หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 ธ.ค. 2557   5 ธ.ค. 2557   6 ธ.ค. 2557   7 ธ.ค. 2557   8 ธ.ค. 2557   9 ธ.ค. 2557   10 ธ.ค. 2557   11 ธ.ค. 2557   12 ธ.ค. 2557   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ธ.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 422, 423 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 435, 436 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องประชุมใหญ่ 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ห้อง ขนาบน้ำ 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
08.30-16.30

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 2 ลานโล่งใต้อาคาร 2 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด หน้าอาคาร 1 ลานโล่ง เต้นท์โครงงาน 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด IT 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
2 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
3 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
4 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
5 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
6 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 17.00
7 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
8 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
2 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
3 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
4 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุน อาคาร 5 ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
5 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
6 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
7 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ห้อง ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ อาคารโดม ข้างตึกคณะศึกษาศาสตร์ 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611, 612 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313, 314, 315 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412, 413, 414 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512, 513, 514 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
3 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
5 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 4 ดนตรีไทย ห้อง 211 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 4 ดนตรีไทย ห้อง 211 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
7 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
8 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
9 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 5 ดนตรีไทย ห้อง 217 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 5 ดนตรีไทย ห้อง 217 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
11 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 11 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
12 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
13 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 11 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
14 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
15 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 11 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
16 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/1/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/1/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/3/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
5 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2 / 3 ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ หอประชุม (อาคารอุตสาหกรรมเกษตร) 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
2 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สนามฟุตบอล 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
3 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง ร.111, ร.112 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
4 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารช่างก่อสร้าง 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
5 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารศูนย์วิทยบริการ 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง ดอกแก้ว 2-3 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 645 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 615 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
5 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียน อบจ.กระบี่ ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
2 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
3 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
4 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
5 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 11 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 4-6 11 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
2 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-3 11 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
3 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-3 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
4 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 4-6 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
5 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
6 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
7 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]