หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3
1. นางสุวลักษณ์ ยั่งสกุลโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุภนา ศรีสว่างโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
3. นางเสริมศรี พลรงค์โรงเรียนอนุบาลพังงากรรมการ
4. นางจุฑามาศ ทิพย์ภักดีโรงเรียนบ้านปากหยากรรมการ
5. นางปรียา สุวรรณมณีโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6
1. นางเอมอร ปิติโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ มณีวงศ์โรงเรียนบ้านหัวลำพูกรรมการ
3. นายสงวน เตี้ยซี้โรงเรียนบ้านทุ่งคากรรมการ
4. นางสาวซุนนีย๊ะ หมัดอะด้ำโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
5. นางญาณิศา รังสิวัฒน์โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นายพญอม จันนิ่มโรงเรียนอนุบาลกระบี่ ผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทองโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
3. นางอรุณี กลับส่งโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
4. นางกุหลาบ เจียวก๊กโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการ
5. นางวรรณา เพชรศรีทองโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3
1. นายวีรพล เพชรล้วนผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเอื้อมพร ช่วยจันทร์โรงเรียนบ้านนานอกกรรมการ
3. นางวัชรีย์ คำพุทธโรงเรียนบกเก้าห้องกรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ เพชรสุทธิ์โรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นางประสม อาชวากรโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6
1. นางบุญเพ็ญ บ่อหนาโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง เพ็งหนูโรงเรียนบ้านควนยูงกรรมการ
3. นางอุไรวรรณ เพ็ชรรัตน์โรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
4. นางอุทัย เรืองสังข์โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นางดุษฎี แก้วแย้มโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางกอบกุล ชนะกุลผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวชนันธร แก้วคุ้มภัยโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
3. นางภัควลัญชญ์ ฉิมอินทร์โรงเรียนบ้านทะเลหอยราษอุทิศกรรมการ
4. นางเกษร ทองเจริญโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
5. นางทิพวรรณ มากผลโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางวิลาศ สุทธินวลผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัตนาวดี สรรพคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 กรรมการ
3. นางสาวพัณณิตา สุวรรณภักดีโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางนพมาศ บุตรกลัดโรงเรียนบ้านบกห้องกรรมการ
5. นางอัมพันธ์ เกิดแก้วโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางอรุณี พงศ์ชยุตม์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสวิตตา วิไลลักษณ์โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
3. นางสาวอาทิตา ยอดธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา (บ้านบางบอน)กรรมการ
4. นางภัชรา เรืองสงค์โรงเรียนบ้านน้ำจานกรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช เสนทองโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวฉวี ณ ตะกั่วทุ่งผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอภิณห์พร อภิเจริญศิรรัฐโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
3. นางณัฐฐิยากร วานิชโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นางรัตติยา นบนอบโรงเรียนบ้านเกาะไทร (ลำทับ)กรรมการ
5. นางสาวจุไรรัตน์ ศรีวิเชียรโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวจี ณ ถลางผู้ทรงคุณวุฒิข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณา ชุมพันธ์โรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางเรียม แซ่เตียวโรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
4. นางศรีแพร ทองสำฤทธิ์โรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
5. นางวรางคณา อ่อนเขตร์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6
1. นางณัฐฐิยากร วานิชโรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นางชาลินี ก๊กใหญ่โรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
3. นางปิยะนันท์ เกตุแก้วโรงเรียนบ้านเกาะสุดกรรมการ
4. นางนวรัตน์ ปรีชาโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
5. นางอุไรรักษ์ เถาว์กลอยโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสวภรณ์ นิจพรพงศ์โรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร เทพณรงค์โรงเรียนวัดโคกสวยกรรมการ
3. นางอุไรรัตน์ ปิติโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
4. นางจารินี แสงศรีจันทร์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางจำเรียง ตั้นพันธ์โรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายลออ ภูวภิรมย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ญรัตน์ เทพทุ่งหลวงโรงเรียนสารภีอุทิศ สุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
3. นางกัญณี เสริฐสุรินทร์โรงเรียนชุมชนวัดนาเหนือกรรมการ
4. นางสาวดลจิตร ไพณุจิตรโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นางพิไลพร ลิ่มวิภาดากุลโรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ ๑๒๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางโสภา ชูวิวัฒน์รัตนกุลโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ แก่นทองโรงเรียนวัดโคกสมานคุณ สงขลา ๒กรรมการ
3. นางพรทิพย์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนบ้านห้วยต่อ ตรัง ๒กรรมการ
4. นางสาวสินจัย เขียววรรณ์โรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
5. นางพรพิมล แกมวิรัตน์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกานดา เดชนครินทร์โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ ศรีรุ่งเรืองโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน นครฯ ๒กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ หลังชายโรงเรียนบ้านดาหลำ สุราษฎร์ธานี ๒กรรมการ
4. นางจิตติมา โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางนัฏฐณิชา เปียกบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6
1. นางสาวประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสันอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายถนอมเกียรติ งานสกุลโรงเรียนเมืองถลาง สพม.๑๔กรรมการ
3. นางสุภาณี รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
4. นางเยาวดี เล็กกุลโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
1. นางสาวประไพพิมพ์ สุรเชษฐคมสันอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตสุดา ธราพรโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นายปราโมทย์ เพ็ชรคล้ายผู้อำนวยโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางณัฐพร บุญร่มโรงเรียนวัดสว่างมนัส ชุมพร ๒กรรมการ
5. นางสุภาณี รักษาพันธุ์โรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6
1. นางสาวนวลจิตร ถิรพัฒนันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
4. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
5. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลจิตร ถิรพัฒนันท์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวป.ปัทมา เหมมาชูเกียรติกุลอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุพัตรา ยะลาโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
4. นายภูวราช แกมวิรัตน์โรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
5. นางมณทิพย์ เกตแก้วโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายเจษฎา สุจริตธุระการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางนงนุช ผลทวีโรงเรียนทับปุดวิทยา สพม.๑๔กรรมการ
3. นายศุภโชค แซ่บ่างโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
4. นายตะวัน เตาะโรงเรียนพนมเบญจา สพม.๑๓ กรรมการ
5. นายอภิชาต เชียรวิชัยโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเจษฎา สุจริตธุระการอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางผการัตน์ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายอนิรุทธิ์ อมรแก้วโรงเรียนพรุดินนากรรมการ
4. นางอทิตยา บุญเจริญศิลป์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นางสาวเมติตา สงขำโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางสาวหฤทัย วรรทมาตร์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางจรรยา ใสเพี้ยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ประคีตะวาทินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ ดาบแสงทองโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
5. นางสุไมพร ไกรยะปักษ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
6. นางสาวชุติมา คล้ายบุตรโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
7. นางรัชนีกร แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวน ตรัง เขต ๑กรรมการ
8. นางสมพร พรรณยี่โรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
9. นางแววมณี บุตรเรืองศักดิ์โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ สุราษฎร์ธานี เขต ๓กรรมการ
10. นางกาญจนา เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านนาออกกรรมการ
11. นางชุติมา สุวรรณศรีโรงเรียนบ้านบนไร่ สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
12. นางสาวกนกวรรณ ชูศรีโรงเรียนวัดนาหมอบุญ นครฯ เขต ๓กรรมการ
13. นางแสงเดือน แดงงามโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
14. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
15. นายวินนท์ ร่าหีมโรงเรียนบ้านคลองโตนดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางจรรยา ใสเพี้ยศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวหฤทัย วรรทมาตย์ศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวเพาพักตรา กาธรรมณีโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล สพม.๑๓กรรมการ
4. นายวาสุเทพ ไชยสนโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
5. นางหทัยรัตน์ ศรีเบญจพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯกรรมการ
6. นางลีซาวาตี ไกรบุตรโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการ
7. นางกอบกุล กิจผดุงโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
8. นางจารุวรรณ บุษบงค์โรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการ
9. นางสาวสุพรรณ สุวรรณชาตรีโรงเรียนวัดบางโทงกรรมการ
10. นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์โรงเรียนอนุบาลภูเก็ตกรรมการ
11. นางรัชนีกร แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวน ตรัง เขต ๑กรรมการ
12. นางสาวจามร มีภพโรงเรียนบ้านบางตะเภา นครฯ ๒กรรมการ
13. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
14. นางจีรภา อันนานนท์โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวสิรินาถ มาศโอสถโรงเรียนโชคชัยกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางละออ ภูวภิรมย์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวน ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นายไพทร เกิดสุขโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
4. นายวิศิษฎ์ พุ่มเกื้อโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นางวรรณา บุญกสินธุ์โรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
6. นางประนอม สังข์คำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
7. นางสาวมนัสวี อ่อนคงโรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
8. นางสาวกัณหา สกุลเพ็ชรโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดกรรมการ
9. นางศศิธร แก้วศรีโรงเรียนบ้านท่าแซะ สุราษฎร์ธานี เขต ๒กรรมการ
10. นางรัตนา สุนทรโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
11. นางเจียมจิตร สิงสุขโรงเรียนอนุบาลสวี ชุมพร เขต ๒กรรมการ
12. นายสุกรี มาลียันโรงเรียนบ้านหาดทรายยาว สตูลกรรมการ
13. นางอังคณา ผิวนวลโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
14. นางสาวพรทิพย์ ประดิษฐ์นิพนธ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
