รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงธฤตมน  แซ่โค้ว
 
1. นางมะลิสา  เพชรมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวสุภาพร  ชุมเชื้อ
 
1. นางสุรัชดา  สุขตลอดกาล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวทิพย์ประกาย  คงยิ้ม
 
1. นางสุวิมลรัตน์  แซ่จุ้ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงบุญสิตา  แดหวา
 
1. นางสาวมยุรี  อินทะสะระ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กหญิงเจนจิรา  นุ่นทองหอม
 
1. นางอำมร  เดชอรัญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวภัณฑิรา  จันสักรา
 
1. นางสาวจันทิมา  สั้นเต็ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นางสาวลัคนาวัณย์  ติงหงะ
 
1. นางนทิตา  ชนะไพริน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถชัยยะ
 
1. นางสาวฉันทนาภรณ์  แสงเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายสันติสุข  จันผุด
 
1. นางอารีย์  ศรีแก้ว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวนิยะดา  ชัยสุข
 
1. นางนันทัชพร  ศรีเชย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวภควดี  จิตต์รัตน์
 
1. นางนฤมล  จุทอง
 
12 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงระพีพรรณ  คงแก้ว
2. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  ศรีรักษ์
3. เด็กชายอิทธิ  อินทร์อ๋อง
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
13 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แก้วกาญจน์
2. เด็กหญิงอารียา  หลงขาว
3. เด็กหญิงเพ็ญสุพพัด  ทิพย์กระโทก
 
1. นางสาวทิพย์เนตร  รักแก้ว
 
14 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกัญญพักตร์  แซ่เต้ง
2. นางสาววลัยลักษณ์  นางสวย
3. นายเอกกมล  เกิดสกุล
 
1. นางอัจฉราพร  ชนะภัย
 
15 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัฐวดี  คงแสง
2. นางสาวพัณณิตา  สว่างมณี
3. นางสาวลลิตวดี  คิ้วนาง
 
1. นางสาวมลทิรา  ภูนุชอภัย
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กหญิงรสริน  เสมอวงศ์
2. เด็กหญิงสมฤดี  จันทร์นวล
 
1. นางอัชรีวรรณ  คำทอง
2. นางสาวอาภรณ์  เพ็ชร์สว่าง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงประกายทิพย์  สักกะพลางกูร
2. เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์ศรีนวล
 
1. นางสาวกาญจนา  ขุนพรหม
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวดารารัตน์  กังงา
2. นางสาวอนันตญา  ตันสุย
 
1. นางนันทัชพร  ศรีเชย
2. นางสาวเนตรชนก  ตูลเพ็ง
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันมัด
2. นางสาวเกวลิน  เจือกโว้น
 
1. นางกนิษฐา  ธนถาวรนนท์
2. นางสาวรัชฎา  ลดาชาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองใหม่
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาววริศรา  เกื้ออรุณ
 
1. นางรัศนียา  อุดมเจริญศักดิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมเกตุ
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  นกแก้ว
3. เด็กชายแกร่งกล้า  คำธร
 
1. นางสาวอมลณัฐ  อุบลรัตน์
2. นางสาวบุษบา  ชูคำ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 85.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันทรเสน
2. เด็กหญิงประภัสสร  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงสวรรยา  สุพิทักษ์
 
1. นางสาวรุจิรา  มณีพงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกุลธิดา  ลั่นสุวรรณ
2. นางสาวบงกช  แก้วหนูนา
3. นางสาวสุมาดี  สายโสม
 
1. นางปรารถนา  หยงสตาร์
2. นางสุภาภรณ์  น้ำผุด
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวภัณฑิรา  เก้าเอี้ยน
2. นางสาวสุรัสวดี  เจริญฤทธิ์
3. นางสาวอภิญญา  ช่วยบำรุง
 
1. นางสาวเครือวัลย์  เอกอุดมพงษ์
2. นางสาวจารี  หยงสตาร์
 
26 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงตวงทอง  เพ็ญนุกูล
2. เด็กชายปภาณ  ยิวสิว
3. เด็กชายพิทวัส  แก้วประเสริฐศิลป
 
1. นางสาวเกวลิน  เสน่หา
2. นายจำลอง  เพชรหิน
 
27 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาววรัญญา  อ่อนรู้ที่
2. นายอนุชิต  บุญเชิด
3. นางสาวเอมมิกา  เอียดชูทอง
 
1. นายปิยะวัฒน์  รักราวี
2. นางสาวสิริรัตน์  ปานจันทร์
 
28 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกนกวรรณ  เดชรักษา
2. นางสาวบุษรากร  แป้นชุม
3. นางสาวภักดิ์ชนก  พรมจันทร์
 
1. นางปิยะวรรณ  จังเม่ง
2. นางสาวนารีญา  เจ๊ะเเอ
 
29 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายพิจิตร  เจริญผล
2. นายภูธน  ศรีชุมพ่วง
3. นายมโนรงค์   สนธิเศวต
 
1. นางสาวศศิธัญนันท์  ตันวิมลรัตน์
2. นายทรงศักดิ์  หมั่นถนอม
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงจุรีย์ภรณ์  ไชยจิตร
2. เด็กหญิงณัฐกานดา  จำปา
 
1. นางธิดาทิพย์  จันทร์มาศ
2. นางแก้วเกษร  นานอน
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภาสพานทอง
2. เด็กชายธนิน  ว่องวงศ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  กาหยี
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายกรีฑา  ศิลาพันธ์
2. นายธนาตย์  สิริสงวนศักดิ์
 
1. นางสาวเสาวณี  ทองเกิด
2. นายสมศักดิ์  ปลอดภัย
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวณัฐธยาน์  ขวัญทอง
2. นางสาวศิรประภา  ลั่นเต้ง
 
1. นายบรรยงค์  หนูเซ่ง
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายอันดามัน  ใจสมุทร
 
1. นายครรชิต  ช่วยดู
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายชนิตพล  ขาวสุข
 
1. นางเยาวพาณี  สุขการัณย์
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายวรชัย  บุญชุม
 
1. นางศิริรัตน์  ปูขาว
 
37 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายณัฐพล  ใจกุล
 
1. นางทัศนีย์  บุญญา
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายนรภัทร  รังสิปราการ
2. เด็กหญิงสิรินดา  ลีสุรวณิช
3. เด็กหญิงอภิสรา  คงชู
 
1. นางอรวรรณ  ปานพิชญะกุล
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวปิยะนุช  ตั้งมนัสสุขุม
2. นางสาวสุชานาฎ  หนูขาว
3. นางสาวอรสินี  สุริยผล
 
1. นายอดุลย์  ณ ระนอง
2. นางสาวณัฏฐกัญจน์  ไชยภักดี
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นายชิติพัทธ์  เชาวนภดล
2. นางสาวศรศุภางค์  คงเนียม
3. นายอภิวิชญ์  ดำนิล
 
1. นางสาวอาภาศรี  ชุ่มชื่น
 
41 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เจริญฤทธิ์
2. เด็กชายพีรวิชญ์  สินสงวน
3. เด็กหญิงอริสา  สุขลิ้ม
 
1. นางเพ็ญภาวัลย์  ปั้นทอง
2. นางเย็นฤดี  แก้วพิทักษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  ภักดีโชติ
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  ซิ้วกุ้ง
3. เด็กหญิงศศิวิมล  หนักแน่น
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวบุญศิริ  ปานทน
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองฉ่ำ
2. นางสาวอัครนาฎ  จูห้อง
3. นางสาวเยาวดี  รัตนชัย
 
1. นายเพลิง  ขุนชิต
2. นางสาวอรณัฏฐ์  สุริยะพิชิตกุล
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวณภัสรัษฐ์  ปานสังข์
2. นางสาวอิศรินทร์  ขวัญนิมิตร
3. นางสาวเจนจิรา  ชมภูฝน
 
1. นายสาธร  ขวัญนุ้ย
2. นางสาวไมตรี  รักซ้อน
 
45 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กชายทวีลาภ  เต็งรัง
2. เด็กชายวรัญชิต  มิดเดช
3. เด็กชายอริญชย์  ชุมแก้ว
 
1. นางอรสา  ธนกิติธรรม
2. นางอนงค์  คงจันทร์
 
46 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงจีราภา  อักขนิฐ
2. เด็กหญิงดลยา  เชาวดี
3. เด็กหญิงภัทรวดี  กาญจนประเทศ
 
1. นางสุธีรา  ชุมอักษร
2. นางลลิตา  ปานนุ้ย
 
47 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายกิตติพงศ์  จิตรตรง
2. นางสาวภาวศุทธิ  ชนะภัย
3. เด็กหญิงมนัญญา  ทองสัมฤทธิ์
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
2. นางสาวศิรัญญา  เสนี
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวชนัญชิดา  ก้าวสัมพันธ์
2. นางสาวญาณิศา  อมรลักษณ์
3. นางสาวพิมพกานต์  เเต้มประสิทธิ์
 
1. นางพัชรา  พงศ์มานะวุฒิ
2. นางดารารัตน์  มีทรัพย์ปรุง
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. นายธนยุทธ  แซ่ฮุ้ย
2. เด็กหญิงสกาวรัตน์  แก้วท่าแค
3. นางสาวอรทัย  แก้วใหญ่
 
1. นางสาวพิมพ์พจี  วงศ์ทอง
 
50 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. เด็กชายพูลพิพัฒน์  ผงผานอก
2. เด็กหญิงวาสิตา  แซ่ซิ้น
3. เด็กหญิงวิรัญดา  สิทธิการ
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางศิริขวัญ  หนูพุทธิ
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายจิตรภานุ  ส่งศรี
2. นางสาวจุุฑามาศ  ฉิมเรือง
3. นายชายชาญ  สังฆพรรณ
 
1. นางสาววนิดา  บัวแก้ว
2. นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล
 
52 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 93.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสดสุข
2. นายภานุวัฒน์  เกตุทองดี
3. นางสาวอรทัย  ไชยโคตร
 
