หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-trg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสิริลักขณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นางสุรัชดา สุขตลอดกาลโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางอำพร จุตติโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางภาริณี ทองปานโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา สั้นเต็งโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นางสาววรารัตน์ พุ่มพวงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
7. นางมะลิสา เพชรมณีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางฐาปนี จ่ายแจกโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ หลักดีโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสาววันเพ็ญ สุขลิ้มโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ ชูหนูโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุดมพร มะนะโสโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ เนตรทิมโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
7. นางสาวโสรยา เลื่อนแป้นโรงเรียนน้ำผุดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ชื่นปิติกุลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางวรุณี ศรีทองช่วยโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
3. นางนภัสศรี สากุลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางวันดี หวังโสะโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นางสาวสิริมา วิริยะสมโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นางชไมพร แสงรัตน์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
7. นางสาวสุดา สะดีโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษ์กรรมการ
8. นางอุไรภรณ์ พรหมลาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางพรชนก จั่นจตุรพันธ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐิกานต์ ไกรเทพโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
3. นางบำเพ็ญ ชุมศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุภา ตี้ฮ้อโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาววิลาสินี แก้วประภาโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสุกัญญา หาบหาโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
7. นางคนึงนิตย์ สิทธิสุขโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ บุญแย้มโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นางศศิธร ศรีสุวรรณโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
3. นายประยุทธ์ เชาวน์เสฏฐกุลโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นางสาวอารี วงษ์มากโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางอาภรณ์ ไทยกลางโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นางปริมภาภรณ์ แก้วเทวาโรงเรียนรัษฎากรรมการ
7. นางวิลาสินี เย็นใจโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางกิตติยา ปราบสงครามโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล จุทองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ฉิมแสงโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางอารีย์ ศรีแก้วโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
4. นางสุภาพ น้ำแก้วโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี สังข์สุขโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางกฤติกา เสาะซิ้วโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
7. นางทิพวรรณ ชูเวทย์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางปิยะวรรณ บุญพัฒนานนท์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นางกษมน พลเดชโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางจันทร์จิรา ศิริสาพรโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางนันทัชพร ศรีเชยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาววรารัตน์ รอบคอบโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นายชลอ พลรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
7. นางกัลยารัตน์ ทองขำโรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. นางอภิวันท์ สกุลทิพย์แท้โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางนันทนา กาญจนะโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นางขวัญชนก จริงจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. นางสาวปวีณา หยงสตาร์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
12. นางสาวกาญจนา หนูแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
13. นางอัชรีวรรณ คำทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
14. นางสิริลักขณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพรกมล นวลจันทร์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
2. นางวรรณา จูห้องโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุฑารัศมิ์ ครชาตรีโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวรชฎ จันพุ่มโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางวิลาสินี เย็นใจโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
6. นางสาวธนาพร วงศ์อภัยโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
7. นางรัตนา กิ้มจ้องโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวบุญญาดา พรหมยกโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
9. นางสาวนิรมล ภิรมย์ฤกษ์โรงเรียนห้วยนางราฎร์บำรงกรรมการ
10. นายคำนึง จันทร์มาโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
11. นางพรรณนิภา แจ่มศรีจันทร์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษ์กรรมการ
12. นางศิริลักษณ์ นิลละออโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
13. นางสายเพ็ญ เอียดบางโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
14. นางวรรณี ด้วงนุ้ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
15. นางอารีย์ กังแฮโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
16. นางสาวสุธารัตน์ ชำนาญเหนาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
17. นางสาวเบญจวรรณ์ เลิศทองคำโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษ์กรรมการ
18. นางมาลี สุวรรณเวลาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
19. นางนทิตา ชนะไพรินโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวปิยนุช พรมเพ็ชรโรงเรียนนาโยางวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางมาลี แก้วละเอียดโรงเรียนบางดีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย สมจริงโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางอัจฉราพร ชนะภัยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางสาววนิดา หมัดสุริยะโรงเรียนนาโยางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมฤทัย จันทร์ก้านโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางปราณีต วรตันติโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติพงศ์ ตรังคธนสินโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สิกขาจารย์โรงเรียนห้วยนางราฎร์บำรงกรรมการ
3. นางบุษกร พุฒนวลโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวอาภรณ์ เพ็ชร์สว่างโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจุฑาพร คล้ายคลิ้งโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวอิสสรียา เจริญลีฬหาโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นายสมโชค สิกขาจารย์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
8. นางกนิษฐา ธนถาวรนนท์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรลดา แก้วพิทักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางวลัย กัลป์จารุโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายวิรัตน์ สุขลิ้มโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นายเบญจรงค์ แสงศรี โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววิมลทา เพียรดีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นายลือชา สัญวงษ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวอุทัยวรรณ เจือกโว้นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
8. นางจิรัชยา ลิ้มฉุ้นโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางจันทร์จิรา ชัยรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
10. นายดำรงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. นางมณฑา จริงจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุนทร โพธิ์วิจิตร โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายกิตติ์ธวัช เกิดใหม่ โรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสาวเจ๊ะมีน๊ะ รองเดชโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางสาวชนัญญา ธัญญพันธ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาววิมลรัตน์ หอยสังฆ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นางสาวจารี หยงสตาร์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
7. นางสุธิดา นานช้าโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางอรทัย บุญคงแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
9. นางสาวสุดารัตน์ อินทร์คงโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
10. นางสุมิตรา สินไชย โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
11. นายประพันธ์ แหลมม่วงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
12. นางสาวประภา แซ่กวดโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
13. นางสุพัตรา ไข่รักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
14. นางนิตยา ว่องวรานนท์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
15. นางสาวทัศนีย์ เกื้อเส้งโรงเรียนรัษฎากรรมการ
16. นายทรงกลด พรศิริวงศ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
17. นางรัศนียา อุดมเจริญศักดิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พันธุ์ไพโรจน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นายเอกนาวี คงแก้วโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางเมตตา สโมสรโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางละมัย บุญชื่นโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางปฏิปัตย์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา มณีพงษ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นางสาวชญากานต์ บุญเดชโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
9. นางสาวเกวลิน เสน่หาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ เลิศประสานโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ น้ำผุดโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางพัชรีย์ ลันดาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางสาวชมพูเนกข์ ชูเชิดรัตน์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางสาวลำไย สามเมืองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
7. นางอิิงอร รักษ์ขาวโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นางปัทมา แก้วเจริญโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
9. นายวิฑิตพงศ์ พะวงษาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
10. นางกานดา ก้าวสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ พันธุ์ไพโรจน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นายเอกนาวี คงแก้วโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสาวอมลณัฐ อุบลรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางเมตตา สโมสรโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางละมัย บุญชื่นโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางปฏิปัตย์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวรุจิรา มณีพงษ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นางสาวชญากานต์ บุญเดชโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
