หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภิญโญ สายนุ้ย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นายอาคม เอ่งฉ้วน อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายพิเชษฐ์ พันธ์วิชาติกุล อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นายสาคร เกี่ยวข้อง อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่และนายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายประหยัด ศรีบุญชู ที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่และเลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 นายทวี สังข์ปิด เจ้าพนักงานธุรการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจอดรถ ภายใน อบจ.
8 นายสรวิศ เส็มหมัด ครูโรงเรียนบ้านเกาะจำ กรรมการบริการจุดจอดรถภายใน อบจ.กระบี่
9 นายโชคดี คงน้อง พนักงานบริการ โรงเรียนบ้านทับพล กรรมการบริการจุดจอดรถภายใน อบจ.กระบี่
10 นายสุนทร ทองสัมฤทธิ์ พนักงานบริการ โรงเรียนวัดพรุเตียว กรรมการบริการจุดจอดรถภายใน อบจ.กระบี่
11 นางสาวทัศนีย์ ประตูใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการและเลขานุการจำหน่ายของที่ระลึก
12 นางสาวเสาวณีย์ บุตรนุช ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการจำหน่ายของทีระลึก
13 นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์ ผอ.ร.ร.บ้านคลองปัญญา รองประธานฝ่ายประสานงานทั่วไป
14 นายไพศาล ชนะกุล ครูโรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม ผู้ดูแลระบบลงทะเบียนและประมวลผล
15 นายสมาน แสงสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการ
16 นายกันต์กวี วะจิดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด กรรมการอำนวยการ
17 นางสาวนภารินทร์ บุญเกื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด กรรมการอำนวยการ
18 นายประชิด ใจบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการอำนวยการ
19 นางพะเยาว์ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาด กรรมการอำนวยการ
20 นายพิมล จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการ
21 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
22 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
23 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
24 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
25 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
26 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
27 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
28 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
29 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
30 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
31 นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
32 นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทิน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
33 นางสาวอาภาพร แก่นจันทร์ โรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
34 นางนัฏฐณิชา เปียกบุตร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
35 นางสาวสินจัย เขียววรรณ์ โรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ
36 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการดำเนินงาน
37 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการดำเนินงาน
38 ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการดำเนินงาน
39 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการดำเนินงาน
40 นางสาวรวรรณ หาญชนะ นักศึกษาฝึกงาน กรรมการดำเนินงาน
41 นางสาวนลินี ศรีชาย นักศึกษาฝึกงาน กรรมการดำเนินงาน
42 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
43 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
44 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
45 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
46 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
47 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
48 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
49 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายดำเนินงาน
50 นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
51 นายธงชาติ เวสพันธ์ ที่ปรึกษานายกองค์บริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
52 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
53 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
54 นายสมมิตร ตะวัน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
55 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
56 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
57 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
58 นายประณต เทพภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
59 นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
60 นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล รองปลัดองค์การบริหารจังหวัดกระบี่ รักษาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
61 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
62 นายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
63 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
64 นายเชียร ศรีเรือง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
65 นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน ประธานคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
66 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายพิธีการ
67 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
68 นายวัฒนา แสนสำราญ ผอ.ร.ร.บ้านบางขนุน ประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
69 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รองประธานกรรมการฝ่ายพิธีการ
70 นายสุเทพ ตั้นเอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการฝ่ายพิธีการ
71 นางกมลรัศมิ์ ลิ่มเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการฝ่ายพิธีการ
72 นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายพิธีการ
73 นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
74 นางจอมขวัญ นครไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำ กรรมการฝ่ายพิธีการ
75 นางสุดารัตน์ แก้วเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายพิธีการ
76 นางณัฐศุกาญจน์ วัตถุ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
77 นายนทีไทย เทพอักษร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
78 นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายพิธีการ
79 นายสำราญ มณีสุวรรณ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายพิธีการ
80 นายสันติ สิงหา ครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า กรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นายศุภวุฒิ อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นายสมพงษ์ อินทเสโน ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นายชิโนรส ทองขุนดำ ครูโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นายชฤษฎา เมืองศรีทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
85 นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์ ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
86 ว่าที่ ร.ต.ธนาวุฒิ สิงห์หนู ครูโรงเรียนคลองพน กรรมการฝ่ายพิธีการ
87 นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จ ครูโรงเรียนอ่าวลึก กรรมการฝ่ายพิธีการ
88 นางสาวนฤนง เทพณรงค์ ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายพิธีการ
89 นายสมเกียรติ เยาว์ด้วง ครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 กรรมการฝ่ายพิธีการ
90 นางสาวรัฎฐิณี บุญคง ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายพิธีการ
91 นายเจษฎาภรณ์ จันทร์กระจ่าง ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
92 นายสันติ สุวรรณสังข์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการฝ่ายพิธีการ
93 นายเศวต นาคสวาท ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายพิธีการ
94 นายปราชญ์ คงกลัด ครูโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายพิธีการ
95 นายสรวิชญ์ จันพุ่ม ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการฝ่ายพิธีการ
96 นายธีรกุล กุลแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายพิธีการ
97 นายกิติพัฒน์ สิงข์บุญส่ง ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายพิธีการ
98 นายภิญญา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายพิธีการ
99 นายวัฒนา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายพิธีการ
100 นางสาวกนกกาญจน์ หมุกแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายพิธีการ
101 นายธีรเดช หงษ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการฝ่ายพิธีการ
102 นางนิรามัย จิ๋วแหยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
103 นางสาวอักษร จาริกิตติยุทธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
104 นายทวี สังข์ปิด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
105 นายวัฒนา แสนสำราญ ครูโรงเรียนบ้านบางขนุน กรรมการฝ่ายพิธีการ
106 นางบุษกร หอกุล ครูโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
107 นางพรรณวไล ศิริรักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการฝ่ายพิธีการ
108 นายศิริชัย รักษายศ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายพิธีการ
109 นางสุมาลี ตันตาปกุล ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายพิธีการ
110 นางดวงตา จิตตะกาญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายพิธีการ
111 นางพจนีย์ พัฒภูมิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายพิธีการ
112 นางสุภาภรณ์ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายพิธีการ
113 นายจักริน ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายพิธีการ
114 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ครูโรงเรียนคลองพน กรรมการฝ่ายพิธีการ
115 นายแก้วตา ประภาส ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
116 นายวิทยา พาพิมพ์ ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ
117 นางสาวนิติกา พิทักษ์ปกรณ์ ครูโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ
118 นายธีรวัฒน์ มาศโอสถ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ
119 นางสาวอนัญญา แก้วเกตุ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
120 นางอัมพร กุลบุตร ครูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
121 นางสาวอนามิกา อยู่เจริญ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
122 นางพีระพิชญ์ ไพโรจน์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
123 นางสาวจีระนันท์ ศรีทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
124 นายธฤษฎา เมืองศรีทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายพิธีการ
125 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผอ.ร.ร.สินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ
126 นายสุเทพ ตั้นเอง ผอ.ร.ร.คลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการฝ่ายพิธีการ
127 นางดวงตา จิตตะกาญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายพิธีการ
128 นางดวงตา จิตตะกาญจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายพิธีการ
129 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายพิธีการ
130 นางวรรณา ศรีชู นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
131 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
132 นายเฉลิมพร มากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
133 นางสาวสุพัตรา ไกรนรา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
134 นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
135 นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมหมัด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
136 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
137 นางสาวดาวนภา หัทยานนท์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
138 นางสาวศศิธร เพชรมี เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
139 นางสาวอรพรรณ บุญพรัด เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
140 นางสาวชณัชฎา เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายพิธีการ
141 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
142 นายชวน ภูเก้าล้วน ประธานที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
143 นายเชียร ศรีเรือง ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
144 นายสมเกียรติ เอ่งฉ้วน ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
145 นายประหยัด ศรีบุญชู ก.ต.ป.น. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
146 นายพรเทพ ศรีบุญเรือง กรรมการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
147 นายวิรัช เกี่ยวข้อง กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
148 นายพัชรินทร์ ปลอดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
149 นายธงชาติ เวสพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายการพัฒนาจังหวัดกระบี่และเลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
150 นายกีรติศักดิ์ ภูเก้าล้วน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
151 นายพันคำ กิตติธรกุล นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวนาง ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
152 นายเจริญ ช่วยเกิด รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองท่อมใต้ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
153 นางสาวัน ตัน ผู้จัดการบริษัทไทยอินโดปาล์มแฟคทอรี่ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
154 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ สาโร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
155 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
156 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
157 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
158 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
159 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
160 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
161 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
162 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
163 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
164 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
165 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
166 นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
167 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
168 นายประพันธ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
169 นายจำรัส บัวเกตุุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
170 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
171 นายไพรวัลย์ จันทรา ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
172 นางสาวขณิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
173 นายสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนลันตาราชประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
174 นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
175 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับราชประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
176 นายอรพันธ์ ไกรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
177 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
178 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
179 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
180 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
181 นายประสงค์ คหะวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
182 นายอนันต์ รวมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโอ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
183 นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
184 นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
185 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
186 ว่าที่ พ.ต.ประเทือง สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
187 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
188 นายจำนูญ หนูโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลันตา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
189 นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
190 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
191 นายทบ นวลสมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนแดง กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
192 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
193 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
194 นายถนัด วิภวกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหมาก กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
195 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
196 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
197 นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิชช์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
198 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
199 นายปณต เทพภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนอิศรานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
200 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
201 นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
202 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
203 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
204 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
205 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
206 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
207 นายชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายนิทรรศการ
208 นางประหยัด ศรีบุญชู เลขาธิการสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายนิทรรศการ
209 นายประพันธ์ บางเจริญพรพงศ์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายนิทรรศการ
210 นายปรีดา ภู่ชฎาภิรมย์ ที่ปรึกษาภาคประชาชนศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ที่ปรึกษาฝ่ายนิทรรศการ
211 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
212 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง รองประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการ
213 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
