ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ขอเชิญคณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้ ประชุมพร้อมกันในวันที่  30 ตุลาคม 2557
 1. คณะกรรมการ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

ประชุมพร้อมกัน เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 121

 1. คณะกรรมการ การแข่งขัน ท่องอาขยายทำนองเสนาะ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

ประชุมพร้อมกัน เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 121

 1. คณะกรรมการ แต่งบทร้อยกรองสุภาพ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

ประชุมพร้อมกัน ในวันแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน

 • รายละเอียดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
 1. เรียงความและคัดลายมือ ระดับ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

หัวข้อ “คุณธรรม 12 ประการกับการดำเนินชีวิตด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. พาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม. 1-3

หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย……….ในเวทีโลก”

 1. พาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม. 4-6

รอบแรก “สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ”

          รอบ 2, 3, และ 4 ใช้หัวข้อต่อไปนี้โดยการจับฉลากในวันที่แข่งขัน

 1. ศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
 2. มรดกไทย : มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก
 3. วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

ส่วนหัวข้อรอบชิงชนะเลิศ กรรมการจะแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน 15 นาที

*****************************************

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 16:35 น.