1. นายชุกรี  ทุ่ยอีด
2. นางสาวจินดา  สงศิริ
 
53 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  เหินหาว
2. เด็กชายวิศิษย์ศักดิ์  รัตนาศักย์
 
1. นางพิไลวรรณ  เพชรคง
 
54 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ด้วงหมุน
2. นางสาวสุชานาฎ  ทองผอม
 
1. นางสุภารัตน์  แก้วเพ็ง
2. นางสาวกัญญารัตน์  หลงเศษ
 
55 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายณัฐกิตติ์  นิลละออ
2. นายปรัชญา  สุยะตา
 
1. นางสุภารัตน์  แก้วเพ็ง
2. นางสาวกัญญารัตน์  หลงเศษ
 
56 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณจน์พงศ์  เฉี้ยนเงิน
2. นางสาวดาราวดี  พรหมมี
 
1. นางสุดารัตน์  เกียรติก้องแก้ว
2. นางสาวศิรัญญา  เสนี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายณวัฒน์  รอดรัตน์
2. นายศุภณัฐ  เขียดเขียว
 
1. นางสาวฮ่าหลีม๊ะ   นิลรัตน์แก้ว
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำผุด 1. เด็กชายจีรศักดิ์   บัวลอย
2. เด็กชายภานุพงศ์  เอียดศรี
 
1. นางจีรทิปต์  โคกเขา
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายนรินทิพย์  หลงสะ
2. เด็กชายพงศกร  บุญศรี
 
1. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายคมวิศิษฎ์  ประชุมรัตน์
2. เด็กชายญาณวัฒน์  ด้วงดำ
3. เด็กชายนนทพัทธ์  ขันตี
4. เด็กหญิงพรสิตา  ไทรงาม
5. เด็กหญิงวริศรา  พิิสุทธิ์เธียร
 
1. นางสาวกรรณิการ์  มีสิน
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ฉุ้นย่อง
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  คนเที่ยง
3. เด็กหญิงวิชยา  คงแก้ว
4. เด็กหญิงเขมรินทร์  ทองศรี
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พรหมดำ
 
1. นางกัลยารัตน์  เอ้งฉ้วน
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวกรศศิรัตน์  ดำรอด
2. นางสาวชมพูนุช  พวงแก้ววิจิตร
3. นางสาวธนัชชา  นาคบรรพ์
4. นางสาวธัชพรรณ  พิทยาพิศาล
5. นางสาวอภิชญา  นวลทอง
 
1. นายสุวัฒน์  ไชยประดิษฐ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวฉันทนาภา  ฉันทรางกูร
2. นางสาวนิรชา  เอียดเกิด
3. นางสาวสิริวัฒน์  ธนพัฒน์ศิริ
4. นางสาวสุภัสรา  เหลืองงาม
5. นางสาวเพ็ญประภา  เขมดำ
 
1. นางนงนุช  สิงห์สา
2. นายปิยณัฐ  คงทอง
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายชาญยุทธ์  หมื่นอักษร
2. เด็กหญิงฐนิดา  ศรีเทพ
3. เด็กหญิงวิกันดา  ชนาชน
4. เด็กชายวุฒิชัย  เกตุแก้ว
5. เด็กหญิงเกวลิน  กังแฮ
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  สุพกิจ
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกัญจน์รดี  กิ้มเจี้ยม
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  หนักแน่น
3. เด็กชายวิภพ  เหล่าตระกูลงาม
4. เด็กหญิงเตชินี  จิตต์รัตน์
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  อุทัยรัตน์
 
1. นางพิมพา  พันธุ์ลำยอง
2. นายศุภฤกษ์  ทองบุรี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  แม้นทอง
2. นายกิตติพงศ์  ขิกขำ
3. นางสาวภัทราภรณ์  สองเมือง
4. นายอดิศร  คงสุข
5. นางสาวอรนุช  ฤทธิ์ดี
 
1. นางสาวกันยารัตน์  อั้นทอง
2. นายชรัญ  บูลการณ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวจันจิรา  เกตุรัตน์
2. นายบุญฤทธิ์  ศักดิ์รัตน์
3. นางสาวมนต์ทิพย์  หลงสะ
4. นายวทัญญู  สุเหร็น
5. นายศุภณัฐ  ชูจร
 
1. นางสาวสุนันท์  บุสบล
2. นางรัชดาภรณ์  แตะแอ
 
68 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  ณ พัทลุง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เล็กมาก
3. เด็กชายธนัท  กั่นกล้า
4. เด็กชายอภิชา  กังแฮ
5. เด็กชายไชยวัฒน์  มะโนรมย์
 
1. นายศักดิ์เลิศ  รักจริง
2. นางอุดมพร  มะนะโส
 
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นายภาณุมาศ  เกิดสุข
2. นางสาวรวิพร  โออิน
3. นางสาวสุชาวดี  จันสุกสี
4. นางสาวสุมิตตา  รักราวี
5. นางสาวโยษิตา  พลวัฒน์
 
1. นายชัยยศ  แบ่งลาภ
2. นางสาวเกียรติสุดา  ชูประสิทธิ์
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายชุติเทพ  นุ้ยขาว
2. นายธนทัต  ธนภพ
3. นายธีรภัทร  บุญคอย
4. นางสาววราภรณ์  ชูนุ่น
5. นางสาวสตรีรัตน์  เดชภักดี
 
1. นายแสน  สิทธิการ
2. นายสุทธิพร  รัมณะกัจจะ
 
71 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกนกพร  ภัทราดูลย์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา
3. เด็กชายณัฐดนัย  มุณีกุล
4. เด็กหญิงทิพย์วิรรณ์  ทองสมอินทร์
5. เด็กชายนพไท  ชัยศิริ
6. เด็กหญิงปัทมาพร  ทองรักษ์
7. เด็กชายปิยทัศน์  จันทร์จารุกุลกิจ
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พัฒน์ทอง
9. เด็กหญิงภัทราพร  บุรีภักดี
10. เด็กชายภีญภัทธิ์  ชูเดช
11. เด็กชายวรเมธ  ขวัญนิมิต
12. เด็กชายวัฒนพงษ์  รักษา
13. เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์มีศรี
14. เด็กหญิงศุภธิดา  หะหมาน
15. เด็กหญิงสุฑารัตน์  พริกชูผล
16. เด็กชายอนิก  เส็นบัตร
17. เด็กหญิงอภิชญา  ตันทวีวงศ์
18. เด็กชายโสภณัฐ  เมืองแก้ว
 
1. นางกิติกานต์  พลรส
2. นางสาวนิภาพร  เพ็งจิตร
3. นางสาวสุกัญญา  แว่นประสิทธิ์
 
72 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกิรดา  คงแสง
2. นางสาวชารีน่า  มัดลงจิ
3. นางสาวชุติมณฑน์  เหล่หมุด
4. นายณัฏฐ์  บางเหรียง
5. นางสาวดารินทร์  สุขเขต
6. นายธนกร  นิมิตร
7. นายธีรวิน  ทองสุด
8. นายธีรเดช  สัญจร
9. นางสาวปิยดา  เกลี้ยงจิตร
10. นางสาวพีรพัชร  ชิตชลธาร
11. เด็กชายภูบดินทร์  ทนุดี
12. นายวรวรรษ  ศิริวัฒนกุล
13. นางสาววัชราภรณ์  นาเหนือ
14. นายวีรเชษฐ์  บัวชุม
15. เด็กชายศิวนาถ  หนูทอง
16. นายสิทธินนท์  บัวชุม
17. นางสาวสุดารัตน์  จิตรแก้ว
18. นางสาวอรนิภา  บุญมาก
19. นางสาวอโรชา  ทองชู
20. นางสาวโชษิตา  ชูเชิด
 
1. นางสุนันทา  เลิศวิบูลย์ลักษณ์
2. นางยุภาพรรณ  ร่วมพันธ์
3. นางสาวพฤกษา  ชูช่วย
4. นางสาวธัญชนก  ชนะกิจ
5. นายศุภฤกษ์  ทองบุรี
 
73 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายกษิสิทธิ์  จงรักวิทย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ปลอดปล้อง
 
74 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  วงศ์ชู
 
1. นางจิตราภรณ์  แก้วพิทักษ์
 
75 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวสุรางคนา  ศรีทุมมา
 
1. นางสาววิไล  พงศ์ภัทรกิจ
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวฐิตวันต์  บุญชู
 
1. นางปรารมภ์  ภูมินาถ
 
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายธนาดล  หัวเขา
2. เด็กหญิงเปรมฤดี  คงฉาง
 
1. นางธนวรรณ  สุวิชาวรานนท์
2. นางสาวสุจิตรา  อานันทสฤษฎ์
 
78 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  กูลเสถียร
2. เด็กชายเอื้ออังกูร  พันธคีรี
 
1. นางอัมพร  จุลบล
2. นางสาวดาระเกตุ  คงบัน
 
79 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายสัณหณัฐ  ตระการกิจนุกูล
2. นางสาวเกวลิน  สินไชย
 
1. นางนฤมล  จุทอง
 
80 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายชลธิต  นิ่มโอด
2. นางสาววรัญญา  เลี่ยเห้ง
 
1. นางอวยพร  รัตนหิรัญ
 
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกิตติยา  เคี่ยมการ
2. นางสาวปิยวรรณ  ชูแก้วร่วง
3. นางสาวพัชรา  คงกระพันธ์
4. นางสาววรัญญา  วรรณบวร
5. นางสาวสร้อยสุดา  บัวแดง
6. นางสาวสุกัญญา  หัสชัย
7. นางสาวสุชาดา  แก้วละเอียด
8. นางสาวสุทธิดา  อายุสุข
9. นางสาวอพัสณี  แกล้วกล้า
10. นางสาวโศพิณญา  ซิ้วกุ้ง
 
