หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 ธ.ค. 2557   5 ธ.ค. 2557   6 ธ.ค. 2557   7 ธ.ค. 2557   8 ธ.ค. 2557   9 ธ.ค. 2557   10 ธ.ค. 2557   11 ธ.ค. 2557   12 ธ.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ธ.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 424, 425 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ห้อง ขนาบน้ำ 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 2 ลานโล่งใต้อาคาร 2 12 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 1 ลานโล่งเต้นท์โครงงาน 12 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด IT 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารปฐมวัย 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
2 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
3 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
4 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
5 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
2 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
4 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 414, 415 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313, 314 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412, 413 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512, 513 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 6 ดนตรีไทย 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
5 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 12 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
6 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
7 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 12 ธ.ค. 2557 08.30-16.30
8 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
9 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 12 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
10 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2 / 1 ราชพัสดุอุทิศ 12 ธ.ค. 2557 09.00- เป็นต้นไป
2 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/ 1 ราชพัสดุอุทิศ 12 ธ.ค. 2557 09.00- เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง ดอกแก้ว 2-3 12 ธ.ค. 2557 09.00-14.00
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 615 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 645 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
5 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
2 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
3 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
4 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
5 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 3-4 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
2 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-2 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
3 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 5-6 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
4 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 5-6 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]