214 นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
215 นายอมร ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งต้นปีก กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
216 นายอนันต์ ศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
217 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
218 นายมิตรชาย ดำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตง กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
219 นายบุญลือ กะสิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
220 นายโสภณ ปิยธรรมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
221 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
222 นางพงษ์ศักดิ์ ค้ามาก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
223 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
224 นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
225 นางสาวอมรรัตน์ นาคทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด (อ่าวลึก) กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
226 ว่าที่ พ.ต.ประเทือง สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
227 นายเจษฎาวุฒิ พัวพันสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิชช์ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
228 นายบัญชา แสงไชยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
229 นายวิศิน์ธัญญ์ คล่องแคล่ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
230 นายจำนูญ หนูโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะลันตา กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
231 นายสุริยา สุรการากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่าปู กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
232 นายประสิทธิ์ สัตย์จิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่าหมาด กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
233 นายสมปอง วรรณบวรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลิกี กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
234 นายมานิจ นิจพรพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
235 นายสุวิทย์ เจียมสุขสุจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยูง กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
236 นายสุไรหมาน รายาโส้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝาก กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
237 นายภาณุมาศ พุฒิชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังโสด กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
238 นายบุญยืน เปียตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
239 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
240 นายฉลอง จันเอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
241 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
242 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
243 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
244 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
245 นายจรูญ แสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสาคร กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
246 นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
247 นายคนึง กิจการ พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
248 นายโกมล พลเดช พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายนิทรรศการ
249 นางสุพัตรา คล่องแคล่ว นักวิชาการชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายนิทรรศการ
250 นายสายัณห์ ดำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายนิทรรศการ
251 นางอมรา ศรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายนิทรรศการ
252 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายนิทรรศการ
253 นางวิยะดา ศรีรางกูล ผู้อำนวยการการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายประสานที่พัก
254 นางรอง ภูเก้าล้วน นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายประสานที่พัก
255 นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ที่ปรึกษาฝ่ายประสานที่พัก
256 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
257 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ รองประธานกรรมการฝ่ายประสานที่พัก
258 นายอมร ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งต้นปีก กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
259 นายธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
260 นายสมพร กุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
261 นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจาน กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
262 นายมิตรชาย ดำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมตง กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
263 นายอนันต์ ศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
264 นายสมคิด ศรีทวีลาภสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
265 นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
266 นายพิทยา สังยวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
267 นายลักษณ์ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมกรวด กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
268 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
269 นายเจริญ ทองแก้ว ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
270 นายอนุสรณ์ ศรีสุขใส ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
271 นางอมรา ตรีรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
272 นางธิดารัตน์ เม่งบุตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
273 นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประสานที่พัก
274 นายไชยวุฒิ จงรักวิทย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประสานที่พัก
275 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พัก
276 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประสานที่พัก
277 นายสายัณห์ ไกรนรา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
278 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
279 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
280 นายฐานันดร กิจภาณัฐการ หัวหน้าฝ่ายสถานที่ อบจ.กระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
281 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองทะเล กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
282 นายโสภณ ปิยธรรมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
283 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
284 ว่าที่ พ.ต.ประเทือง สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
285 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
286 นายสุริยา สุรการากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่าปู กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
287 นายภาณุมาศ พุฒิชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลังโสด กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
288 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
289 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
290 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
291 นายสายัณห์ ดำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
292 นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
293 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
294 นางอวยพร จันทรา ครูโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
295 นางปพัชญา อักขะบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
296 นางวิภารัตน์ แก้วประดิษฐ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
297 นางสาวสุรัสวดี บริรักษ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
298 นายกิตติพัฒน์ สังข์บุญส่ง ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
299 นายเฉลิมพร มากแก้ว ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
300 นายคนึง กิจการ พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
301 นายโกมล พลเดช พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
302 นายปกรณ์ ปัจฉิมศิริ พนักงานบริการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
303 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
304 นายธีรเดช หงษ์เจริญ ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
305 นายสันติ สิงหา ครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่/อุปกรณ์/แสง สี เสียง
306 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
307 นายสมศักดิ์ กีรติดนัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
308 นายธีร์ สังขสัญญา นายกสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
309 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
310 นางอัจฉรา พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
311 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตั้ง กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
312 นางพรสุข กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
313 นางกนกวรรณ ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
314 นางญาณีศมน ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
315 นางยุพา รัตนพรหม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
316 นางวิไลวรรณ เจียวก๊ก นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
317 นางกชกร นางงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
318 นางสมใจ ศรีงาม นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
319 นางอาภรณ์ บรรดาศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
320 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
321 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
322 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
323 นางอนุ หนูอุไร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
324 นางสุจิตรา บุญภูพันธ์ตันติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
325 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
326 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
327 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
328 นางสาวชณัชฎา เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
329 นางสาวศศิธร เพชรมี เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
330 นายประโยชน์ เอี้ยวน้อย พนักงานขับรถยนต์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
331 นางสมมาตร มีแต้ม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
332 นางสาวอรพรรณ บุญพรัด เจ้าหน้าที่ธุรการ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
333 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
334 นางกิตติยาพร สุดรัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
335 นางพัชรา นันตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม ต้อนรับ และยานพาหนะ
336 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
337 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
338 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
339 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
340 นายสังวร คงภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
341 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
342 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
343 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
344 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
345 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
346 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
347 นางจริรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
348 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
349 นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพม.13 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
350 นายภาสกร ทองเม็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.13 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
351 นางพิกุล มิ่งจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
352 นางกิตติยาพร สุดรัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
353 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
354 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
355 นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมหมัด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
356 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
357 นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
358 นางสาวกาญจนา อมรกุล ครูโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
359 ว่าที่ ร.ต.พรชัย ช่วยเอียด ครูโรงเรียนวัดพรุเตียว กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
360 นายมนพ การกล้า ครูโรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
361 นางวรรณา ฤทธิ์พรัด ครูธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
362 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน ครูธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
363 นางสาวเสาวลักษณ์ โปณะทอง ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งพะยอม กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
364 นางสาวปัญจพร สุวรรรณโน ครูธุรการโรงเรียนอนุบาลคองท่อม กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
365 นางอุมาพร ช่วยพัทลุง ครูธุรการโรงเรียนอ่าวลึก กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
366 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
367 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรนันท์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
368 นางนันทิพา หมัดสี ครูธุรการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
369 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย ครูธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
370 นางสาวสุภาวดี ก้านบัว ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
371 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม ครูธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
372 นางสาวกนกนาฎ คงเครือ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
373 นางสาววาธิณี หวันหยี ครูธุรการโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
374 นางสาวภัทราภรณ์ ดวงจิตร ครูธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
375 นางสาวพรอนงค์ เทพเสถียร ครูธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
376 นางสาวภิญญาพัชร กอบัว ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
377 นางภาวิณี ผกามาศ ครูธุรการโรงเรียนบ้านสะพานพน กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
378 นางสาวธนาพร ทับไทร ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
379 นางสาวอาภาภรณ์ นพรัตน์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
380 นางสาวนันท์นลิน เชยชม ครูโรงเรียนบ้านเขาทอง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
381 นายพิศุทธิ์ สังฆโร พนักงานราชการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
382 นางสาวพฤกษา มดคัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
383 นางสาวปวีณา แสวงการ ครูธุรการโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี
384 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยี
385 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเทคโนโลยี
386 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
387 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
388 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับราชประชานุเคราะห์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
389 นายวัฒนา แสนสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางขนุน รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
390 นายพิชิต สมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
391 นายสุวิทย์ เจียมสุขสุจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกยูง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
392 นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
393 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
394 นางชดข้อย นวลกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
395 นายสุรศักดิ์ บุญชูประภา ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
396 นายสุทธิอรรถ เนื้ออ่อน ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
397 นางพัชรี ชอบงาม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน
398 นางขวัญสุดา เบ็ญมูฮัมหมัด เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน
399 นายส่งเสริม เม่งบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
400 นายเชิงชาย อรุณแสง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารงบประมาณ
401 นางสาวรัดใจ แปลงงาน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
402 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
403 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
404 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
405 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
406 นายชัยวัฒน์ ส่งแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
407 นางสุนิสา เอ่งฉ้วน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
408 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
409 นางสาวประภาภรณ์ สารสุวรรณ์ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
410 นางเพ็ญจิตร์ จงรักวิทย์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
411 นางสาวอักษร จารุกิตติยุทธ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
412 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
413 นางสาวอรพรรณ บุญพรัด เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
414 นางแสงระวี แซ่ตั๋น นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
415 นางวรรณา ศรีชู นักวิชาการพัสดุชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายบริหารงบประมาณ
416 นายจิรพันธ์ เต้พันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
417 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
418 นายจงรักษ์ ตันหุน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง รองประธานกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