1. นายพงศ์ชิตพล  คงรอด
2. นายประพิศ  วงศ์วิชชากร
3. นางสาวรัตติกาล  จีณะวงค์
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤษณีญา  ก้งยิ้น
2. นางสาวธัญญลักษณ์  กาจักร์
3. นางสาวประภาภัทร  ขาวคง
4. เด็กหญิงลลิตวดี  หนูรอด
5. เด็กหญิงวรรัตน์  บุญชัย
6. นางสาววีร์ชิตา  คงแก้ว
7. นางสาวสุทธิดา  ชัยศิริ
8. เด็กหญิงเนตรชนก  คงแก้ว
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สวนอินทร์
10. นางสาวเหมือนฝัน  จวนแจ้ง
 
1. นางดรุณี  จิตขาว
2. นางสาวเรวดี  น้ำเยื้อง
 
83 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. เด็กหญิงชญานี  คงห้อย
2. นางสาวชุติมา  ขันจ่าง
3. นางสาวธารารัตน์  ยมรัตน์
4. นางสาวนภาพร  เพชรศรีจันทร์
5. เด็กหญิงนฤมล  เพชรศรีจันทร์
6. นางสาวปานตะวัน  เพ็งเซ่ง
7. นางสาวรัตติกาล  ทวิสุวรรณ
8. นางสาวรุ่งทิวา  เส็นฤทธิ์
9. นางสาวสาธิยา  มิตรเดช
10. เด็กหญิงสุนิสา  นานช้า
11. เด็กหญิงสุวรรณ  รัฐกาล
12. นางสาวอมรา  รัฐกาล
13. เด็กหญิงอัญนิการ์  ชัยเพชร
14. นางสาวเคียงดาว  ชุมฤทธิ์
15. นางสาวเสาวลักษณ์  ตราชู
 
1. นางจินตนา  ช่วยเรือง
2. นายชัยสิทธิ์  ถาวรอนุมาศ
 
84 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงพริมา  บรรยงคนันท์
2. เด็กชายภูวดล  ลีิ่มวณิชสินธ์ุ
 
1. นายอังคาร  จันชัยชิต
2. นางนงเยาว์  กลอนสม
 
85 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายพลพรต  ปูขาว
2. เด็กหญิงวรรณิสา  สมปอง
 
1. นายศรัญญู  มณีรัตนวรกุล
2. นางสาวฐาปนี  ดำสุด
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำผุด 1. นางสาวกรองจิตต์  ล่องลอย
2. นางสาวชนยิดา  แซ่ภู่
 
1. นายเบ็ญจะ  สุขสวัสดิ์
2. นายทรงลักษณ์  สุทธิพันธ์
 
87 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวรุ่งอรุณ  กลิ่นสุคนธ์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  สุขด้วง
 
1. นายวิสุทธิิ์  จันทร์โถ
2. นายชัยพร  ดือราเเม
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงวัลวิภา  เพ็ชรจำรัส
 
1. นายสุเทพ  เสรีรักษ์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  มาศจุฑาเศรณี
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. นายบริบูรณ์  เพาะผล
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
91 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายอานันท์  รอดสุด
 
1. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี
 
1. นางสมญา  รอดประไพ
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงสิรินญา  ไกรเทพ
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวอินทุอร  จีนช่วย
 
1. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
 
95 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายศึกษิต  จันทรัตน์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
96 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงปรางค์  ทองหอม
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
97 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาววาทินี  สงสุวรรณ
 
1. นางสาวอังคนันท์  เนียมชูชื่น
 
98 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  เอียดมิ่ง
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
99 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
100 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ช่วยเรือง
 
1. นางสาววณิชยา  เพ็งเซ่ง
 
101 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายสุทิต  ศักดิ์รักษ์
 
1. นางสาวฝาตีม๊ะ  คลังข้อง
 
102 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัชชา  เมืองเหนือ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
103 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวฐิติยา  ศรีสอาด
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
104 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 1. เด็กหญิงบุษยา  สงเพ็ชร
2. เด็กหญิงสกุลรัตน์  แซ่ตั้น
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  รักษาศรี
 
105 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  โฉมศรี
2. เด็กชายทวยเทพ  เลิศชัยมงคล
 
1. นายสมพิศ  สงเสือ
 
106 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงวรกมล  ชัยภักดี
 
1. นายชำนิ  บุญถึงจิตต์
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุภาพร  มากชู
 
1. นายวุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
108 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวหทัยทิพย์  แซ่เฉี้ยง
 
1. นายประภาส  คงรักที่
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติพร  จันด้วง
 
1. นางสาววณิชยา  เพ็งเซ่ง
 
110 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จันตุด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองแย้ม
3. เด็กชายอัมรี  นาวาเดช
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายดำรงศักดิ์  ตะหมัง
2. เด็กหญิงสายธาร  โพธิ์แก้ว
3. เด็กหญิงสิริยากรณ์  นวลแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  แสงรัตน์
2. นางสาววณิชยา  เพ็งเซ่ง
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นายนภดล  ขวัญศรีสุทธิ์
2. นายวันชัย  เฟื่องสีไหม
3. นายเกียรติศักดิ์  เหมนแก้ว
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 1. นายอนุพงษ์  เทพสุวรรณ
2. นายอนุสรณ์  ลุ้งใหญ่
3. นายอภิชาติ  พรหมสังข์
 
1. นายพงศธร  ชิตชลธาร
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชัยณรงค์  ฉิมสอาด
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายอภิชาติ  วัฒนะ
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายชานนท์  ไชยศรี
 
1. นายสุุวรรณชัย  เพ็งสง
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  จันทร์การ
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายธนทัต  เชยชื่นจิตร
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายกิตติพิชญ์  เส้งขาว
 
1. นางสาวจริยา   ชายทุ่ย
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปานฤดี  เจนพาณิชย์วงศ์
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายเดชาพนต์  แก้วกล้า
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายฉัตรชัย  ห้องแก้ว
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวนภสร  ชนะภัย
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นางสาวพิชามญชุ์  ท่าจีน
 
1. นางอภิญญา  ชุมเพชร
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายอัครพล  เกิดแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  จิตบุญ
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายสิทธินนท์  อินทร์มณี
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงสุวิมล  ปลัดกอง
 
1. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวปานฤดี  เจนพาณิชย์วงศ์
 
1. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายธนเดช  หอยบาง
2. นางสาวธัญญารัตน์  ทองรักษ์
3. นางสาวนภสร  ชนะภัย
4. นางสาวพัชรี  หนูพันธ์
5. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
6. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
7. นายเดชาพนต์  แก้วกล้า
8. เด็กชายเสกข์ศักย์  ไชยชาญ
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
2. นางอัจฉรา  ลายดี
3. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. เด็กชายชานนท์  ไชยศรี
2. เด็กหญิงณัฐธิยา  จงจิตต์
3. นางสาวณัฐริกา  พรหมฤทธิ์
4. นายธนทัต  เชยชื่นจิตร
5. เด็กชายนที  หลงละเลิง
6. เด็กหญิงนภัสสร  กรเพชร
7. เด็กหญิงพรนภัส  กรเพชร
8. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
9. นายสิทธินนท์  อินทร์มณี
10. เด็กหญิงสุวัสสา  เสรีรักษ์
11. เด็กชายอภิชาติ  วัฒนะ
12. เด็กหญิงใจสวรรค์  เพชรสุข
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกิตติพศ  พรมยศ
2. เด็กชายปิตาเอ  จันทร์เพชร
3. เด็กชายพัชรพล  ปานแก้ว
4. เด็กชายวรัญชิต  บุญยัง
5. เด็กชายเชษฐวัฒน์  ช่วยคงคา
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
2. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
3. นางณัฐทิชาภัทร  เหมรัตน์
 
136 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายจักริน  ยอดขาว
2. เด็กชายธิติภูมิ  คงทิพย์
3. เด็กชายพงศกร  ลำลอง
4. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
5. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จิตต์บุญ
6. เด็กชายโรมา  เทวาเกื้อกูล
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
2. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายณัฐสิทธิ์  ทวิสุวรรณ
2. นายนันทวัฒน์  แสงสงวน
3. นายสุธรรม  หนูแก้ว
4. นายอรรณพ  วิทยนันท์
5. นายอาดิส  อิดทิ่ง
 
1. นายชาติชาย  ชูมณี
2. นายไพรัช  เพ็ญศรี
3. นายวีระยุทธ  กลันการ
 
138 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายธรรมรงค์  พัฒนสุทิน
2. นายปัณณวัฒน์  โว้ยสิน
3. นายผดุงเกียรติ  สมสู่
4. นายสุทธิชัย  มีเจ้ย
5. นายเมธิชัย  เตียวนะ
 