9. นางสาวเกวลิน เสน่หาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ หมั่นถนอมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ เอกอุดมพงษ์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ เลิศประสานโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ น้ำผุดโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางพัชรีย์ ลันดาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางสาวชมพูเนกข์ ชูเชิดรัตน์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางสาวลำไย สามเมืองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
7. นางอิงอร รักษ์ขาวโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นางปัทมา แก้วเจริญโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
9. นายวิฑิตพงศ์ พะวงษาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
10. นางกานดา ก้าวสัมพันธ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางแก้วเกษร นานอนโรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นางวิฬาวัลย์ สีสุข โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายไพสิฐ รอดสุดโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวฟารีด๊ะ สันตีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสาวอุราพร แก้วฉางโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายบรรยงค์ หนูแซ่งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
7. นายพุธินันท์ รัตคามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นางสาวฉันทนา ทองหอมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
9. นางสาวเสาวณี ทองเกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพจน์ อุดมเจริญศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวเอมวิกา คำเอียดโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
3. นางอรุณรัส คงหนู โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณา กาหยีโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นายจิระจิตต์ วินิจโรจน์พงศ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางสาวปิยะมาศ รำมะนาโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางสาววันเพ็ญ รำไพรุจิพงศ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
8. นางสาวชุ่มชื่น สีสุขโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
9. นายสุุรชาติ หลุ่งหม่านโรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวบุษบา ชูคำโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมล ขาวล้วนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกาญจนา คงเลิศโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาวเจนจิรา ทองคำโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกวิตา เพ็งพาจรโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางสาวสรารัตน์ ศิริพันธ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
7. นางสาววิมลมาส น้อยมุขโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นางสาวปิยรัตน์ ศุภศรีโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
9. นายอาคม คงสินโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
10. นางสาวกรุณา ชุมนวนโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
11. นางวันดี แก้วสารทองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
12. นายปฤษฎิ์ศิษฏ์ นาคช่วยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
13. นางทัศนีย์ บุญญาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
14. นางสาวฐานิตารัชต์ จิตรอักษรโรงเรียนในเตาพิทยาคมกรรมการ
15. นายครรชิต ช่วยดูโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
16. นางปาจรีย์ ชัยเพชรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
17. นางสาวศศิธัญนันท์ ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางสุเพียรพิศ นววิศิษฏ์กุลโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายวรพงศ์ จันทรสาร โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางชุติกาญจน์ ศาสนาอภิชาติ โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายสนั่น มักอานโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางไช่เล่ แซ่ภู่โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาววิมลพัชร สุวรรณวัฒน์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นายธเนศ เซ่งยี่โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นายมารุตต์ ลั่นเต้ง โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
9. นางพิชัยรัตน์ เชาว์บวรโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
10. นางสาวจุรี ชัยแก้วโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
11. นางโรสนาร์นีย์ บุญณะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางพัชรี คำมณีโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
13. นางสาวนัสปัญณกรณ์ ดิฐสุโรจน์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
14. นายสุริวงค์ ลุ้งกี่ โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
15. นางวารุณี กอบกิจโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
16. นางกาญจนา แก้วละเอียดโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
17. นายสมศักดิ์ ปลอดภัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรพนา สมัยรัฐโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ รักแก้วโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิฐิพงศ์ ยวงใยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นางสาวพรรณวิภา จุลพงค์โรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นางรุ่งทิวา เขียงสอน โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ ว่องไวยุทธ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
7. นางวิไลวรรณ จรุงเกียรติกุลโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
8. นางวันดี แสงดำโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
9. นางเพ็ญศรี พิพัฒน์วรสกุลโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสาวปรียนันท์ ศรีสุวรรณ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. นางวิภาวี แพ่งพิศาลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
12. นางสาวพิมลรัตน์ แซ่หลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
13. นางสาวปาณิสรา ไชยรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
14. นางพรพรรณ แก้วนาเส็งโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
15. นางกานต์รวี ชูรัตน์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
16. นางสุธิมา สงสุขโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยากรรมการ
17. นางสาวกันติยา เอียดแอโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
18. นางสาวกวินตรา บุญรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
19. นางสาวบุญศิริ ปานทนโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
20. นางสาวทัชกรชล จงหวังโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
21. นางสาวนาถรภี ชูอ่อนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางเกษรา ข่ายม่านโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิรมล นิลพัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายพนม คงเมืองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายทรงกลด หุ้นเหี้ยงโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางกนกวรรณ มัณฑานสุวรรณโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นายเทียนชัย แซ่อิ๋วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นางสาวแววตา ชัยเดชะโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาวจิระพา สุโขวัฒนกิจโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
9. นางอภิญญา ชููดำโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
10. นายสะอาด คงช่วยโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
11. นางรัตนี ลิ่มพานิชโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
12. นายอมรศักดิ์ ปราบโรคโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
13. นางสาวศศิธร ณ ระนองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
14. นายอดุลย์ ณ ระนองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
15. นางสาวจริญญา ชูแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
16. นายมานิต คดีพิศาลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
17. นางสาวมณีกานต์ จิตเอื้อเฟื้อโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
18. นายอธิพัฒน์ สม่าหลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
19. นางสาวอาภาศรี ชุ่มชื่นโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางเสาวภา ศรีทรัพย์ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา แซ่ผั้งโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรสา ธนกิติธรรมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายเพลิง ขุนชิตโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
5. นางศรุตา ช่วยดูโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางสาวอรสา จงรักวิทย์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
7. นางสาวเกษร ยกทิวโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
8. นางสาวญาณิตา อึ่งทอง โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
9. นางสุนิต อนุรักษ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
10. นายอำนวย เทพเนียมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
11. นางอารี จำปาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
12. นางสาวขวัญฤทัย ยี่สิ้น โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
13. นางสาวอัญชลี ทองบุรีโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
14. นางสาวสิริยา ทองฤทธิ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
15. นางสาวนริศรา อรรฆยมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
16. นางพนารัตน์ บุรีศรีโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
17. นางลลิตา ปานนุ้ยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
18. นางศิริขวัญ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
19. นางอัจฉรา สร้อยทองโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
20. นางสาวอรวรรณ ภู่อมรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
21. นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางอารี เบญจกุลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางจุรีพรรณ มุสิกรัตน์ธำรง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
3. นางกันทิมา จารุมาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายอนุรักษ์ สุเหร็นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวรัตนา วัฒนสกุลเอกโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นางสาวจาริยา เต้งชู โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
7. นางดารารัตน์ มีทรัพย์ปรุงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
8. นายสาธร ขวัญนุ้ยโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
9. นางสุณิสา สมบัติทองโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
10. นางพิไลวรรณ เพชรคงโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
11. นางสาวอารดา หุ้ยเล็กโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
12. นางธัญญารัตน์ คงแก้วโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
13. นางสาวปณิดา แก้วรักษ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
14. นางสาววิจิตรา มณีโชติโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล งามวิริยะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นายดุสิต ลิขิตกิจเกษตรโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาววิฉุณีย์ เกียงเอียโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นางสาวดวงดารา สมบัติมาก โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาวณัฐชริกา ขวัญเรือนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
6. นางสายรุ้ง สังเกตโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพร กาลมุลโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
8. นายสุธรรม ตุเทพโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
