หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ปรธธานศูนย์สาระ
2 นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ปรธธานศูนย์สาระ
3 นายประเสริฐ รักแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
4 นางโสลัดดา เศรษฐการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
5 นางอุลาวรรณ ปราบโรค รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
6 นายดำรง ช่วยเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ผู้ประสานศูนย์
7 นางหทัยทิพย์ เพ็งลำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ผู้ประสานศูนย์
8 นายสุนทร เพ็ชรพราว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ผู้ประสานศูนย์
9 นายอรุณ กลิ่นทิพย์ขจร รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ผู้ประสานศูนย์
10 นายธวัช เต็งรัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ผู้ประสานศูนย์
11 นายขจรจิตร ตะหมัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผู้ประสานศูนย์
12 นายพิวันชัย จันทร์เกษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
13 นางสุดจิต สุดแป้น หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
14 นายชอบ มุกดา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ผู้ประสานศูนย์
15 ดร.สัญญา ศรีวิเชียร นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดตรัง ผู้ประสานศูนย์
16 นายสมนึก อ้นเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา ผู้ประสานศูนย์
17 นายสุธรรม ใส้เพี้ย ผู้อำนวยการโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ ผู้ประสานศูนย์
18 นายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง ผู้ประสานศูนย์
19 นายมานพ ขุราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 ผู้ประสานศูนย์
20 นางสาวอุไรวรรณ ทองเสน่ห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ ผู้ประสานศูนย์
21 นางเรณู ฮุยเคียน หัวหน้างานคอมพิวเตอร์โรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
22 นายพิชญะ ทองอ่อน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
23 นางสาวนาฎยา เหลืองประเสริฐ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
24 นางสาวเสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
25 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
26 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
27 นางสุดจิต สุดแป้น ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
28 นางศรีสุดา พรหมดนตรี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 ผู้ประสานศูนย์
29 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ผู้ประสานศูนย์
30 นางสาวนวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ผู้ประสานศูนย์
31 นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา ผู้ประสานศูนย์
32 นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ผู้ประสานศูนย์
33 นายติระ ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ผู้ประสานศูนย์
34 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ผู้ประสานศูนย์
35 นายประเวช ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธ ผู้ประสานศูนย์
36 นางไพรัช ตลาภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา ผู้ประสานศูนย์
37 นายผจง สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ผู้ประสานศูนย์
38 นางยุวดี ใจจ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ผู้ประสานศูนย์
39 นายสุรเชษฐ์ สองรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร ผู้ประสานศูนย์
40 นายอุทรณ์ ทองในแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา ผู้ประสานศูนย์
41 นายดำรงค์ วรรณแรก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ผู้ประสานศูนย์
42 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ ผู้ประสานศูนย์
43 นางสาวยุพา พากเพียร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 ผู้ประสานศูนย์
44 นายไพโรจน์ โยธินทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ผู้ประสานศูนย์
45 นางสุคนธ์ แก้วละเอียด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังวิทยา ผู้ประสานศูนย์
46 นายเลอเกียรติ บุญโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว ผู้ประสานศูนย์
47 นางศิริวรรณ ปสันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ผู้ประสานศูนย์
48 นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ ผู้ประสานศูนย์
49 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางนัทลินยา หอยสังฆ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นางสาวพัชรา ทรัพย์มี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นางศมนวรรณ เชาว์ทวี ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นางกานต์สินี ฉิมพลี ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นางดาวพร มัควัลย์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นางสาวมิ่งขวัญ รักยิ่ง กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
57 นักเรียนชุมนุมประชาสัมพันธ์ กรรมการ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
58 นางสุภาพร น้ำแก้ว กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
59 นางสายสุนีย์ วารีรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
60 นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
61 นายธีรติ ล่วนเส้ง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
62 นางอุดมพร มะนะโส ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
63 นางนิตยา ทองดียิ่ง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
64 นางสาวสุมณฑา ส่งช่วย เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
65 นายกิตติพงศ์ ตรังคธนสิน ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
66 นายธวัช ปานทุ่ม ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
67 นายเทียนชัย แซ่อิ๋ว ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
68 นายอภัย พรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
69 นายสุริยา นาคพันธ์ กรรมการ รปภ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
70 ว่าที่ร้อยโทวิวัฒน์ หนูสนิท กรรมการ รปภ.โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