15. นางสาวอาภาพร แก่นจันทร์โรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพรสุข กลับส่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางกุสุมา ประภาสวัตรครูโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางจลินทรา วัขรเรืองวิริยะครูโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี เพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
7. นายสนาน พึ่งหล้าครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒กรรมการ
8. นางพฤษารัตน์ เพชรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
9. นางสาวสุนันทา พรหมอินทร์ครูโรงเรียนวัดภูมิบรรพตกรรมการ
10. นางภคินี สังข์ช่วยครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
11. นางสุชาฎา สาศรีสุขครูโรงเรียนบ้านเกาะกลางกรรมการ
12. นางจิตติมา ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านนานอกกรรมการ
13. นางภัทรธิชา วังบัวครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
14. นางอมรศรี บุญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางพรสุข กลับสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
3. นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางกุสุมา ประภาสวัตรครูโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางจลินทรา วัชรเรืองวิริยะครูโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
6. นางสาวอภิรดี เพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
7. นายสนาน พึ่งหล้าครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒กรรมการ
8. นางพฤษารัตน์ เพชรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
9. นางสุนันทา พรหมอินทร์ครูโรงเรียนวัดภูมิบรรพตกรรมการ
10. นางภคินี สังข์ช่วยครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
11. นางสุชฎา สาศรีสุขครูโรงเรียนบ้านเกาะกลางกรรมการ
12. นางจิติมา ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านนานอกกรรมการ
13. นางภัทธิชา วังบัวครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
14. นางอมรศรี บุญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. รศ.มัณฑนา นวลเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เกิดหนูครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
4. นางกมลเนตร ล่องลอยครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ชูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
6. นางหร่อดิย๊ะ การกล้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
7. นางวรรณพร หงส์ยศครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
8. นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
9. นางสาววิณิชลักษณ์ พัทบุรีครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
10. นางสาวฉันทนา แพรกสงฆ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
11. นางภรภัทร พรรณราครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
12. นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
13. นางจินตนา ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. รศ.มัณฑนา นวลเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
3. นางสาวศุภลักษณ์ เกิดหนูครูโรงเรียนบ้านเขาทองกรรมการ
4. นางกมลเนตร ล่องลอยครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางสาวปาริชาติ ชูจันทร์ครูโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
6. นางหร่อดิย๊ะ การกล้าครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
7. นางวรรณพร หงส์ยศครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
8. นางสาวจุฑาภรณ์ อุมาสะครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
9. นางสาววิณิชลักษณ์ พัทบุรีครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
10. นางสาวฉันทนา แพรกสงฆ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
11. นางภรภัทร พรรณราครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการ
12. นางพรทิพย์ กาลสัมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
13. นางจินตนา ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นายชัยณรงค์ มาศโอสถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงประธานกรรมการ
2. นางพิมล พลนุ้ยครูโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา ชูช่วยครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางนลิน อ้นชูครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นางสุภา เกกินะครูโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
7. นางสาริกา ย่องดำครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
8. นางพรประภา ไกรนราครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
9. นางนงนุช บุญพันธ์ครูโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
10. นางสาวอทิตยา หมัดโต๊ะปานครูโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
11. นายวิเชียร ภู่เกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
12. นางสาวประภาพันธ์ ปักษ์ประจำครูโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ มาศโอสถผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาวงประธานกรรมการ
2. นางพิมล พลนุ้ยครูโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
3. นางณัฐกฤตา ชูช่วยครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางนลิน อ้นชูครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นางสุภา เกกินะครูโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
6. นางสาวจิราวรรณ ช่อไม้ครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
7. นางสาริกา ย่องดำครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
8. นางพรประภา ไกรนราครูโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
9. นางนงนุช บุญพันธ์ครูโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
10. นางสาวอทิตยา หมัดโต๊ะปานครูโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
11. นายวิเชียร ภู่เกิดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทรายกรรมการ
12. นางสาวประภาพันธ์ ปักษ์ประจำครูโรงเรียนบ้านคลองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางธนพร จินวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ แย้มสุขครูโรงเรียนบ้านบางเตียวกรรมการ
4. นางละม้าย หนูรักษาครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
5. นางสาววรรณิสา สอนบุญทองครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ขุนทองครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
7. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางอรวรรณ ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
9. นางชณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
10. นางกนกพร เพ็งเพ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
11. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
12. นางศิริมา แสนพันตรีครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางธนพร จินวรรณข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางฉวีวรรณ ศิลปะศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
3. นางสาวดวงพร วุฒิมานพครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
4. นางสาววันวิสาข์ แย้มสุขครูโรงเรียนบ้านบางเตียวกรรมการ
5. นางละม้าย หนูรักษาครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
6. นางสาววรรณิสา สอนบุญทองครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ ขุนทองครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
8. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญกรรมการ
9. นางอรวรรณ ไพชำนาญครูโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
10. นางชณิกานต์ ธรรมวิสุทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
11. นางกนกพร เพ็งเพ่งครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
12. นางศิริมา แสนพันตรีครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายประทีป นวลเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศิริมา แสนพันตรีครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สุขศรีครูโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
4. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางประทุม อุไรโรจน์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
7. นางกฤษฎาพร วงศ์กระสินธิ์ุครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
8. นางพิทยา ศรีสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
9. นางสุวรรณา หวันหยีครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
10. นางสาวพวงทิพย์ ไชยภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
11. นางแก้วตา ประภาสครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
12. นางสาวอัจจิมา ศรีนิลครูโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายประทีป นวลเจริญข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศิริมา แสนพันตรีครูโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
3. นางวิไลลักษณ์ สุขศรีครูโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
4. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางประทุม อุไรโรจน์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
7. นางกฤษฎาพร วงศ์กระสินธุ์ครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
8. นางพิทยา ศรีสุวรรณครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑กรรมการ
9. นางสุวรรณา หวันหยีครูโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
10. นางสาวพวงทิพย์ ไชยภักดีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
11. นางแก้วตา ประภาสครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
12. นางสาวอัจจิมา ศรีนิลครูโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางจิติมา ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านนานอกประธานกรรมการ
2. นายกิจจา อยู่เย็นครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. นางละม้าย หนูรักษาครูโรงเรียนบ้านทุ่งปรือกรรมการ
4. นางแก้วตา ประภาสครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
5. นายสมชาย หมาดง๊ะครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
6. นางจินตนา ชูแก้วครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
7. นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรีครูโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
8. นางเสริมศรี แก้วตาทิพย์ครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
9. นางสาวอภิรดี เพชรสายครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางจันทร์จรวย เบี้ยวทุ่งน้อยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรวัฒน์ รัตนานันท์ครูโรงเรียนบ้านถ้ำเสือกรรมการ
3. นายธีรวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
4. นางสุชฎา สาศรีสุขครูโรงเรียนบ้านเกาะกลางกรรมการ
5. นายบุญล้อม จิตรงามครูโรงเรียนบ้านโคกยูงกรรมการ
6. นายพีรพงศ์ สงโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
7. นางภคินี สังข์ช่วยครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
8. นางพฤษารัตน์ เพชรฤทธิ์ครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
9. นางอาจาริยา กาญจนวิวิญครูโรงเรียนบ้านตลิ่งชันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญถิ่น แก้วเซ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นายสนาน พึ่งหล้าครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒กรรมการ
3. นางกุสุมา ประภาสวัตรครูโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายทศพร ภู่ศรีครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางเข็มทอง ทองทิพย์ครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางจุฑาภรณ์ อุมาสะครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
7. นายรอหีม หมาดเต้ะครูโรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่กรรมการ
8. นางพิมล พลนุ้ยครูโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายบุญล้อม จิตรงามครูโรงเรียนบ้านโคกยูงประธานกรรมการ
2. นายธีระวุธ สิริวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนม่วงกรรมการ
3. นางอมรศรี บุญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
4. นายสมชาย หมาดง๊ะครูโรงเรียนบ้านทุ่งกรรมการ
5. นายสนาน พึ่งหล้าครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒กรรมการ
6. นายวิโชค อินทร์เรืองครูโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
7. นายสมชาย ห้วยลึกครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
8. นางสาวจิรวรรณ ช่อไม้ครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายบุญถิ่น แก้วเซ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านย่านอุดมประธานกรรมการ
2. นายศุภรุจน์ จันทร์แจ่มศรีครูโรงเรียนวัดบางเหลียวกรรมการ
3. นายรอหีม หมาดเต๊ะครูโรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่กรรมการ
4. นายพีรพงศ์ สงโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
5. นายทศพร ภู่ศรีครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
6. นายสิทธิศักดิ์ ขวัญดีครูโรงเรียนบ้านมะนังกายีกรรมการ
7. นางกุสุมา ประภาสวัตรครูโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
8. นายกิจจา อยู่เย็นครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางอำพา ร่างมณีครูโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญใจ แสงแก้วครูโรงเรียนบ้านย่านยาว สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางอารี ภู่กลางครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางพรน้อย จุลชูครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดงกรรมการ
5. นางกุมชดา จิวากานนท์ครูโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางไลลา บุญเทียมครูโรงเรียนบ้านคลองยางประธานกรรมการ
2. นางสมใจ ชัยศิริครูโรงเรียนวัดอัมพาราม สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางจีรดา เผื่อนสถาพรครูโรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์กรรมการ
4. นางพีรพรรณ เชยชมครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางสาวปัญญาภรณ์ เรืองโรจน์ครูโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาระ นวลสมศรีครูโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นางสาคร เหรียญทองครูโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ สพป.สฎ.๓กรรมการ
3. นางอาภา ปิยธรรมวงศ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
4. นางพรพิมล เกิดหิรัญครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางกนกวรรณ คงศิริครูโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางวนิดา บุตรสมัน สายเส็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโตนดประธานกรรมการ
2. นางบุญรวย แซ่ด่านครูโรงเรียนวัดกาฬสินธุ์ สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
4. นางสาวปกาพันธ์ คล้ายสมบัติครูโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
5. นางพัชรทิพย์ ห้วยลึกครูโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางวันเต็ม ศรีเจริญครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ประธานกรรมการ
2. นายมนิตย์ ธีรชาติอนันต์ครูโรงเรียนบ้านวังพระเคียน สพป.สตูล กรรมการ
3. นางสาวสาวรีย์ ดำเรืองครูโรงเรียนบ้านคลองยา (เจริญราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางลัดดาวรรณ์ ด้วงใสครูโรงเรียนบ้านย่านอุดมกรรมการ
5. นางสาวพวงเพ็ญ ไสรัตน์ครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ คงจ้อยครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา ภูมิไชยาศึกษานิเทศก์ สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางกาญจนา ลิ่มหลักครูโรงเรียนบ้านเขาตั้งกรรมการ
4. นายวิระ บุตรฤทธิ์ครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
5. นางสาวขวัญใจ สัสดีเดชครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายอนันต์ พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ แก้วในเมฆครูโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท สพป.ตรัง ๑กรรมการ
3. นางสาวนงลักษณ์ ยังรอดครูโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
4. นายสุเชษฐ์ เนตรจรัสแสงครูโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกรรมการ
5. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญใจ สัสดีเดชครูโรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายสมพร เหมราครูโรงเรียนบ้านปากบารา สพป.สตูลกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา อองสินครูโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
4. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
5. นางเจตนิพิฐ ขวัญนาคครูโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
1. นายสมาน วะจิดีครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งประธานกรรมการ
2. นายบุญโช อำนวยครูโรงเรียนบ้านโคกม่วง สพป.สฎ.๓กรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ ณ วงศ์รัตน์ครูโรงเรียนบ้านพระแอะกรรมการ
4. นางสาวปราณี ภูมาวงศ์ครูโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดกรรมการ
5. นางสาววรรณธณี เกื้อนุ่นครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ นวลวิจิตรครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ หมอกม่วงครูโรงเรียนบ้านนาใหญ่ สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นายวิสุทธิ์ เยาวนาครูโรงเรียนบ้านนาเทากรรมการ
4. นายอมร ชูทองครูโรงเรียนบ้านเสม็ดจวนกรรมการ
5. นายอภิชาต ไพลดำครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางจิรวรรณ เอ่งฉ้วนครูโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ โชติสิงห์ครูโรงเรียนบ้านทำเนียบ สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางภัทรอนงค์ กาญจนคลอดครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางรีซา ใจตรงครูโรงเรียนบ้านคลองประสงค์กรรมการ
5. นางสุภรณ์ ฤทธิวงศ์ครูโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสุภาพ เกี่ยวพันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางมณฑา สุชาติครูโรงเรียนวัดนิลาราม สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางสาวจุรีวรรณ ชำนาญกิจครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นางสาวสุดวรางค์ แซ่อุ้ยครูโรงเรียนบ้านควนกรรมการ
5. นางอัจฉรา บินระหีมครูโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอารีย์ จันทร์ประคองครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร เขียนสุวรรณ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยพุน สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นางสาวศิราณี หนูเอียดครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
4. นายสมพร ผิวดีครูโรงเรียนบ้านคลองนินกรรมการ
5. นางอนัญญา กอบัวครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางวิไล จันทาโยธินครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นางจิตราภรณ์ จริยพงษ์ครูโรงเรียนบ้านประตูพลิก สพป.สฎ.๓กรรมการ
3. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นางอารีย์ จันทร์ประคองครูโรงเรียนบ้านบางเหรียงกรรมการ
5. นางศานิตา อ้นเนตรครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางวิไล จันทาโยธินครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
2. นางประไพ เหลี่ยววงศ์ภูธรครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป.ระนองกรรมการ
4. นางศานิตา อ้นเนตรครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการ
5. นางอารี เสริมกิจเสรีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิไล จันทาโยธินครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา เสนาพันธ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๗ (บ้านบางบอน) สพป.ระนองกรรมการ
3. นางอารี เสริมกิจเสรีครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
4. นางศานิตา อ้นเนตรครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการ
5. นางนวลจันทร์ วงศ์หรอดครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นางอาเณ เชาวเหมครูโรงเรียนวัดเวียงสระ สพป.สฎ.๓กรรมการ
3. นางวันเพ็ญ ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
4. นายอดิศร บุญเลิศครูโรงเรียนวัดนทีมุขารามกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ ศรีน้อยครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3
1. นายบัญญัติ ชนะกุลครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นางอุไรวรรณ ภักดีครูโรงเรียนบ้านท่าม่วง สพป.สฎ.๒กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ศรีน้อยครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
4. นายอดิศร บุญเลิศครูโรงเรียนวัดนทีมุขารามกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ ซื่อตรงครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. ดร.รายาศิต เต็งกูสุลัยมานอาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งอุบล อ่อนคำบงอาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
3. นางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรังกรรมการ
4. นางอิศรา ตาดทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการ
5. นางสาวโสพิศ หนูแก้วครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นางสาววรีรัตน์ เกตุเต็งอาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายบุญมา คลี่ขยายครูโรงเรียนตะกั่วป่า (เสนานุกูล)กรรมการ
3. นายประภาส รักด้วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกเก้าห้องกรรมการ
4. นายสมชาย สุวรรณสามครูโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
5. นางอวยพร พนประชาเชษฐ์ครูโรงเรียนบ้านคลองแรดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. ผศ.วรรณา พิทักษ์ศานต์อาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. ผศ.ศรีบังอร สุวรรณพานิชย์อาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
3. นายบัญชา แสงไชยศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอกรรมการ
4. นายสุชาติ ตาดทองครูโรงเรียนบ้านบางหอยกรรมการ
5. นางสาวปรีดา ชูศรีครูโรงเรียนวัดบ้านนากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. ผศ.กรวิวรรณ รัตนประพิศอาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. ดร.พีระพงศ์ หนูพยันต์อาจารย์ประจำสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่กรรมการ
3. นายไพฑูรย์ สนธิเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
4. นายสุขสันต์ ปานเพ็งครูโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
5. นางนงเยาว์ เพชรล้วนครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายบัญชา มะผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายพงศ์ศักดื์ ผสานพจน์โรงเรียนบ้านน้ำพุนครศรีธรรมราช เขต ๒กรรมการ
4. นายคมสกร เอ่งฉ้วนโรงเรียนโภคาพานิชกรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายบรรจบ กาญจนสถิตผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย ระเห็จหาญวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
4. นายภัสฑรัช สายเส็นโรงเรียนกิตติวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารประธานกรรมการ
2. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอน จ.พังงากรรมการ
3. นายฮาดี อาแวกะจิโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางพงศ์ศิริ โกมลโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสุเทพ จันทระผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
3. นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ตกรรมการ
4. นางนวย กีรติวานิชน์โรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายกษิเดช กุลศรีโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายกลม ทองยศโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ ดำดีโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
3. นายสราวุธ เอียดจันทร์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุนครศรีธรรมราช เขต ๑กรรมการ
4. นางสาวรสวรรณ แก้วโชติรุ่งโรงเรียน Global Art Krabiกรรมการ
5. นางสาวอัญญารัตน์ สอนโตโรงเรียนโชคชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ จันทระผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการ
4. นายคมสกร เอ่งฉ้วนโรงเรียนโภคาพานิชกรรมการ
5. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน เปี้ยตี้โรงเรียนบ้านเขาต่อประธานกรรมการ
2. นายดวงรัก เวชพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายจเร แก้วสมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายภิญโญ เอียดประพาฬโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดกรรมการ
5. นางธารทิพย์ กลับผดุงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายกมลพันธ์ งานแข็งโรงเรียนบ้านคลองบอน จ.พังงากรรมการ
