อ่อนเกตุพลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิวาพร นิตย์นราโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา สาสีขาวโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสาโรจน์ เจี๊ยะสถิตย์โรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาถ ปิยกิตติไพบูลย์โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวกิติพันธุ์ กิตติพยัคฆ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ รวดเร็วโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการ
3. นายสามารถ พันคงโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายอานนท์ ทองศิริโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางพวงทอง นวลชาวนาโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการ
3. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย นาพญาธีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
3. นางสาวนีรัชดา โชติช่วงโรงเรียนชุมชนสวีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายชยพงศ์ เทพพิทักษ์โรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
2. นายศุภชัย นาพญาธีระกุลโรงเรียนวัดราษฎร์อรุณกรรมการ
3. นางสาวนิรัชดา โชติช่วงโรงเรียนชุมชนสวีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจินดา มีฉิมโรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางราตรี นาคเพ็ชรโรงเรียนบ้านคลองน้อยกรรมการ
3. นายพิทักษ์ กองช่างโรงเรียนบ้านสามแยกจำปากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายบรรยง ณ ธรรมโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร รัตนพิบูลย์โรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบรรยง ณ ธรรมโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร รัตนพิบูลย์โรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการ
3. นางสาวนิลสุดา นิลสุวรรณโรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางกนกพิชญ์ ทองคำโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โชติกวณิชย์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางกนกพิชญ์ ทองคำโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางศิริพร โชติกวณิชย์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกนกพิชญ์ ทองคำโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
2. นางศิริพร โชติกวณิชย์โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านหาดทรายรีกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายกำ ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจรัส พราหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายพิริยะ วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจรัส พราหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายพิริยะ วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายกำพล ประสมศรีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจรัส พราหมณีโรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการ
3. นายพิริยะ วัฒนคีรีโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสายใจ เมนะคงคาโรงเรียนบ้านบางหยีประธานกรรมการ
2. นายมาโนช วัฒนไชยโรงเรียนวัดนาสักกรรมการ
3. นายวีรศักดิ์ พรหมหาญโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวาสนา วรรณนิยมโรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ เตส่วนโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางสุนีย์ บุญทองจันทร์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางวาสนา วรรณนิยมโรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นางคนึงนิตย์ เตส่วนโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางสุนีย์ บุญทองจันทร์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวันดี ขวัญทองโรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวเต็มบุญ นิลสุวรรณโรงเรียนวัดวาลุการามกรรมการ
3. นางจุรี โคมแก้วโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการ
4. นางเพ็ญจวรรณ ธนูศรโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสิริกาญจน์ สิทธิภักดีโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นางสาววิจิตรา คงสนิทโรงเรียนบ้านทรายทองกรรมการ
3. นางสายใจ เมนะคงคาโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา สุนทรการวิโรจน์โรงเรียนวัดนาทิการามประธานกรรมการ
2. นางสุดา นนทิกาลโรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการ
3. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3
1. นางสาวกัลยา สุนทรการวิโรจน์โรงเรียนวัดนาทิการามประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ แครีนส์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางอารีย์ ฝอยทองโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เดชเรืองโรงเรียนวัดชลธารวดีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพง วงศ์คำสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี เดชเรืองโรงเรียนวัดชลธารวดีกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกิตติพง วงศ์คำสพป.ชุมพร เขต 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นางสาวกาญจนา เกตเวชช์โรงเรียนวัดหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายสมคิด แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นายธนิต นุ้ยดำโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางวีณา แก้วโกถมโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129ประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษฎ์ ทับทิมทองโรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการ
3. นายประภากร คำออนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นายรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
3. นางสุมล อินทรักษ์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นางรักชนก แววมณีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสุมล อินทรักษ์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนิพนธ์ เปลี่ยนเรืองศิลป์โรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นางรักชนก แววมณีโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางสุมล อินทรักษ์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายณรงค์ นิตยาโรงเรียนวัดสว่างมนัสประธานกรรมการ
2. นายสุทิน ก้งซ่าโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสุปราณี อาจสาครโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นางพัชรีวรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
2. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางพัชรีวรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางจิตรตรี บุญกวยโรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนดกรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบรรยงค์ พุทธเมฆาโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร โตใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสาวรุ่งฤดี ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
2. นายสมพล อินทรัตน์โรงเรียนวัดท้องตมกรรมการ
3. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมชาย สุขกรมโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นายจิตตินันท์ แก้วผอมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นางนราศรี บัวงามโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางนงพร เดชาฤทธิ์โรงเรียนบ้านบางหยีประธานกรรมการ
2. นางจิรภัทร โตใหญ่โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการ
3. นางสุมล อินทรักษ์โรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นางอุษา แก้วก่องโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
2. นางพัชรีวรรณ สิงห์นุกุลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางรัตนพงษ์ สายเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นางสุปราณี อาจสาครโรงเรียนบ้านเขาล้านประธานกรรมการ
2. นางรัตนวรรณ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ ช่วยบำรุงโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นางรัตนวรรณ นิลพัฒน์โรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางอรวรรณ อะวะภาคโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอาคม เพชรสงค์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการ
3. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นางสาวนันท์นภัส โมระมัติโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
2. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนพันธู์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนพันธ์โรงเรียนบ่้านปากทรงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
3. นายพิศาล สิงห์ทองโรงเรียนประชาบุษยวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นายจำนงค์ กาญจนพันธู์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ กาญจนพันธ์โรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายเจษฎา บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา บุญช่วยโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะประธานกรรมการ
2. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายอรุณ มาตร์ทองโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางจุฑามาศ สมน้อยโรงเรียนบ้านห้วยทับทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายอรุณ มาตร์ทองโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นายวิชา บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
4. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายดุลสฤษดิ์ รัตนูปกรณ์โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรุณ มาตร์ทองโรงเรียนบ้านแหลมสันติประธานกรรมการ
2. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางจุฑามาศ สมน้อยโรงเรียนบ้านห้วยทับทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นางมะลิ จุลสัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
2. นายสุธรรม คงทองโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายวิชา บุญมีโรงเรียนบ้านไทรล่ากรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญญา นาคมุสิกโรงเรียนบ้านดอนนนประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ชาย บุญมีโรงเรียนบ้านเล็บกะรอกกรรมการ
3. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายสารัตน์ สุดสวาสดิ์โรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายขลุ่ย หนูสมโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวชุมาพร คิดขยันโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นายชาญวิทย์ รอดไทยโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางวัชรี พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
3. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลำเพย วิเศษยิ่งโรงเรียนบ้านควนตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางวัชรี พัฒนประดิษฐ์โรงเรียนวัดนาทิการามกรรมการ
3. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชลไพศาลโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัจฉรา รัตตะมานโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามประธานกรรมการ
2. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)กรรมการ
3. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนวัดพะงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชลไพศาลโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางวรุณี พฤกษ์พิมานโรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา)ประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชลไพศาลโรงเรียนบ้านคลองเหนกกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ แพสุวรรณ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายประยูร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นายประชา ดึงสุวรรณโรงเรียนวัดชลธารวดีกรรมการ
3. นายสุภาพ พงศ์เตรียงโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายประยูร ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านวังปลากรรมการ
2. นายประชา ดึงสุวรรณโรงเรียนวัดชลธารวดีกรรมการ
3. นายสุภาพ พงศ์เตรียงโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางอรศรี เหมือนทองโรงเรียนชุมชนสวีประธานกรรมการ
2. นายพร้อมพันธ์ อินทวิเศษโรงเรียนบ้านเขาล้านกรรมการ
3. นางนิภาพร สังข์ทองโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางยินดี ทองคำโรงเรียนวัดนาสักประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นางตรีสุดา ทองแย้มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางยินดี ทองคำโรงเรียนวัดนาสักประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นางตรีสุดา ทองแย้มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางสาวสายใจ ยอดสุดาโรงเรียนบ้านควนตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ รัตนบุษยากรโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการ
3. นางศิรสุภางค์ชฎา ผุดเพชรแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางสาวสายใจ ยอดสุดาโรงเรียนบ้านควนตะวันออกประธานกรรมการ
2. นางจุฬาลักษณ์ รัตนบุษยากรโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการ
3. นางศิรสุภางค์ชฎา ผุดเพชรแก้วโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรา วรรณเสวีโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ รักวงษ์โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางสาวศรีกานดา สุทธิโรงเรียนบ้านวังปลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นายฐานพงศ์ มุจลินทร์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวนลินี ผุดเพชรแก้วโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นางสุลีพร เกษแก้วโรงเรียนบ้านเขาค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา เพชรจรโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางชูใจ หอมลาภโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางปิยะมาศ กิ่งน้ำฉ่าโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ มีทิมโรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญประธานกรรมการ
2. นางอนุธิดา มัยกูลโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร อินทะโกโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางรสสุคนธ์ ศรีภิรมย์มิตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางจิรัฎฐา สุริยันยงศ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญกรรมการ
3. นางสาวรัชนีกร ทองพบโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสุภัทรา ด้วงรอดโรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลางประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ชูชื่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นายสรพงษ์ ศุภโสภณโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวประทุมพร อภิวงค์โรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. MissLZ NZNGโรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัยกรรมการ
3. MissCher Qiโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวประทุมพร อภิวงค์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. MissCher Qiโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นางรุ่งทิพย์ แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ แครินส์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ รัตนบุษยากรโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางรุ่งทิพย์ แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. นางจีรวรรณ แครินส์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการ
3. นางจุฬาลักษณ์ รัตนบุษยากรโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายประเสริฐ บุญทองกุลโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นางบุญล้อม กลับชนะโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางวาณี จงบุญเจือโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
4. นางวิสุดา รักชูโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
5. นางวิฑูร สุขณีวัฒน์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง แย้มจรัสโรงเรียนบ้านหนองเหนกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทถาวร แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นายสุจิตร เชาวนะปัญจะโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
4. นางจริยา ตะติชะลาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์ ทองแย้มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีสำเริง แย้มจรัสโรงเรียนบ้านคลองเหนกประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทถาวร แดงสวัสดิ์โรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นางจริยา ตะติชะลาโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ ทองแย้มโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
5. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายสมมิตร กิตติญาโณโรงเรียนวัดชลธีพฤกษารามประธานกรรมการ
2. นายวิลาศ สุจริตโรงเรียนวัดอัมพาวาสกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผลสมบูรณ์โชคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางประไพ ยมขวัญเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกลางประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมน กรเพ็ชรโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผลสมบูรณ์โชคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางภาวณี ขุนจำเริญโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางประไพ นพรัตน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
3. นางสารวัลย์ จารุนันท์ศิริโรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี ขุนจำเริญโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางประไพ นพรัตน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
3. นางอภิญญา สุทธิวรางกูลโรงเรียนบ้านดวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นางอาบทิพย์ สว่างวงศ์โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางประสพพร ไวยรัตน์โรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
3. นางนิภา นาคสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางภาวิณี ขุนจำเริญโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางประไพ นพรัตน์โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
3. นางนิภา นาคสิงห์โรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
1. นายสรพงศ์ ศุภโสภณโรงเรียนวัดเทพมินิตวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สอนทวีโรงเรียนบ้านหังเหากรรมการ
3. นางสาวจีรนัน วงศ์สงวนโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นายสรพงศ์ ศุภโสภณโรงเรียนวัดเทพมินิตวนารามประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ สอนทวีโรงเรียนบ้านหังเหากรรมการ
3. นางสาวจีรนัน วงศ์สงวนโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
1. นางวาณี ขาวหิรัญโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร บุญร่มโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นางอังคณา กรดสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางวาณี ขาวหิรัญโรงเรียนบ้านสะพานยูงประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร บุญร่มโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
3. นางอังคณา กรดสุวรรณโรงเรียนบ้านเขาตากุนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