71 นายธเนตร์ สินธุ์อ่อน กรรมการ ยามโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
72 นายอดุลย์ ชูเนตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
73 นายอมรศักดิ์ ปราบโรค ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
74 นายชลอ พลรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
75 นายทนงค์ สีหนู ยามโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
76 นายประกอบ ชัยรักษ์ ยามโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
77 นายสมศักดิ์ พลอินทร์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย
78 นางอารักษ์ เอื้อปัญจะสินธุ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
79 นางชรินทร เศรษฐ์วิชัย ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
80 นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
81 นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
82 นายเจริญ สุขเสน กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
83 นายธวัชชัย จิตรบุญ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
84 นายเลิศ ผลิผล กรรมการ นักการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
85 นางจันทร์ทิพย์ ชูแทน กรรมการ นักการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
86 นางสาวกรรณิกา โสอินทร์ กรรมการ นักการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
87 นายสมใจ ภัติศิริ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
88 นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
89 นางอรพิน อักษเรศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
90 นางสาวจารุวรรณ จิตรา เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
91 นายฌาณวัฒน์ ฉิมพลี ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
92 นายจีราวัฒน์ เงาแก้ว ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
93 นายวิเชียร เจริญชล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
94 นายวิเชษฐ์ เจริญชล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
95 นางสาวสุมลฑา ขำณรงค์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
96 นางวัชรี เรืองโรจน์ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
97 นางสุดใจ เที่ยงธรรม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
98 นางวารุณี เที่ยงธรรม ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
99 นายดรัณภพ สัญกูล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
100 นางสาวสุกัญญา แก้วเมืองกูล ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
101 นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาคาร/สถานที่
102 นางมาลิน แร่ทอง ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
103 นางกาญจนา อินทรโชติ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
104 นางดาวพร มัควัลย์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
105 นางศิรีรัตน์ คงช่วย กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
106 นางสุภาพร น้ำแก้ว กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
107 นางสาวละมุล การดี กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
108 นางสาวเจนศิริ ไข่ขัน กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
109 นางสาวจิราภรณ์ ชูชะนะ กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
110 นางสาววศินี ว่องธวัชชัย กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
111 นางสาวเสาวภา คงทิพย์ กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
112 นางสาวสุวิมล ศรีคง กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
113 นางสาวจันทิมา ทองดำริห์ กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
114 นางสาวหทัยวรรณ แว่นสุวรรณ กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
115 นางสาวอัญญาพร ถาวรนิละ กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
116 นางจันทร์ทิพย์ ชูแทน กรรมการ นักการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
117 นางสาวกรรณิการ โสอินทร์ กรรมการ นักการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
118 นางสุมล วรนุช กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
119 นางบุปผา บุญมี ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
120 นางสาวบุษยา สัตถาภรณ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
121 นางสาววิภารัตน์ น้อยหล่อ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
122 นางสาวนิชานาถ แซ่ปั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
123 นางสาวจารุรัตน์ เถนว้อง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
124 นางสาวธนวรรณ เต็งรัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
125 นางสาวเยาวนุช วุ่นพันธ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
126 นางสาวรัตนาภรณ์ หยูจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
127 นางอรพิน อักษเรศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
128 นางรัชนีวรรณ พิริยะสุนทรกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
129 นางเพลินทิพย์ สงขาว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
130 นางภรพิศ วิภูษิตวรกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
131 นางสุรกิจ พรมยศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
132 นางสาวอิฏฐิรา ทรงกิติพิศาล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
133 นางสาวอ่อนอุมา เชยชื่นจิตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
134 นางสาวกันจุรี ขาวบาง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
135 นางสาวผ่องพรรณ เที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
136 นางสาวกันพิมา ศรีหมอก นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
137 นางสาวศิวลักษณ์ ขุนนิคม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
138 นางสาวกมลวรรณ ชูระมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
139 นางสาวอินทิรา สาระราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
140 นางสาวนพรัตน์ แก่นที นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