419 นายวีรวัฒน์ เชาว์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
420 นายณรงค์ กลิ้งเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
421 นายบุตรชา ส่งกลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำจาน กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
422 นางรัตนาวดี ศิริแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
423 นางอมรรัตน์ นาคทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด (อ่าวลึก) กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
424 นางสุพัตรา ศิริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
425 นางวนิดา บุตรสมัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตนด กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
426 นายประพันธ์ สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
427 นางวิไล เดชฤกษ์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองพระยา กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
428 นางเดือนเพ็ญ เจริญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปัญญา กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
429 นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสม็ดจวน กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
430 นางจอมขวัญ นครไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะจำ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
431 นายลักษณ์ นาคพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมกรวด กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
432 นายกิตติ เสริมเกียรติวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
433 นายสุทัศน์ เทพเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
434 นายมณี ทองบางพระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาออก กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
435 นายประเสริฐ นิวาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเขม้า กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
436 นางสาวนิตยา สารภี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายาง กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
437 นางปาณิศา จำนงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
438 นางกิตติยาพร สุดรัก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
439 นางพิกุล มิ่งจินดากุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
440 นางอนุ หนูอุไร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
441 นางวิภาวรรณ บัวเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
442 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
443 นางศมน แซ่เซี้ยน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนทีมุขาราม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฐมพยาบาล
444 พล.ต.ตนันทเดช ย้อยนวล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
445 นายยุทธนา จินดา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
446 นายอรพันธ์ ไกรเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ รองประธานกรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
447 นายอมร ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งต้นปีก กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
448 นายบุญลือ กะสิรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำเมา กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
449 นายวิเชียร ภู่เกิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทราย "ประชาอุทิศ" กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
450 นายอนุสรณ์ ชุมพรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
451 นายจินดา ช่างคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุเตย กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
452 นายประเสริฐ ทองทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
453 นายสวาสดิ์ ขนานใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
454 นายสิทธิพร สิงห์ชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับไทร กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
455 นายเชวง มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมสัก กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
456 นายมิตร คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธาราม กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
457 นายจรูญ แสนพันตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งประสาน กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
458 นายยงยุทธ แจ้งจบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งชัน กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
459 นายประภาส รักด้วง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
460 นายเชตุพน ชูมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในทับ กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
461 นายพนมพร ช่วยบำรุง ครูโรงเรียนบ้านคลองรั้ว กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
462 นายปรีชา ศรีมณี ครูโรงเรียนบ้านในทับ กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
463 นายยงยุทธ เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนวัดห้วยคราม กรรมการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
464 นายฉัตรวุฒิ จันปฐมพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
465 นายสมคิด ศรีทวีลาภสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
466 นายสมบูรณ์ อวยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับปริก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
467 นายประพันธ์ เกี่ยวพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย
468 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
469 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
470 นางเกสร อุทัยเวียนกุล รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
471 นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
472 นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
473 นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
474 นายสมมิตร ตะวัน ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองกระบี่และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
475 นายอภินันท์ เจียวก๊ก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
476 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
477 นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเก่า กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
478 นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
479 นายกันตวีร์ วะจิดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
480 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่-ประธานศูนย์การศึกษาปฐมวัย-ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
481 นายอรพันธ์ ไกรเลิศ ประธานเครือข่ายกระบี่เมืองเก่า กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
482 นายชำนาญ แสงทอง ประธานเครือข่ายเขาขนาบน้ำ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
483 นายชุมพล อมตวิยานนท์ ประธานเครือข่ายทะเลทอง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
484 นายสัมภาส บุษย์เพชร ประธานเครือข่ายคลองท่อมร่วมใจ -ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
485 นายสิทธิผล ดีใจ ประธานเครือข่ายคลองพน ทรายขาว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
486 นายประสงค์ คหะวงษ์ ประธานเครือข่ายพรุดินนา เพหลา คลองท่อมเหนือ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
487 นายอนันต์ รวมพงษ์ ประธานเครือข่ายศิลาธาร กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
488 นายมนัส แสวงการ ประธานเครือข่ายอ่าวลึกพหุศึกษา-ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
489 นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ ประธานเครือข่ายอ่าวลึกไตรศึกษา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
490 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว ประธานเครือข่ายเขาพนม-ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
491 ว่าที่ พ.ต.ประเทือง สินทรัพย์ ประธานเครือข่ายสินปุน โคกหาร พรุเตียว กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
492 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ประธานเครือข่ายเกาะกลางคลองยาง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
493 นายจำนูญ หนูโท ประธานเครือข่ายศรีลันตา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
494 นายสมนึก ปรีชา ประธานเครือข่ายพระยาสหวิทยาการ-ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
495 นายสมศักดิ์ ทุ่งคาใน ประธานเครือข่ายบวรวิทยาการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
496 นายทบ นวลสมศรี ประธานเครือข่ายลำทับ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
497 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ประธานเครือข่ายวิทยพัฒนา-ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
498 นายสุเทพ เปียกบุตร ประธานเครือข่ายแขวงปกาสัย-ประธานศูนย์สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
499 นายถนัด วิภวกานต์ ประธานเครือข่ายไตรวิทยาการ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
500 นายสมาน สาครจิตร ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
501 นางพรสุข กลับส่ง ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
502 นายวิชุณ พงรงค์ ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
503 นายธีรพล บุญสุข ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
504 นายสังวร คงภักดี ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
505 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
506 นายปรีดี สมผุด ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
507 นายคณิต โอทอง ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
508 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
509 นายเรวัติ มะสุวรรณ ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับประถมศึกษา) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
510 นายเพียร บุญเรือง ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
511 นายรภัทกร บัวแก้ว ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
512 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ประธานศูนย์การดำเนินการแข่งขันการศึกษาพิเศษ (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
513 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (ภาษาไทย) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
514 นายพิมล จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (คณิตศาสตร์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
515 นางจริรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (วิทยาศาสตร์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
516 ว่าที่ ร.ต.อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (วิทยาศาสตร์) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
517 นายอภิสิทธิ์ ทิพย์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (สังคมศึกษาฯ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
518 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (สังคมศึกษาฯ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
519 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (สุขศึกษาฯ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
520 นายพิภพ ปิติ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (ศิลปะ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
521 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (การงานอาชีพฯ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
522 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (การงานอาชีพฯ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
523 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (ภาษาต่างประเทศ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
524 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
525 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (ปฐมวัย) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
526 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (การศึกษาพิเศษ) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
527 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
528 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (สุขศึกษาฯ) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
529 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ (คณิตศาสตร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
530 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
531 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)
532 นายไพรัช แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
533 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
534 นายนภดล รักษ์แก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
535 นายกรุณพล พราหมเภทย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
536 นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
537 นายประสิทธิ์ พนประชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
538 นายประพันธ์ งานดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
539 นายธนูศักดิ์ พยัฆเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
540 นายสมศักดิ์ ณ ถลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
541 นายวสันต์ ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับราชประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
542 นายจำรัส บัวเกตุุ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
543 นายชวลิต เลิศเกียรติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
544 นายวิโรจน์ วุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
545 นางสาวขนิษฐา อำนักมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
546 นายสัจจะ เอียดศรีชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
547 นางสุดารัตน์ แก้วเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
548 นางสาวสุรีรัตน์ คำฝอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
549 นายเชี่ยวชาญ คงสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
550 นางสาวสารพัฒน์ รัตนบุรานินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
551 นายไชยพงศ์ ชุมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
552 นายวิสนุ ปานมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
553 นายปราโมทย์ สุทธิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
554 นางสาวดวงแข เพชรเรือนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำทับราชประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
555 นางวรรณดี เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
556 นางวนัชพร วัชรเฉลิม รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
557 นายเกรียงไกร รองเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
558 นางเปรมศิริ จูหลง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
559 นายโกศล อุ่นชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
560 นายอนรรฆ อินทรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
561 นายรน สาคันลัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
562 นายทนงศักดิ์ เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
563 นายสุธรรม โสภามัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
564 นายศักติพันธ์ จันทร์เพชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
565 นายกมลชัย กลางรัก รองผู้อำนวยการโรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
566 นางบงกช อาษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
567 นายวิรัช มากมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
568 นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
569 นายศรัล สังข์ขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
570 นายวิฑูร เลาหบรรจง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
571 นายมนตรี พันธ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
572 นายชื่น ปลอดใจดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
573 นายธนเพียร ดวงสุด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
574 นายทำนอง จำนงค์รัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
575 นายกีรติ แวหะยี รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
576 นายธีระยุทธ ทองใบใหญ่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
577 นายชัยณรงค์ ช่างเรือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
578 นางบุญเรือน ปานจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
579 นางกมลทิพย์ มีชู หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนคลองหินพิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
580 นางสำเนียง ไกรนรา หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
581 นายไพรวัลย์ จันทรา หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนเขาดินประชานุกูล กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
582 นางสุวดี หนูฤทธิ์ หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
583 นางจินตนา อ่อนหวาน หัวหน้างานวิชาการโรงเรียนลันตาราชประชานุเคราะห์ กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
584 นางสมคิด ศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
585 นางไรวัลย์ สมาธิ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
586 นางกรวิกา ฉินนานนท์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
587 นายวิเชียร เดิมหลิ่ม ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
588 นางสุทิน พุทธชาด ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
589 นายสุชีพ นวลอ่อน ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
590 นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
591 นางนิตยา ลิ่มเถาว์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
592 นางพรพิมล ผลกล่ำ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
593 นางสาวณัฐธันยภรณ์ เหล่าภัทรเกษม ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
594 นายศุภสันต์ แก้วสำราญ ครูโรงเรียนเมืองกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามารถนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (สพม.)