9. นางสาวการกวิน ศรีเทพโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นางสาวอมรรัตน์ รอดแก้วโรงเรียนรัษฎากรรมการ
11. นางสาวกัลยา บิลสะอาดโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
12. นางสาวศุณิตา หัวเขาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางตรีชฎา ถาวรมาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นางจินตนา ช่วยเรืองโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
3. นายประเสริฐ แย้มวงศ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางธนวรรณ รัตนดิลก ณ ภูเก็ตโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุวิมล วิจิตรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางประกอบกิจ แหลมม่วงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางยุพิน บุญมากโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
8. นายฌาร์มาล วงศ์วรุณฤทธิ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
9. นายเสถียร เกียรติเมธาโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
10. นายฉลอง ภักดีโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
11. นายอดิศร เลื่องสกุลไพศาลโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
12. นางสุดารัตน์ เกียรติก้องแก้วโรงเรียนรัษฎากรรมการ
13. นายวรวุฒิ เหล็กเกิดผลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
14. นายวิชชุ อายุสุขโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายองอาจ เกษมวิชญ์ผู้ทรงคุณวุติประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจินดา ชัยทองโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางสาวยุพา แก้วหนูนวลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางนิตยา กังแฮโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ นาคช่วยโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
6. นางกัญญารัตน์ ศรีเพชรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นายนิวัฒน์ เอียดชะตาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
8. นายภูวดล เม่งช่วยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นางสาวรัชนี ฤทธิเดชโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
10. นางผโลทัย ทองย้อยโรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยากรรมการ
11. นางสาวดารุณี ศรีสงครามโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
12. นางสาวสมร จันทร์รัตน์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
13. นางสาวนิตยา หนูชุมโรงเรียนรัษฎากรรมการ
14. นางสาวณัฎฐกัญจน์ ไชยภักดีโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
15. นางสาวสุภัค ประเสริฐโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวณชมน รุ่งใสวัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวิตรี ด้วงสุขโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นางศิริขวัญ พานิชย์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางพูนสุข นุชม่วงโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสาวจิตราวรรณ หนูเซ่งโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจิราภา บัวดำโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
7. นางรุจิรา วาจาสัตย์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
8. นางสาวจารุวรรณ ชูแทนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายธวัชชัย ศรีไทยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
10. นายฤทัยรัตน์ จันทร์เกษโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
11. นางสาวไมตรี รักซ้อนโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
12. นางสุธีรา ชุมอักษรโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
13. นางจิราวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
14. นางอุไรวรรณ รามรักษ์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายจักรี ฉิมเรืองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส พิสิฐจำนง โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางสาวสิริทร โพชสาลีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายบุญช่วย ธำรงวิศวโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
5. นางรัตนา สวัสดิมงคล โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นายอดิเทพ ปรีดาศักดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
7. นางสาวประพิมพรรณ จีนเยี้ยนโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
8. นายจิตติ วัชโรทัยโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางนัฐกมล โพธิคำโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
10. นางเบญจมาภรณ์ โสภณมงคลกุลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
11. นางสาวขวัญชนก พลเดชโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
12. นางกิดาการ บุณยนิธิโชติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอารยะ ยวงทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นายประจวบ ง่วนสนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางสาวปิยะมาศ ขุนน่านโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
4. นายประจันทร์ หว่างสกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายประสิทธิ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางพนัสสา ปลอดภัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
7. นายเจริญ สุขเสนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
8. นายชัยยง สถิรนันท์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. นายสุรสีห์ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวศิรัญญา เสนีโรงเรียนรัษฎากรรมการ
11. นางสาวมัสยา หลงสมันโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
12. นายสมศักดิ์ ดำนิลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
13. นายวิฑูร สุจริตธุรการโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปูนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
5. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
6. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายกฤษณะ สุขพันธ์โรงเรียนขนอมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวชนกชนน์ วิภูษิตวรกุลโรงเรียนสินปูนคุณวิชญ์กรรมการ
3. นางสาวนิศาชล สงวนสินโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการ
4. นายศุภชัย ทวีสุขโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
5. นายศักดิ์ระพี ทองหนูนุ้ยโรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยากรรมการ
6. นายวรพล อารีวงษ์โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญญชล บุญเวชโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวชรินทร์รัตน์ ศรีจันทร์ทองโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางพรรณทุมา เขตตะเคียนโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตตินันท์ พัฒนศรีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นางสาววิจิตรา สุทินโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
6. นายสมเกียรติ ชุมศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ รงค์รักษ์โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธานกรรมการ
2. นางภัสส์ฑนันท์ จันทอินทร์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นายอาดูรย์ เต็มพร้อมโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางวราวรรณ พรหมราชโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางนงนุช สิงห์สาโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นางสุวิมล ศรีทองเชื้อโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายบุญชม ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางศศิพัชร ผกผ่าโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายวิทยา เสียมไหมโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาวนันทกา จิโสะโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. นายสุเมธ เหล่าตระกูลงามโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางภัทรหทัย เจริญลาภโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวยุพา พากเพียรโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3ประธานกรรมการ
2. นายปรีชา หมั่นทวีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสุวรรณา ธรรมิกบวรโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นายนิมิต กิ่งเกาะยาวโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสมจิตร ทองพริกโรงเรียนรัษฎากรรมการ
6. นายเสริม มาศวิวัฒน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางระภาภรณ์ จันทร์เพชรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย บุญญานุวัตรโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ จันสุกโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายเสมา ซั้มวุ้งโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวชุติมา ขวัญนิมิตรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นางแสงดาว เพ็ชร์พราวโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ เพชรรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายแสน สิทธิการโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายปราโมทย์ แกล้วกล้าโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางกุศล นุ้ยผุดโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
5. นางสาวทิพย์รวี ยอดเดชาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายประสิทธิ์ ขาวทองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ พลอินทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางวิภาดา พรหมกุลโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นายพงศกร ไพทูลย์โรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นายอุดม หลำเบ็ลส๊ะโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัทรนันท์ สัตยานุรักษ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวมะลิวัลย์ ล้วนเส้งโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล พงศ์ภัทรกิจโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ลุ้งบ้านโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางอารีย์ หลงขาวโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายวรันณ์ธร นาศรีโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางสาววิภาวดี ศรีจันทร์ทองโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางจิตราภรณ์ แก้วพิทักษ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางปรารมภ์ ภูมินาถโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางจุฑาวรรณ สิทธิชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายอารอปัน หลงหันโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางศิริพร ปทะวานิชโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางอวยพร รัตนหิรัญโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นางอัญจนา สุวรรณเวลาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี รงรัตน์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจรรยภัทร์ จันทโรจวงศ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางนิดา จินตนปัญญาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางวีรดา ฉุ้นย่องโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
5. นางสาวรติกร มณีฉายโรงเรียนรัษฎากรรมการ
6. นางสาวศันสนีย์ กังฮาโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนฤมล จุทองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา อานันทสฤษฎ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ เตียวปิยกุลโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางกัลยารัตน์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางสาวพิมชภักดิ์ ชัยพลเดชโรงเรียนรัษฎากรรมการ
6. นางสุมาลี ทองสุดโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