1. นางรังสิมา กีรติยากุลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรา กาฬสมุทรโรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางเกศิราณี วุฒิระวัฒน์โรงเรียนบ้านดอนแคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสามารถ พันคงโรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เรืองเศรษฐกุลโรงเรียนวัดนพคุณกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ พันคงโรงเรียนบ้านวังปลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ เรืองเศรษฐกุลโรงเรียนวัดนพคุณกรรมการ
3. นายวรรธการย์ ม่วงน้อยโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายปวีณ์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางศิริลักษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการ
4. นายเอกภพ สีถาการโรงเรียนบ้านในหุบกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรณิการ์ รวดเร็วโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
2. นางพิไลพร แก้วสวีโรงเรียนวัดแหลมปอกรรมการ
3. นางสุจิตรา เสวียงชัยโรงเรียนบ้านปากทรงกรรมการ
4. นางสาวพิมภา คีรีเมฆโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทินกฤต แซ่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายปวีณ์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิจักษณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามประธานกรรมการ
2. นายปวีณ์ เกาะแก้วโรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวิจักษณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. ว่าที่ร้อยตรีวัฒนชับ บุญสนองโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จันทราคมโรงเรียนบ้านบางหยีประธานกรรมการ
3. นายโชคชัย สุขแก้วโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทินกฤต แซ่ตั้งโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวิจักษณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
3. นางสาวปาริชาติ จันทราคมโรงเรียนบ้านบางหยีกรรมการ
4. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ยอดราชโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นางสาวชุติมา คัลธมาลยฺ์ชาติโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
4. นายโชคชัย สุขแก้วโรงเรียนบ้านห้วยมุดกรรมการ
5. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวเพ็ญศรี แก้วเพชรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาพร ยอดราชโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการ
3. นางกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการ
4. นางสาวจินตนา ผุดเพชรแก้วโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
5. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายศราวุธ สิทธิชัยโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนาประธานกรรมการ
2. นางชนกมาศ พูนทรัพย์โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอบลรัตนราชสุดา สิริวัฒนาพรรณวดีกรรมการ
3. นางกนกพร ธรรมฤทธิ์โรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา อำพันมณีโรงเรียนวัดสมุหเขตตารามกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
3. นางกมลสินี ช่วยบำรุงโรงเรียนบ้านเขาแงนกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายไพฑูรย์ บุญญกาศโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นายวาทิน พุฒเขียวโรงเรียนบ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)กรรมการ
3. นางศิริลีกษณ์ ทองร่วงโรงเรียนวัดสว่างมนัสกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางวรรณี บุญพัตร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
2. นางสุดา พุ่มขจรโรงเรียนบ้านห้วยหลอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุดา พุ่มขจรโรงเรียนบ้านห้วยหลอดประธานกรรมการ
2. นางเกษร ขวัญยืนโรงเรียนวัดนาสักกรรมการ
3. นางวรรณี บุญพัตร์โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นางสุดาดวง ทองคำโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สังครุธโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสุดาดวง ทองคำโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางลัดดาวัลย์ สังครุธโรงเรียนสามัคคีวัฒนากรรมการ
3. นางสาวอาภรณ์ สวัสดิ์วงค์โรงเรียนวัดท่าทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางปรียานุช เกิดเนตรโรงเรียนบ้านปังหวานประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บัวแก้วโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางสุภิดา บุญไพบูลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางปภัสสร ประเสริฐผลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี บัวแก้วโรงเรียนบ้านเขาทะลุกรรมการ
3. นางสุภิดา บุญไพบูลย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอุไรภรณ์ ฉายากุลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ชนะทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม ภักดีชาติโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสมชาย อรุณโรจน์โรงเรียนบ้านในเหมืองประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีดาพร จับใจโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ คงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอุไรภรณ์ ฉายากุลโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินประธานกรรมการ
2. นางจิรภา ชนะทองโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีกรรมการ
3. นางประนอม ภักดีชาติโรงเรียนบ้านคลองระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ คงแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรีดาพร จับใจโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะกรรมการ
3. นางสาวอำภา ประสมทรัพย์โรงเรียนบ้านแหลมสันติกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอำนวย ยอดทุ่งคาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพิมพาภรณ์ กปิตถัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
3. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิมพาภรณ์ กปิตถัยโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธารามกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางอำนวย ยอดทุ่งคาโรงเรียนบ้านไทยพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหาประธานกรรมการ
2. นางวิบูลย์ศิริ ศรีผ่องโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางจรรจิรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหาประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ คงเขียวโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางจรรจิรา วิชัยดิษฐ์โรงเรียนสหกรณ์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางประไพ ยมขวัญเมืองโรงเรียนบ้านห้วยกลางประธานกรรมการ