595 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
596 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
597 นายพิมล จันทร์ทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
598 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
599 นางนิรามัย จิ๋วแหยม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
600 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
601 นางวนิดา ปรีชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
602 นางสาววราภรณ์ ชูเทพ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
603 นางสาววันเพ็ญ ทองงำ ครูโรงเรียนหนองทะเลวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
604 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
605 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
606 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
607 นางสาวชณัฐฎา เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลและรายงานผล
608 นายปราโมทย์ เกี่ยวพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
609 นายปฐม ภาโอภาส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
610 นายไพโรจน์ ส่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
611 นายอมร เสือคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายเลขานุการ
612 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
613 นายชัชวาล วิภวชาติ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
614 นายกิตติ วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
615 นายสุชาติ สาระวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากหรา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
616 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
617 นางสาวจิราพร ชูมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
618 นางจินตนา สุขย้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตั้ง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
619 นางอัจฉรา พรหมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกก กรรมการฝ่ายเลขานุการ
620 นางเมธปิยา รักษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
621 นางสุภา เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเพชร กรรมการฝ่ายเลขานุการ
622 นางกรกมล สมผุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนใต้ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
623 นางอัชรา ศร่างเศร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
624 นางอิศรา ตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
625 นางสุดารัตน์ แก้วเก้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายเลขานุการ
626 นางวรรณดี เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมเบญจา กรรมการฝ่ายเลขานุการ
627 นางมนทิพย์ บุญมณี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายเลขานุการ
628 นางสาวเสาวลักษณ์ เกตุแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
629 นายพิภพ ปิติ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
630 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
631 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
632 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
633 นางนิตยา ลิ่มเถาว์ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการฝ่ายเลขานุการ
634 นางอุไรรักษ์ เถาว์กลอย ครูโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
635 นางสมฤดี เด็นมาเส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
636 นางวรรณดี มรกต ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
637 นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
638 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีกุมาร ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
639 นางสาวขวัญธิดา มากน้อย ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
640 นางพัชรา นันตา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
641 นางกชกร นางงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
642 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
643 นางสาวอรวรรณ มีสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
644 นางภัทราภรณ์ จันทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
645 นางสาวสมหญิง โพธิรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
646 นางสาวชณัฐฎา เจริญสุข เจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
647 นางสุพิชญา สืบพันธ์ เจ้าหน้าที่ธูรการ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายเลขานุการ
648 นางสาคร เกตแก้ว ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
649 นายสมชาย สาราช ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
650 นางวันนี พุ่มนุ่ม ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
651 นางอาภรณ์ ฟุ้งเฟื่อง ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
652 นางลดาวรรณ แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
653 นายธีระวุธ สิริวัฒน์ ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
654 นางวันดี สมบัติมาก ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
655 นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
656 นายวุฒิพล ชูสุทน ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
657 นางอรุณีย์ ผอมเซ่ง ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายเลขานุการ
658 นางสาววรัญญา หมิดแสล้ นักศึกษาฝึกงาน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
659 นางสาวฉวีวรรณ ทองขยัน นักศึกษาฝึกงาน กรรมการฝ่ายเลขานุการ
660 นางพัชรี ชูมณี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
661 นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
662 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
663 นางสมร วัฒนยมนาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
664 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
665 นายสุชีพ นวลอ่อน ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
666 นายบุญพฤกษ์ มะศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.13 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
667 นางสาวธนารัตน์ พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
668 นางภัทชรี คีรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
669 นายพิศุทธิ์ สังฆโร เจ้าพนักงานธุรการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายเลขานุการ
670 นายกองแก้ว อั้นเต้ง ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายปฏิคม
671 นางเสาวนิตย์ อั้นเต้ง ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายปฏิคม
672 นางส่งศรี อัศวโกวิทกรณ์ ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
673 นางสุดใจ ขาวหนูนา ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
674 นางหยาดชล เพชรลูก ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
675 นายโกวิท ชูมณี ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
676 นางสาวกุไรฉ๊ะ เหตุหาก ครูโรงเรียนบ้านร่าปู กรรมการฝ่ายปฏิคม
677 นักเรียน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กรรมการฝ่ายปฏิคม
678 นายประสาธน์ชัย แย้มสุนทร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
679 นายสุทิน สมทัด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
680 นายประทิน ทับไทร ครูโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
681 นายอัมพร เอ่งฉ้วน ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
682 นายด้าโอด ลูกเด็น ครูโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
683 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครูโรงเรียนอ่าวลึก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
684 นางสมฤดี เด็นมาเส ครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
685 นางกาญจนา อินทร์แก้ว ครูโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
686 นายกมลธรรม ขนาน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
687 นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
688 นายพิภพ ปิติ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
689 นางบุษกร หอกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
690 นายสมศักดิ์ เกิดสุข นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
691 นางรัตนะ พรหมแก้วสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
692 นางมารศรี สถาพรจิตรกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
693 นางอนงค์ มีไพบูลย์สกุล นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ทั่วไป
694 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการและเลขานุการศูนย์สาระภาษาไทย
695 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
696 นางอาภรณ์ กุลชุมภู ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
697 นางนงนุช พิรพล ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
698 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
699 นางอภิญญา พรพมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
700 นางณัฐฐิยากร วานิช ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
701 นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
702 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
703 นางวโรชา วิทยานุกร เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
704 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
705 นางสาวบุญฑริก ม่าหมูด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
706 นางมาจารี บุญประกอบ ครูธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
707 นายยุทธนา แสงจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
708 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
709 นางณัฐฐิยากร วานิช ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
710 นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดี ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
711 นางลัมภนีย์ วิกรมธีรานันท์ ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
712 นายยุทธนา แสงจันทร์ ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
713 นางอภิญญา พรพมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
714 นางวโรชา วิทยานุกร เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
715 นางสาวบุญฑริก ม่าหมูด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
716 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต เจ้าหน้าที่ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
717 นางสาวดารารัตน์ ไชยวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
718 นางทิวารัตน์ วงศ์ศุุภชาติ ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
719 นางมาจารี บุญประกอบ ครูธุรการโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
720 นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
721 นางเอมอร ปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
722 นางตุลาพร พรหมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระภาษาไทย
723 นางสาวนิสาชล ปากบารา โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
724 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
725 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
726 นายสุเทพ ทองยอด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
727 นายศักดา สุขย้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
728 นางสาวปรียานุช ธรรมจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
729 นายทวี ลิ่มบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
730 นางพรทิยา พิกุลสนธยา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
731 นางสุภาณี ทองยอด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
732 นางวิไลวรรณ เต้พันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
733 นางนงนุช พิรพล ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
734 นางมารศรี นาคพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
735 นางสุพร วิเชียรมณี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
736 นางกิตติยา ส่งกลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
737 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
738 นางอภิญญา พรพมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
739 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
740 นางนงลักษณ์ ชีช้าง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
741 นางธนิษฐา นาสวน ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
742 นางสรศรี คงมี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
743 นางพงษ์ศักดิ์ อ้นบุตร แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
744 นางสาวเดือนเพ็ญ มานพ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
745 นางสมบัติ อ้นบุตร แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
746 นางกุหลาบ บุญมาก แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
747 นายเศรษฐ์ พรหมอินทร์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
748 นายอนุชิต ศาลาจัน พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
749 นายชัยเจริญ จันทรพิทักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
750 นางรัศมี เวสพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
751 นางเอมอร ปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ศูนย์สาระภาษาไทย
752 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
753 นางนงนุช พิรพล ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
754 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
755 นางกฤษดา ภักดีถลาง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
756 นางจินตนา กาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
757 นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
758 นางพรพิมล ตันหุน ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
759 นางสมจิตร แหลมสัก ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
760 นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
761 นางยุพดี แต่งเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
762 นางสาววราภรณ์ สมนึก ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
763 นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
764 นางสาวกิรณา เกี่ยวข้อง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
765 นางนิตยา สาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
766 นางอุษาวดี มากแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
767 เด็กชายฉัตรมงคล ศรีดารากร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
768 เด็กชายพัชรวิช บุญสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
769 เด็กหญิงวารี วนรังสิกุล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
770 เด็กหญิงฮุสนา ใจตรง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
771 เด็กหญิงธนพร วิวัฒนาภรณ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
772 เด็กหญิงตองหนึ่ง ยะโก๊บ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
773 เด็กชายธรณิศวร์ วิไลลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
774 เด็กหญิงกมลนิตย์ ระรวยทรง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
775 เด็กหญิงณัฐรินีย์ ทองด้วง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
776 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เอ่งฉ้วน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
777 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
778 นางอภิญญา พรพมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต้อนรับปฏิคมศูนย์สาระภาษาไทย
779 นางเอมอร ปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์สาระภาษาไทย
780 นายศักดา สุขย้อย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์สาระภาษาไทย
781 นางสาวปรียานุช ธรรมจิตต์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์สาระภาษาไทย
782 นางนวรัตน์ ปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์สาระภาษาไทย
783 นางสิรภัค สีแสง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์สาระภาษาไทย
784 นางอาภรณ์ กุลชุมภู ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์สาระภาษาไทย
785 นางอุษาวดี มากแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์สาระภาษาไทย
786 นางนิตยา สาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์สาระภาษาไทย
787 นางนิจศิลป์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประเมินผลศูนย์สาระภาษาไทย
788 นางสุวลักษณ์ ยั่งสกุล ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประเมินผลศูนย์สาระภาษาไทย
789 นางศิริรัตนา อ่อนเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประเมินผลศูนย์สาระภาษาไทย
790 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์สาระภาษาไทย
791 นางสาววรณัน อินทสุภา เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์สาระภาษาไทย
792 นางสาวดุษฎี กาหลง เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินศูนย์สาระภาษาไทย
793 นางวโรชา วิทยานุกร เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายการเงินศูนย์สาระภาษาไทย
794 นางนงนุช พิรพล ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
795 นางอรุณี พงศ์ชยุตม์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
796 นางกฤษดา ภักดีถลาง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
797 นางจินตนา กาญจนรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
798 นางสาวพรรณี กิ่งเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
799 นางพรพิมล ตันหุน ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
800 นางสมจิตร แหลมสัก ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
801 นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