7. นางสุเนตรา โสธารัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางยุพา ชูเนตร์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พิชิต คงรอดโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวศศิธร สร้อยรักษ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายเกียรติประวัติ เพ็ชรสวัสดิ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นางศรีรจนา ไทยกลางโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นางดรุณี จิตขาวโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุพร สินธพรัตนะโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายสุรพล ศรีวุ่นโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสุรชัย คงบางยางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
4. นายนิคม แก้วพิทักษ์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปราโมทย์ ศรีนิ่มโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
6. นายอิทธิราช รักษาโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
7. นายจรัล ผกผ่าโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นายสุรเดช ประสงค์กิจโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
9. นายกฤตวิชญ์ เศรษฐชัยโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
10. นางกรรณิการ์ นกเส้งโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เลอเลิศวิเชียรโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ประธานกรรมการ
2. นายชัยสิทธิ์ ถาวรอนุมาศโรงเรียนวิเชียรมาตุ2กรรมการ
3. นางอุษา ภัติศิริโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายยุทธชัย แก้วสารทองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายปิยะ สินยังโรงเรียนรัษฎากรรมการ
6. นายภีรเดช ตุพิลาโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
7. นายจริญ อินทร์ทองโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางประไพ มณีรัตนวรกุลโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
9. นายอภิชาต นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
10. นายสิทธิศักดิ์ อินทรักษาโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
11. นางปิยะนุช สุวรรณพัฒน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จันวดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางนงเยาว์ กลอนสมโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นายวิสูตร คงเพิ่มโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
4. นายสมโชค ศรีพลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางพรรณี มณีสะอาดโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
6. นายไฟซ้อล มูลทรัพย์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
7. นายประทุม แก้วหนูนาโรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. นางสุจิตรา อัตโถปกรณ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
9. นายวัชรพงศ์ สุขศรีเพ็งโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
10. นายชวลิต เพชรรัตน์โรงเรียนสามัคคีศีกษากรรมการ
11. นายสิริ คำทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
12. นายชัยวัฒน์ ใจกระจ่างโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
13. นายเบ็ญจะ สุขสวัสดิ์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
14. นางคนึงนิจ ชัยชื่อโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ภัติศิริโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นายคีตวัส สุรสินธ์ุโรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางชวนพิศ นิลธนาภิรัฐโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นางสาวพัชรินทร์ ตุลยกุลโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวพัฒน์นรี จิตเที่ยงโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ แสงรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นายชวัช ปานทุ่มโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสาวดวงหทัย อุทัยวรรณพรโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
4. นายรามริน เกื้อกุลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายกิตติณัฎฐ์ จันทรจิตจิงใจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศีกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวนิตยา ศรีสมบัติข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรณพ จันทภาโสโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. นายทศพล เพ็ชรทองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางสาววันดี สีฉ้วนโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ2ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ยกถาวรโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางสาวอังคณา เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายมานพ เพชรฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ2ประธานกรรมการ
2. นายจารึก ยกถาวรโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางสาวอังคณา เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายมานพ เพชรฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองบริบูรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ทวีตาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นายชัชชัย ชัยรินโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายใจเย็น พรมชูโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายสมพร ทองบริบูรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายพิชิตพงษ์ ทวีตาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นายชัชชัย ชัยรินโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนนท์ปวิธ เพชรสุทธิ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายศิรสิทธิ์ เพชรฤทธิ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายวุฒิเกียรติ วัฒกีโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
4. นางสาวอังคณา เนียมชูชื่นโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางยศวดี สันตรัตติโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเศวตชัย เตียวปิยะกุลโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนิ บุญถึงจิตต์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเศวตชัย เตียวปิยะกุลโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายประภาส คงรักที่โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายศิริศักดิ์ สงวนศักดิ์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนิ บุญถึงจิตรโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ รักษาศรีโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศีกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิชยา เพ็งเซ่งโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายสำเนียง ส่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นายพงศธร ชิตชลธารโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาววณิชยา เพ็งเซ่งโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายสำเนียง ส่งนาวาโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นายธีรยุทธ บริพันธ์โรงเรียนบ้านควนสวรรค์กรรมการ
5. นายพงศธร ชิตชลธารโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางอัจฉรา ลายดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย เพ็งสงโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ จิตรบุญโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ จิตรบุญโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางวิมลศรี ลักขณาศิโรรัตน์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
3. นางสิริลักษณ์ หลงขาวโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายฉัตรชัย พวงอุบลโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพรทิพย์ จิตรบุญโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประเทียบ คุ้มวิริยะข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางพรทิพย์ จิตรบุญโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางศมนวรรณ เชาว์ทวีโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร คุ้มครองโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. นางสาวจริยา ชายทุ่ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ สุขสมบูรณ์ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายประสาธน์ พลรบข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายวรพงศ์ พิพัฒน์วรพงศ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
3. นาย- -นักดนตรีมืออาชีพกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายสมพร สงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นายสมพร สงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายสิริวิชญ์ สิริเบญญาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
7. นายปริญญา แก่นเมืองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ
10. นายสมพร สงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายสิริวิชญ์ สิริเบญญาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
7. นายปริญญา แก่นเมืองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ
10. นายสมพร สงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
5. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นายสิริวิชญ์ สิริเบญญาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
7. นายปริญญา แก่นเมืองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ
10. นายสมพร สงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเชิดศักดิ์ ศรียาภัยข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ วรรณบวรโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
3. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุนทร ชื่นแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษีกรรมการ
5. นายภาคภูมิ ชมช่วยธานีโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมกรรมการ
6. นายสิริวิชญ์ สิริเบญญาโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
7. นายปริญญา แก่นเมืองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
8. นายศริวัฒน์ พรวรศักดิ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
9. นายนิกร สุนทรนนท์โรงเรียนรัษฎากรรมการและเลขานุการ
10. นายสมพร สงครามโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นายวีรยุทธ กลันการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นายวีรยุทธ กลันการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นายวีรยุทธ กลันการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสายัณต์ พรหมมีโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
3. นายสมพล มีพฤกษ์โรงเรียนวัดควนวิเศษกรรมการ
4. นายวิทยา วงษ์หนองเตยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นายวีรยุทธ กลันการโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
6. นายฉัตรชัย จันทร์ทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพักตร์สิริ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
8. นายธรรมนูญ เอียดนุ่นโรงเรียนดรุโณทัยกรรมการ
9. นางสาวจันจิรา หาดเด็นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการและเลขานุการ
10. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นางดรุโณทัย แสงอรุณโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายสุภาคินัย จันทรกูลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
8. นายเอนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
9. นายวิิศิษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นางดรุโณทัย แสงอรุณโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายสุภาคินัย จันทรกูลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
8. นายเอนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
9. นายวิศิืษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นางดรุโณทัย แสงอรุณโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายสุภาคินัย จันทรกูลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
8. นายเอนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
9. นายวิศิืษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญสะกันต์โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร พรมยศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นางดรุโณทัย แสงอรุณโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา ไตรรัตน์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายอภิรัฐ รัตนพันธ์โรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
6. นายสุภาคินัย จันทรกูลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นายอนุวัฒน์ คงเพ็งโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการ
8. นายเอนก ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
9. นายวิศิืษฐ์ ศรีศักดาโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
10. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สยาม ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายคีตวัฒน์ สุรสินธุ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นายกันตพล เสนอคำโรงเรียนดนตรีมิวสิคฟอร์เต้กรรมการ
6. นายสุกิตติ์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
9. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สยาม ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายคีตวัฒน์ สุรสินธุ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นายกันตพล เสนอคำโรงเรียนดนตรีมิวสิคฟอร์เต้กรรมการ
6. นายสุกิตติ์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
9. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์สยาม ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายคีตวัฒน์ สุรสินธุ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นายกันตพล เสนอคำโรงเรียนดนตรีมิวสิคฟอร์เต้กรรมการ
6. นายสุกิตติ์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
9. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์สยาม ชิดโพธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายรัตน์กร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
3. นายอัศวเดช แจ้งอักษรโรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาสกรรมการ
4. นายคีตวัฒน์ สุรสินธุ์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นายกันตพล เสนอคำโรงเรียนดนตรีมิวสิคฟอร์เต้กรรมการ
6. นายสุกิตติ์ กุมุดาโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นายสาวิต คงสินโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
9. นายทิวากร บุญเวินโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
10. นายศิริวัฒน์ ปิ่นทองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายเกณฑ์ เทพรัตน์โรงเรียนบูรณะรำลึกประธานกรรมการ
2. นายจรูญ เถี้ยนขกข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ ชูยังโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายชำนาญ ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นายนุกูล เอียดจุ้ยโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเชิญพัดชา พรหมราชแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. นายภีรินทร์ บัวทองโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางสาวชุติมา ณ นครโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางสาวจันทิมา ฉุ้นย่องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวประธานกรรมการ
2. นายภีรินทร์ บัวทองโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวเชิญพัดชา พรหมราชแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางชิสา มีพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางนิวัน จันทร์พุ่มโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี บัวขวัญโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรมโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัณณิตา หอธรรมโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน อินทกาลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางรุ่งทิพย์ จำเริญโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
4. นายวิษณุ โสวัฒน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิประธานกรรมการ
2. นางสาวอรนภา พลเวรโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
3. นางพรพิศ พรหมสุขโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ฉุ้นย่องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางพรพิศ พรหมสุขโรงเรียนบูรณะรำลึกประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ โสวัฒน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางสาววราสินี อัศนียวงศ์โรงเรียนกันตังรัฎาศึกษากรรมการ
4. นางสาวจันทิมา ฉุ้นย่องโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นายไผทพงศ์ ภักดีรุจีรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมืองโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางดุษฎี นคราวงศ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นายณรงค์ ชูจันทร์โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิกรรมการ
5. นางชิสา มีพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสิริเสาวภาคย์ ขวัญเมืองโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีย์ ซุ้นสั้นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายปฐมพงษ์ รองเดชโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอาภัทรสรณ์ จิตสวัสดิ์ไพบูลย์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวปิ่นหทัย รามรักษ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวันวิษา กรดสันโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวิษณุ โสวัฒน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นางกิตติญา อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางนิวัน จันทร์พุ่มโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
5. นางสาวปิยะธิดา จันทพันธ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายปฐมพงษ์ รองเดชโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี นครวงศ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงไพลิน อินทกาลโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางสาวพรรษชล ศิริพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสุมาลี นุ่นเกษโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอารี คำหมื่นโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นางนัยนา เจริญฤทธิ์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายพงศ์กร ตู้ดำโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ คงรักษ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
5. นางสาวจุฑาภรณ์ อ่อนสีทองโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางสาวเบญจพร คงจันทร์โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
7. MissฺVishi Swannepoleโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
8. Mr.Devon Steve Clarkโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
9. นางอารีรัตน์ ปางนิติกรณ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
10. Mr.Justin Ross Acklanโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
11. นางสาวธรรมชาติ สุขมากโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางเอมอร กุลบุญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ บุญรักษ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
3. Mr.Gareth Michael Bowenโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. Mr.Samuel Reynoldsโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางลัทธพร สมทรัพย์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นางแวววดี สุทธินวนโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
8. Mr.Travis Ballsโรงเรียนจุุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นางบุญเรือน บุญโยดมโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
10. นางสาวสุภานัน ปริยานุชพรหมาโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
11. นางยุพิน ลักษณะพริ้มโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ กังแฮโรงเรียนคันธพิทยาคารประธานกรรมการ
2. Mr.Ronald Woodwardโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางวราภรณ์ พงศ์กระทุงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา หะจิโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางอุไรลักษณ์ สลัดทุกข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางลัดดา ดวลไธสงโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางสุวรรณี บุญชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
8. นางสาวพัชรี ขวัญศรีโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
9. นางอัจฉรา สุขลิ้มโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
10. นางสายใจ กังแฮโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
11. นางอาจินต์ ศรีเพชรโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
12. นางสาวเขมมิกา แก่นจันทร์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
13. นางสนธยา ช้องประเสริฐโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ช้องประเสริฐโรงเรียนสามัคคีศึกษาประธานกรรมการ
2. MissKatherine Morrellโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายอรุณโรจน์ นุ้ยขาวโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางสาวเรวดี น้ำเยื้องโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางเครือวัลย์ ศักดิ์แก้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ สุนทรเต็มโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางจันทิมา มะเกลี้ยงโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสาววิลาวัลย์ ท่าจีนโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
9. นางสาวศรีศิริ ศรีไทยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
10. นางปิยพัตร์ ผลิผลโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
11. นางนลิน หมุนแทนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
12. นางสาวรสวรรณ วีระไทยโรงเรียนรัษฎากรรมการ
13. นางเกศศิณี คงศิริโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
14. นางกฤษณา แสนเกื้อโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวนวลละออง เสียมไหมโรงเรียนคันธพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสุฏิชัย อัครภานุวัฒน์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
3. นางสาวลภัสรดา กำเนิดรุ่งธวินโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางบุญทิพย์ ลิมปิยรัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนารดา บุญรักษ์โรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
6. นายจิตรตรัย ชูหอยทองโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอาริสา ศรีชายโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
8. นางนิดา อินทองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
9. Mr.Tim Nilssonโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
10. นางเพ็ญแข ชุมเชื้อโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
11. นางสาวพรธิดา ชูพูลโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
12. นางสาวสุรัสวดี บุญติดโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
13. นางวันเพ็ญ ไชยกุลโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
14. นางพรเพ็ญ กี่สุ้นโรงเรียนรัษฎากรรมการ
15. นางวรรณ์ลี ศรีชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทธิรา ภักดีไทยโรงเรียนวังวิเศษประธานกรรมการ
2. Mr.Nocholas Michealโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสาวยุวรา ทิพย์ศรีโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางธีระวรรณ สินสุวรรณรัตน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ก๊กแก้วโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายสามารถ กังแฮโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
7. นางสาวอารีรัตน์ พฤกษสุวรรณโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
8. นางสาวอมฤตา โอมณีโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
9. นางรัตนา ทองผุดโรงเรียนรัษฎากรรมการ
10. Mr.Charl Christiaan Swartโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
11. นางสกุลรัตน์ บุญยังโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
