หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 2 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 3 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 4 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 5 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 6 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 1 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 7 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 7 11 ก.ย. 2557 13.40-16.30
-
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 7 11 ก.ย. 2557 13.00-13.30
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 2 11 ก.ย. 2557 13.00-15.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 3 11 ก.ย. 2557 13.00-15.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]