802 นางยุพดี แต่งเกลี้ยง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
803 นางสาววราภรณ์ สมนึก ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
804 นางสาวอุไรวรรณ เส็นปาน ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
805 นางสาวกิรณา เกี่ยวข้อง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
806 นางนิตยา สาโรจน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
807 นางอุษาวดี มากแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
808 นางพงษ์ศักดิ์ อ้นบุตร แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
809 นางสาวเดือนเพ็ญ มานพ แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
810 นางสมบัติ อ้นบุตร แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
811 นางกุหลาบ บุญมาก แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
812 นายเศรษฐ์ พรหมอินทร์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
813 เด็กชายภาคภูมิ ไทรงาม นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
814 เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไข่รักษ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
815 เด็กหญิงวีธรา วนรังสิกุล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
816 เด็กหญิงพิมพัชฌา เอ่งฉ้วน นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
817 เด็กหญิงมณฑิรา ห่อกุล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
818 เด็กหญิงสลิลทิพย์ ฮ้อบุตร นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
819 เด็หญิงวรกานต์ สว่างเมฆ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
820 เด็กหญิงบงกช รองสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
821 เด็กหญิงธญาน์ กราบบุญมา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
822 เด็กชายกิตติภูมิ ปานนิล นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
823 เด็กชายศรัณย์พัฒน์ ตุมมา นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
824 เด็กหญิงเจนจิรา สังข์ปิด นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
825 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
826 นางอภิญญา พรพมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
827 นางสุภาณี ทองยอด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มศูนย์สาระภาษาไทย
828 นายเรวัต มะสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
829 นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
830 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
831 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๒ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
832 นายเพียร บุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกยาง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
833 นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
834 นายกิตติ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
835 นางมลิวัลย์ ป่านเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
836 นายพรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
837 นายไรฮ้าน กองสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
838 นางสุชารัตน์ หนูแก้วศรีสะอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
839 นายพิทักษ์ บุณยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
840 นายสายัณห์ ดำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
841 นางวนิดา สงฆ์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
842 นายษฎี เศรษฐชัย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
843 นางอาภาพรรณ แสงทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
844 นางชดช้อย นวลกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
845 นายเฉลิม บัวเกตุ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
846 นางชดช้อย นวลกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
847 นายพรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
848 นายไรฮ้าน กองสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
849 นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
850 นางพรทิพย์ ถิ่นหนองจิก นักวิชาการศึกษาฯ สพป.กระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
851 นางโสภา สฤษดิ์สุข ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
852 นางพรรณี ขวัญหวาน ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
853 นางศรีวัน สาราช ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
854 นางชญาภรณ์ ชุมบุญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
855 นางสาวพัทธ์จิรา แย้มหอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
856 นางสุภาวดี สวัสดิ์ภิรมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง กรรมการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
857 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
858 นางสาวสิรินารี หลานหลาย ครูโรงเรียนวัดโคกยาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียน ต้อนรับและปฏิคมกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
859 นางวนิดา สงฆ์รักษ์ ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
860 นางมลิวัลย์ ป่านเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
861 นางสาวอรุณี ศิริเสมอภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะมะพร้าว สพป.ภูเก็ต คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
862 นางสาววารุณี ทับไทร ครูโรงเรียนบ้านลำทับ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
863 นางกอบแก้ว บุตรชำนิ ครูโรงเรียนบ้านนาปง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
864 นางสาวชุตาภา แสงทอง ครูโรงเรียนบ้านทับปริก คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
865 นางวรรณดา แววสัมพันธ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
866 นางสาวศิริพรรณ เรืองศรี ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
867 นางพรรณี ขวัญหวาน ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
868 นางกัลยา ช่วงชล ครูโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
869 นางสุณีย์ ศรีมณี ครูโรงเรียนอุตรกิจ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
870 นางศิริวรรณ เจริญพานิช ครูโรงเรียนอุตรกิจ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
871 นายอริยะ สุวรรณปากแพรก ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
872 นายพรชัย อาจหาญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
873 นางสุชารัตน์ หนูแก้วศรีสะอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
874 นายษฎี เศรษฐชัย ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
875 นายไรฮ้าน กองสิน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
876 นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
877 นางสาวชริตา สหะวิริยะ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
878 นางชดช้อย นวลกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด ประธานกรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
879 นางสุวณี ตุกชูแสง ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
880 นางชญาภรณ์ ชุมบุญ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
881 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
882 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
883 นางสาวฐานิยา บุณยเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
884 นายเสวตร ณัฏฐเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฏร์สามัคคี) กรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
885 นายมนัส สัจจสุจริตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน กรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
886 นายสมมาตร เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ กรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
887 นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
888 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
889 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
890 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
891 นายธนวัฒน์ สารสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
892 นายเสวตร ณัฏฐเดช ผูัอำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฏร์สามัคคี) กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
893 นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
894 นายมนัส สัจจสุจริตกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
895 นายสมมาตร เม่งช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
896 นางรัตนาวดี ศิริแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่าวนาง กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
897 นายสุไลหมาน รายาโส้ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝาก กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
898 นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
899 นายเกียรติมงคล พูดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพรุพี กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
900 ว่าที่ พ.ต.ประเทือง สินทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
901 นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ ๑๖๐ กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
902 นางรุ่งทิวา ชัณวิจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
903 นางพรทิพย์ คงจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
904 นางศุลีมาศ เล็กกุล ศึกษานิเทศก์ สพป. กระบี่ กรรมการและเลขานุการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
905 นางอุไร คเชนทร์ภักดี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกลางจัดการแข่งขัน ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
906 นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
907 นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรี ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว รองประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
908 นางสาวอ้อมทิพย์ คงอินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
909 นางภักดิ์พิมพ์ นบนอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
910 นางโสภา แต่งอ่อน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
911 นางสาวปรียามล เวชสุวรรณ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
912 นางสาวรัตนา โสภารัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
913 นางสิริรัชน์ แก้วงาม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพังงา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
914 นางสาวปราณี หาญพรหมา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
915 นางสาวปานธาวัลย์ ราเย็น ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
916 นางสาววิไลพร เมตตาจิตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
917 นางสาวปัทมาวดี นุเจริญกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
918 นายสันติ สุคะนุกมัง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
919 นางสาวอุษา ลูกเหล็ม ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
920 นางสาววันเพ็ญ วงษ์หล้า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
921 นางสาวกานต์ธิดา พระธานี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ต กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
922 นายเจือ คงบันทึก ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
923 นางสาวจุรี เพอบาน ครูโรงเรียนคลองยา (เจริญราษฏร์สามัคคี) กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
924 นางสุวณีย์ เทพรอด ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
925 นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
926 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ ประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
927 นางรัตนา ชะนะสินธุ์ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ รองประธานกรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
928 นางสาวมนิตา อุดมศรี ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
929 นางสาวพันธ์ทิพย์ ศรีเหลือง ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
930 นางสาวพิไลวรรณ เกกินะ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
931 นางสาวณัฐกฤตา เทียนขาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
932 นางสาวอรชร เจ้ยจู ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
933 นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะ ครูโรงเรียนบ้านท่าชะมวง กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
934 นายปิยวัฒน์ นุ้ยโส๊ะ ครูโรงเรียนบ้านราวปลา กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
935 นางสาวพฤกษา มดคัน ครูธุรการโรงเรียนบ้านทรายขาว กรรมการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
936 นางสุวรรณี ดอเลาะ ครูธุรการโรงเรียนบ้านในยวน กรรมการและเลขานุการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
937 นางสาวสุภีภรณ์ สิขวัตร ครูธุรการโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประมวลผล ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
938 นายชำนาญ แสงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
939 นายรภัทกร บัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าประดู่ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
940 นายพิทักษ์ บุญยเกียรติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
941 นางพิมพ์รัตน์ นิจถาวร ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
942 นักการภารโรง โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
943 นางพัฒน์นรี ละงู ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
944 นายสายัณห์ ดำดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการและเลขานุการรฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
945 นายอนันต์ พิณสุวรรณ ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสถานที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนจัดการเรียนร่วม)
946 นายประสิทธิ์ สุวรรณโณ ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
947 นายสมนึก ช้างพิงงา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
948 นางขนิษฐา ยวดยาน ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
949 นายธนรัชต์ ธนะทรัพย์ทอง ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
950 นางวิไลวรรณ แก้วถาวร ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
951 นายประจวบ พลอยละออง ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
952 นายภาคินัยน์ ชัยทอง ครูโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
953 นางสุเพียง อินทอง ครูโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
954 นายอติชาต จิตรรักษ์ ครูโรงเรียนโชคชัยกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
955 นางจันทนี ศรีวรเดชไพศาล ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
956 นางโสภา ช้างพิงงา ครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
957 นายสะอาด พลาสิน พนักงานบริการโรงเรียนบ้านเขาฝาก กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
958 นายมนัส แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
959 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
960 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
961 นางสารพี ศรีทัน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
962 นางเอมอร ปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
963 นางตุลาพร พรหมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
964 นางอรวรรณ เดชค้ำ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
965 นางศิริรัตนา อ่อนเนียม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
966 นางสิริพร มุกดามนตรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
967 นางสาวธัญญาภรณ์ ย่องบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
968 นางอภิญญา พรพมเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
969 นางลำดวน สุทธิเกิด ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
970 นางนวรัตน์ ปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
971 นางสิรภัค สีแสง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
972 นางตุลาพร พรหมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
973 นางสาวขวัญใจ เนียนจิต ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
974 นางนิจศิลป์ พรหมแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
975 นางอรวรรณ บุญพิพัฒนาพงศ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
976 นางนิภาพรรณ อินทร์อักษร ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
977 นางวันนีย์ เกียงเอีย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
978 นางสมทรง ชุมศรี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
979 นางสาวสวาท สมาคม แม่บ้านโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประสานงานศูนย์สาระภาษาไทย
980 นายวิฑูรย์ จันทโน ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
981 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
982 นายศรีวัย ศรีมณี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
983 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
984 นายสมศักดิ์ สมประสงค์ นักการภารโรง โรงเรียนบ้านชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
985 นายสมเกียรติ มาลาทอง พนักงานบริการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
986 นายยงยุทธ สินณรงค์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านนาเทา กรรมการฝ่ายจัดสถานที่การแข่งขัน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