12. นางสุวรรณา เกียรติเมธาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางฐาปนี อุตสาหะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางใกล้รุ่ง ทวีพัฒนะพงศ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายประพิศ วงศ์วิชชากรโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางศรีนรา สกาวสุวรรณโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางอุษารัศม์ โสภารัตน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
6. นางปาณิสรา ทองหนูโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางแฉล้ม หาญกลับโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางจิรพันธ์ สินไชยโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. นางสุมาพร แท่นมากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
10. นางมยุรี นาคมณีโรงเรียนรัษฎากรรมการ
11. นางอัมพร พันธุ์ลำยองโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
12. Mr.Richard Scottโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
13. นางอัจจิมา ขมิ้นทองโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกาญจน์สิรี แก้วสวนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางศรินรัตน์ ปฐมกิตติโรจน์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสาวภัทรารัตน์ ฐิติประเสริฐโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางจรวยพร แซ่เตียวโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุกฤตา เสริมวิฑูรย์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางวลัยลักษณ์ เจมส์เบลโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางศิริเพ็ญ รักษศรีโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
8. นางกาญจนา อินทรโชติโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
9. นายอานนท์ คงเฝือโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นางบุษยมาส สุนทรเต็มโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
11. Mr.Everestus Ngwanaโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
12. นางสาวปานี สุขคล้ายโรงเรียนรัษฎากรรมการ
13. นายสมคิด ปานทนโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางธัญชนก จินตนปัญญาโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธิชา คงพูลโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางยุบล สุขบุญเพ็ญโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. Mr.Joemar D.Javierโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวศศิกาญจน์ ลีสุรพงศ์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
6. นางสาวสุพัตรา โออินทร์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางศิริพร ศิริิอนันต์เจริญโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
8. Mr.David H aarhhoffโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
9. MissSandie Beth Rilleraโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
10. นางอุราภรณ์ คำรณโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
11. นางสุบงกช ขุนธิดาโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
12. นางยุวเยาว์ ฉิมพาลีโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางประพัฒน์ ทวิชศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นางสาวกาญจนา ขุนเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นางมาดี ศรนรายณ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
5. นางปิยากร ใจตรงโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
6. นางอรรจบ์พิชญ์ ใจตรงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
7. นายกฤษณ์ เกียรติมณีสุกมลโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
8. นางสาวญานิดา ยิ้มด้วงโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
9. นางยุวดี นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
10. MissEmelie P. Mercadoโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
11. Mr.Nathan Thomas Staddonโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
12. MissJamima Pollitโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
13. นางสาวนิจมาศ ผดุงเศรษฐกิจโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางวรรณะ แคนยุกต์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Delfphin Ben Lounassโรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
3. Mrs.Kry Styna Ben Lounassครูชาวต่างชาติกรรมการ
4. นางพรเพชร รวมเงาะโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิราวัลย์ จตุวรพฤกษ์โรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. MissํYanh Yaqiโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. MissLi Tianโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. MissJiao Yongjieโรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. Mr.Zhang Dongliangโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
6. นางศศิวิมล ปรีชาหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางสาววีรยา รอยตระกูลโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. Mr.Wang Xingxiangโรงเรียนสภาราชินี 2ประธานกรรมการ
2. MissAn Ruchunโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. MissLi Qiuyueโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. MissSun Xiaodanโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. MissZhang Yiniโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
6. นางศศิวิมล ปรีชาหาญข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางปิยธิดา ปินตาแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวรวิวรรณ แซ่ลี้โรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. Mr.Maeda Yoshimasaโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
3. นายวิทวัส พิสิฐจำนงโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ทองประดับโรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นางสาวเจนติมา เกษมวิชญ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นางพรรณิการ์ เมธีวัฒนกุลโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางประภาพร เทพจิตร์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
5. นางอุไรวรรณ ศรีระวรรณโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางสุมล คงนครโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางรัชนี ละอองนวลโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
8. นางสุคนธา เกื้อกอบโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายวันชัย บัวทองโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
10. MissJo-Anne Elizbeth Brigdenโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
11. นางกฤษณาพร วรรณแสงทองโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
12. นางยุพยง สงยอดโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพิชญอนงค์ คงนครโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายคณารัตน์ ห่อจันทร์โรงเรียนรัษฎากรรมการ
3. นางสุวณี พฤติวิทยากุลโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางนันทนา สังขมณีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางกนกทิพย์ สามห้วยโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางชุติมา จันทร์สุขศรีโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางจุฑารัตน์ เสนีย์ชัยโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. Mr.Michael Greyโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
9. นางสาวปิยะวรรณ สัจบุตรโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
10. นายอำนาจ ขันทกาญจน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
11. นางวรรณนิภา ทองหนันโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
12. นางอุดมศรี กรุณกิจโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายโชติ จิตขาวโรงเรียนนาโยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานพ ขุราษีโรงเรียนวิเชียรมาตุ2กรรมการ
3. นายดำรงค์ วรรณแรกโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นายขจรจิตร ตะหมังโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางจิรวรรณ เดชทองคำโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
6. นายธรรมนูญ เลขะพจน์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นายไพศาล นาคแป้นโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุวิทย์ ดาวังปาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
9. นายธีระ บุญชัยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายโชติ จิตขาวโรงเรียนนาโยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ ปูขาวโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายนิพัฒน์ แท่นมากโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ เอื้อปัญจะสินธ์ุข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทิว ทองฤทธิ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
6. นายมารุต ลั่นเต้งโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
7. นายถิรพัฒน์ ชูชมชื่นโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
8. นายรัฐพล อนันต์เจริญวงศ์โรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
9. นายสมศักดิ์ เพชรฤทธิ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
10. นายประเสริฐ รักแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอุทรณ์ ทองในแก้วโรงเรียนสามัคคีศีกษาประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ ทองประดับโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
3. นายสุธี เทพทองโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
4. นาย่ทวี ทองขาวโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
5. นายดำรง ช่วยเรืองโรงเรียนวิเชียรมาตุ2กรรมการ
6. นายกิตตินันท์ พัฒนศรีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นายสมปอง หนูเรืองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
8. นายสหัส หนูพุทธิโรงเรียนรัษฎากรรมการ
9. นายแสน สิทธิการโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
10. นายสมเกียรติ ชุมศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายอาทร แย้มบริบูรณ์โรงเรียนในเตากรรมการ
12. นายชรัญ บูลการณ์โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
13. นางฐินัฐฐา เลิศสกุลมหาแก้วโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
14. นายโชค มณีกุลโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
15. นายดำรง วรรณแรกโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
16. นายสถาพร มุ่งเพียรมั่นโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพยอม ธัญรสโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางเกยูร ชูทองโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
3. นางสายใจ บุษย์เพชรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นางสาวมยุรี พลวัฒน์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางบุญลือ ทวีตาโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
6. นางชเนตตี ชนชอบธรรมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
7. นางสาวสิวินีย์ สุวรรณ์โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางกุลศยา สิริภูวดลโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางอำไพ ชั่งคิดโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุปราณี พานิชกุลโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสมศรี หนูทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
4. นางสุจิตรา ตั้งคำโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสุภา จั่นแก้วโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางมณฑา รองเดชโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
7. นางเรณู ประดู่โรงเรียนรัษฎากรรมการ