1. นายพายัพ  ปักษี
 
139 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายคชานนท์  ไชยวารินทร์
2. เด็กชายคฑาวุธ  แถ่นว่อง
3. นางสาวฉัตรนรี  แต้มประสิทธิ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทอง
5. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสุด
6. นายณัฐกัล  มะสุณี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์
8. นายธนาชัย  ตู้ดำ
9. นายนครินทร์  เจียวก๊ก
10. เด็กหญิงนุชรี  หนูแก้ว
11. เด็กหญิงปนิตดา  กำจร
12. เด็กชายปิยะเดช  ทองรักษ์
13. เด็กหญิงพิชญา  ช่วยเกลี้ยง
14. เด็กชายพิลัน  อินทรเสนีย์
15. เด็กหญิงพิ่นมณี  เรืองหนู
16. นายภานุมาส  พูลสวัสดิ์
17. นายรณฤทธิ์  คงฤทธิ์
18. เด็กหญิงรัตนรัตน์  นานช้า
19. นางสาวลัดดาวรรณ  แสงทอง
20. เด็กหญิงวนิดา  จันทร์เขียด
21. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
22. เด็กหญิงวลิศรา  เศษสูง
23. นายวัชระ  ศรีไทย
24. เด็กหญิงวันทนีย์  ยิ่งขจร
25. เด็กหญิงศิริธร  รองเดช
26. เด็กชายศุภณัฐ  มณีราษฎร์
27. นางสาวสิริสุดา  บุรีสูงเนิน
28. นายสุทธิพงษ์  นิเวศประเสริฐ
29. นายสุทิพงศ์  ชูแสง
30. เด็กหญิงสุภัสสร  ไวประดับ
31. เด็กชายอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
32. เด็กชายอภิชัย  ชูเพ็ง
33. นายอภิชัย  นาพรม
34. เด็กชายอรรถพล  เพาะพืช
35. เด็กชายอัครพนธ์  เสียงหวาน
36. เด็กหญิงอารยา  จันทร์หอม
37. นายเกียรติศักดิ์  ขลุดสกุล
38. เด็กหญิงเบญญาภา  กันตังกุล
39. เด็กหญิงเหมือนดาว  แก้วจันทร์
40. นายเอกภพ  จันทร์เกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ
2. นายวิชชา  ไชยกุล
3. นายเศวตชัย  เตียวปิยกุล
4. นางพรทิพย์  จิตบุญ
5. นางสาวพัฒน์นรี   จิตเที่ยง
6. นายปฐมพงศ์  รองเดช
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกัญญาพร  สุลิตัง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หนองตรุด
3. เด็กหญิงจิดาภา  แท่นทอง
4. นางสาวชรีรัตน์  ศรีนวลปาน
5. เด็กชายชัชวาล  คีรีรักษ์
6. เด็กชายณัฐชานนท์  วงศ์เอี่ยม
7. เด็กชายทวีศักดิ์  เต็มสังข์
8. นายธนพล  สองแก้ว
9. นายธนพล  ชุมอักษร
10. เด็กชายธรรมรัตน์  เกิดผล
11. เด็กชายธรรมรัตน์  วัฒนบัญชา
12. เด็กชายธวัชชัย  ขุนทอง
13. เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไชยฤทธิ์
14. นางสาวธารารัตน์  ศรีไทย
15. นางสาวนิภาพร  ทองดียิ่ง
16. นางสาวบุษรินทร์  กล้าเวช
17. นายปรัชญากร  เนืองฤทธิ์
18. นางสาวปิยะภรณ์  คงศรีอ่อน
19. นางสาวพรจุฬา  คงแก้ว
20. นายพัทธนันท์  เนียมชูชื่น
21. นายภูวดล  จันมีศรี
22. เด็กชายยุทธพิทักษ์  ทองประดับ
23. เด็กชายรัตนพล  สิทธิชัย
24. เด็กหญิงลภัสรดา  เนียวย้อย
25. เด็กชายวรเมธ  สุลิตัง
26. เด็กหญิงวิมลศิริ  อุบล
27. นายวิศล  อุบล
28. เด็กชายวุฒิพงศ์  สัมพันธมิตร
29. เด็กหญิงศศิกร  เพชรฤทธิ์
30. นายศิวนาถ  ขาวงาม
31. เด็กชายศุภวิทย์  อ่อนน้อม
32. นายสุทธิพงศ์  กายเพชร
33. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูดเพราะ
34. นางสาวอัฐภิณญา  เมืองราช
35. นางสาวเปมิกา  ทองเพียง
36. เด็กชายเพชรชัย  อ่อนสนิท
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
2. นายพนมศักดิ์  บุญมาศ
3. นางดุษฎี  นคราวงศ์
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงกฤษดาวัลย์  ช่วยกำลัง
2. เด็กชายกษิห์เดช  เคี่ยมการ
3. เด็กหญิงคันธารัตน์  จิตรอักษร
4. นายจักกริน  รอดกูล
5. เด็กชายจักริน  ยอดขาว
6. นางสาวชลดา  แก้วสุด
7. เด็กหญิงชลันธร  ศรีช่วย
8. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  จิตรชูชื่น
9. นายชินกฤษ  พลเดช
10. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วังเคียน
11. เด็กหญิงณัฐวดี  ทองถั่ว
12. เด็กชายทินกร  นวลสม
13. เด็กชายทิพากร  โชติรัตน์
14. เด็กชายธนดล  ศรีปล้อง
15. นางสาวธนพร  รัตนอร่ามสวัสดิ์
16. เด็กชายธิติภูมิ  คงทิพย์
17. เด็กชายนันทวัช  พฤคฌาญาณ
18. เด็กชายบุญฤทธิ์  คำแหง
19. นายปฐมพร  จันทร์ผ่อง
20. เด็กหญิงปณุศรา  ชัยศรี
21. เด็กชายพงศกร  ลำลอง
22. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ทิพย์ประเสริฐสิน
23. เด็กชายภูริภัทร์  โบช่วย
24. เด็กชายภูศิริ  เถี้ยนขก
25. นางสาวรัษฎากร  วังเคียน
26. นางสาววันเพ็ญ  นิลแสงสัย
27. เด็กชายวีรชัย  บัวลอย
28. นางสาวศรวนี  ไชยศร
29. เด็กชายศราวุธ  มืดมน
30. เด็กหญิงศศิพิมพ์  ขาวนิ่ม
31. เด็กหญิงสุนิษา  สีคง
32. เด็กชายอนุวัฒน์  ประจงใจ
33. เด็กหญิงอริศา  มีศรี
34. เด็กชายอัครวิทย์  ช่วยบำรุง
35. เด็กหญิงอุษณีย์  ปรีชา่
36. เด็กหญิงเกษมณี  ดีหนู
37. นายเกียรติศักดิ์  มีศรี
38. เด็กหญิงเปรมฤทัย  จิตต์บุญ
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพชรเสน
40. เด็กชายโรมา  เทวาเกื้อกูล
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
2. นายวรพงศ์  พิพัฒน์วรพงศ์
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ชูประสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายอรรณพ  วิทยนันท์
 
1. นายชาติชาย  ชูมณี
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายธนากร  ล้วนวัฒนชัย
 
1. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงเขมรินทร์  ทองศรี
 
1. นายวิทยา  วงศ์หนองเตย
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชยาพร  น้อยหนู
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาววันเพ็ญ  นิลแสงสัย
 
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นายพีรพล  หัวหิน
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายวัฒชัย  ปานแต่ง
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายวิธวินท์  โล่สถาพรพิพิธ
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายพุทธรักษ์  ทองแก้ว
 
1. นายธนดล  ชิดโพธิ์
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  สุขอร่าม
 
1. นางสาวจันจิรา  หาดเด็น
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นางสาวเบญจวรรณ  เอียดสีทอง
 
1. นายวัชรวิทย์  เลิศดุลย์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายสมเกียรติ  แก้วสง
 
1. นายสาคร  เดชพิชัย
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  สุขศรีโรจน์
 
1. นางพิญญา  สุขขุม
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นายเศรษฐวัฒน์  เกาะสมัน
 
1. นายชาติชาย  ชูมณี
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายสุทธิพงศ์  ชูแสง
 
1. นายวิชชา  ไชยกุล
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ตรีปิยรัตน์
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงจริยนาถ  มั่นคง
 
1. นายไพรัช  เพ็ญศรี
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวอรอนงค์  แต้เตี้ย
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวณัฐฏ์ติฌา  จิตบุญ
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายทินกร  นวลสม
 
1. นายสุริเยศ  เลาหประภานนท์
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายภานุมาศ  บุญชู
 
1. นายเกณฑ์  เทพรัตน์
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นายไพรัช  แก้วการดี
 
1. นายวิศิษฐ์  ศรีศักดา
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายสุทธิพงศ์  ชูแสง
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์  พรมยศ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์เกื้อ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เย็นรักษา
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงชยาพร  น้อยหนู
 
1. นายสมพร  สงคราม
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวสุภาวดี  หนูหมาด
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวอรอนงค์  แต้เตี้ย
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หลงละเลิง
2. เด็กหญิงกรองทอง  ภูสิงหา
3. เด็กชายกฤชณนท์  พรมชู
4. เด็กหญิงกาญจนา  ประสาร
5. เด็กชายกิตติพศ  พรมยศ
6. เด็กชายคมสัน  เกตุแก้ว
7. เด็กชายจิรายุ  มุสิกะ
8. เด็กหญิงจิราวดี  นิลหัสรังสี
9. เด็กชายชญานนท์  คังฆะมะโน
10. เด็กหญิงชนาภา  ชาปาน
11. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ก้องกิตต์ไพศาล
12. เด็กชายชเลศวร  ไทยกลาง
13. เด็กชายณัฏฐชัย  ชัยเพ็ชร์
14. เด็กหญิงณัฐติกา  ฤทธิจอม
15. เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญส่ง
16. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่วุ้น
17. เด็กชายธนธรณ์  พานิชกุล
18. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันเองฉ้วน
19. เด็กหญิงนภัสสร  อินสว่าง
20. เด็กหญิงนลัท  ฐิตโชติ
21. เด็กหญิงนัทธมน  วัฒนา
22. เด็กหญิงประติมา  จันทร์เพชร
23. เด็กหญิงปิยนุช  งามเพียร
24. เด็กชายพัชรพล  ปานแก้ว
25. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เยาดำ
26. เด็กชายพีรศุภ  ตรีเนตร
27. เด็กหญิงมนัสชนก  เสริมศักดิ์วรกุล
28. เด็กหญิงมลนภา  เสนีย์
29. เด็กชายรุจิภาส  ตันติสิทธิกร
30. เด็กหญิงวทันยา  มากราช
31. เด็กชายวรัญชิต  บุญยัง
32. เด็กหญิงวริศรา  สิทธิชัย
33. เด็กชายวิทวัส  แซ่โค้ว
34. เด็กชายสุรเกียรติ  ท่อแก้ว
35. เด็กหญิงอนัญญา  พูดเพราะ
36. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรทองคำ
37. เด็กหญิงอริสา  มัทยันต์
38. เด็กหญิงอารยา  โคตจันทา
39. เด็กชายเสกวิชญ์  สุทธิธรรมศรีโรจน์
40. เด็กหญิงไอลดา  ชำริห์
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
4. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
5. นายสกลธ์  เภาสู่
6. นางสาวพลิ้วแพร  โชติรัตน์
7. นายเจิดพงษ์  สุขุมินท
8. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ชัยพล
2. เด็กหญิงกนิษตา  ปิยภาณีกุล
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุทธินนท์
4. นายกาย  สุทธินนท์
5. เด็กชายจักรพงษ์  ชุมแดง
6. เด็กหญิงจันทิมา  สุขเสน
7. เด็กหญิงจิรภิญญา  คนเที่ยง
8. เด็กหญิงจุฑามาศ  รุ่นรอด
9. นายชินวัตร  ทองขำดี
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญชลาลัย
11. เด็กหญิงฐิติกานต์  คำโนนจาน
12. เด็กหญิงณัฐชยา  ช่วยเมือง
13. เด็กหญิงณัฐฐาวดี  เพียรดี
14. เด็กหญิงณัฐมล  แซ่ลุ้ง
15. นายธวัชชัย  ขาวช่วย
16. เด็กหญิงนิภาวรณ  อินสถิตย์
17. เด็กชายบุริศร์  หัสสาคร
18. เด็กหญิงปริยฉัตร  เชียงใหม่
19. นางสาวผกาวรรณ  พิทักษ์
20. นายพีรพล  หัวหิน
21. นายพุฒิพงศ์  ล่องตี้
22. เด็กหญิงรส  พรหมบังเกิด
23. เด็กหญิงวรรณนิศา  พูดเพราะ
24. นายศักดิธัช  เพชรรัตน์
25. นายศิระยุทธิ์   แซ่ลิ่ม
26. นายสิทธิพร  กังงา
27. เด็กหญิงสุภาวดี  ชุมนวล
28. เด็กชายสุรเดช  ชัยจักร
29. เด็กหญิงอัสมา  รัญวาศรี
30. เด็กชายอานนท์  ช่วยธานี
31. นางสาวอุมาพร  รักษาจิตร
 
1. นางสาวสุนิสา  ไตรรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
3. นางสุมาลี  นุ่นเกษ
4. นายสายัณต์  พรหมมี
5. นายประภาส  คงรักที่
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกมลชนก  คงปรือ
2. นางสาวกรรวี  ยุกตเวทย์
3. นายกฤตภาส  เต็งรัง
4. นางสาวกฤติกา  ยิ้มสงค์
5. นางสาวกลวัชร  ปรัชญานิพนธ์
6. นายกานตรัตน์  วุทธชูศิลป์
7. นางสาวกานต์ธีรา  สุขอนันต์
8. นายกิตติทัศน์  จิตรประดิษฐ์
9. นางสาวชนนิกานต์  ล้วนเส้ง
10. นางสาวชลากร  มโนภิรมย์
11. นายณวัฒน์  จริงจิตร
12. นางสาวณิชกานต์  พรหมเภทย์
13. นายดนัยเทพ  ช่วยดู
14. นางสาวธัญรดา  เที่ยงธรรม
15. นางสาวนภสร  ชนะภัย
16. นางสาวนัทธ์หทัย  นวนหงษ์
17. นายปณิธิ  หยงสตาร์
18. นางสาวปาเจรา  พันธุ
19. นายพงศกร  เลี้ยววัฒนาสกุล
20. นางสาวพฤศยะดา  สุขสวัสดิ์
21. นางสาวพัชฤนาถ  ตั้งใจมั่น
22. นางสาวพิชชา  ดำปิน
23. นางสาวภัทรพร  แซ่หลี
24. นายมงคลชัย  ดวดไธสง
25. นางสาววริษฐา  ศรีคราม
26. นางสาวศศิชา  ชิดเชื้อ
27. นางสาวศศิธร  บริสุทธิ์
28. นางสาวสายซอ  จำเริญ
29. นายสิรวิชญ์  มากแก้ว
30. นางสาวสิริภรณ์  เครือเตียว
31. นางสาวสิรีธร  ขจรสิริสิน
32. นางสาวสิโรรัตน์  ป่าสนั่น
33. นายสุทธิเมธ  ปัญญาสิทธิกร
34. นางสาวสุพัตรา  ชิตแก้ว
35. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
36. นางสาวอรปรียารัตน์  ยอดสุรางค์
37. นางสาวเกวลิน  สินไชย
38. นางสาวเกสรา  หนูโมระ
39. นายเทพพิทักษ์  เกลือมีผล
40. นางสาวเมทินี  แก้วการดี
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
4. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
5. นายสกลธ์  เภาสู่
6. นางสาวพลิ้วแพร  โชติรัตน์
7. นายเจิดพงษ์  สุขุมินท
8. นายศรัณยู  ดำคชรัตน์
 
176 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  บุญชื่น
2. เด็กชายณัฐวัตน์  ทองใส
3. นางสาวปวีณา  ส่งแสง
4. เด็กหญิงพิชญา  ตะเหลบ
5. เด็กชายรัสเซีย  เหล่าเทิดเกียรติ
6. เด็กชายศุภสิน  รักทอง
7. เด็กชายสาธิต  แซ่ภู่
8. เด็กหญิงอัญชิรา  หวันมุสา
9. นางสาวเกษิมา  หลักดี
10. นางสาวโสรยา  ดำเดิม
 
1. นางพริยาภรณ์  เกลี้ยงจิตร
2. นางสาวอรนภา  พลเวร
3. นายกฤษณพงศ์  ควรเกิด
 
177 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายชินวัตร  นิลวงษ์
2. เด็กหญิงฐิตาภา  ดีหมีน
3. เด็กชายนิธิพงษ์  ช่วยเมืือง
4. เด็กหญิงปาลิตา  สุขเกษม
5. เด็กชายปิยะพงศ์  พลฤทธิ์
6. เด็กชายภูมิวนัส  ดำหนู
7. เด็กหญิงศิริภัสสร  กิจปกรณ์สันติ
8. เด็กชายสกุลชัย  ชัยศิริ
9. เด็กหญิงสุธิดา  ขาวคง
10. เด็กหญิงอารียา  เอียดใหญ่
 
1. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นายกฤษณกันต์  เปาะทอง
 
178 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธนวัฒน์  นาสิทธิ์
2. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
3. นายนรากรณ์  จิตตัง
4. นางสาวนลินี  ก้อนแก้ว
5. นางสาวประภิญญา  สุกใส
6. นายพัฒนพงษ์  นวนศรี
7. นางสาวพัณนิภา  วุ่นคง
8. นายวีระพงษ์  พลพัง
9. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
10. นายอรรถพร   หนูเหมือน
 
1. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นายกฤษณกันต์  เปาะทอง
 
179 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายธนภัทร  พันธุเสน
2. นายธนากร  เสนีย์
3. นางสาวบุญจรัส  ลูกอ้น
4. นางสาวพี่นาง  บุญศรี
5. นายรวิโรจน์  รักษา
6. นายวิโรจน์  หมวดหลำ
7. นายสรายุทธ  สงคราม
8. นางสาวอรยา  หนูช่วย
9. นางสาวอสมาภรณ์  ศุภรทวี
10. นางสาวแพรพลอย  แสวงวิทย์
 
1. นางสาวชุติมา  ณ นคร
2. นายวิษณุ  โสวัฒน์
3. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
 
180 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ธรรมกมลกุล
2. เด็กหญิงชุติมา  จรชัย
3. เด็กหญิงดรุณี  กลับใจ
4. เด็กหญิงนิติยา  รัตนมณี
5. เด็กหญิงปวริศา  นิลกาฬ
6. เด็กหญิงภัคมน  หลี่เห้ง
7. เด็กหญิงรุจิรา  วรตันติ
8. เด็กหญิงสมฤทัย  วิสุทธิ์เชื้อ
9. เด็กหญิงเกศกนก  จันทรเดช
10. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ล่ำล่อง
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
3. นางสาววิไลลักษณ์  บัวเกตุ
4. นางสาวนะฤทัย  ทองนะ
 
181 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวณัฐวดี  เที่ยงธรรม
2. นางสาวธัญญารัตน์  หนูเทพ
3. นางสาวปุณณภา  เสาะซิ้ว
4. นางสาวพอฤทัย  ระสิตานนท์
5. นางสาวศศิธร  ครุประทีป
6. นางสาวศุภรัตน์  สมุทวงศ์วิริยะ
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
3. นางสาวนะฤทัย  ทองนะ
4. นางสาววิไลลักษณ์  บัวเกตุ
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดุลยา
2. นายนเรศ  เสนารักษ์
3. นางสาวพนารัตน์  ไชยโย
4. นายภานุพงศ์  บุญคงเกิด
5. นางสาวศศิวรัตน์  บูก้ง
6. นายศักราช  ชูเสียงแจ้ว
7. นางสาวหทัยทิพย์  รักทองอิน
8. นางสาวอังคณา  กังงา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา  กรดสัน
2. นางสุมาลี  นุ่นเกษ
 
183 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดรัก
2. เด็กหญิงญารมาศ  ตรีรัตนภรณ์
3. เด็กหญิงณิชกานต์  เพทาย
4. เด็กหญิงตรีสชา  ตันเส็ง
5. เด็กหญิงนิมิมิตมาศ  ศรีปรางค์
6. เด็กหญิงพิชญ์นรี  ไกรเทพ
7. เด็กหญิงรติรส  บุญนะ
8. เด็กหญิงอติกานต์  อินทรมุณี
9. เด็กหญิงอินทุอร  ยุทธชัยมงคล
10. เด็กหญิงเพียงตะวัน  ลำยอง
 
1. นางชิสา  มีพฤกษ์
2. นางสาวพรรษชล  ศิริพันธ์
3. นางสาววิไลลักษณ์  บัวเกตุ
4. นางสาวนะฤทัย  ทองนะ
 
184 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงทศวรรณ  จุลบุษรา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ค้าคุ้ม
4. เด็กหญิงปนัดดา  ธีระประภาวงศ์
5. เด็กหญิงพชรพรรณ  บุณยบวรวิวัฒน์
6. เด็กหญิงศุภรัตน์  สิริมโนวงศ์
7. เด็กหญิงสกายทิพย์  ไชยบุตร
8. เด็กหญิงอนันตญา  หนูพรหม
9. เด็กหญิงแววมยุรา  แซ่เลี้ยว
 
1. นายวิษณุ  โสวัฒน์
2. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
3. นางสาวชุติมา  ณ นคร
 