3. นางพงศ์ศิริ โกมลโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นายสิริกร ถนอมสินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบัญชา มะผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ เอียดประพาฬโรงเรียนเทศบาล ๒ คลองจิหลาดกรรมการ
3. นายสุภัทร สุวรรณรัฐภูมิโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ จ.ภูเก็ตกรรมการ
4. นายฮาดี อาแวกะจิโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
5. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ระเห็จหาญวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนกรรมการ
5. นางธารทิพย์ กลับผดุงโรงเรียนบ้านห้วยน้ำแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายสายัณห์ ดำดีโรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายจเร แก้วสมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสุธี โส้ปะหลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางวันดี วรินทร์เวชโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
5. นางจารีพร พรมชัยศรีโรงเรียนบ้านห้วยสารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายกษิเดช กุลศรีโรงเรียนบ้านคลองแรดประธานกรรมการ
2. นายวิศาล ค่องสกุลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดวงรัก เวชพราหมณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางขวัญตา วาหะโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
5. นางสาวรัศมิ์วรา ทวีเมืองโรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสุชาติ สุขไกรโรงเรียนบ้านเขาดินประชาพัฒน์ประธานกรรมการ
2. นายบรรจบ กาญจนสถิตผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายศุภชัย ระเห็จหาญวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางนวย กีรติวานิชน์โรงเรียนสังข์ทองกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ อารมณ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญยืน เปี้ยตี้โรงเรียนบ้านเขาต่อประธานกรรมการ
2. นายบุญช่วย ฮ่อบุตรผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชัชวาลย์ รัตนพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายกริชศิลป์ วรินทร์เวชโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
5. นางปรีดา สังข์สัญญาโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ พงษ์เจริญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายกิตติชัย รัตนพันธ์ครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายสัญญา ทองมีขวัญผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
5. นายสมเกียรติ เยาว์ด้วงครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงครูโรงเรียนเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุภเชษฐ์ กิจวาศครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นายเฉลิมพร มากแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงครูโรงเรียนเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุภเชษฐ์ กิจวาศครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นายเฉลิมพร มากแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายวัลลภ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงครูโรงเรียนเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุภเชษฐ์ กิจวาศครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นายเฉลิมพร มากแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวัลลภ รอดภัยครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
3. นายบรรพต ชาดงครูโรงเรียนเกาะพลวย สพป.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นายสุภเชษฐ์ กิจวาศครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
5. นายเฉลิมพร มากแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.วันชัย เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณโณครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายรัชวิช มุสิการุณมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสุจิตรา มินาครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสุจิตรา มินาครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสุจิตรา มินาครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. ผศ.พัชราภรณ์ เอื้อจิตเมศมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายสกลพัฒน์ โคตรตันติมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลากรรมการ
3. นางสุจิตรา มินาครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายจีรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง จ.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จ.ชุมพรกรรมการ
3. นายศุภวุฒิ อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายจีรวัฒน์ โสมแก้วโรงเรียนหงษ์หยกบำรุง จ.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทร์สุวรรณครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๐ จ.ชุมพรกรรมการ
3. นายศุภกิจ อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวนิจพร นิจพรพงศ์ครู โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์กรรมการ
3. นางเกษศิริ เหลียวสิทธิกุลครู โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติมา กองมะลิกันเเก้วครู วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางเกษศิริ เหลียวสิทธิกุลครู โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรโรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ ศรพรหมสพป.สงขลา เขต ๓ประธานกรรมการ
2. นายชิโนรส ทองขุนดำโรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าแดงกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ กรรมการ
4. นางนฤนง อินทร์แก้วโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นายอมรเทพ จันทร์เขียวโรงเรียน อบจ.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3
1. นายกำธร ขำทิพย์ครู วิทยาลัยนาฎศิลป์พัทลุงประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ศรพรหมครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๐ สงขลา เขต ๓กรรมการ
3. นางบุษยมาศ หีบเพชรครู โรงเรียนอนุบาลระนองกรรมการ
4. นายจีรวัฒน์ โสมแก้วครู โรงเรียนหงษ์หยกบำรุง จ.ภูเก็ตกรรมการ
5. นายเศวษ นาคสวาสดิ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3
1. นายประจักษ์ มรกตคันโธครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นายสุรเชฏฐ์ กิจวาสครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
3. นายเชาวลิต ทองมีขวัญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายเศวษ นาคสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3
1. นายสัญญา ทองมีขวัญผอ.โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชิโนรส ทองขุนดำครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ท่าเเดงกรรมการ
3. นายเชาวลิต ทองมีขวัญครู วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุงกรรมการ
4. นายหัสชัย เสียงอ่อนครู โรงเรียนบ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร) จ.สงขลากรรมการ
5. นายเฉลิมพร มากแก้วครู โรงเรียนบ้านลำทับ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นายนทีไทย เทพอักษรครู โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย สิงหนันท์นักวิชาการดนตรีอิสระ จ.กระบี่กรรมการ
3. นายรักเกียรติ อัมรักษ์นักวิชาการดนตรีอิสระ จ.กระบี่กรรมการ
4. นายสมคิด อ่อนศรีครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสำราญ มณีสุวรรณครู โรงเรียนอุตรกิจประธานกรรมการ
2. นายครรชิต แต่พันธ์นักวิชาการดนตรีอิสระ จ.กระบี่กรรมการ
3. นายฉลองรัตน์ สุวรรณศุภนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.กระบี่กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ สิงห์หนูครู โรงเรียนคลองพนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มครู โรงเรียนวัดบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จครู โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มครู โรงเรียนบ้านบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์ครู โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นครู โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จครู โรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ กระทู้ จ.ภูแก็ตกรรมการ
3. นายปานศักดิ์ สายทองนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.สงขลากรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ กระทู้ จ.ภูแก็ตกรรมการ
3. นายปานศักดิ์ สายทองนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.สงขลากรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนโรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายนิคม ตันหุ่ยโรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์ จ.พัทลุงกรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนโรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายนิคม ตันหุ่ยโรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์ จ.พัทลุงกรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนโรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายนิคม ตันหุ่ยโรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์ จ.พัทลุงกรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายอรัญวุฒิ ขวัญเดือนโรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.ภูเก็ตกรรมการ
3. นายนิคม ตันหุ่ยโรงเรียนเทศบาลคูหาสวรรค์ จ.พัทลุงกรรมการ
4. นายธีรเดช หงส์เจริญโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ กระทู้ จ.ภูแก็ตกรรมการ
3. นายปานศักดิ์ สายทองนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.สงขลากรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ กระทู้ จ.ภูแก็ตประธานกรรมการ
2. นายปานศักดิ์ สายทองนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.สงขลากรรมการ
3. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายภิญญา บุญฤทธิ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
3. นายสนิท รอดเซ็นโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดื์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสรวิศ จันพุ่มโรงเรียนวัดบางเหลียวประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ หาญศึกแคล้วนักวิชาการดนตรีอิสระกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดื์ เบ็ดเสร็จโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ กระทู้ จ.ภูแก็ตกรรมการ
3. นายปานศักดิ์ สายทองนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.สงขลากรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายวีระกุล กุลแก้วโรงเรียนบ้านลำทับประธานกรรมการ
2. นายบุญทัย สายวรณ์โรงเรียนเทศบาล ๒ กระทู้ จ.ภูแก็ตกรรมการ
3. นายปานศักดิ์ สายทองนักวิชาการดนตรีอิสระ จ.สงขลากรรมการ
4. นายพรเทพ สรรพจักรโรงเรียนวัดไตรสามัคคี สพป.ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงากรรมการ
3. นายประยูร แทนบุญโรงเรียนบ้านทับช้าง จ.พังงากรรมการ
4. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง จังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสันติ สิงหาโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า จังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายกฤติชรินท ศรีงามโรงเรียนทับปุดวิทยา จังหวัดพังงากรรมการ
3. นายเอกชัย ไชยสุวรรณโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นายสมพงษ์ อินทเสโนโรงเรียนบ้านคลองแห้ง จังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ฮ้อบุตรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 จ.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แก้วสามดวงโรงเรียนบ้านช่องพลี อบต.ไสไทย จ.กระบี่กรรมการ
3. นายจำลอง ช่วยกลับโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จ.สุราษฏร์ธานีกรรมการ
4. นางวริศรา นาวีว่องโรงเรียนบ้านอรุโณทัย จ.สุราฏร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวพุสดี บ้อหนาโรงเรียนถลางพระนางสร่้าง จ.ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสุมาลี ฮ้อบุตรครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แก้วสามดวงครู โรงเรียนบ้านช่องพลีกรรมการ