987 นายกัญญา เขียวสด ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการฝ่ายสวัสดิการ/พยาบาล สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
988 นายสุริยัณห์ ควนสม พนักงานบริการโรงเรียนบ้านศรีพระยาราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายสวัสดิการ/พยาบาล สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
989 นายสมศักดิ์ สมประสงค์ นักการภารโรง โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายสวัสดิการ/พยาบาล สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
990 นายวิชุณ พลรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
991 นายอุทัย เรืองทองเมือง ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
992 นางศุภานัน แทรกสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
993 นายหร้าหมาน คลเรียน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
994 นายธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
995 นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
996 นายปราโมทย์ เรืองสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
997 นายคำนึง รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง รองประธานคณะกรรมการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
998 นายอภิสิทธิ์ ทิพย์จันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
999 นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1000 นายมะยูกี มะเซ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1001 นางอุบล ประสงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กระบี่ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1002 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์สาระภาษาไทย
1003 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1004 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1005 นางมะลิ ลีลาสุธานนท์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษและการปั้นดินน้ำมัน
1006 นางสาวศรีสุดา เลิศทวีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกิจกรรมการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษและการปั้นดินน้ำมัน
1007 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1008 นายประมวล เบ็ดเสร็จ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1009 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1010 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ปฐมวัย
1011 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1012 นางยุคลธร เครือหลี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1013 นางอรพิน โกมรัตน์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1014 นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยปริศนา กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1015 นางสาวนรินธร พัฒนภูติวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านควนม่วง กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1016 นายพัทธดนย์ นาคประเสริฐ ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1017 นางลดารมณ์ กังวานเกียรติกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1018 นางสาวเสาวณี แกสมาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1019 นายเดชา มหาโยธารักษ์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1020 นางบุญสม คงสุข ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1021 นางฤดีภรณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1022 นายจารึก สังข์รอด ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1023 นายสุฤทธิ์ กาญจนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1024 นางสุนันท์ สิริปิยธรรม ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1025 นางสาวสุคนธาร จินดาหนา ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1026 นางสาวธนัชนันท์ พรหมแทนสุด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1027 นางละออ นาคเลิศ ครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1028 นางโสภา ทองทิพย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์2 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1029 นางสาวธัญญลักษณ์ หลักแหลม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1030 นายวิศิษฎ์ วงศ์สิริพรกุล รักษาการในตำแหน่ง ผอ. อบจ.กระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1031 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1032 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1033 นางรัศมี เวสพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1034 นางพรทิยา พิกุลสนธยา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1035 นางยุคลธร เครือหลี ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1036 นางสาวศรีสุดา เลิศทวีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1037 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1038 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1039 นางสาวเกวลี สุขนุ้ย ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1040 นายชัยเจริญ จันทรพิทักษ์ พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1041 นางสาวนาตยา แก่นไกร ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1042 นางสาวคำพิมพ์ เครือหมาน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1043 นางพัทธีรา ภูเหม่า ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1044 นางสาวสุมิตรา บุญยัง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1045 นางสาวทรายขวัญ มาตย์เกียรติกุล ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1046 นางสาวอาอีส๊ะ ปาละวัน ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1047 นางสาวศิริพร มนต์แก้ว ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1048 นางสาวอารีย์ ตาเตะ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1049 นางสาววรรณา ขาวเล็ก ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1050 นางสาวหทัยกาญจน์ รักษา ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1051 นายประโลม มากดวง ยามโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1052 นางนันทนัช ศิริแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1053 นางรัศมี เวสพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1054 นางสาวศรีสุดา เลิศทวีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1055 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1056 ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัสนันท์ ชนะสงคราม ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1057 นางปัทมาพร บัวมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองชุมแสง สพป.ตรัง เขต2 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1058 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1059 นางพรทิยา พิกุลสนธยา ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1060 นางกัญญาพร ทุมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวัย
1061 นางสาวศรีสุดา เลิศทวีธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1062 นางมารศรี จิตรพรหม ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1063 นางสาวสาลินี หนูสงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขาฝาก กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1064 นางอนุสรณ์ เม่งบุตร ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1065 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายสวัสดิการอาหารและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1066 นางสาวดุษฎี กาหลง นักวิชาการการเงินและบัญชีโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ปฐมวัย
1067 นางสาวณิชาภา เกี่ยวข้อง ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ปฐมวัย
1068 นางวโรชา วิทยานุกร ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ปฐมวัย
1069 นางมัสลิกา คมขำ ลูกจ้างโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายการเงินศูนย์ปฐมวัย
1070 นางสาวสุดสวาท ธงไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1071 นางนพวัลย์ หนูชัยปลอด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1072 นางชไมพร พงษ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1073 นางมารศรี ทองยศ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1074 นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดี ครูโรงเรียนอ่าวลึก กรรมการอำนวยการศูนย์ปฐมวัย
1075 นางวัลยา นาคบุตร เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนศูนย์ปฐมวัย
1076 นางสาววิยุดา เพียรกิจ ครูโรงเรียนบ้านคลองพวน กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
1077 นางอัจฉรา พะโยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัว
1078 นางนวม ชูพุทธ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ศูนย์ปฐมวัย
1079 นางนวม ชูพุทธ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฐมวีย
1080 นางนฤมล นราวุฒิพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1081 นางนวม ชูพุทธ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลศูนย์ปฐมวัย
1082 นางสาววรณัน อินทสุภา เจ้าพนักงานพัสดุโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินศูนย์ปฐมวัย
1083 นางปราณี ก้องกาญจโนภาส ศึกษานิเทศกก์ สพป.กระบี่ กรรมการอำนวยการและเลขานุการศูนย์ปฐมวัย
1084 นางนวม ชูพุทธ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปฐมวัย
1085 นางเยาวนารถ เลาหบรรจง ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์ปฐมวัย
1086 นายสังวร คงภักดี ผอ.รร.อนุบาลคลองท่อม ประธานศูนย์สาระศิลปะ
1087 นายบุญเกียรติ เกตแก้ว ผอ.รร.บ้านถ้ำโกบ รองประธานศูนย์สาระศิลปะ
1088 นายปริญญา นฤมิตบวรกุล ผอ.วิทยาลัยสารพัดช่าง กระบี่ รองประธานศูนย์สาระศิลปะ
1089 นายอภินันท์ คงประดิษฐ์ผล ผอ.รร.โภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ รองประธานศูนย์สาระศิลปะ
1090 นางฉลวย นวลใย ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1091 นางจิรัชญา บัวทอง ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1092 นางอรพิณ ชูสุทน ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1093 นางสาคร บุญรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1094 นายวัฒนา ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1095 นางสุวดี บุญชูประภา ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1096 นางสาวณัฐธยาน์ ย่องดำ ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1097 นางจารีพร พรมชัยศรี ครู โรงเรียนบ้านห้วยสาร กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1098 นายทิฆัมพร สวนกูล ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กระบี่ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1099 นายสำราญ มณีสุวรรณ ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการศูนย์สาระศิลปะ
1100 นายพิภพ ปิติ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการศูนย์สาระศิลปะ
1101 นายสรรพเพ็ชญ์ ณรงค์ฤทธิ์ รองผอ.วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระศิลปะ
1102 นางสุริยา จุลภักดิ์ รองผอ.รร.บ้านถ้ำโกบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระศิลปะ
1103 นางมณทิพย์ บุญมณี รอง ผอ.รร.อนุบาลคลองท่อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์สาระศิลปะ
1104 นายบุญเกียรติ เกตุแก้ว ผอ.รร.บ้านถ้ำโกบ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนศูนย์สาระศิลปะ
1105 นางสาวปัญจพร สุวรรณโน เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
1106 นางสาวเบญจรัศมิ์ เม่งช่วย เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
1107 นางสาวกนกนาฏ คงเครือ ครูธุรการ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
1108 นางสาวนันท์นลิน เชยชม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองทรายประชาอุทิศ คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
1109 นางอุมาพร ช่วยพัทลุง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ่าวลึก คณะกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทัศนศิลป์ ดนตรี
1110 นายจารึก สังข์รอด ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมทัศนศิลป์
1111 นางฤดีภรณ์ ชนะกุล โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมทัศนศิลป์
1112 นางอัณชณา แก้วใหญ่ โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมทัศนศิลป์
1113 นางปรีดา บุตรครุธ ครู โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมดนตรีและขับร้องเพลงสากล ไทยสากล เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประสานเสียง และเพลงไทยลูกทุ่ง
1114 นายบัญชา ศุภศรี ครู โรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพที่ 160 กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมดนตรีและขับร้องเพลงสากล ไทยสากล เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประสานเสียง และเพลงไทยลูกทุ่ง
1115 นางเสาวคนธ์ ทองคำ ครู โรงเรียนบ้านแชงเปิง กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมดนตรีและขับร้องเพลงสากล ไทยสากล เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงประสานเสียง และเพลงไทยลูกทุ่ง
1116 นางกัลยา ปวนแก้วหาญ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมดนตรีไทย
1117 นายณัฐวุฒิ บุญเหม ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมดนตรีไทย
1118 นางสุกัณธา เรืองดำ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมดนตรีไทย
1119 นางสิริพรรณ แซ่ด่าน ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมนาฏศิลป์
1120 นางศิริพร ทองทิพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมนาฏศิลป์
1121 นางรำพึง ขุนจันทร์ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมนาฏศิลป์
1122 นางสาวรัตนา ดำดี ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมนาฏศิลป์
1123 นางอติกานต์ ศรียาภัย ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมนาฏศิลป์
1124 นางมณีดา ดำทอง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการรับรายงานตัวศูนย์สาระศิลปะ กิจกรรมนาฏศิลป์
1125 นายสถาพร ปุริสชาติ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1126 นางสมนึก ชายเขียว ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1127 นายฐิติพงศ์ เจียวก๊ก ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1128 นายประโลม คงคต พนักงานบริการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1129 นายสะอาด ดอนนกลาย พนักงานบริการโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1130 นายพิศิษย์พงศ์ ไพโรจน์ พนักงานบริการโรงเรียนบ้านน้ำร้อน กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1131 นางประไพ ไสไทย ครู โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1132 นายสมยศ ไหมทอง พนักงานบริการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1133 นายอรุณ สุดสุข พนักงานบริการโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1134 นางพิลาส เหนือคลอง ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1135 นายสุวิพัฒน์ โสภณสุขสถิตย์ ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1136 นายฐปกรณ์ เกตแก้ว โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1137 นางสาวทัศนีย์ ประตูใหญ่ ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการฝ่ายสถานที่ ศูนย์สาระศิลปะ
1138 นายกริชศิลป์ วรินทร์เวช ครู โรงเรียนอุตรกิจ ประธานกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ศูนย์สาระศิลปะ
1139 นางขวัญตา วาหะ ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายนิทรรศการ ศูนย์สาระศิลปะ
1140 นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมือง ครู โรงเรียนคลองพน กรรมการฝ่ายนิทรรศการ ศูนย์สาระศิลปะ
1141 นางจุฑารัตน์ อารมณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการและเลขานุการ ฝ่ายนิทรรศการ ศูนย์สาระศิลปะ
1142 นางสิริมา อั้นทอง ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสวัสดิการและอาหาร ศูนย์สาระศิลปะ
1143 นางสาวสุธาสิณี ชำนาญกิจ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและอาหาร ศูนย์สาระศิลปะ
1144 นางวรรณพร ชุมศรี ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและอาหาร ศูนย์สาระศิลปะ
1145 นางจารุมน ทองสลัก ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและอาหาร ศูนย์สาระศิลปะ
1146 นายสุรินทร์ จันทร์ส่งแสง ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายสวัสดิการและอาหาร ศูนย์สาระศิลปะ
1147 นางคำนึง หอมชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ศูนย์สาระศิลปะ
1148 นางวิไล ไกรมุ่ย ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระศิลปะ
1149 นางสุคนธ์ บุญผลึก ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระศิลปะ
1150 นางพวงรัตน์ อมรลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระศิลปะ
1151 นายสุทัศน์ อมรลักษณ์ ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายพยาบาล ศูนย์สาระศิลปะ
1152 นางสาวจันทนา นำนาผล ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระศิลปะ
1153 นายมาโนชญ์ อุดมศรี ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระศิลปะ
1154 นางสุจิตรา โพธิ์ทอง ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระศิลปะ
1155 นายวรรณชัย นาคีเภท โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระศิลปะ
1156 นางกมลมาศ หมาดหมาน ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์สาระศิลปะ
1157 นายสันติชัย บรรจงแป้น ครู วิทยาลัยสารพัดช่าง กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์สาระศิลปะ
1158 นายสนั่น เจริญเนาว์ ครู โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ รองประธานฝ่ายจราจร ศูนย์สาระศิลปะ
1159 นายประเสริฐ สุขมาก ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายจราจร ศูนย์สาระศิลปะ
