หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เมืองกระบี่ นายพิภพ ปิติ   086-9454365
2 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ เหนือคลอง นางอาภาพรรณ แสงทอง   081-6063974
3 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ เมืองกระบี่ นายสมศักดิ์ ตุดเกื้อ, นางจรรยา แก้วเซ่ง   081-7371755
4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ เมืองกระบี่ นายวิฑูรย์ จันทโน   081-2706585
5 หอประชุมวิทยาลัยทเคนิคกระบี่ เมืองกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอนุวัตร ไทรทอง   082-2802486
6 ห้องประชุม สพป.กระบี่ (หน้าโรงแรมบุญสยาม เมืองกระบี่ นายพิภพ ปิติ   086-9454365
7 อบจ.กระบี่ เมืองกระบี่ นายพิภพ ปิติ   086-9454365
8 โรงเรียน อบจ.กระบี่ เมืองกระบี่ นางปราณี ก้องกาญจโนภาส   081-3700741
9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 1 เหนือคลอง นางจรีรัตน์๋ ปานพรหมมินทร์   081-3705920
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 เขาพนม นางสาวนงลักษณ์ กุลพิพัฒน์   086-4761132
11 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เมืองกระบี่ นางปราณี ก้องกาญจโนภาส   081-3700741
12 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม) เมืองกระบี่ นายประมวล เบ็ดเสร็จ   081-2736052
13 โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (ใหม่) เมืองกระบี่ นางสาวจิราย์ วรฤทธิ์   089-5904431
14 โรงเรียนอุตรกิจ เมืองกระบี่ นางศุลีมาศ เล็กุล   084-0632672
15 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) เมืองกระบี่ นางสาวศุภรัตน์ พูลศิริ   089-6460276
16 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด เมืองกระบี่ นางสมร วัฒนยมนาพร   086-9462548
17 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เมืองกระบี่ นายอภิสิทธิ์ ทิพย์จันทร์   087-2655718
18 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ เมืองกระบี่ นายพิภพ ปิติ   086-9454365

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]