141 นางสาววาสนา พลายเพ็ชร์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
142 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
143 นายมนอบ อุตตสุรดี ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
144 นางสายไหม หว่างสกุล กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
145 นางศิรีรัตน์ คงช่วย กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
146 นางสาวสุณี เดโชศาสตร์ กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
147 นางสาวอัญญาณี ชัยเพชร กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
148 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
149 นายวิรัช เกตุแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
150 นางวิไล ดำจุติ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
151 นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
152 นางอิงอร รักษ์ขาว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
153 นางสาวใจวดี พรมเพชร เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
154 นางยินดี ขวัญนิมิตร ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
155 นายยรรยง มากคงแก้ว ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
156 นายสมมารถ คิดถูก ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
157 นายนิพนธ์ เขียดแก้ว ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
158 นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
159 นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วน ครูโรงเรียนวังวิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
160 นางสาวนิตยา เสรีรักษ์ ครูโรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
161 นางจิตรา อังสุพานิช ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
162 นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
163 นางอาพร มากคงแก้ว ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
164 นางสาวธัญลักษณ์ อาจกุล ครูโรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
165 นางลักขณา ชูทอง ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
166 นางสุมาลี ดำไสย ครูโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
167 นางสาวสุปราณี วงษ์มาก ครูโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
168 นางนวนศรี คงรักที่ ครูโรงเรียนวังวิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
169 นางสาวรพีพรรณ รัตนะ ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
170 นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวล ครูโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
171 นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
172 นางสาวยุติยา ดำจุติ ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
173 นางมุตตา พลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
174 นายธวัช เต็งรัง ครูโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
175 นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์ ครูโรงเรียนนาโยงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
176 นายอดิศร แซ่เซียว ครูโรงเรียนบางดีวิทยาคม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
177 นางสุดา ศิริมาตยนันท์ ครูโรงเรียนสภาราชินีตรัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
178 นายสุบิน สุขศรีเพ็ง ครูโรงเรียนวังวิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
179 นางสาวนารี โอภาโส ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
180 นายอำนวย ธนูศิลป์ ครูโรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
181 นางอุไรวรรณ กั้วพิสมัย ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
182 นายฉัตรชัย สุวรรณ์ ครูโรงเรียนวังวิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
183 นางวาสนา เดชรัตน์ ครูโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
184 นายธีรศักดิ์ จีนประชา ครูโรงเรียนสภาราชินี ตรัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
185 นายนที ชัยชน ครูโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
186 นายนพพล แป้นไทย ครูโรงเรียนน้ำผุด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
187 นายวีรวิชร์ ชูช่วย ครูโรงเรียนประชาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
188 นายนิพนธ์ เคี่ยมการ ครูโรงเรียนบูรณรำลึก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
189 นายกวีกร รักษารักษ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
190 นางสาวกุมารี ท่าจีน ครูโรงเรียนสภาราชินีตรัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
191 นางกันยา สุขศรีเพ็ง ครูโรงเรียนวิเศษ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
192 นางสายพิณ ปรังพันธ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
193 นางนฤมล เจษฎารมย์ ครูโรงเรียนห้วยยอด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
194 นางสาวชีวดี สุทธินนท์ ครูโรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
195 นางรติพร จิตรสิงห์ ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
196 นางกานดา รักษารักษ์ ครูโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
197 นางสุกัญญา ปานทองมาก ครูโรงเรียนปัญญาวิทย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
198 นางสาวสมฤทัย พรมทอง ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
199 นางปติมา พลประสิทธิ์ ครูโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
200 นางสาววิไลรัตน์ คงยิ้ม ครูโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
201 นางขนิษฐา ประเสริฐ ครูโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
202 นางพรปวีณ์ เสฏฐ์ธเนศ ครูโรงเรียนสภาราชินีตรัง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
203 นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุล ครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
204 นางพัชรี ทองเพียง ครูโรงเรียนบูรณะรำลุก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
205 นางสาวรัตติกาล บุญคงเกิด ครูโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
206 นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์ดี ครูโรงเรียนประชาวิทยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
207 นางจารุ สิทธิปรีชานนท์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
208 นายเจริญ ปานแก้ว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
209 นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์ ครูโรงเรียนสามัคคีศึกษา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
210 นางสุดใจ ทองฤทธิ์ ครูโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
211 นางนิตยา ทองบริบูรณ์ ครูโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
212 นางลำดวน รณศิริ ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
213 นางเรณู เอื้อตระกูลวิวัฒน์ ครูโรงเรียนห้วยยอด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานอาชีพ)
214 นางเรณู ฮุยเคียน ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
215 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
216 นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์ ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
217 นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนา ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
218 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
219 นางสาวเสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
220 นายบุญเริด ทองดี ครูโรงเรียนสวัสดิืรัตนาภิมุข คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
221 นายเดชพล ชูสังข์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
222 นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์ ครูโรงเรียนน้ำผุด คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
223 นายอรุณ ทุ้ยอ้น ครูโรงเรียนคันธพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
224 นายเชาว์ วารีรัตน์ ประธานกรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
225 นางมณฑา จริงจิตร กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
226 นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอม กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
227 นางสาวเสาวณี ทองเกิด กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
228 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
229 นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
230 นางกานดา ก้าวสัมพันธ์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
231 นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
232 นายสมศักดิ์ ปลอดภัย กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
233 นางสาวพิมลรัตน์ แซ่หลี กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
234 นางสาวศศิธร ณ ระนอง กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
235 นายอธิพัฒน์ สม่าหลี กรรมการ พนักงานวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
236 นายเจริญ สุขเสน กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
237 นางสาวจารุวรรณ ชูแทน กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
238 นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ์ กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
239 นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุง กรรมการ พนักงานราชการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
240 นายอดิศักดิ์ ก้อนด้วง กรรมการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
241 นางสาววศินี ว่องธวัชชัย กรรมการและเลขานุการ เจ้าหน้าที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
242 นางสาวศรีวดี เชยผอม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
243 นายธีระศักดิ์ ศรียันต์ ครูพี่เลี้ยงนักเรียนเรียนร่วม โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
244 นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
245 นางสาวยุพา แก้วหนูนวล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
246 นายสุวิทย์ ดาวังปา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
247 นายประวิทย์ หนูสุข ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
248 นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
249 นางสาวอุไรวรรณ วงศ์วิวัฒน์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
250 นางสาวทักษิณา ชัณวิจิตร เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
251 นางสาวสุนา ลั่นสิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
252 นางสาววลัยลักษณ์ รองเมือง เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
253 นางสาวผ่องพรรณ เที่ยงธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
254 นางสาวกมลวรรณ ชูระมาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
255 นางสาวอินทิรา สาระราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
256 นางสาวนพรัตน์ แก่นที นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
257 นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการบันทึกข้อมูล
258 นายกอบชัย วรณะเกียรติพงศ์ ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
259 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา กรรมการ นักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
260 นายชานนท์ รอดศรี กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
261 นายอมรศักดิ์ ปราบโรค ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
262 นายกิตติ ชัยเกิด เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
263 นางสาวนาตยา พรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
264 นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่น ประธานกรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
265 นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนา กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
266 นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์ กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
267 นางสาวเสาวณี ทองเกิด กรรมการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
268 นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ครูโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
269 นายวุฒิพงศ์ หลงละเลิง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
270 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
271 นางสาวิตรี ด้วงสุข ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
272 นางสาวจิราพร ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
273 นางรุ่งทิวา เชียงสอน ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
274 นายพงษ์พิศักดิ์ เก้าเอี้ยน ประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
275 นายสาคร เย่าเฉื้อง รองประธานกรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการอำนวยการ
276 นายภิญโญ พุดจีน กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะกรรมการอำนวยการ
277 นายวรวุธ น้ำผุด กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
278 นายสมชาย อินทรโชติ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด คณะกรรมการอำนวยการ
279 นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนในเตาพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
280 นางสาวอมราพร เชาวนาพันธ์ กรรมการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางดีวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
281 นายจักรพงษ์ ทองประดับ กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังวิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
282 นางมัตณา พุ่มเล่ง กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข คณะกรรมการอำนวยการ
283 นายปรีดา เชตฐราช กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา คณะกรรมการอำนวยการ
284 นายอนุแสน ใจจ้อง กรรมการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำผุด คณะกรรมการอำนวยการ
285 นายเชาว์ วารีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง คณะกรรมการอำนวยการ
286 นายวิเชียร เดิมหลิ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ
287 นายสุรพงษ์ เพชรเครือ กรรมการและเลขานุการ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ
288 นายยงยุทธ มณีโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี 2 ประธานศูนย์
289 นางเรณู ฮุยเคียน ครูโรงเรียนสภาราชินี2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
290 นายอรุณ ทุ้ยอ้น ครูโรงเรียนคันธพิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
291 นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัย ครูโรงเรียนสภาราชินี2 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนเรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
292 นายวิราว์ วัฒนกิจ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
293 นายกวีกร รักษารักษ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
294 นายเสริม มาศวิวัฒน์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
295 นางดรุณี จิตขาว ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
296 นางอัญจนา สุวรรณเวลา ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
297 นางจิตราภรณ์ แก้วพิทักษ์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
298 นางศิริพร ทิพย์ศรี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
299 นางภัทรหทัย เจริญลาภ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
300 นางสุเนตรา โสธารัตน์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
301 นางสาวมะลิวัลย์ ล้วนเส้ง ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
302 นางสาวนาริน กสิคุณ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
303 นายไวภพ รักเดชะ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
304 นางสาวพรพรรณ กะจันทร์ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
305 นางสาวศันสนีย กังฮา ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
306 นายฟัตต้าห์ ยาวาหาบ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
307 นางสาวจิราวรรณ รักษา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
308 นายสมเกียรติ ชุมศรี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
309 นายประสิทธิ์ ขาวทอง ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
310 นายศักดิ์เลิศ รักจริง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
311 นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
312 นางสุวณี อึ่งวรากร ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
313 นางศิริวรรณ ปสันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
314 นายสมคิด ปานทน ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
315 นางกฤษณา แสนเกื้อ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
316 นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
317 นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
318 นางสุวรรณา เกียรติเมธา ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
319 นางยุพิน ลักษณะพริ้ม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
320 นางสาวธรรมชาติ สุขมาก ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
321 นางวรรณ์ลี ศรีชัย ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
322 นางปิยธิดา ปินตาแก้ว ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
323 นางสาววีรยา รอยตระกูล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
324 นางสาวกนกวรรณ ทองแจ้ง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
325 นางเรณู ศรีไตรรัตน์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
326 นางอัจจิมา ขมิ้นทอง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
327 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
328 นางยุวดี ใจจ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
329 นางศิริวรรณ ปสันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
330 นายอุทัย จั่นจตุรพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
331 นางปัญญธิดา อัตบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
332 นายสิทธิพงษ์ ลิ้มสันติธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
333 นายวิราว์ วัฒนกิจ ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
334 นายกวีกร รักษารักษ์ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