1160 นายสมนึก ปรีชา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1161 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1162 นายกฤตยชญ์ คุ้มสวน ครูธุรการโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓ กรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1163 นายสุเมธ โลติกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1164 นางกัลยวีร์ จันทร์เพชร ครูโรงเรียนบ้านเขาคราม (ศรีจันทร์อุทิศ) กรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1165 นางสาวนันท์นภัส เกษยาว ครูธุรการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด กรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1166 นางเสาร์วรักร์ ช่วยบำรุง พนักงานราชการโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1167 นางสาวนิตยา สุทธินวล ครูธุรการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1168 นางอิศรา ตาดทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1169 นางฐิตาภา เหมรา ผู้อำนวยการโรงเรียนหินราว ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1170 นายโสภณ ปิยธรรมคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1171 นางจีรภรณ์ การดี ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการและเลขานุการฝ่ายรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1172 นางสาวภิมลมาศ ราชไมตรี ครูธุรการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1173 นายวิมล นับทอง รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการคณะอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1174 นายธีร์ สังขสัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการคณะอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1175 นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์ศรีรัตนะ ข้าราชการบำนาญ กรรมการคณะอำนวยการ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1176 นายสุฤทธิ์ กาญจนวงศ์ ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1177 นายกมนทรรศน์ หล่อสุพรรณพร ครูโรงเรียนโภคาพานิชนุกูล มูลนิธิ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1178 นายสุรศักดิ์ จงจิต ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1179 นายสายัณห์ ส่งแสง ครูโรงเรียนวัดนทีมุขาราม กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1180 นายสมพร ลิ่มคำ ครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1181 นายยงยุทธ สิงหพันธุ์ ครูโรงเรียนบ้านควนแดง กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1182 นายอภิชาต ถิ่นเขาต่อ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1183 นายบุญโชติ กุจิ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ กรรมการฝ่ายรับรายงานตัว สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1184 นางสาวสวิชญา ผลทวี ครูโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1185 นายมิตร คำเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสถิตโพธิ์ธาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1186 นายสุเมธ โลติกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประธานคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ/พยาบาล สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1187 นางสาวโสพิศ หนูแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1188 นายวิชาญ จันทระพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านบางโสก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1189 นายอิทธิรัฐ ทองพรรณกุล ครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ (บ้านควนเขียว) กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1190 นายสัมภาส บุษย์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด ประธานคณะกรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1191 นายกฤษณะ เปลี่ยนผลัด ครูโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1192 นายสุทธิพงษ์ สุคนธ์รัตน์ ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1193 นายวุฒิ คงชื่น ครูโรงเรียนบ้านบางคราม กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1194 นางสาวนงลักษณ์ เพชรฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านบางเหรียง กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1195 นายขนิษฐ์ เจ้ยทองศรี ครูโรงเรียนบ้านดินแดง กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1196 นายสุชาติ ตาดทอง ครูโรงเรียนบ้านบางหอย กรรมการฝ่ายควบคุมห้องสอบตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1197 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1198 นายปรีดี สมผุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1199 นายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1200 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1201 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1202 นายอภินันท์ เจียวก๊ก รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1203 นายพิน นิลบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1204 นายจงจรัส ภักดีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1205 นายวิชิต คงจ้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้ว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1206 นายกษิเดช กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1207 นายอาทิตย์ บิลสัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1208 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1209 นายสงวน เสริฐสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1210 นายฉลอง จ้นทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1211 นายสมศักดิ์ ปูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1212 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1213 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1214 นายบุญยืน เปียตี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาต่อ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1215 นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1216 นางสุรัสวดี มิ่งมิตร ครู โรงเรียนบ้านนานอก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1217 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครู โรงเรียนอ่าวลึก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1218 นายธนพล ฐิติเชษฐ์กุล ครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1219 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1220 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1221 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ครู โรงเรียนคลองพน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1222 นายศุภโชค แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1223 นายอาจินต์ ภูมาวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะพานพน รองประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1224 นางสาวสุพรทิพย์ ไทรทองคำ ครู โรงเรียนบ้านบากัน กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1225 นางปิยรัตน์ ทองสมจา ครู โรงเรียนบ้านร่าปู กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1226 นางสาวรัตนาภรณ์ ปานมาตร ครู โรงเรียนบ้านแหลมกรวด กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1227 นางสาวบุปผา รักสีทอง ครู โรงเรียนบ้านคลองชะมวง กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1228 นางสาวอนัฐญา บุตรหาบ ครู โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1229 นายเรวัตร จิตรเที่ยง ครู โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1230 นางสาวพรพิมล เจี้ยมบุตร ครู โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1231 นางพัณณิดา สาศรีสุข ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1232 นางสาวดลชนก ภูมิสถิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านร่าปู กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1233 นางสาววาธิณี หวันหยี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1234 นายบัชซูดิน มอลอ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1235 นายทรงวุฒิ มากมี ครู โรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1236 นายทัยรัตน์ ผาพองยุน ครู โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1237 นางสาวปวีณา แสวงการ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดบางเหลียว กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1238 นางสาวอาภาภรณ์ นพรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านบากัน กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1239 นางสาวรัตติพร สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1240 นางพรทิพย์ สัสดีเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยวน กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1241 นายเฉลิม เรืองทองเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยาง ประธานกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1242 นายจงจรัส ภักดีพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งคา รองประธานกรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1243 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1244 นายอดุลย์สิทธิ์ บุตรเด็น ครู โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1245 นายสมพร เพชรประพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1246 นางสาวนภาพร กิตติวงพงษานุรักษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1247 นางสาวเรวดี รอดพิบัติ ครู โรงเรียนบ้านนานอก กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1248 นางสาวกาญจนา นวลศรี ครู โรงเรียนบ้านคลองหมาก กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1249 นายสุรินทร์ หมินหมัน ครู โรงเรียนบ้านเขากลม กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1250 นางนิตยา สุทธินวล ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1251 นางสาวสุภัทรวดี หนูสอน ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1252 นางวิไลวรรณ เปียตี้ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1253 นางสาวอิศรา สุรัสวดี ครู โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1254 นางสาวสุภาพร เหมือนพรรณราย ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1255 นางสาวจีรพร หมั่นมา ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1256 นางสาวอันธิกา ปาไหน ครู โรงเรียนบ้านคลองยาง กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1257 นางสาวปฏิมา บุญสพ ครู โรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1258 นางสาววรรธนา ช่วยการ ครู โรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1259 นายพิเชษฐ์ สายเส็น ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1260 นายมารุต รวงผึ้ง ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1261 นางศุภลักษณ์ สแนยาพันธ์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1262 นายสงวน เสริฐสุรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1263 นายกษิเดช กุลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองแรด กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1264 นางกนกวรรณ ยุวนากร ครู โรงเรียนอุตรกิจ กรรมการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1265 นายนิยม รักษาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา กรรมการและเลขานุการรับรายงานตัวกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1266 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1267 นายปรีดี สมผุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด รองประธานกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1268 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง รองประธานกรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1269 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1270 นายสิทธิพงศ์ รอดคุ้ม ครู โรงเรียนคลองพน กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1271 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครู โรงเรียนอ่าวลึก กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1272 นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศ ครู โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1273 นายสุเทพ ทัดศรี ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1274 นายธีรทัต กาญจนเพ็ญ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1275 นายวีระ หละเขียว ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1276 นางสาวหยาดน้ำค้าง สุทธิมาศ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1277 นายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1278 นายสมคิด ฮ้อบุตร ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1279 นายอภิชาต ถิ่นเขาต่อ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการและเลขานุการจัดสถานที่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1280 นายพิน นิลบวร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประธานกรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1281 นายสุทิน ทองพลับ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ รองประธานกรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1282 นายสุนทร วงษ์งาม ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1283 นายอรุณศักดิ์ เสรีเรืองรอง ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1284 นายสุรศักดิ์ ช่วยเรือง ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1285 นายปรีชา หนูในนา ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1286 นายสมจิต ครุฑานนท์ ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1287 ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1288 นายอเนก จารุเกียรติกุล ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการและเลขานุการด้านการจราจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1289 นายปรีดี สมผุด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจูด ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1290 นายฉลอง จ้นทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1291 นายประกอบ เพ็ชร์อ่อน ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1292 นางสุลีพร ผิวขำ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1293 นางสาวดลจิตร ไพณุจิตร ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1294 นางสุณี อยู่เจริญ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1295 นางสาวนันวรรณ ชูมนตรี ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1296 นางเสาวนีย์ จิตรพาณิชย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1297 นางสาวนพรัตน์ เทพนวล ครู โรงเรียนวิทยาประชาคม กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1298 นางสาวสุภากร พูลสุข ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1299 นางสาวสมฤทัย ชนะพาล ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1300 นายสมศักดิ์ ปูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินเพิง กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1301 นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้ม ครู โรงเรียนคลองพน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1302 นายฉลอง จ้นทร์เอียด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศ ประธานกรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1303 นางเพ็ญศรี สวาปการ ข้าราชการบำนาญ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1304 นางสาวแก้วตา เกตุแก้ว ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1305 นางรัตนาภรณ์ อ้นชู ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1306 นางจิตราภรณ์ แก้วจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1307 นายปรีชา กังแฮ ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1308 นายสมคิด เจียวบุตร ครู โรงเรียนบ้านคลองกำ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1309 นางวันดี นวลสมศรี ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1310 นางอุบลรัตน์ มณีมัย ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1311 นางสาวอัปสรณ์ สมัครแก้ว ครู วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1312 นางสุรัสวดี มิ่งมิตร ครู โรงเรียนบ้านนานอก กรรมการและเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1313 นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยาง ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายสวัสดิการและพยาบาลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1314 นายสิทธิผล ดีใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปิ้ง ประธานกรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1315 นายธนากร ชื่นบุตร ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1316 นางศรีไพร ชูสังข์ ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1317 นายปิยวัตร บุตรเลี่ยม ครู โรงเรียนอ่าวลึก กรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1318 นายธนพล ฐิติเชษฐ์กุล ครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยา กรรมการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1319 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1320 นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1321 นายสุจินต์ หมุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเหียน ประธานกรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1322 นางรัชนี ตันลปากุล ครู โรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1323 นางสาวมยุรี กุลบุตร ครู โรงเรียนบ้านไหนหนัง กรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1324 นางจีระนันท์ สังขพันธ์ ครู โรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1325 นางจรรยา แก้วเซ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
