หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกันตังพิทยากร 108 307 164
2 002 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 84 153 121
3 003 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 38 79 56
4 005 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 50 90 58
5 004 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 101 246 126
6 006 โรงเรียนดรุโณทัย 38 83 40
7 007 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 62 103 76
8 008 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 63 122 81
9 009 โรงเรียนตรังวิทยา 82 181 116
10 010 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 7 9 7
11 011 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 54 92 69
12 012 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 78 173 115
13 015 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 55 95 80
14 017 โรงเรียนนูรูลอิงซานมูลนิธิ 0 0 0
15 016 โรงเรียนน้ำผุด 43 91 57
16 019 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 55 118 88
17 021 โรงเรียนบูรณะรำลึก 91 166 95
18 020 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 43 74 53
19 022 โรงเรียนประชาวิทยา 47 113 68
20 023 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 87 212 107
21 024 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 76 134 78
22 025 โรงเรียนพรศิริกุล 39 93 46
23 026 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 71 178 81
24 027 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 104 267 157
25 028 โรงเรียนรัษฎา 94 201 139
26 029 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 75 161 88
27 030 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 51 104 60
28 032 โรงเรียนวังวิเศษ 70 186 99
29 033 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 7 12 7
30 034 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 120 297 185
31 035 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 33 108 60
32 036 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 58 114 82
33 037 โรงเรียนสภาราชินี 2 98 220 139
34 038 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 126 423 216
35 039 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 67 164 108
36 040 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 70 141 87
37 041 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 75 206 120
38 045 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 60 134 77
39 043 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 53 124 69
40 044 โรงเรียนห้วยยอด 112 307 169
41 046 โรงเรียนอิสมาอีลียะห์มูลนิธิ 0 0 0
42 013 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 59 118 87
43 014 โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี 0 0 0
44 047 โรงเรียนเเทศบาลห้วยยอดวิทยา 0 0 0
45 042 โรงเรียนแสงธรรมวิทยาตรังมูลนิธิ 0 0 0
46 018 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 48 82 54
รวม 2752 6281 3785
10066

ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]