185 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวธนัฏฐา  ครุฑธาโรจน์
2. นางสาวนภัสสร  เทพพูลผล
3. นางสาวประภิญญา  สุกใส
4. นางสาวฟารีดา  ลอตันหยง
5. นางสาวสิริรัตน์  เต็มพร้อม
6. นางสาวอรอนงค์  คงทอง
 
1. นางสาวรัชนีย์  ซุ้นสั้น
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา  หอธรรม
3. นายกฤษณกันต์  เปาะทอง
 
186 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวจุฑามณี  พุทธรักษ์
2. นางสาวชุตินันท์  เพ็ชรหิน
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หมานหมาด
4. นางสาวณิชกานต์  รักเล่ง
5. นางสาวนุชรี  นุ้ยเศษ
6. นางสาวรัตติกาล  พุกพบสุข
7. นางสาวสุพชัญญา  ศิริมาศ
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวพัชรี  สุวรรณรัตน์
3. นายนัฐพงศ์  พงษ์พันธ์
 
187 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองไทย
2. เด็กหญิงช่อลดา  โออินทร
3. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีประสิทธิ์
4. เด็กหญิงลักษิกา  บุญครอง
5. เด็กหญิงวิรวรรณ  จันพุ่ม
6. เด็กหญิงศศนันท์  ทองดี
7. เด็กหญิงศศินิภา  อั้นจุ้ย
8. เด็กหญิงศุภวัลย์  สงคราม
9. เด็กหญิงสิริวรรณ  นามเข็ม
10. เด็กหญิงสิรีธร  ขวัญเพชร์
11. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาวะโนภาส
12. เด็กหญิงเนาวเนตร  รักคง
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวพัชรี  สุวรรณรัตน์
3. นายนัฐพงศ์  พงษ์พันธ์
 
188 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธ์นาค
2. นางสาวกนกพรรณ  โสรถาวร
3. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นใจ
4. นางสาวชลนา  ชุมจันทร์
5. นางสาวธัญวรัตน์  ทองย้อย
6. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวบุญจรัส  ลูกอ้น
8. นางสาวปุณยวีร์  มาศวิเชียร
9. นางสาวพรรษกร  ฮ่อยี่ซี่
10. นางสาวพี่นาง  บุญศรี
11. นางสาวยุวดี  รัศมีทองคำ
12. นางสาวอรยา  หนูช่วย
13. นางสาวอสมาภรณ์  ศุภรทวี
14. นางสาวแพรพลอย  แสวงวิทย์
15. นางสาวแสนแก้ว  รัชดาจารุรัตน์
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
2. นางสาวชุติมา  ณ นคร
3. นายวิษณุ  โสวัฒน์
4. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
5. นางสาวอมฤตา  โอมณี
 
189 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวกิตติวรรณ  หอยสังข์
2. นางสาวจิดาภา  ทองสุก
3. นางสาวณัฏฐิกา  ช่วยธานี
4. นางสาวธันยชนก  หัวเขา
5. นางสาวนงนภัส  แย้มใหม่
6. นางสาวปาจรีย์  ชูทิพย์
7. นางสาวรุ่งอรุณ  ธรรมรงค์
8. นางสาววนิชญา  ไกรเทพ
9. นางสาววนิษฐา  เหลืองประเสริฐ
10. นางสาวศิวพร  นุ่นสง
11. นางสาวสุธาสินี  จูมิ
12. นางสาวอรญา  เรืองนาม
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
190 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 1. เด็กชายครรชิต  แซ่เจ้ง
2. เด็กชายปริญญา  เมืองแก้วกุล
3. เด็กชายปัทวี  ยงค์หนู
4. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่เจ้ง
 
1. นางยศวดี  สันตรัตติ
2. นายจิรานุวัฒน์  ชูยัง
 
191 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกฤตภาส  ชุดรุ่ง
2. นายชัยวัฒน์  สกุลมาก
3. นายวิศรุต  ผลหมั่น
4. นายเกรียงศักดิ์  มีสี
5. นายเจษฎา  ทรัพส่ง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เย็นรักษา
 
192 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวิทย์ 1. เด็กชายคุณากร  มนัสปิยะเลิศ
2. นายศิครินทร์  พูลสวัสดิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พวงอุบล
 
193 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายอัลนาซ  หมันหนุน
 
1. Mr.Devon  Stiere Clark
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กชายปวริศ  นาวีกุล
 
1. นางสาวเยาวเรศ  กรดเต็ม
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 99.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 1. นางสาวณัฐธิดา  ปิยะรัตน์
 
1. นายชีวิน  วัฒนสิน
 
196 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวสุชาดา  พุ่มพวง
 
1. นางสาวสุรัสวดี  บุญติด
 
197 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงณิชา  รามดิษฐ์
 
1. นางสุวรรณี  บุญชัย
 
198 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ทวิสุวรรณ
 
1. นางสาวพรทิพย์  บุญรักษ์
 
199 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายนันทิพัฒน์  แก้วบุญ
 
1. นายอานนท์  คงเฝือ
 
200 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวศรัณย์พร  รักษา
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ท่าจีน
 
201 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทองฤทธิ์
 
1. MissJocelyn Ariston  Bunyi
 
202 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กหญิงรุจิภา  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสายใจ  กังแฮ
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายนัทธ์  ศรีเกตุ
 
1. นางสุวรรณา  เกียรติเมธา
 
204 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. เด็กหญิงมัทนาวดี  เอียดสีทอง
 
1. นางอุษารัศม์  โสภารัตน์
 
205 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  จิตมาต
 
1. นางสาวขนิษฐา  จรุงสุจริตกุล
 
206 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 1. นางสาวชวัลลักษณ์  มุกดา
 
1. นางกาญจนา   อินทรโชติ
 
207 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงชนจันทร์  แซ่ภู่
2. เด็กหญิงชุติภา  ภักดี
3. เด็กหญิงธมนวรรณ  คงเกตุ
4. เด็กชายนิติกร  พราหมเพท
5. เด็กหญิงศิริรัตนา  แซ่หลี
 
1. นางสาวญาณิดา  ยิ้มด้วง
2. นางจันทิมา  มะเกลี้ยง
 
208 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองฤทธิ์
2. เด็กชายธราเทพ  พูลจิตร
3. เด็กชายนครินทร์  ไฝ่ขาว
4. เด็กหญิงพรนัชชา  กุศลรักษ์
5. เด็กหญิงวันวิสาข์  แซ่ฉั่ว
 
1. นางสุกฤตา  เสริมวิฑูรย์
2. นางประพัฒน์  ทวิชศรี
 
209 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกรรณิการ์  สิทธิยานนทร์
2. นางสาวนางสาวนันทิมา  สุขสนาน
3. นางสาววชิราภรณ์  วรฤทธิ์
4. นางสาววนิดา  กลับจันทร์
5. นางสาวสิรินยา  วารินแก้ว
 
1. นายอัศวพล  มืดทอง
2. นางสาวเครือวัลย์  ชุมจันทร์
 
210 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตติกาล  นิรันรัตน์
2. นายสุเมธ  มั่นคง
3. นางสาวอารดา  ภิญโญทรัพย์
4. นางสาวเบญจวรรณ  สงสุข
5. นางสาวโชติมาภรณ์  จันทร์พุ่ม
 
1. MissJocelyn Ariston  Bunyi
2. นางประพัฒน์  ทวิชศรี
 
211 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายพัชรพล  ชูแก้ว
 
1. นางวรรณะ  แคนยุกต์
 
212 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จุ้ยอยู่
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่หลี
 
213 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงจิณณพัต  แท้วิรุฬห์
 
1. นางสาวยลดา  ชัยทอง
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  จันทร์ดำ
 
1. นางสาวนิรินธน์  การิกาญจน์
 
215 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นายณัฐพงษ์  วิจารณ์
 
1. นางสาวจิราวัลย์  จตุวรพฤกษ์
 
216 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นางสาวกรณ์ษิลักษณ์  ชูเพ็ง
 
1. นางสาวรวิวรรณ  แซ่ลี้
 
217 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงสุรียฉาย  ไกรฤทธิ์
2. เด็กหญิงเอกปวีร์  สีฟ้า
 
1. นางจันทิมา  มะเกลี้ยง
2. นางกฤษณาพร  วรรณแสงทอง
 
218 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กชายวงศธร  เดชานุสรณ์
2. เด็กชายสรวิศ  นะวะกะ
 
1. นางสุวณี  พฤติวิทยากุล
 
219 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวธนัชญา  หอยสังข์
2. นางสาวอังสุมา  พลการ
 
1. นางสุวณี  พฤติวิทยากุล
 
220 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวศศิธร  เสาะไธสง
2. นายสรวิศ  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางบุษยมาศ  สุนทรเต็ม
2. นางพิชญอนงค์  คงนคร
 
221 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกิจพิทักษ์  ดิษขนาน
2. เด็กชายจักรี  รามอินทร์
3. เด็กชายจิรายุ  สงพาระ
4. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พุ่มช่วย
5. เด็กชายพรภิสิทธิ์  ลำดับสังข์
6. เด็กชายวัชรพงษ์  นุ่นทอง
7. เด็กชายอดิศร  ผิวเหมาะ
8. เด็กชายอดิเทพ  คีรีรักษ์
 
1. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
2. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
3. นางจิราภรณ์  จันทอง
 
222 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. เด็กชายกฤช  รอดภัย
2. เด็กชายณัฐวัตร  หนูดำ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองเพิ่ม
4. เด็กชายดนุสรณ์  งามสม
5. เด็กชายรวิโรจน์  ไพริน
6. เด็กชายสหรัตน์  ชัยรัตน์
7. เด็กชายเกียรติทนง  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายเอกรัตน์  นางสวย
 
1. นายประทิว  ทองฤทธิ์
2. นายวิสาท  กล่อมพงษ์
 
223 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายธนภัทร  แสงรัตน์
2. นายธีรนัย  ขาวดี
3. นายนนทพัฒน์  หยงสตาร์
4. นายนราวิชญ์  ใจตรง
5. นายพีรพัฒน์  บัวมาก
6. นายวงศกร  ไชยทองรักษ์
 