1326 รศ.มัณฑนา นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1327 นายประทีป นวลเจริญ ข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ที่ปรึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1328 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑ ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1329 นางพรสุข กลับส่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1330 นายบุญถิ่น แก้วเซ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดม รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1331 นายชัยณรงค์ มาศโอสถ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวง รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1332 นางศิริพรรณ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1333 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1334 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1335 นางสาวอภิรดี เพชรสาย ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1336 นางศิริมา แสนพันตรี ครูโรงเรียนบ้านนาวง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1337 นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1338 นางกุสุมา ประภาสวัต ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1339 นางสุชฎา สาศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านเกาะกลาง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1340 นางเสาวลักษณ์ ชนะกุล ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1341 นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อย ข้าราชการบำนาญ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1342 นางเข็มทอง ทองทิพย์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1343 นางศุภลักษณ์ เกิดหนู ครูโรงเรียนบ้านเขาทอง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1344 นางแก้วตา ประภาส ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1345 นางสาวดวงพร วุฒิมานพ ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1346 นางพรประภา ไกรนรา ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1347 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านพรุเตียว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1348 นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ ครูโรงเรียนบ้านกอตง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1349 ว่าที่ ร.ต.อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1350 นางจรีรัตน์ ปานพรหมมินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1351 นายจิรศักดิ์ เจียงจิรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานเุคราะห์ ๑ ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1352 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1353 นางศิริพรรณ เหมทานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1354 นางอุไร จงจิต ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1355 นายนครินทร์ ธิยะภูมิ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1356 นางพิทยา ศรีสุวรรณ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1357 นางพรพิมล แกมวิรัตน์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1358 ว่าที่ ร.ต.อนุวัตร ไทรทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1359 นางสาวดวงพร วุฒิมานพ ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดม กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1360 นางพรประภา ไกรนรา ครูโรงเรียนบ้านหนองจูด กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1361 นางวิไลลักษณ์ ขุนทอง ครูโรงเรียนบ้านพรุดินนา กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1362 นางจิตราภรณ์ วุ่นแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1363 นางอัจฉรา พะโยม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1364 นางกุสุมา ประภาสวัต ครูโรงเรียนอุตรกิจ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1365 นางสาวสายขวัญ ยังช่วย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1366 นางนฤมล แก้วงาม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1367 นางมาลา แก้วมนตรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ รองประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1368 นางสาวเสาวณี แกสมาน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1369 นางศศิธร ชูมณี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1370 นางสาวศิวพร รัตนเดช พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1371 นางเสาวณี ศรีอ่อน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1372 นางจินดา เทพเกลี้ยง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มกลุ่มสาระวิทยาศาตร์
1373 นางธนภรณ์ บุญเรืองขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ ประธานกรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1374 นางสาวนิตยา รู้รอบ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1375 นางธนพรพรรธน์ ชูเดชา เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านควนต่อ กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1376 นางยุพดี ปทุมรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านนาวง กรรมการฝ่ายรายงานผลการแข่งขันกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1377 นางสาวธิดารัตน์ ชัยวิเศษ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านไสโป๊ะ กรรมการและเลขานุการรายงานผลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1378 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1379 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1380 นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1381 นายสุทัศน์ นาคเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1382 นายทวีศักดิ์ ดำมุสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1383 นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1384 นางอาภรณ์ พวงช่อ ครูโรงเรียนบ้านบางเหียน กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1385 นางพิชชาภา บุญฤทธิ์ ครูโงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1386 นางอุไร จำปีพันธุ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1387 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1388 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1389 นางสาวกนกกาญจน์ มากผล ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1390 นางทิพย์ภาวดี คงบัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1391 นายสามารถ เถื่อนสมศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1392 นางสาววราภรณ์ วัชรเฉลิม ครูโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1393 นางรังษิยา บินสะมะแอ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อย กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1394 นางสาวสุชาพิชญ์ พรหมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1395 นางวิไล ไกรมุ่ย ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1396 นางคมคาย แผนทอง ครูโรงเรียนทุ่งพะยอม กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1397 นางมยุรา บุญตระกูล ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้ง กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1398 นางจริยา เพชรร่วง ครูโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1399 นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1400 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1401 นางจัญญา อนงค์ ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1402 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1403 นายทวีศักดิ์ ดำมุสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1404 นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์ ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1405 นางพิชชาภา บุญฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1406 นางอุไร จำปีพันธุ์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1407 นางสาววาสนา ขวัญรอด ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1408 นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีน ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53 กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1409 นางทิพย์ภาวดี คงบัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1410 นางจัญญา อนงค์ ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียนกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1411 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายทะเบียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1412 นายไพโรจน์ ขาวสังข์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไคร ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัว
1413 นางสิริกร กองหล้า ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1414 นางสาวพิมพร ประภาศ ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1415 นางสาวจิราพร ไทยกลาง ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1416 นางจัญญา อนงค์ ประธานชมรมครูภาษาอังกฤษ กรรมการและเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1417 นางทิพย์ภาวดี คงบัน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายรับรายงานตัวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1418 นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1419 นายสุทัศน์ นาคเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1420 นายศักดิ์ศรี นิจถาวร ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ
1421 นางสาวนงเยาว์ สุทธิสงค์ ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ
1422 นายนัฐนนท์ จันทร์พิทักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ
1423 นายประสิทธิ์ มลูกุล พนักงานบริการโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ
1424 นางสาวพิมพ์ภา ประภาศ พนักงานบริการโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศ
1425 นางสงวน ชินะกุล ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1426 นายคณิต โอทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำทับ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1427 นายณรงค์ รัฐภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1428 นายสุทัศน์ นาคเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล1 รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1429 นายสามารถ เถื่อนสมศรี ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองไคร กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1430 นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็ม ครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลาง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1431 นางจัญญา อนงค์ ครูโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1432 นางสาวจิระพร ชัยชิต ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1433 นายพิเชษฐ ปัจฉิม ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1434 นายนรุตม์ ตรีวรพันธ์ ครูโรงเรียนเทศบาล1 กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1435 นางสาวสุนิษา เกี่ยวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1436 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1437 นางสาวสมาพร ยอดนารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไหนหนัง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1438 นางวรรณา ฤทธิ์พรัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1439 นายวิชุณ พลรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1440 นายธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1441 นายปราโมทย์ เรืองสังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1442 นางสาววินิจ ตระกูลวงค์ ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1443 นายสมศักดิ์ หาญกล้า พนักงานบริการโรงเรียนบ้านไหนหนัง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายทะเบียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1444 นางสาวเนาวรัตน์ ชูแก้ว ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1445 นางสาวณัฎฐณิชา วุ่นสุข ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1446 นางสาวสรีนา สืบเหตุ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1447 นายพรศักดิ์ ชูขาว ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1448 นางจรูญศรี ทองขุนดำ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1449 นางสาวอุไรวรรณ พยายาม ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1450 นางเรวดี แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1451 นางบังอร ดวงทอง ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1452 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันเนตร ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1453 นางสาวสมาพร ยอดนารี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านไหนหนัง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1454 นางสาวบุศรินทร์ หนูสงค์ ครูโรงเรียนบ้านไหนหนัง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1455 นางอุบล ประสงค์ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ สพป.กระบี่ คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1456 นางสาวมยุรี ปราบประชา ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1457 นางสาวเนาวรัตน์ ไชยพงษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1458 นายพรศักดิ์ ชูขาว ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1459 นางจรรยา อังศุกาญจนกุล ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1460 นางศุภานัน แทรกสุข ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานคณะกรรมการ รับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1461 นางประนอม สุขล้ำเกิน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการและเลขานุการ รับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1462 นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รับรายงานตัวนักเรียน และครูผู้ควบคุมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1463 นางสาววินิจ ตระกูลวงค์ ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการรับรายงานตัวกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1464 นางจุไร ภุมราดี ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการรับรายงานตัวกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1465 นางสาวจันทร์สุดา ชนะศรี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการรับรายงานตัวกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1466 นางพวงผกา ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำ คณะกรรมการและเลขานุการ รับรายงานตัวกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
1467 นายกระจ่าง อมรพล พนักงานบริการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1468 นางรุ่งนภา แท่นทอง แม่บ้านโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1469 นายเกษียร บางยับยิ่ว ครูช่วยสอนโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1470 นายมะยูกี มะเซ็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ประธานคณะกรรมการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1471 นายจำลอง สุกดำ นักการภารโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการและเลขานุการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1472 ........................................ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดสถานที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1473 นางสุขสำราญ คงแก้ว ครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1474 นางพรพิมล ลาภทวี ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1475 นายสมศักดิ์ หาญกล้า พนักงานบริการโรงเรียนบ้านไหนหนัง คณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1476 นางสาวสุนิสา เกี่ยวพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1477 นางสาววิลาวัณย์ หลีน้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ คณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1478 นางวรรณา ฤทธิ์พรัด เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง คณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1479 นางวิภาพร เฉิดโฉม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ ประธานคณะกรรมการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1480 นางกนกพร เพ่งเพ็ง ครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ คณะกรรมการและเลขานุการเก็บตัวนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
1481 นายคำนึง รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง ประธานกรรมการฝ่ายจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1482 นายศุภโชค แซ่บ่าง ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1483 นางสาวจีรนันท์ จงรักษ์ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1484 นายจำลอง สุกดำ นักการภารโรงโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการฝ่ายจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1485 นายชิโนรส ทองขุนดำ ครูโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1486 นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ ประธานกรรมการอำนวยการ
1487 นายสมาน สาครจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบากัน รองประธานกรรมการอำนวยการ
1488 .................................................. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายจราจรภายในโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1489 นายธีระพล บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไหนหนัง ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม
1490 นางสาวประภาศรี คำนวณจิต ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดง รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศานาและวัฒนธรรม