ปฎิทินการดำเนินงาน

 

9-30 กันยายน 2557 -  เปิดรับสมัครลงทะเบียน/เปิดระบบ
11 กันยายน 2557     -  ประชุมศูนย์แข่งขัน 4 ศูนย์
30 กันยายน 2557    -   เวลา 16.00 น. ปิดรับสมัคร/ปิดระบบ
7 ตุลาคม2557              ประชุมประธานศูนย์+เลขานุการศูนย์
                                       ประธานการแข่งขัน+เลขานุการ ทุกรายการ
10 ตุลาคม 2557           เวลา 16.00 น. ปิดระบบ
10 ตุลาคม 2557         ศูนย์บันทึกวัน เวลา สถานที่ และตารางการแข่งขันในโปรแกรม
10 ตุลาคม 2557          -  ศูนย์แข่งขันส่งตารางการแข่งขัน
                                        ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
11-15 ตุลาคม 2557    ระบบเปิดให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียน
20  ตุลาคม 2557         สพม.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
29 ตุลาคม 2557          ประชุมประธานศูนย์และเลขานุการ   และประธานและเลขานุการรายการแข่งขันทุกรายการ
                                   ณ  โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง  13.30 น.
3 พฤศจิกายน 2557     พิธีเปิด เวลา 09.00 น. (พร้อมกัน ณ ห้องประชุม)  ห้องประชุุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ
3-4 พฤศจิกายน 2557    ดำเนินการแข่งขัน
20 พฤศจิกายน 2557    ศูนย์การแข่งขัน 4 ศูนย์ ส่งสรุปผลการดำเนินงาน
25 พฤศจิกายน 2557     รวบรวมข้อมูล/สรุปผลในภาพรวม

 

วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 10:07 น.