8. นางสาวจันทิมา กิตติปัญญโชติโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร สามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธพร กุญชรินทร์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริขวัญ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา จันทโทโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา นุ้ยพั้วโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางวรรณกร ขุนศรีโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นางอรรถยา ชูเอนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสมใจ เส็นบัดโรงเรียนคันธพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสำเนียง เรียบร้อยโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริพร อุดมคณารักษ์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสาวมธุรส ดากาวงศ์โรงเรียนปัญญาวิทย์กรรมการ
5. นางชลธพร ชาญอาวุธโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวปรีดา ช่วยเรืองโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางชวันรัตน์ ขาวดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายวิชาญ แก้ววิจิตรโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชฎา ลดาชาติโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางสุมาลี ดำไสยโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางชลิตา ชูแก้วโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
5. นางสุกัญญา จงใจโรงเรียนห้วยยอดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางรุจิราภรณ์ ชุมนวนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาววรารัตน์ รอบคอบโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
3. นางมาลัย ไฉนวงษ์โรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นางเธียรธีรา ชูชาติโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุจินต์ การ่อแก้วโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสาวนิตยา ดำท่าคลองโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวเกศรินทร์ พงษ์เพ็ชรโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
3. นางปาณิสรา ทองหนูโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
4. นางนันทนา สังขมณีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางศิริเพ็ญ รักษศรีโรงเรียนปะเหลี่ยนผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวดารารัตน์ ศรีณวัฒน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
7. นายเอนก ถนอมผลโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางธมลวรรณ ฤทธิ์หมุนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางอุราภรณ์ คำรณโรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
3. นางยุวดี นวลแก้วโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นางเรณู ศรีไตรรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ เล่งล้วนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวรัชราภรณ์ เงินสมทองโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
7. นายพงศกร ตู้ดำโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางนารีรัตน์ ขวัญนุ้ยโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายจตุพร มณีพันธ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายอนันตชัย ชุมอักษรโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นางสาวลัดดา วังร่มโรงเรียนปะเหลี่ยนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นางสาวปรารถนา เมืองแก้วโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นายปิยะวัฒน์ รักราวีโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิชัยรัตน์ เชาว์บวรโรงเรียนปะเหลี่ยนผดุงศิษย์กรรมการ
3. นายมารุตต์ ลั่นเต้งโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
4. นางสาวสุมล ขาวล้วนโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
5. นางจันทร์จิรา ชัยรัตน์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิตย์ สิทธิสุขโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางวรรณี ด้วงนุ้ยโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายเทิดพงศ์ ชัยรัตน์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
4. นางชวันรัตน์ ขาวดีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นายนฤนันท์ สินฝาดโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางฐาปนี จ่ายแจกโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวปทุมพร เอ้งฉ้วนโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
3. นายธีรติ ล่วนเส้งโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางขวัญชนก จริงจิตรโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
5. นางสาววันเพ็ญ สุขลิ้มโรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ เผ่าพืชพันธ์ุโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางไช่เล่ แซ่ภู่โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เลิศประสานโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวกวิตา เพ็งพาจรโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
5. นางมาลี ส่งศรีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวนลินี สวัสดิภาพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุรี ชัยแก้วโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางอุราพร โพธสาลีโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวชลันดา สิงห์อินทร์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางปัทมา สุนทรนนท์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางจิตสุภา ทับเที่ยงโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ รำไพรุจิพงศ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววริฎฐา รักหอมโรงเรียนวิเชียรมาตุประธานกรรมการ
2. นางจารีต ทองมณีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายปรียะวัฒน์ เลิศภูวิวัฒน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
4. นายทิวากร ณ พัทลุงโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นายวิทยา แก้วพิทักษ์โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
6. นางสาวสายพิณ ศรีบุญคงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
7. นางสาวศิริขวัญ ภิสระโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
8. นางสาวสุรัสวดี ละงูโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุชีพ ทิพย์นุ้ยโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะดา เส้งเอียดโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายสุเทพ ศรีไตรรัตน์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นางสุบรรณ สิทธิชัยโรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายรังสฤษณ์ คำหมื่นโรงเรียนกันตังพิทยากรประธานกรรมการ
2. นายบุญเริด ทองดีโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นางจุฑารัตน์ ใจบุญโรงเรียนรัษฎาประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายซูกีพลี โบสะอิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฐติยา พงษาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวสุวิมล ซ้อนขำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรจเรจ อธิสุวรรณโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ ชูยังด้วงโยธาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาววิภาภรณ์ เจริญฤทธิ์โรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ สารทิพย์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมิ่งขวัญ รักยิ่งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังประธานกรรมการ
2. นายจรูญ รักบุตรโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายประวิทย์ หนูสุขโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
4. นายทิวากร ณ พัทลุงโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ รักษ์สุวรรณโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวเสาวลี จริงจิตรโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวญาณิศา นะวะกะโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ทิพย์ รักสมโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
3. นายวีรวิชช์ ชูช่วยโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุขุมาล คงเนียมโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวดวงเนตร แก่นคล้ายโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวจุรีรัตน์ สงด้วงโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐวัตร เอียดทองโรงเรียนรัษฎาประธานกรรมการ
2. นายจิระวัฒน์ รัตนประทีปโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นายปณต แซ่หลีโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
4. นายพินิช ชูทองโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางสาววิญารัตน์ คงจันทร์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวสุรัสวดี ละงูโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางณภัทร อ่อนชื่นจิตรโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางจินดาวรรณ บุญชากรโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายแสนสุข หมาดนุ้ยโรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
5. นางสาวกวิศรา โดยประกอบโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นางชวัลกร สิริพงศ์ชาตรีโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
7. นางเพียงตะวัน บรรณกิจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมพร ชัยบัวโรงเรียนรัษฎาประดิษฐ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ทองพันธ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
3. นางสาวสุจิตราภรณ์ ฉิมเรืองโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางอมรรัตน์ วิศว์รุ่งโรจน์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
5. นายอมรชัย ศรีสุวรรณโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
6. นางสาวปณิฉัตร คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางถาวร สังข์สุวรรณโรงเรียนห้วยยอดประธานกรรมการ
2. นายเฉลิม ขวัญดำโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ หมุนวังโรงเรียนรัษฎากรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย ยังถึงโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นายสุวิทย์ ดาวังปาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นางสุนีย์ สิทธิชัยโรงเรียนวังวิเศษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศุทธวัต อมรชัยรัชยาวิจารณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายปรียะวัฒน์ เลิศภูวิวัฒน์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
3. นายอเนก ถนอมผลโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระยุทธิ์ นิลละออโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
5. นางสาววริฎฐา รักหอมโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
6. นายนฤเบศ เชื้อบ้านเกาะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิดโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเดชพล ชูสังข์โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา จงใจโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นางสาวศรัญยา จิโสะโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวณฐนนท์ เหมไพบูลย์โรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางอริยา ทองโอโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์โรงเรียนน้ำผุดประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ไกรนราโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ จิตเที่ยงโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษากรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ ชูด้วงโยธาโรงเรียนวิเชียรมาตุกรรมการ
5. นางสาวดวงเนตร แก่นคล้ายโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
6. นางสาวกิตติมา มุ่งวัฒนาโรงเรียนสภาราชินี 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางเพชรณา บริพันธ์โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี ชูอ่อนโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางนราวัลลภ์ ทองพันธ์โรงเรียนน้ำผุดกรรมการ
4. นางสาวเหมือนขวัญ เอียดเสนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นายสมพร ชัยบัวโรงเรียนรัษฎาประดิษฐ์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายพงษ์ศักดิ์ วัฒนเมธาวีโรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวเกศินี เนาสุวรรณ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