3. นายจำลอง ช่วยกลับครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางวริศรา นาวีว่องครู โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวพุสดี บ้อหนาโรงเรียนถลางพระนางสร่้าง จ.ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสายวสันต์ สบเหมาะครู โรงเรียนบ้านโคกหาร จ.กระบี่กรรมการ
3. นายชยพล ดารารัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จ.กระบี่กรรมการ
4. นายทศพร สมวงศ์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวประวีณ์ณุช อินธิกุลเสฏฐ์ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสายวสันต์ สบเหมาะครู โรงเรียนบ้านโคกหาร จ.กระบี่กรรมการ
3. นายชยพล ดารารัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จ.กระบี่กรรมการ
4. นายทศพร สมวงศ์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวประวีณ์ณุช อินธิกุลเสฏฐ์ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี ฮ้อบุตรครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 จ.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ แก้วสามดวงครู โรงเรียนบ้านช่องพลี อบต.ไสไทย จ.กระบี่กรรมการ
3. นายจำลอง ช่วยกลับครู โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
4. นางวริศรา นาวีว่องครู โรงเรียนอรุโณทัย จ.สุราษฎร์ธานีกรรมการ
5. นางสาวพุสดี บ้อหนาโรงเรียนถลางพระนางสร่้าง จ.ภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางอรวรรณ โภชนาธารมหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวสายวสันต์ สบเหมาะครู โรงเรียนบ้านโคกหาร จ.กระบี่กรรมการ
3. นายชยพล ดารารัตน์ครู โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน จ.กระบี่กรรมการ
4. นายทศพร สมวงศ์ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า จ.สมุทรปราการกรรมการ
5. นางสาวประวีณ์ณุช อินธิกุลเสฏฐ์ครู โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จ.นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางไพริน กาฬจันโทครู โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงาประธานกรรมการ
2. นายชุมวิทย์ สุดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ จิตราครู โรงเรียนท่าเรือมิตรภาพ จ.นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอนัญญา กอบัวครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ จ.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางไพริน กาฬจันโทครู โรงเรียนอนุบาลพังงา จ.พังงาประธานกรรมการ
2. นายชุมวิทย์ สุดสายผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสรายุทธ จิตราครู โรงเรียนท่าเรือมิตรภาพ จ.นครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นางอนัญญา กอบัวครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ จ.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายชำนาญ นฤภัยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาดประธานกรรมการ
2. นายฉลวย รอดเกิดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. ร้อยตำรวจตรีเสริมชัย คงบันผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายสุรชัย กังแฮผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายธำรง ศุภวิจิตรกุลผู้ทรงคุณวุฒิ จ.สงขลาประธานกรรมการ
2. นายพฤกษ์ วิทยสุจินต์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ.พัทลุงกรรมการ
3. นายอาจินต์ ไชยศรครู โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูล มูลนิธิ จ.กระบี่กรรมการ
4. นายตุลา สมัครแก้วครู โรงเรียนท่าสนุก จ.พังงากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3
1. นางชนิตา จิตรรักษ์โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ไหมแก้วโรงเรียนบ้านโคกยูงกรรมการ
3. นางสาวสุนิษา คงแก้วโรงเรียนบ้านหนองหลุมพอกรรมการ
4. นางมยุรี ร่างมณีโรงเรียนบ้านแหลมกรวดกรรมการ
5. นางวัลชนี ช่วยชูโรงเรียนวัดบางโทงกรรมการ
6. นางสาวสนทยา โกศลโรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
7. Mr.Darren Brinkworthโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
8. นางอุษาวดี มากแก้วโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6
1. นางสาวสุชาพิชญ์ พรหมพิทักษ์โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วประธานกรรมการ
2. นางวรรณพรรธน์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านนาพรุกรรมการ
3. นางสาวนัฐฐิกาญจน์ ตั้งคำโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
4. นางคมคาย แผนทองโรงเรียนบ้านทุ่งพะยอมกรรมการ
5. นางวิชุตา อับดลโรงเรียนบ้านปากหรากรรมการ
6. Mr.Peter Wallศูนย์ภาษานานาชาติ มอ.วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
7. นางสาวธัญญาภรณ์ ชีวากรโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44กรรมการ
8. นางสาววาสนา ขวัญรอดโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวนภชา ประภาวดีศูนย์ภาษานานาชาติ มอ.วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายประยูร ศรีทองโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
3. นางมลิวัลย์ เพียรมณกุลโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นางมณภา ศรีวิสุทธิ์โรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
5. นางสาวมัทนีย์ ศรีวิโรจน์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
6. Ms.Zacckarine Pokongkinโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
7. นายเขตโสภณ ใฝ่บุญโรงเรียนบ้านเกาะปอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3
1. นางอาภรณ์ พวงช่อโรงเรียนบ้านบางเหียนประธานกรรมการ
2. นายนิมิต ต่อฑีฆะศึกษานิเทศก์ สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก พัฒนาโรงเรียนคลองพนกรรมการ
4. Ms.Ibarra Alchete Rosemarieโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางสาวอัสมา ตูแวหมะโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
6. นางราตรี ชูมณีโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
7. นางเยาวภา แซ่ตั๋นโรงเรียนอุตรกิจกรรมการ
8. นางสาววราภรณ์ วัชรเฉลิมโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6
1. นางวันเพ็ญ หิรัญโรงเรียนบ้านคลองทรายประชาอุทิศประธานกรรมการ
2. นายพัทธพงศ์ แก้วละเอียดโรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง 2กรรมการ
3. นางสาวณัชริญา ธรรมชาติโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. Mr.Genaro A Badayosโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
5. นางสาวสุภาณี ช่วยส่งโรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีกกรรมการ
6. นางอทิตา รอบคอบโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
7. นางสาวพูลศรี ปานแก้วโรงเรียนบ้านทุ่งประสานกรรมการ
8. นางอังคณา รักดีโรงเรียนอุตรกิจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางนัยญาณี บุญนำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบประธานกรรมการ
2. นางสาวอรุณลักษณ์ กูลดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
3. นางสมจิตร ชูดวงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
4. Mr.Zackarine Pokongkinโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นางอรพินท์ ศรีเรืองโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
6. นางมรรยาท อมตวิยานนท์โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
7. นางพัชรวดี อินทรภักดิ์โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
8. นางสาวมนธิญา แซ่ต่างโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางวิไล ไกรมุ่ยโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายสนิท คลองรั้วโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
3. นางชนิตา จิตรรักษ์โรงเรียนบ้านควนเกาะจันทร์กรรมการ
4. Mr.Teddie Wrightครูอาสาสมัครโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
5. นางศศิธร ชูมณีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
6. นางสาวปลื้มจิต หงอประดิษฐ์โรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
7. นางสาวเสาวลักษณ์ คลองมดคันโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางมาริสา ทองสกุลโรงเรียนบ้านบางเหรียงประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงตา บิลหมัดโรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ดกรรมการ
3. นางอรพิน ศรีเรืองโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการ
4. นายนราวุฒิ แจ่มใสโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
5. Ms.Christina Nielsenโครงการโปรเจ็คอะบอร์ดกรรมการ
6. นางสาววิยะวรรณ หาดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
7. นายวัฒนา เริงสมุทรโครงการโปรเจ็คอะบอร์ดกรรมการ
8. นางวิลาวัลย์ เอ่งฉ้วนโรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการ
9. นายธีรยุทธ์ ค่อนแจ้งโรงเรียนบ้านวิทยาประชาคมกรรมการ
10. นางสาวปิยะนุช ช่างเรือโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางรังษิยา บินสะมะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยประธานกรรมการ
2. นางปรียาพันธ์ ปานเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
3. Mr.Genaro A Badayosโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นางลัดดา พรหมพันธุ์โรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศิริ จันทร์ส่งแสงโรงเรียนบ้านทุ่งประสานกรรมการ
6. นางพิชชาภา บุญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
7. นางวัลชนี ช่วยชูโรงเรียนวัดบางโทงกรรมการ
8. นางอิศรา สุรัสวดีโรงเรียนบ้านไร่พัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็มโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางประธานกรรมการ
2. นายอธิปรัชญ์ ดำเม็งโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
3. นางนูริดา ปาทานโรงเรียนบ้านเกาะจำกรรมการ
4. Mr.Teddie Wrightครูอาสาสมัครโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
5. นางนัฎฐาภรณ์ ประทีป ณ ถลางโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการ
6. นางขวัญใจ ค้าไกลโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการ
7. นางปัญญภัสก์ ตันติกุลโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการ
8. นางมยุรา บุญตระกูลโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ เจริญวิวัฒนศรีศูนย์ภาษานานาชาติ มอ.วิทยาเขตภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นางสาวฐาปนี พูลศิริโรงเรียนเมืองกระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุกัลยา ใยทองโรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
4. Ms.Ibarra Alchete Rosemarieโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
5. นางสาววิยะวรรณ หาดเกลี้ยงโรงเรียนบ้านเขาดินกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ วัชรเฉลิมโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
7. นางรังษิยา บินสะมะแอโรงเรียนบ้านอ่าวลึกน้อยกรรมการ
8. นางวิไล ไกรมุ่ยโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
9. นางสาวอรุณลักษณ์ กูลดีโรงเรียนบ้านนาวงกรรมการ
10. นายสนิท คลองรั้วโรงเรียนบ้านปากคลองกรรมการ
11. นางสาวปิยะนุช ช่างเรือโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
12. นางสาวณัฐธิฌา ไทรบุรีโรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษณีย์ ภูมิภมรโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญจันทร์ แก้วยอดเขาโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวกานต์ลดา สายนุ้ยโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกรรมการ
4. Ms.Yu Sha Shaโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกนกกาญจน์ มากผลโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
6. นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53กรรมการ
7. นางสาวสุชาดา ลีแสวงสุขโรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
8. นางสมใจ เสรีพัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ สพป. ตรัง เขต 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวบุษณีย์ ภูมิภมรโรงเรียนสตรีระนองประธานกรรมการ
2. Ms.Yi Wangศูนย์ภาษานานาชาติ มอ.วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
3. Ms.Lu Zhi Rongโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางเคียงจิต นาคะวิสุทธ์โรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ บุญจีนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 53กรรมการ
6. นางสาวกนกกาญจน์ มากผลโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการ
7. นางนงเยาว์ สุดจิตโรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
8. นางจัญญา อนงค์โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางมายูริ ซันโตสถาบันภาษา Macประธานกรรมการ
2. นางคมคาย แผนทองโรงเรียนบ้านทุ่งพะยอมกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ชาติอารยะวดีศูนย์ภาษานานาชาติ มอ.วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นางจัญญา อนงค์โรงเรียนบ้านในช่องมิตรภาพที่ 123กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
6. นางพิชชาภา บุญฤทธิ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
7. นางสาวจันทร์จิรา บ้าเหล็มโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3
1. นายจำรูญ ศรีหมุ่นโรงเรียนบ้านไหนหนังประธานกรรมการ
2. นางสายสุดา บ่อหนาโรงเรียนบ้านบากันกรรมการ
3. Mr.Christopher Davidศูนย์ภาษานานาชาติ มอ.วิทยาเขตภูเก็ตกรรมการ
4. นายนพดล ย่องดำโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
5. นางกิ่งแก้ว สืบเหตุโรงเรียนบ้านหนองทะเลกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ มณีกามันโรงเรียนบ้านบางเตียวกรรมการ
7. นางนัยญาณี บุญนำโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
8. นางมยุรา บุญตระกูลโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์ คลองมดคันโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
10. นางพัชรวดี อินทรภักดิ์โรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
11. นางสมจิต ชูดวงโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการ
12. นายธีรยุทธ์ ค่อนแจ้งโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
13. นางริญากร อาจหาญโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6
1. นางเครือวัลย์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นายบุญมี เจริญพงษ์โรงเรียนบ้านบางครามกรรมการ
3. Mr.Genaro A Badayosโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
4. นายสุบิน นิยมเดชาโรงเรียนบ้านบ่อมะม่วงกรรมการ
5. นางศรีไพร ชูสังข์โรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
6. นางอุไร จำปีพันธุ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1กรรมการ
7. นางอัมพร แทรกสุขข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
8. นางวันเพ็ญ หิรัญโรงเรียนบ้านคลองทรายประชาอุทิศกรรมการ
9. นางปรียาพันธ์ ปานเพ็งโรงเรียนบ้านห้วยลึกกรรมการ
10. นางอมรรัตน์ ผลิพัฒน์ข้าราชการบำนาญ สพป.กระบี่กรรมการ
11. นางรสสุคนธ์ สารสุวรรณ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2กรรมการ
12. นายภูนิวัฒน์ สะใบงามโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(กระบี่)ประธานกรรมการ
2. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองกรรมการ
3. นายชำนาญ บุญทิพย์ครูโรงเรียนบ้านควนโอ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะครูโรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางสาววารุณี ทับไทรครูโรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการ
6. นายสุรพงค์ วรรณโนครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่กรรมการ
7. นายสุขสำราญ ตันสกุลผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(ระนอง)กรรมการ
8. นายเกรียงศักดิ์ มีแก้วครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ กระบี่กรรมการ
9. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่กรรมการ
10. นางสาวสิรินารี หลานหลายครูโรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสนิท ณ ระนองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองประธานกรรมการ
2. นายสวัสดี สงฆ์รักษ์ผู้ตรวจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ(กระบี่)กรรมการ
3. นายกิตติ วิชัยดิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางมลิวัลย์ ป่านเทพผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นายกฤษปการ เพียรดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังเตา สพป.นครศรีฯ๒กรรมการ
6. นายปรีชา สุวรรณหงษ์ครูโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ตกรรมการ
7. นายสุชาติ หวันหล๊ะเบ๊ะครูโรงเรียนบ้านโคกหาร สพป.กระบี่กรรมการ
8. นายพิน นิลบวรรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
9. นายวิจักษณ์ ฮั่นพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านต้นปรง สพป.ตรัง ๒กรรมการ
10. นายสุรพงค์ วรรณโนครูโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายทิวา ลิ่มสงวนผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายอารักษ์ ศุภสินธ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี ๑กรรมการ
3. นายเฉลิม บัวเกตุครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายสุรพงษ์ ขวัญคีรีครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา (สพม.๑๑)กรรมการ
5. นายวรพล ด้วงเอียดครูโรงเรียนบ้านตันหยงโป สพป.สตูลกรรมการ
6. นายไพรี หมวดคงครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
7. นายชำนาญ บุญทิพย์ครูโรงเรียนบ้านควนโอ สพป.กระบี่กรรมการ
8. นางสาวสิรินารี หลานหลายครูโรงเรียนวัดโคกยาง สพป.กระบี่กรรมการ
9. นางวนิดา สงฆ์รักษ์ครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณาราม สพป.กระบี่กรรมการ
10. นางสาววารุณี ทับไทรครูโรงเรียนบ้านลำทับ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
1. นายเชาวลิต คงคาเนรมิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙ สพป.สงขลาประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว บุตรชำนิครูโรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายมุสตอฝา แกสมานครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา ๑กรรมการ
4. นายอภิชาต สัญจรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ นะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่กรรมการ
6. นางสาวอนงค์รัตน์ บุญชูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
7. นางชดช้อย นวลกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเชาวลิต คงคาเนรมิตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ ๑๙ สพป.สงขลาประธานกรรมการ
2. นางกอบแก้ว บุตรชำนิครูโรงเรียนบ้านนาปง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายมุสตอฝา แกสมานครูโรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ สพป.ยะลา ๑กรรมการ
4. นายอภิชาต สัญจรครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นายชัยณรงค์ นะบุตรครูโรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง สพป.กระบี่กรรมการ
6. นางสาวอนงค์รัตน์ บุญชูครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๗ จังหวัดกระบี่กรรมการ
7. นางชดช้อย นวลกุลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3
1. นายนิติภัทร อำพันมากศึกษานิเทศก์ สพป.ชุมพร ๒ประธานกรรมการ
2. นายสมหมาย สุดถนอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจ สพป.นครศรีฯ๒กรรมการ
3. นางพรรณวไล ศิริรักษ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางศิริพรรณ เหมทานนท์รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางวรรณดา แววสัมพันธ์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางกุหลาบ เจียวก๊กครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายพีรพงศ์ ส่งโสมครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางพรรณี ขวัญหวานครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียด สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวศรีจันทร์ แซ่โกยครูโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางอรุณี กลับส่งครูโรงเรียนบ้านแหลมกรวด สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวีรพล เพชรล้วนข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)ประธานกรรมการ
2. นางกอบกุล ชนะกุลข้าราชการบำนาญ(ศึกษานิเทศก์)กรรมการ
3. นางประ สมอาชวากรครูโรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางทิพวรรณ มากผลครูโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางบุญเพ็ญ บ่อหนาครูโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายวิชัย มาศศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑ประธานกรรมการ
2. นางอรษา เจ๊ะเด็งครูโรงเรียนบ้านจะแลเกาะ สพป.นราธิวาส เขต ๑กรรมการ
3. นางดวงตา จิตตะกาญจน์ครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางเยาวภา แซ่ตั๋นครูโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางฐิติมา ปจันทบุตรครูโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวสมเพียร เทียนทองศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายยืนยง ดีสมุทรผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคา สพป.ชุมพร ๑กรรมการ
3. นางมารศรี จิตพรหมครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อม สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางฐิติมา ปจันทบุตรครูโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการ
5. นางเยาวรัตน์ เขตเจริญครูโรงเรียนวัดเขาต่อ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสร้อยสุนีย์ รามปลอดครูวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวิสา ก้าววุ่นครูโรงเรียนบ้านดินนากรรมการ
3. นางสาวสวิตตา ขักขะโรครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
4. นางสาวอภิญญา กระมลครูโรงเรียนวัดบางโทงกรรมการ
5. นายเอกอนันต์ พรหมสุขครูโรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางสาวพิมพ์มณี นวลศรีทองครูวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุณิสา สมบูรณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางสุมนา สุวรรณคะราชครูโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือกรรมการ
4. นายทัยรัตน์ ผาพองยุนครูโรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพีกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา นวลศรีครูโรงเรียนบ้านคลองหมากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรษา แก้วพลอยครูโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมประธานกรรมการ
2. นายธีระยุทธ์ สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
3. นางอนุสรา คลองมดคันครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ โพธิ์ศรีครูโรงเรียนบ้านเขาฝากกรรมการ
5. นางเจตนิพิธ ขวัญนาคครูโรงเรียนบ้านนาปงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางบุษญรัตน์ ศรีธนประเสริฐครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาต นาคะมุขดาพันธ์ครูโรงเรียนบ้านโล๊ะใหญ่กรรมการ
3. นางสาวรัชนีภรณ์ เสริมเกียรติวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านพรุเตยกรรมการ
4. นายมนพ การกล้าครูโรงเรียนวิทยาประชาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพีรพัฒน์ แก้วจันทร์ศรีครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย นาคหวังครูวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา พูลสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
3. นางสาวอรพรรณ หีดแก้วครูโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
4. นายวีรศักดิ์ บุตรหาบครูโรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่กรรมการ
5. นางสาวนภาพร กิตติพงษานุรักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายทิฆัมพร สวนกุลครูวิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายทรงวุฒิ มากมีครูโรงเรียนวัดธรรมาวุธสรณารามกรรมการ
3. นางออนอุมา ศรีเณรครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางสาวกลิ่นสุคนธ์ ช่างธนะครูโรงเรียนบ้านร่าหมาดกรรมการ
5. นางสาวสมฤดี เด่นมะเสครูโรงเรียนบ้านทุ่งสูงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายปิยวัตร บุตรเลี่ยมครูโรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นายก่อพงค์ เข็มแดงอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่กรรมการ
3. นายสมพร เพชรประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแหลมโพธิ์กรรมการ
4. นายสามารถ เถื่อนสมสีครูโรงเรียนบ้านคลองไครกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา อมรกุลครูโรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางคนึงนิตย์ แฉล้มรักษ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๓ประธานกรรมการ
2. นางสรัญญา ปรีชาครูโรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ว่องประชานุกูลครูโรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุงกรรมการ
4. นางสาววรฤทัย หวานวงศ์ครูโรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการ
5. นางสาวเรวดี รอดพิบัติครูโรงเรียนบ้านนานอกกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกานตินุช สถิรมนัสอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุปรางทอง สันชูรักษ์ครูโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
3. นางสาวมณฑ์ทิวา ภู่พรประเสริฐครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการ
4. นางปิยรัตน์ ทองสมจาครูโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
5. นางสาวสุกัณยา พุ่มวังครูโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่ากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพรชัย สัสดีเดชครูโรงเรียนคลองท่อมมิตรภาพ ๑๖๐ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ทองพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านร่าปูกรรมการ
3. นางสุธิรา ทุ่งคาในครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
4. นายแวอาแซ บือราเฮงครูโรงเรียนบ้านลิกีกรรมการ
5. นางสาวมยุรี กุลบุตรครูโรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุวิชา ปัญญาไขอาจารย์สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายบัชซูดิน มอลอครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔กรรมการ
3. นางอภิญญา กระมลครูโรงเรียนวัดบางโทงกรรมการ
4. นายโรจนศักดิ์ รักโอ่ครูโรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีพรชัย ช่วยเอียดครูโรงเรียนวัดพรุเตียวกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายพิเชษฐ์ สายเส็นครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาววัณทณา หยังทะเลครูโรงเรียนบ้านคลองกำกรรมการ
3. นางลัดดาวัลย์ ยมนาครูโรงเรียนบ้านคลองนินกรรมการ
4. นางสาวบุปผา รักสีทองครูโรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
5. นายอัมพร เอ่งฉ้วนครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิพงษ์ รอดคุ้มครูโรงเรียนบ้านคลองพนประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ คงสงค์ครูวิทยาลัยเทคโนโลยีนครกระบี่กรรมการ
3. นายเอกพงศ์ อีดเกิดครูโรงเรียนบ้านหลังสอดกรรมการ
4. นายธีรยุทธ อาจไพรินทร์ครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
5. นายธนพล ฐิติเชษฐ์กุลครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ มามาศครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบีประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ ศรีพาราผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายอรรถพล อรรถชัยยะครูโรงเรียนบ้านหินลูกช้างกรรมการ
4. นายสมหมาย สารแก้วครูวิทยาลัยเทคนิคกระบี่กรรมการ
5. นายสุรินทร์ หมินหมันครูโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสมบัติ เชื้ออิวครู โรงเรียนอ่าวลึกประธานกรรมการ
2. นางสุนันทา พรหมอินทร์ครูโรงเรียนวัดภูมิบรรพตกรรมการ
3. นายยงยุทธ วสุนธรากูลครู โรงเรียนบ้านหินเพิงกรรมการ
4. นายบุญจริง หอมหวลครู โรงเรียนบ้านควนแดงกรรมการ
5. นางเมตตา สุวรรณโนครู โรงเรียนบ้านควนใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย โต๊ะหลางครู โรงเรียนบ้านแหลมสักประธานกรรมการ
2. นายสุริยา ปานเพ็งข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอาภรณ์ พรายแพร้วครู โรงเรียนบ้านไหนหนังกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ เจ้ยทองศรีครู โรงเรียนบ้านดินแดงกรรมการ
5. นางงามศิริ ประเสริฐกุลครู โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอุดม จำปาข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทวงศ์สถิตย์ เพ็ชรแก้วครู โรงเรียนวัดไพรสณฑ์กรรมการ
3. นายชัยสิทธิ์ สุพันธ์ครู โรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นายนฤชิต ก่ออ้อครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร น้อยมูสิกครู โรงเรียนเขาดินประชาพัฒน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสุพล กิจค้าครู โรงเรียนบ้านคลองปิ้งประธานกรรมการ
2. นายถนัด เต็กเติมครู โรงเรียนวัดเขาต่อกรรมการ
3. นายประกอบ เพ็ชรอ่อนครู โรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
4. นายวิมล ไชยสุขครู โรงเรียนบ้านทุ่งสาครกรรมการ
5. นางสาวจรูญศรี กระบี่น้อยครู โรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน ดีใจครู โรงเรียนบ้านคลองไครประธานกรรมการ
2. นางจิราวรรณ เจียวก๊กครู โรงเรียนวัดโคกยางกรรมการ
3. นางสุวณี ตุกชูแสงครู โรงเรียนบ้านห้วยเสียดกรรมการ
4. นางดารารัตน์ สาระทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาววิลาสินี ชายพงศ์ครู โรงเรียนบ้านน้ำร้อนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์ลักษณ์ ทองล้วนครู โรงเรียนบ้านทุ่งสูงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิพย์ บุญมาครู โรงเรียนบ้านควนกลางกรรมการ
3. นางอรจิต ประสงค์ศิลป์ครู โรงเรียนคลองพนกรรมการ
4. นางสุรัสวดี มิ่งมิตรครู โรงเรียนบ้านนานอกกรรมการ
5. นางสาวรังสิมา ศรีทนนท์ครู โรงเรียนวัดโพธิ์เรียงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญยืน นบนอบครู โรงเรียนบ้านคลองหมากประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ บุญมากครู โรงเรียนบ้านเขาพนมกรรมการ
3. นายไชยันต์ ขุนทองครู โรงเรียนบ้านนางรองกรรมการ
4. นายมณี บุญเทียมครู โรงเรียนบ้านโคกยูงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสงวน เสริฐสุรินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหิน (อ่าวลึก)ประธานกรรมการ
2. นายมานพ จิ๋วแหยมครูโรงเรียนบ้านนานอกกรรมการ
3. นายเชนทร์ เกิดแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านกรรมการ
4. นายสุริศักดิ์ จันทร์แดงครูโรงเรียนบ้านโคกหารกรรมการ
5. นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยางครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุจิน พิทักษ์ศักดิ์ดำรงครู โรงเรียนบ้านบางเจริญประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย จันทร์ทินครู โรงเรียนบ้านหนองจูดกรรมการ
3. นางสาวมยุรี แก้วภู่ครู โรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการ
4. นางจินดา ศรีเผด็จครู โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ
5. นางฐิติชญา ลือชาครู โรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอภิสิทธิ์ บุญธีระเลิศครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ สิงห์บำรุงครูโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
3. นายวิจัย ศรีงามครูโรงเรียนบ้านทับปริกกรรมการ
4. นายวินัย บัวดกครูโรงเรียนบ้านคลองชะมวงกรรมการ
5. นายพงศธร ศุภพรพงศ์ครูโรงเรียนบ้านเขาแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ อ่อนหวานครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านประธานกรรมการ
2. นางจันทนา แซ่หนาครูโรงเรียนบ้านควนต่อกรรมการ
3. นางสุนีย์ สิงห์ชูครูโรงเรียนบ้านทับไทรกรรมการ
4. นางละมัย เรืองทองเมืองครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
5. นางสาววรลักษณ์ พงศ์สวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านคลองปิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สวาปการข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางบุญช่วย บิลหนูครูโรงเรียนบ้านคลองยางกรรมการ
3. นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยางครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการ
4. นางประไพ จันทร์ผ่องครูโรงเรียนบ้านกอตงกรรมการ
5. นางสุจิตรา นวลสมศรีครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางสุพัฒน์ ชดช้อยครูโรงเรียนบ้านคลองหมากประธานกรรมการ
2. นางนวลศรี ศรีสุขใสครูโรงเรียนบ้านเกาะไทรกรรมการ
3. นางประนอม สมผุดข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางละมัย แสวงการครูโรงเรียนบ้านบางเจริญกรรมการ
5. นางสิรภัค สีแสงครูโรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี สวาปการข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางเรณุกา สืบสายครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
3. นางโสพิส จุฑามาศครูโรงเรียนสังข์ทองวิทยากรรมการ
4. นางเตือนใจ พรหมสุวรรณ์ครูโรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่วกรรมการ
5. นางรัตติกานต์ บุญทวีวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านลำทับกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางพนาวรรณ ย่องดำครูโรงเรียนบ้านพรุดินนาประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ เกิดสุขครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นปีกกรรมการ
3. นางประนอม สมผุดข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนัยนา บุตรสมันครูโรงเรียนบ้านนาทุ่งกลางกรรมการ
5. นางมณีรัตน์ ตะนะมานข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุรัสวดี มิ่งมิตรครูโรงเรียนบ้านนานอกประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ชูช่วงโชติครูโรงเรียนบ้านท่านุ่นกรรมการ
3. นางกิรณา กาญจนรังษีครูโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
4. นางสาวอรอนงค์ ไร่ใหญ่ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒กรรมการ
5. นางอาภรณ์ทิพย์ เชื่องยางครูโรงเรียนบ้านถ้ำโกบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศรี สวาปการข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางศรีวรรณา ชุมพันธ์ครูโรงเรียนบ้านคลองแห้งกรรมการ
3. นางศมลวรรณ เพ็ชรพวงครูโรงเรียนชุมชนบ้านนาเหนือกรรมการ
4. นางกัณหา ปรางค์ศรีอรุณครูโรงเรียนบ้านพรุดินนากรรมการ
5. นางอรพินท์ จำปาครูโรงเรียนบ้านแหลมสักกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางนาตยา นาคปลัดครูโรงเรียนบ้านห้วยเสียดประธานกรรมการ
2. นางสมศรี จินาครูโรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ๒กรรมการ
3. นางนวลสวาท ภักดีพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทรายขาวกรรมการ
4. นางอรจิต ประสงค์ศิลป์ครูโรงเรียนบ้านคลองพนกรรมการ
5. นางสุขมล จันทร์เอียดครูโรงเรียนบ้านทะเลหอยราษฎร์อุทิศกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย
1. นางสาวพิทักษ์ พรายแพร้วโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพิน จินดาพลศึกษานิเทศก์ สพป.พังงากรรมการ
3. นางสาวพรเพ็ญ ศรีวิรัตน์โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช สพป.นศ เขต 1กรรมการ
4. นางสัตจะ ธรรมวิสุทธิ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่กรรมการ
5. นางพวงสร้อย กิตติเรืองระยับโรงเรียนอนุบาลคลองท่อมกรรมการและเลขานุการ
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวจิรารัตน์ พาลีกัณฑ์โรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ จูทองศึกษานิเทศก์ สพป.ภูเก็ตกรรมการ
3. นางอาภรณ์ สยามพันธ์โรงเรียนอนุบาลพัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1กรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ ท่าดีโรงเรียนอ่าวลึกกรรมการ
5. นางสาวสุคนธา สมจันทร์โรงเรียนบ้านบางเหียนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางวรรณี แซ่ตั๋นโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านประธานกรรมการ
2. นางนันทนิช กาญจนามัยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นางจุรี เพ็ชรอาวุธศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2กรรมการ
4. นางสาววันดี ภิรมย์โรงเรียนบ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต 2กรรมการ
5. นางชไมพร พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนอุตรกิจกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย
1. นางเยาวนารถ เลาหบรรจงโรงเรียนอนุบาลกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางวันทนา แก้วผอมศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3กรรมการ
3. นางสุพร โขขัดโรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
4. นายสุวิท นาคปนทองโรงเรียนบ้านคลองยวนกรรมการ
5. นางสาวสุธาทิพย์ อภิชนวณิชโรงเรียนบ้านศาลาพระม่วงกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเมตตา คงสงศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒กรรมการ
2. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเมตตา คงสงศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเมตตา คงสงศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสาวสุเมตตา คงสงศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต ๒ประธานกรรมการ
