ขอเชิญประชุม

ขอเชิญ ประธานศูนย์การแข่งขันและเลขานุการ 4  ศูนย์ และประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันและเลขานุการทุกรายการแข่งขัน ร่วมประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10:14 น.