8. นางสาวจิระพร นิ่มมณ๊โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายธีระพงศ์ ทองพันธ์โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนโรงเรียนบ้านด่าน สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอรณัฏ สุริยะพิชิตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
4. นางสาวสิริกร โพชสาลีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายวรพจน์ จันทนุพงศ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายพิรุณ พึ่งพานิชศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายปัญญาโรจน์ เฮ่าฮู่เทียนโรงเรียนบ้านด่าน สพป.ตรัง เขต 1กรรมการ
3. นางสาวอรณัฏ สุริยะพิชิตกุลโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3กรรมการ
4. นางสาวสิริกร โพชสาลีโรงเรียนตรังรังสฤษฎ์กรรมการ
5. นายวรพจน์ จันทนุพงศ์โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นายศุทธวัต อมรรัชยาวิจารณ์โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางสาวนฤมล เม่งช่วยโรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยรรยง มากคงแก้ว โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
2. นายสมมารถ คิดถูกโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายนิพนธ์ เขียดแก้ว โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังกรรมการ
5. นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางสาวนิตยา เสรีรักษ์ โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังกรรมการ
7. นางจิตรา อังสุพานิช โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางนาตยา ภัทราดูลย์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายยรรยง มากคงแก้ว โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
2. นายสมมารถ คิดถูกโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นายนิพนธ์ เขียดแก้ว โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางวงษ์สุดา จิตรไมตรีเจริญ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรังกรรมการ
5. นายอภินันทร์ เอ้งฉ้วนโรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางสาวนิตยา เสรีรักษ์ โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังกรรมการ
7. นางจิตรา อังสุพานิช โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
8. นางนาตยา ภัทราดูลย์โรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
2. นางอาพร มากคงแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสุมาลี ดำไสยโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี วงษ์มากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกรรณิกา คงเพ็ชรโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุโรงเรียนตรังรังสฤษฏ์กรรมการ
2. นางอาพร มากคงแก้วโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
3. นางสุมาลี ดำไสยโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี วงษ์มากโรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกรรณิกา คงเพ็ชรโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางนวนศรี คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวยุติยา ดำจุติโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
4. นางมุตตา พลประสิทธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนวนศรี คงรักที่โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
2. นางสาวรพีพรรณ รัตนะโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวสุจิรา เอียดศรีนวล โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษากรรมการ
4. นางยินดี ตรังคบุรีรัตน์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยากรรมการ
5. นางสาวยุติยา ดำจุติโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง กรรมการ
6. นางมุตตา พลประสิทธิ์โรงเรียนกันตังพิทยากรกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธวัช เต็งรังโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
2. นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุดา ศิริมาตยนันท์โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังกรรมการ
4. นายสุบิน สุขศรีเพ็ง โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
5. นางสาวนารี โอภาโส โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
6. นายอดิศร แซ่เซียวโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธวัช เต็งรังโรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์กรรมการ
2. นางทัศนีย์ วิรัชวงศ์โรงเรียนนาโยงวิทยาคมกรรมการ
3. นายอดิศร แซ่เซียวโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดา ศิริมาตยนันท์โรงเรียนสภาราชินีจังหวัดตรังกรรมการ
5. นายสุบิน สุขศรีเพ็ง โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
6. นางสาวนารี โอภาโส โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายอำนวย ธนูศิลป์โรงเรียนรัษฎา กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กั้วพิสมัย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นางวาสนา เดชรัตน์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ จีนประชา โรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการ
6. นายนที ชัยชนโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
7. นายนพพล แป้นไทย โรงเรียนน้ำผุด กรรมการ
8. นายกวีกร รักษารักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอำนวย ธนูศิลป์โรงเรียนรัษฎา กรรมการ
2. นางอุไรวรรณ กั้วพิสมัย โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายฉัตรชัย สุวรรณ์โรงเรียนวังวิเศษกรรมการ
4. นางวาสนา เดชรัตน์ โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์กรรมการ
5. นายธีรศักดิ์ จีนประชา โรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการ
6. นายวีรวิชร์ ชูช่วยโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
7. นายนิพนธ์ เคี่ยมการ โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
8. นายกวีกร รักษารักษ์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกุมารี ท่าจีนโรงเรียนสภาราชินีตรัง กรรมการ
2. นางกันยา สุขศรีเพ็งโรงเรียนวิเศษ กรรมการ
3. นางสายพิณ ปรังพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ
4. นางนฤมล เจษฎารมย์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวชีวดี สุทธินนท์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกุมารี ท่าจีนโรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการ
2. นางกันยา สุขศรีเพ็งโรงเรียนวิเศษ กรรมการ
3. นางสายพิณ ปรังพันธ์ โรงเรียนกันตังพิทยากร กรรมการ
4. นางนฤมล เจษฎารมย์โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
5. นางสาวชีวดี สุทธินนท์โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา กรรมการ
6. นางรติพร จิตรสิงห์โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางกานดา รักษารักษ์โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปานทองมากโรงเรียนปัญญาวิทย์ กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมทองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางปติมา พลประสิทธิ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว กรรมการ
5. นางขนิษฐา ประเสริฐโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางกานดา รักษารักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
2. นางสุกัญญา ปานทองมากโรงเรียนปัญญาวิทย์ กรรมการ
3. นางสาวสมฤทัย พรมทองโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางปติมา พลประสิทธิ์โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางขนิษฐา ประเสริฐโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรปวีณ์ เสฏฐ์ธเนศโรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษา กรรมการ
3. นางพัชรี ทองเพียงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์ดีโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางจารุ สุทธิปรีชานนท์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
6. นางสาวรื่นจิต ชัยทองโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
7. นางสาวรัตติกาล บุญคงเกิดโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางพรปวีณ์ เสฏฐ์ธเนศโรงเรียนสภาราชินีตรังกรรมการ
2. นางเพ็ญสุข เชาวน์วุฒิกุลโรงเรียนสามัคคีศึกษา กรรมการ
3. นางพัชรี ทองเพียงโรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล บุญคงเกิดโรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียวกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ทิพย์ จันทร์ดีโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
6. นางจารุ สิทธิปรีชานนท์โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
7. นางสาวรื่นจิต ชัยชนะโรงเรียนพรศิริกุลกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 กรรมการ
2. นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางสุดใจ ทองฤทธิ์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางนิตยา ทองบริบูรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการ
5. นางลำดวน รณศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นางเรณู เอื้อตระกูลวิวัฒน์ โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ ปานแก้วโรงเรียนวิเชียรมาตุ 2กรรมการ
2. นางมาลี ศิริกุลพิทักษ์โรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการ
3. นางสุดใจ ทองฤทธิ์โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์กรรมการ
4. นางนิตยา ทองบริบูรณ์โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ กรรมการ
5. นางลำดวน รณศิริ โรงเรียนบูรณะรำลึกกรรมการ
6. นางเรณู เอื้อตระกูลวิวัฒน์ โรงเรียนห้วยยอดกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุบผา ชื่นปิติกุลโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นางมะลิสา เพชรมณีโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการ
3. นางอุไรภรณ์ พรหมลาโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุมิตร สามห้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลธพร กุญชรินทร์โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางศิริขวัญ หนูพุทธิโรงเรียนบางดีวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ศรีชุมพวงโรงเรียนประชาวิทยากรรมการ
5. นางเมตตา จันทโทโรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางสาวนิตยา นุ้ยพั้วโรงเรียนห้วยยอดกรรมการ
7. นางวรรณกร ขุนศรีโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
8. นางอรรถยา ชูเอนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายกิตติณัฎฐ์ จันทรจิตจิงใจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษ์กรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายกิตติณัฎฐ์ จันทรจิตจิงใจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษ์กรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมญา รอดประไพโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังประธานกรรมการ
2. นายภูเบศ ไทรงามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุขกรรมการ
3. นายกิตติณัฎฐ์ จันทรจิตจิงใจโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษ์กรรมการ
4. นายสมพิศ สงเสือโรงเรียนตรังวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ จูห้องโรงเรียนสามัคคีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางเรณู ฮุยเคียนโรงเรียนสภาราชินี2ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทุ้ยอ้นโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัยโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางเรณู ฮุยเคียนโรงเรียนสภาราชินี2ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทุ้ยอ้นโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัยโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางเรณู ฮุยเคียนโรงเรียนสภาราชินี2ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทุ้ยอ้นโรงเรียนคันธพิทยาคารกรรมการ
3. นางพิมชนก ฤทธิ์สมิตชัยโรงเรียนสภาราชินี2กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]