335 นายสมเกียรติ ชุมศรี ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
336 นายประสิทธิ์ ขาวทอง ครูโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
337 นางรัชฎาภรณ์ ณ พัทลุง โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
338 นายสิทธิพร ชุมแก้ว โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
339 นายสาวิต คงสิน โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
340 นายพงศธร ชิตชลธาร โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
341 นางสาววรรณเพ็ญ เสียมไหม โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
342 นายกฤตวิชญ์ เศรษฐชัย โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
343 นางสาวธรวิรินทร์ จิตรสิงห์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
344 นายมนัสพงศ์ กังแฮ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
345 นายไพสิฐ รอดสุด โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
346 นางสาวกนกพิชชา นิ่มนวล โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
347 นายให้ พลประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
348 นายประพจน์ อนันตวรพจน์ ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
349 นายยงยุทธ สิทธิชัย ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
350 นางสาววิลาวรรณ อินทรสาม ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
351 นางสาวมณีจันทร์ ทองเหมือน ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
352 นางสาวกมลทิพย์ อักษรกูล ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
353 นางสาวเจนจิรา ชายภักตร์ ครู โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
354 นางภาวีณา วิเชียร โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
355 นางสาวนวลแสง สูคีรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
356 นายประพันธ์ วงศ์อภิชาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
357 นายชุบ สุขการัณย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
358 นางอัมพร สงวนศักดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
359 นางศิริวรรณ ปสันตา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
360 นางสาวปราณี สิทธิ์สุกใส รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
361 นายวิรัช เกตุแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
362 นายอดุลย์ ชูเนตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
363 นายปริญญา แก่นเมือง ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
364 นายจารึก ยกถาวร ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
365 นายศักดิ์สยาม ชิดโพธิ์ ครูโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
366 นายสุรเชษฐ์ สองรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกันตังพิทยากร คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
367 นายสมพร สงคราม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี)
368 นายภิญโญ จินตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
369 นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
370 นางอารีรัตน์ ศรีวราพันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
371 นายดำรงค์ วรรณแรก รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
372 นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้น ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
373 ว่าที่ ร.ต.หญิงพัณณิตา หอธรรม ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์)
374 นายมนทิพย์ ทรงกิติพิศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
375 นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
376 นายอดุลย์ ชูเนตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
377 นางยุวดี ใจจ้อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
378 นายอมรศักดิ์ ปราบโรค ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
379 นายประจันทร์ หว่างสกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
380 นายธำรงค์ วงศ์เจริญยศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
381 นายสถาพร มุ่งเพียรมั่น ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
382 นายอนุรักษ์ สุเหร็น ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
383 นายสถาพร เพ่งพิศ ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ คณะกรรมการอำนวยการการแข่งขันหุ่นยนต์และนักบินน้อย สพฐ.
384 นายพิรุณ พึ่งพานิช ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
385 นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียน ครูโรงเรียนบ้านด่าน สพป.ตรัง เขต 1 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
386 นางสาวอรณัฏ สุริยะพิชิตกุล ครูโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
387 นางสาวสิริกร โพชสาลี ครูโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
388 นายวรพจน์ จันทนุพงศ์ ครูโรงเรียนบูรณะรำลึก คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
389 นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์ ครูโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
390 นางสาวนฤมล เม่งช่วย ครูโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันและตัดสินผลการแข่งขันหุ่นยนต์
391 นายอาคม โพชสาลี โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
392 นางสาวสุภาวดี เสียมไหม โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
393 นายอรรถพล สองนา โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
394 นายวัชระ ชายเหตุ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
395 นางสาวอากีดะห์ สาและ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
396 นางสาวสุรัสวดี ละงู ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี )
397 นางสาวเสาวลี จริงจิตร ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี )
398 นางสาวปิยรัตน์ ทองหุ้ย ครูโรงเรียนสภาราชินี 2 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลประจำศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี )

ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]