2. นายเจือ คงบันนึกโรงเรียนประชานุเคราะห์ ๑ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางจิณณพัต แก้วประสพโรงเรียนอ่าวลึก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุวณีย์ เทพรอดโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวกานต์ธิดา พระธานีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางเจ๊ะดาเสียะ ทับทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะครูโรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยตา วาดีครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป.สตูลกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางอาทิตยา พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวปิยตา วาดีครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอาทิตยา เล็งเจ๊ะครูโรงเรียนบ้านท่าชะมวง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยตา วาดีครูโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล สพป.สตูลกรรมการ
3. นางวิมนต์ศรี นาคสวาสดิ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางมณฑา คงแคล้วครูโรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง สรรเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางโสภา แตงอ่อนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางกาญจนา บุญญารุณครูโรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุมณฑา หอยบางครูโรงเรียนวัดธรรมมาราม สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางสาวอรชร เจ้ยจูครูโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสาวมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เอี้ยวซิโบครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ วัดทุ่งหวัง สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางสุดา รายาโส้ครูโรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมณฑา คงแคล้วครูโรงเรียนบ้านบางเหียน สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางประคอง สรรเพ็ชรครูโรงเรียนบ้านสามแยก สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางโสภา แตงอ่อนครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
1. นางมะลิวัลย์ รัตนสมบูรณ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ประธานกรรมการ
2. นางนุชนารถ เอี้ยวซิโบครูโรงเรียนมิตรภาพที่ ๓๑ วัดทุ่งหวัง สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางสุดา รายาโส้โรงเรียนบ้านเขาฝาก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา คำมีครูโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ แผ่นทองครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาววารี มณีโกบครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางพรพิมล รักษากิจครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางเสวตร ณัฏฐเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฏร์สามัคคี)สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอนงค์ รักจิตต์ครูโรงเรียนบ้านลิกี สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนภวรรณ แก้วประไพครูโรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลา ถิรสัตยวงศ์ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นายประยูร เนียมเกตุครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางนิยม นานช้าครูโรงเรียนบ้านหนองไทร สพป.ตรังกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ สินทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนิจรรญา หนูเงินครูโรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย สถาพรครูโรงเรียนบ้านนาพรุ สพป.ระนองกรรมการ
3. นางอนงค์ เฉียดแจ่มครูโรงเรียนบ้านควนปริง สพป.ตรัง เขต๑กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตนาฏ อาจสาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางรัตนา ชะนะสินธุ์ครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวพนิตนาฏ อาจสาลีครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสวตร ณัฏฐเดชผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฏร์สามัคคี)สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลูกน้อยครูโรงเรียนวัดโพธ์เรียง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ หนูพยันต์ครูโรงเรียนบ้านคลองท่อมมิตรภาพที่ ๑๖๐กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปัทมา อวิรุทธพาณิชย์ครูโรงเรียนบ้านคลองหมาก สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายนิยม หยงสตาร์ครูโรงเรียนบ้านทอนหาน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางพัชรินทร์ พิณสุวรรณครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายวัฒนา รัตนแก้วครูโรงเรียนชุมชนอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ละเอียดครูโรงเรียนบ้านร่าปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล รักษากิจครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชษ นุ่นสงค์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายทอง สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางกาญจนา บุญญารุณครูโรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอัจฉราพร จันทนุครูโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เพิงเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.นตรฯ เขต๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่รองประธานกรรมการ
3. นายอุเชน เฉลิมวรรณครูโรงเรียนบ้านแหลมสัก สพป.กระบี่กรรมการ
4. นางสาวจันทร์อุมา กิ้มนวนครูโรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางอัจฉราพร จันทนุครูโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา ลูกเหล็มครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เพิงเกลี้ยงครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป.นตรฯ เขต๓กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรพิมล รักษากิจครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชษ นุ่นสงค์ครูโรงเรียนบ้านหาดทรายทอง สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
3. นางกาญจนา บุญญารุณครูโรงเรียนบ้านห้วยสาร สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา รัตนแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คงจันทร์ครูโรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ละเอียดครูโรงเรียนบ้านร่าปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ หนูเจริญครูโรงเรียนบ้านโพรงจระเข้ สพป.ตรัง เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางสาวรัตนา อุปการครูโรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญฯ) สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางนันท์นภัส ทีปกรเศวตครูโรงเรียนบ้านควนโพธิ์ สพป.ตรัง เขต๑ประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติมา ลูกน้อยครูโรงเรียนวัดโพธ์เรียง สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางนิตยนาถ พูนเอียดครูโรงเรียนบ้านบางหลง สพป.นครฯ เขต๓กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุครูโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุครูโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยโรงเรียนบ้านนาเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสงัด พงษ์พ้นภัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชงเปิง สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางอัจฉราพร จันทนุครูโรงเรียนบ้านบกเก้าห้อง สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่ายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชลธีโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร เม่งช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวิมล สังยวนครูโรงเรียนวัดสถิตย์โพธาราม สพป.กระบี่กรรมการ
3. นายจุติกานต์ ชัยศิริภูริสกุลครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
4. นางลาวัณ แสวงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต๑กรรมการ
5. นายสมพงษ์ ชลธีครูโรงเรียนบ้านเกาะปู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เจียวบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายสันติ สุคะนุกมังครูโรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการ
3. นางพรทิพย์ ทองอินทราชครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสมคิด เจียวบุตรครูโรงเรียนบ้านคลองกำ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ทองอินทราชครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางลาวัณย์ แสวงรัตน์ครูโรงเรียนบ้านปะเหลียน สพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
4. นายสันติ สุคะนุกมังครูโรงเรียนบ้านควน สพป.สตูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ทองอินทราชครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววิลาศ คงภักดีครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรทิพย์ ทองอินทราชครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวณีย์ บุญสุขครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางสาววิลาศ คงภักดีครูโรงเรียนบ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเจือ คงบันนึกครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1 สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายเอกรินทร์ พลวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านควนสระแก้ว สพป.ตรัง เขต1กรรมการ
3. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีครูโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์นรินทร์ คิดโปร่งครูการศึกษาพิเศษ ประจำศูนย์จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางอนงค์ รักจิตต์ครูโรงเรียนบ้านลิกี สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายมนัส สัจจสุจริตกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนิน สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางชื่นใจ ช่องรักษ์ครูโรงเรียนวัดอัมพวัน สพป.ตรัง เขต1กรรมการ
3. นายพูลสุข สมดวงครูโรงเรียนบ้านห้วยพลู สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอุไร คเชนทร์ภักดีครูโรงเรียนชุมชนบ้านอ่าวลึกเหนือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสมญา เก้าเอี้ยนครูโรงเรียนบ้านหนองหว้า สพป.ตรัง เขต1กรรมการ
3. นางกนิฏฐา เขียวมั่งครูโรงเรียนวัดไพรสนฑ์ สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล รักษากิจครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางญานิศา รังสิวิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพรพิมล รักษากิจครูโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ 44 สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสุวณีย์ เทพรอดครูโรงเรียนบ้านเขาแก้ว สพป.กระบี่กรรมการ
3. นางญานิศา รังสิวิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านกอตง สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาภรณ์ คำโปร่งครูโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณครูโรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.ตรัง เขต1กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร แซ่ฮั้งครูโรงเรียนอุตรกิจ สพป.กระบี่กรรมการ
4. นายสมควร บายศรีครูโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวสุภาภรณ์ คำโปร่งครูโรงเรียนบ้านถ้ำเสือ สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวอรอุมา ชูสุวรรณครูโรงเรียนทุ่งรวงทอง สพป.ตรัง เขต1กรรมการ
3. นายสมควร บายศรีครูโรงเรียนบ้านหนองจิก สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายนัฐวัติ ใจแน่ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนี อึ่งชื่นครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำศูนย์จังหวัดภูเก็ตกรรมการ
3. นางวาสนา บ้านนบครูโรงเรียนบ้านในยวน สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิ่นสุวรรณ ทองสามพนักงานโยธา แขวงการทางกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชูเอียดผู้ชำนาญการ ด้านการจัดภูมิทัศน์กรรมการ
3. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีครูโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปิ่นสุวรรณ ทองสามพนักงานโยธา แขวงการทางกระบี่ประธานกรรมการ
2. นายภานุมาศ ชูเอียดผู้ชำนาญการ ด้านการจัดภูมิทัศน์กรรมการ
3. นางสุพัจนี เพ็ชรมีศรีครูโรงเรียนบ้านทรายขาว สพป.กระบี่กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]