1. นายธีระ  บุญชัย
2. นายศรชัย  ไกรปราบ
3. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
224 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. นางสาวกาญจนา  เห้งสีป้อง
2. นางสาวการะเกด  แสงรักษ์
3. นางสาวจุไรรัตน์  เพ็ชรจันทร์
4. นางสาวชมพูนุช  บุญเพิ่ม
5. นางสาวณัฐธิชา  สิทธิชัย
6. นางสาวพรจุฬา  คงแก้ว
7. นายรัชพล  เพชรฤทธิ์
8. นางสาวหนึ่งฤทัย  คงการ
9. นายอธิพัฒน์  ชัยชู
 
1. นางสาวศณีณาถ  แซ่ตัน
 
225 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวช่อฟ้า  ติงหงะ
2. นายซันยรักษ์  ชายทุ่ย
3. นายมนัส  หมื่นหลัก
4. นางสาววิมลวรรณ  หลักขัน
5. นางสาวศศิวิมล  น้อยหนู
6. นายสิทธิกร  เสียมไหม
7. นางสาวสินีนาฎ  หนกหลัง
8. นายอภิสิทธิ์  ชุมสกุล
9. นางสาวอรญา  จิโสะ
10. นางสาวไดอาน่า  เสียมไหม
 
1. นายสมปอง  หนูเรือง
2. นางนิดา  อินทอง
3. นางมณฑา  รองเดช
 
226 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กชายปิญญากรณ์  ระกา
2. เด็กชายรณกฤต  กลับดี
3. เด็กหญิงวิรุณรัตน์  สมจิตร
4. เด็กหญิงสุวิมล  ปานชาตรี
5. เด็กหญิงอภิญญา  ยอดทอง
 
1. นางสาวศิริวิมล  จันทสุวรรณ์
2. นางสาวปิยนุช  นาคเเท้
 
227 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายชัชวาล  รักภักดี
2. เด็กหญิงณััฐพร  เลิศชัยพัฒนกุล
3. เด็กชายวิทวัส  ศรีเทพ
4. เด็กหญิงสาธิตา  สีหะรัญ
5. เด็กหญิงเสาวณิต  คลองดี
 
1. นางอุดมพร  มะนะโส
2. นางสาวอิฏฐิรา  ทรงกิติพิศาล
 
228 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. นางสาวจารุวรรณ  เลื้องเชื้อง
2. นางสาวณัฏฐ์กุลนันท์  คนคล่อง
3. นางสาวภาวิตรา  ชูสังข์
4. นางสาววรรณกานต์  พุทธรักษ์
5. นางสาวศรัญญา  แสงสว่าง
 
1. นางสุดา  หยังหลัง
2. นางสาวกุลศยา  สิริภูวดล
 
229 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นางสาวกิติยา  ดับดี
2. นายชาญชัย  ราษฎร์เจริญ
3. นางสาวณัฏฐินี  อ่อนชื่นจิตร
4. นายติโรธ  บริพันธ์
5. นางสาวราตรี  เเก้วเกื้อ
 
1. นางสาวปิยนุช  นาคเเท้
2. นางสาวศิริวิมล  จันทสุวรรณ์
 
230 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แหวนเพชร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เรืองเดช
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฟองฟุ้ง
 
1. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
231 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันโพธิ์
2. เด็กหญิงบุณยดา  ชุมนวน
3. เด็กหญิงสิริภัทร  บุญถาวร
 
1. นางสาวนิตยา  นุ้ยพั้ว
2. นางสาวอรยา  ชัยสุข
 
232 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคันธพิทยาคาร 1. นางสาวจตุพร  แช่มช้อย
2. นางสาวศรสวรรค์  ชั้นรัตนกุล
3. นางสาวสุภัสสร  หลงขาว
 
1. นางสาวสมใจ  เส็นบัด
2. นางกฤติกา  เสาะซิ้ว
 
233 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงฐาปนี  นุ้ยเมือง
2. เด็กหญิงปริยาภัทร  ชูแสง
3. เด็กหญิงปัทมาพร  ซุ้มวุ่ง
 
1. นางสุกัญญา  จงใจ
2. นางสาวสมฤดี  จินดาพันธ์
 
234 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงญานิศา  เนียมสม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์พุ่ม
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  สุขคุ้ม
 
1. นางสาวรัชฎา  ลดาชาติ
2. นางสาวรจเรข  อธิสุวรรณ
 
235 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวธัญชนก  ชุมทอง
2. นางสาววรรณสวรรค์  อ่อนรู้ที่
3. นางสาวสุภัสสรา  นวลสม
 
1. นางอัมไพ  รอดรัตน์
 
236 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 1. นางสาวมลทกาญจน์  เดชเกิด
2. นางสาวมัลลิกา  อาสนะ
3. นางสาวสุภาวิดา  เพ็งเทพ
 
1. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
2. นายวิชาญ  แก้ววิจิตร
 
237 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงณัฐพร  หลังเจะนุ้ย
2. เด็กหญิงธารพิสุทธิ์  แสงศรี
 
1. นายทิวากร  ณ พัทลุง
 
238 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กชายกฤตนัน   ฉลอง
2. เด็กหญิงอินทุอร  แก้วละเอียด
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเท่ี่ยง
2. นายสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
239 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายกิชศิษฐ์  สมาธิ
2. เด็กชายพลากร  รัตนพันธ์
 
1. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
240 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุโณทัย 1. เด็กชายฟาฮัดฐ์  เจริญฤทธิ์
2. เด็กชายศุภกิต  ไกรเทพ
 
1. นางสาวเกศรา  จันฝาก
 
241 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวธัญวรรณ  อรรคไกรสีห์
2. นายอธิชา  รัตนประภากาศ
 
1. นางเพชรณา  บริพันธ์
2. นางณัฐติยา  พงษา
 
242 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิตติพร  สิทธิชัย
2. นางสาววาสนา  กาหยี
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
2. นายชาตรี  ศรีเมือง
 
243 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. เด็กหญิงจิดาภา  เถรว่อง
2. เด็กชายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเท่ี่ยง
2. นายเฉลิมชัย  สุรางค์โสภณ
 
244 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นายชญตว์  จันทร์ประทีป
2. นางสาวสวลี  คงยืน
 
1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง
 
245 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิราภา  อ่อนเกลี้ยง
2. นายวัชระ  ปิยะโชติ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเท่ี่ยง
2. นางสาวจันจิรา  ตองกระโทก
 
246 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงฐานิกา  สมสามาลย์
2. เด็กหญิงวิภารัตน์  ราชแสง
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
 
247 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายอธิราช  ทองสิน
2. เด็กชายเจตริน  ทองชู
 
1. นางสาววริฎฐา  รักหอม
2. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
 
248 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กชายภานุพงค์  คมพล
2. เด็กชายเบญจพัชร  ใจกระจ่าง
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางมะลิวัลย์  เอมโอฐ
 
249 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กชายกาญจนวัฒน์  ยุกตเวทย์
2. เด็กหญิงสิริญญา  สิริสุนทราภรณ์
 
1. นางจิราภรณ์  ไทยนกเทศ
2. นายวีระยุทธิ์  นิลละออ
 
250 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โททอง
2. เด็กหญิงกษมน  ประกอบผล
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นายทรงศักดิ์  หมุนวัง
 
251 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิชญานิน  พลฤทธิ์
2. เด็กหญิงมัทนา  ทองฉ่ำ
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
2. นายสุทัศน  พรหมลา
 
252 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. นางสาวพัชรศรี  สิงห์สุ้น
2. นางสาวมยุรี  แผ้วผ่องศรี
 
1. นายสมพร  ชัยบัว
 
253 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายภัทรพงศ์  ตันติโกวิทย์
2. นายรัฐศาสตร์  มิ่งแก้ว
 
1. นายอมรชัย  ศรีสุวรรณ
2. นางเพชรณา  บริพันธ์
 
254 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณัฐวุฒิ  แพทย์นาดี
2. นายภูวไนย  สันนุจิต
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
255 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. นายวัชรากร  จิรโสภณ
2. นางสาวเวธกา  ลีละสกุลมีเกียรติ
 
1. นางสาวณฐนนท์  เหมไพบูลย์
2. นายสุวิทย์  ดาวังปา
 
256 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายบัญญพนต์  ใจกระจ่าง
2. นายอัษฎาวุธ  อินทร์เอียด
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
257 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวธัญชนก  ทิพย์มณีโกมุท
2. นายธีรไนย  ลุกเซ็น
 
1. นายวีระยุทธิ์  นิลละออ
2. นายจิระวัฒน์  รัตนประทีป
 
258 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  เกิดไก่แก้ว
2. เด็กหญิงพัชรพร  สมปอง
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  เล่งล้วน
 
1. นางสาวอลิสา  หลวงคลัง
 
259 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   ดำเดิม
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สุขเหลื่อง
3. เด็กหญิงอรวรรยา  อาสนะ
 
1. นายเดชพล  ชูสังข์
2. นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
 
260 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. นายกานต์  อุฬารพนิชยผล
2. นายจักรภัทร  ทองกิ้ม
3. นายณัช  นาคเเท้
 
1. นายธนวัฒน์  ไชยบุตร
2. นางธีรารัตน์  สิทธิรักษ์
 
261 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกฤษฎา  คงเพชร
2. นายยศอนันต์  เตี้ยวสกุล
3. นางสาวอรสา  คงสุข
 
1. นายนฤเบศ  เชื้อบ้านเกาะ
2. นายเดชพล  ชูสังข์
 
262 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายจิรวัฒน์  แผ้วบริบาล
2. นายเสฎฐวุฒิ  ทิพย์รัตน์
 
1. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
2. นางสาวปัทมาวดี  คชเชน
 
263 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นายกฤติ  ภิรมย์ทอง
2. นางสาวอัญชิษฐา  นบนอบ
 