2. นางเสาวลี วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรจันทร์ ตั้งประดิษฐ์โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางเสาวลี วงศ์วิเชียรโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางจริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านพังเหากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางจรุณี มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจรุณี มากเกลื่อนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา เจียมตนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินกรรมการ
3. นางสาวอนงค์ ชูสำราญโรงเรียนบ้านห้วยกลางกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์(มิตรภาพที่ 129)ประธานกรรมการ
2. นางนรารัตน์ พจนวิสัยโรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามกรรมการ
3. นางจินตนา เพชรชูโรงเรียนบ้านคูกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวันวิสาข์ เม้งหิ้นติ๋วโรงเรียนวัดจันทราวาสประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิตา สอนสวัสดิ์โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทสินสมุทร คงยอดโรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพวงพร สกุลไทยโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ ริยาพันธ์โรงเรียนบ้านในกริมกรรมการ
3. นางสาวกัสวิณี อุสมาโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางรัตนา พัฒนวงศาโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นางจารีย์ กล่ำเกลื่อนโรงเรียนบ้านห้วยทับทองกรรมการ
3. นางสาวกัสวิณี อุสมาโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวกฤษณา นาคอุดมโรงเรียนวัดดอนชัยประธานกรรมการ
2. นางปรียานุช เกิดเนตรโรงเรียนบ้านปังหวานกรรมการ
3. นางสาวนิตยา โสตถิฤทธิ์โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
3. นางเจริญสุข แป้นนาบอนโรงเรียนบ้านคลองกกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
3. นางปราณี ยังสุขโรงเรียนบ้านหาดทรายรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม ยุติมิตรโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)ประธานกรรมการ
2. นางอาภรณ์ เพียรมากโรงเรียนบ้านดวดกรรมการ
3. นางปราณี ยังสุขโรงเรียนบ้านหาดทรายรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางลัดดา แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา ราชวาณิชย์โรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางวรรณา คีรีธารโรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมาโนช เพชรสมุทรโรงเรียนบ้านแหลมยางนาประธานกรรมการ
2. นางสาวแพรวนภา พุ่มประดิษฐ์โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
3. นางมยุรี กิตติญาโณโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวันดี พาหุนนท์โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวรกรรมการ
2. นายอุดร รักษารัตน์โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทองกรรมการ
3. นางสาวศศิภัค ธรรมชูโชติโรงเรียนบ้านทับใหม่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ บุญลือโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางสุมาลี คำปานทิพย์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ บุญลือโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางนางสุมาลี คำปานทิพย์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ บุญลือโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางสุมาลี คำปานทิพย์โรงเรียนวัดประสาทนิกรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเพ็ญศรี คมวิลาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ บุญลือโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางวริดา ชูส่งแสงโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบังอร จีนพรัดโรงเรียนพัฒนศึกษากรรมการ
2. นางสาวโสพิศ บุญลือโรงเรียนบ้านคูกรรมการ
3. นางวริดา ชูส่งแสงโรงเรียนบ้านนาเหรี่ยงกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คมวิลาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเพ็ญศรี คมวิลาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย มากวิสัยโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คมวิลาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี คมวิลาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ วงศ์มหัทธนะโรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ คัคณาโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มภาพโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุจินต์ ทองขาวโรงเรียนวัดประสาทนิกรประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ คัคณาโรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้ากรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มภาพโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญนัด ปานชูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุศล ดาวตุ่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นางวาสนา แจ่มภาพโรงเรียนวัดบรรพตวารีเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญนัด ปานชูโรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวกุศล ดาวตุ่นโรงเรียนบ้านแพรกแห้งกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เทพสุวรรณโรงเรียนวัดมุจลินทารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายสนอง แก้วเพชรโรงเรียนบ้านห้วยชันประธานกรรมการ
2. นางจินตนา อยู่มั่นโรงเรียนวัดเทพนิมิตวนารามกรรมการ
3. นางเฉลิม เดชแสงโรงเรียนวัดจันทราวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางนิภา เลือดแดงโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ กาญจนสำเริงโรงเรียนบ้านในเหมืองกรรมการ
3. นางเสาวลักษณ์ ผิวงามโรงเรียนวัดท้องตมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ทองเหลือโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ เดชแสงโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสุวรรณา ม่วงขาวโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเอนก ทองเหลือโรงเรียนบ้านสามแยกจำปาประธานกรรมการ
2. นายธีรศักดิ์ เดชแสงโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
3. นางสุวรรณา ม่วงขาวโรงเรียนวัดธัญญารามกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]