หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 ธ.ค. 2557   5 ธ.ค. 2557   6 ธ.ค. 2557   7 ธ.ค. 2557   8 ธ.ค. 2557   9 ธ.ค. 2557   10 ธ.ค. 2557   11 ธ.ค. 2557   12 ธ.ค. 2557   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 422, 423 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 435, 436 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 424, 425 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง 322, 323 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 414, 415 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 424, 425 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องประชุมใหญ่ 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องประชุมใหญ่ 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) ห้องประชุมใหญ่ 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
10 041 การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ห้อง ขนาบน้ำ 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
08.30-16.30
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารอุบลชาติ ห้อง 332,333 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารสัตตบุศย์ ห้อง 432, 433 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ห้องอัจฉริยภาพ 1 ชั้น 3 ห้อง ม.1/3 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ห้องอัจฉริยภาพ 2 ชั้น 3 ห้อง ม.1/1 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 5 ห้องอัจฉริยภาพ 3 ชั้น 3 ห้อง ม.3/1 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.00
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 2 ลานโล่งใต้อาคาร 2 12 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 2 ลานโล่งใต้อาคาร 2 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 1 ลานโล่งเต้นท์โครงงาน 12 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด หน้าอาคาร 1 ลานโล่ง เต้นท์โครงงาน 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด IT 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด IT 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง สมุด IT 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารปฐมวัย 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารเอนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2557 09.00 - 17.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
10 100 การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
09.00 - 17.00
11 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 8 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 8 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 8 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ 9 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
15 191 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ 9 ธ.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุน อาคาร 5 ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 1 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
17 170 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ห้อง ดนตรีไทย 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ห้อง ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ อาคารโดม ข้างตึกคณะศึกษาศาสตร์ 10 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ อาคารโดม ข้างตึกคณะศึกษาศาสตร์ 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตึกคณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ คณะศึกษาศาสตร์ ชั้น 3 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 314, 315 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 413, 414 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 513, 514 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 414, 415 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611, 612 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313, 314 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412, 413 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512, 513 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611, 612 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313, 314, 315 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412, 413, 414 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512, 513, 514 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 4 ดนตรีไทย ห้อง 211 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 4 ดนตรีไทย ห้อง 211 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 4 ดนตรีไทย ห้อง 211 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 4 ดนตรีไทย ห้อง 211 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 5 ดนตรีไทย ห้อง 217 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 5 ดนตรีไทย ห้อง 217 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 5 ดนตรีไทย ห้อง 217 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 5 ดนตรีไทย ห้อง 217 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 ดนตรีไทย ห้อง สมุด 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
22 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 ดนตรีไทย 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
23 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 ดนตรีไทย ห้อง ประชุม 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
24 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 6 ดนตรีไทย 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
25 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 อบจ.กระบี่ เวทีกลาง ลานพระอาทิตย์ 10 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
26 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 อบจ.กระบี่ ลานพระอาทิตย์ เวทีกลาง 10 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
27 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 อบจ.กระบี่ ลานพระอาทิตย์ 10 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
28 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 11 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
29 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
30 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 10 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
31 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
32 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 10 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
33 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
34 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 11 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
35 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
36 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 10 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
37 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
38 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 12 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
39 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
40 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 12 ธ.ค. 2557 08.30-16.30
41 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 2 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
42 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 11 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
43 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 1 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.30
44 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 12 ธ.ค. 2557 08.30-12.00
45 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เวที 3 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.1/2/ราชพัสดุอุทิศ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/1/ราชพัสดุอุทิศ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/3/ราชพัสดุอุทิศ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/1/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/1/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/3/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2 / 1 ราชพัสดุอุทิศ 12 ธ.ค. 2557 09.00- เป็นต้นไป
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/ 1 ราชพัสดุอุทิศ 12 ธ.ค. 2557 09.00- เป็นต้นไป
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) เวทีกิจกรรม/พฤกษาสวรรค์ 10 ธ.ค. 2557 09.00.เป็นต้นไป
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2 / 3 ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ หอประชุม (อาคารอุตสาหกรรมเกษตร) 10 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ หอประชุม (อาคารอุตสาหกรรมเกษตร) 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ สนามฟุตบอล 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง ร.111 ร.112 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารบริหารธุรกิจ ห้อง ร.111, ร.112 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารช่างก่อสร้าง 10 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารช่างก่อสร้าง 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารศูนย์วิทยบริการ 10 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ อาคารศูนย์วิทยบริการ 11 ธ.ค. 2557 09.00.-16.00
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง ดอกแก้ว 2-3 6 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง ดอกแก้ว 2-3 10 ธ.ค. 2557 09.00-11.00
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ 6 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง ดอกแก้ว 2-3 12 ธ.ค. 2557 09.00-14.00
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 615 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 615 10 ธ.ค. 2557 09.00-14.00
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 615 6 ธ.ค. 2557 09.00-14.00
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 645 10 ธ.ค. 2557 09.00-14.00
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 645 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง ดอกแก้ว 2-3 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 645 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ห้อง 615 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 4 ธ.ค. 2557
5 ธ.ค. 2557
09.00-16.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 6 ธ.ค. 2557
7 ธ.ค. 2557
09.00-16.00
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
-

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 12 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เต้นท์ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ หอประชุม 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00 เป็นต้นไป
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียน อบจ.กระบี่ ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียน อบจ.กระบี่ ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-11.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 074 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
2 081 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
3 705 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
4 079 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
5 075 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
6 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
7 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
8 080 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ ห้อง ประชุมเล็ก 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
9 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
10 097 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
11 101 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
12 105 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
13 098 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
14 109 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
15 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 119 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
2 118 การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
2 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
3 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
2 239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
3 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
4 233 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
5 248 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
6 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 11 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
7 234 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
8 237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
9 240 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
10 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
11 249 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
12 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
13 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
14 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
15 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
16 280 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 10 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
17 281 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
18 282 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
19 283 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
20 284 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30
21 285 การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนอุตรกิจ เวที 12 ธ.ค. 2557 09.30-16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ หอประชุม(โรงอาหาร) 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
2 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ หอประชุม(โรงอาหาร) 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
3 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 3-4 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
4 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-2 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-3 11 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 4-6 11 ธ.ค. 2557 13.30-16.30
7 185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-3 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
8 182 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 4-6 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
9 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 5-6 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
10 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 5-6 12 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
11 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
12 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
13 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนอุตรกิจ อาคาร 5 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 11 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
14 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-6 10 ธ.ค. 2557 09.30-12.30
15 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอุตรกิจ เต้นท์ 1-6 10 ธ.ค. 2557 13.30-16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]