1. นางเพชรณา  บริพันธ์
2. นางณัฐติยา  พงษา
 
264 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. เด็กชายคุณานนต์  เป้าทอง
2. เด็กชายธีรวัฒน์  แซ่ตัน
3. เด็กชายสุธาศิน  เหล่าตระกูลงาม
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
265 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. เด็กชายกรกฎ  เบ็ญระเหม
2. เด็กชายภาณุพงษ์  ทองหอม
3. เด็กชายสราวุฒิ  บุญอยู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายไพศาล  นาคแป้น
 
266 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายจิรายุ  หลังสตา
2. นายธนชิต  ตั้งปอง
3. นายอดิศร  ทิ้งเหม
 
1. นายณฐกร  อ่อนเกลี้ยง
2. นางภัทรานิษฐ์  การิกาญจน์
 
267 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 1. นายธีระวัฒน์  สามทอง
2. นายอนุวัตร  ปลัดสังข์
3. นายเอกวุฒิ  เสลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรียุทธพงศ์  ชนะศึก
2. นายปณิธาน  ยิ่งดำนุ่น
 
268 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 1. เด็กชายกฤษฎา  นาทุ่งนุ้ย
2. นายณัฐวุฒิ  เต็มสังข์
3. นายธนาวุฒิ  ทองชุม
 
1. นางเชนนี  แสงสุรืย์
2. นายจักรกฤษ  ทองมณี
 
269 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  ทองฉิม
2. เด็กชายเอกลักษณ์  กลิ่นวัง
3. เด็กชายเอกวุฒิ  กลิ่นวัง
 
1. นายวิโรจน์  อิฐเขตต์
 
270 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  มากคง
2. นายณัฐพล  แก้วละเอียด
3. นายปวรุจต์  รักแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  เพชรฤทธิ์
2. นายสุทัศน  พรหมลา
 
271 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายพงษ์สิทธิ์  สิงห์แก้ว
2. นายสิทธินนท์  แก้วหล่อ
3. นายโรจนัสถ์  เทพใจ
 
1. นายยรรยง  มากคงแก้ว
 
272 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงจีราภา  เรือนเพ็ชร
2. เด็กชายชัยมงคล  หมวดเมือง
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกษประกอบ
 
1. นางอาพร  มากคงแก้ว
 
273 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงจิราพร  สิกขาจารย์
2. เด็กชายธรรมสรณ์  จาตุพรพิพัฒน์
3. เด็กหญิงปัฐมาพร  ศรีสง
 
1. นางกรรณิกา  คงเพ็ชร
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
274 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังวิทยา 1. นายตะวัน  อินทร์สำราญ
2. นายสิทธิกร  เทพทวี
3. นายอนุชา  ฤทธิมา
 
1. นายบุญนำ  ทองดียิ่ง
2. นางสุดารัตน์  เรืองฤทธิ์
 
275 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนในเตาพิทยาคม 1. นางสาวดวงประคอง  เรืองติก
2. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์คล้าย
3. นางสาวเจนจิรา  เรืองเทพ
 
1. นายวิโรจน์  อิฐเขตต์
 
276 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังวิเศษ 1. เด็กหญิงกานติมา  คงแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เศษสิน
4. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  เบญจวรรณ
5. เด็กหญิงสุภนิดา  เพชรสุทธิ์
6. เด็กหญิงอรทัย  วรรณรักษ์
 
1. นางนวนศรี  คงรักที่
2. นางอารี  บัวฝ้าย
3. นางพาณิภัค  พุทธสะแสง
 
277 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รักเพ็ชร์
2. เด็กหญิงจุฑามณี  คงอินทร์
3. เด็กหญิงทัศนาวดี  แก้วเกิด
4. เด็กหญิงพนิดา  สำนักพงศ์
5. เด็กหญิงวัสดา  สำนักพงษ์
6. นางสาวอนัญลักษณ์  แก้วพิทักษ์
 
1. นางขนิษฐา  บุญประกอบ
2. นายอานนท์  บุญประกอบ
 
278 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวตสิมา  ชัยเพชร
2. นางสาวพัชรพร  บ่างสมบูรณ์
3. นางสาวมณี  ประวิสารัตน์
4. นางสาวศิริลักษณ์  เทือกทักษ์
5. นางสาวอนินทิตา  กังแฮ
6. นางสาวอุบลขวัญ  เพ็ชรพงษ์
 
1. นายอารุณ  ไชยภัักดี
2. นางสาวสุจิรา  เอียดศรีนวล
 
279 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  คงเรือง
2. นางสาวพิมพกานต์  สุวรรณ
3. นางสาวรัชณีกร  รักกิจ
4. นางสาวรุ้งตะวัน  ชูนุ่น
5. นางสาววิมัชญา  เพ็ชรทอง
6. นางสาวศิริพร  ชูแก้ว
 
1. นางสาวยุติยา  ดำจุติ
 
280 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. เด็กหญิงวรรณิกา  ปานสิทธิ์
2. เด็กหญิงอรณิชา  เคี่ยมการ
3. เด็กหญิงอริสา  อรรถชัยยะ
 
1. นางจันทนา  ทองอ่อน
 
281 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  หลงกลาง
2. เด็กหญิงณัฐฐินาถ  นาควิจิตร
3. เด็กหญิงอาทิตยา   ยุติกา
 
1. นางกัลยา  หนูเรือง
 
282 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวพิรุณพร  เชื่องชยะพันธ์
2. นายวงศ์ธวัช  ด้วงคง
3. นายอนันทวุธ  เกื้อคง
 
1. นายสุวิทย์  จูห้อง
 
283 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวดาราวดี  พร้าวแก้ว
2. นางสาวเมธาวดี  สุทธิ์ศิริ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทร์เกษม
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นางสาวนารี  โอภาโส
 
284 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ส่งเสริม
2. เด็กหญิงวิรินทร์รัตน์  วังหิน
3. เด็กหญิงอัชฌา  สุโสะ
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
 
285 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกรรณภิรมย์  จิตรา
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  ทิพย์รัตน์
3. เด็กหญิงเมธารัตน์  ชัยเกิด
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
286 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐพล  มููลี
2. นายปิยพันธ์  ขาวทอง
3. นายวรพงษ์  เรืองโสภา
 
1. นางอุไรวรรณ  กั้วพิสมัย
 
287 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 1. นางสาวจุรีพร  ชัยหาญ
2. นางสาวปาริชาติ  หวังชัย
3. นายสิทธิชัย  สันเพชร
 
1. นางวาสนา  เดชรัตน์
 
288 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยอด 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  พรศิริวงศ์
2. เด็กหญิงวรัญญา  อุทัยเกษม
3. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ไชยภักดี
 
1. นางนฤมล  เจษฎารมย์
2. นายสุชีพ   ทิพย์นุ้ย
 
289 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงนิธินาฎ  สีสุข
2. เด็กหญิงศิรินาถ  สิทธิการ
3. เด็กหญิงสุธารส  หงษา
 
1. นางสุดจิต  สุดแป้น
 
290 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันรัฐบาล
2. นางสาวนารีรัตน์  สงสีจันทร์
3. นางสาวเบญจพาณี  บุญถาวร
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นายอดิศร  แซ่เซียว
 
291 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 1. นางสาวจริญา  หลงขาว
2. นายนัทธพงศ์  ท้ามบุญฤทธิ์
3. นางสาวมาริสา  เพชรศรีจันทร์
 
1. นางจารุ  สุทธิปรีชานนท์
2. นางศศิกาญจน์  ลีสุรพงศ์
 
292 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยเหลือ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดำสัง
3. เด็กหญิงอมรทิพย์  ด้วงสุข
 
1. นางศรีสุดา  พรหมดนตรี
2. นางสาวเสาวลี  จริงจิตร
 
293 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงธวัลยา  พรหมเกิด
2. เด็กหญิงรัชนก  ศรีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงรัชรส  นนทแก้ว
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
2. นางปติมา  พลประสิทธิ์
 
294 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดำช่วย
2. นางสาวชุติมา  จิตรแก้ว
3. นางสาวปัทมาภรณ์  ทองนวล
 
1. นางรัตนา  ก้องเสียง
2. นางปติมา  พลประสิทธิ์
 
295 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิมา
2. นางสาวภัทรวดี  ดำทั่ว
3. นางสาวเกศรินทร์  แท่นทอง
 
1. นางสุดา  ศิริมาตยนันท์
 
296 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงนุชวรา  หมุนเวียน
2. เด็กหญิงศยามล  ศรีเรือง
3. เด็กหญิงอุมาริณ  สุเหร็น
 
1. นางสาวรัตติกาล  บุญคงเกิด
 
297 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรศิริกุล 1. เด็กหญิงกนกพร  ชูแก้ว
2. เด็กหญิงชุติมา  ธนพัฒน์ศิริ
3. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ฤทธ์หมุน
 
1. นางสาวรื่นจิต  ชัยชนะ
2. นางนาตยา  ภัทราดูลย์
 
298 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกนกรัชต์  บุญยัง
2. นางสาวกานต์ชนก  ทองศรี
3. นางสาวพนัชกร  จันผุด
 
1. นางพรปวีณ์  เสฏฐ์ธเนศ
 
299 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 1. นางสาวกนกวรรณ  สาเหล้
2. นางสาวทิยานันท์  เจี้ยนเซ่ง
3. นายอาคม  ชัยฤทธิ์
 
1. นางสาววรรณลภา  เส่งกี่
2. นางสาวรัชนี  อยู่เด็น
 
300 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิศ  คงนคร
2. เด็กหญิงเปมิกา  ชนะพาล
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอียดสีทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
301 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นิลละออ
2. เด็กหญิงนุจรินทร์  ผนึกทรัพย์สกุล
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ปิยมาศสกุล
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
302 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวปัทมวรรณ  ศรีสมร
2. นางสาวอรัญญา  รอดกูล
3. นางสาวเพ็ญมณี  สอนทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
 
303 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวรินรดา  พันธุเล่ง
2. นางสาวสุภัสสรา  ท่าจีน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เกตุพงษ์พันธ์
 
1. นางลำดวน  รณศิริ
 
304 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
305 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. เด็กชายพงศกร  วันแรก
 
1. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์
 
306 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงกชมน  สมละ
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล